Заедно напред

Основаните през 2002 година лагери за развитие на лидерските умения „Заедно напред“ са създадени, за да подпомогнат развитието на лидерските качества и повишат самочувствието на младежите от ромски произход в България, както и да им помогнат в намирането на начини за решаването на случаите на дискримимация, с които се сблъскват в своите общности. Целта на тези лагери оттогава до днес  е да информира и мотивира участниците в тях и да промени живота им, насърчавайки ги да продължат своето образование във висши учебни заведения и да станат активни лидери на своите общности.

Програмата на лагерите ще се разшири, базирайки се на вече преминалите на повече от 400  участници през лагерите, чрез достигне в повече общини в цялата страна; увеличаване на броя на местните и националните партньори; осъществяване на малки общностни проекти; осигуряване на възможности за участниците да създават и бъдат част от мрежи; информиране за различни стипендии, грантове и образователни възможности; свързване с различни висши учебни заведения.

През идните години Младежка фондация "Арете" ще разшири дейността по лагерите „Заедно напред“ в цялата страна, както и чрез организирането на два национални семинара за възпитаниците на лагерите. Участниците в лагерите ще имат възможността да представят предложения за общностни проекти, които да реализират в своите общности. Ще бъдат връчени малки грантове на участниците в лагерите, за да превърнат своите проектни предложения в реалност.

В допълнение, общността ще разшири виртуалното (онлайн) си присъствие, за да се възползва от предимствата на дигиталните пособия, които са на разположение на младежите, разделени от разстоянията, но обединени от целите си и общото виждане за бъдещето.

Дейности "Заедно напред"

Главният метод за обучение, който използваме в нашите лагери е „обучение чрез преживяване“, което подкрепя теорията, че ние учим най-добре чрез преживяване. Лагерът ще предостави на участниците  инструменти, с които да разберат по-добре своята динамична роля в обществото и с които да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност. По време на едноседмичния лагер участниците ще работят в малки групи с техните лидери за насърчаване на съвместното учене и работата в екип.

Темите на обучение включват човешки права, интеграция на малцинствата, ромска история и идентичност, лидерски способности, отговорност към общността, сексуално образование, дискриминация и трафик на хора. Целта на тези модули е да мотивира и подпомогне участниците да подобрят живота си и живота на своите общности.  На обучението ще присъстват формални и неформални лидери, както и представители на властта, които ще дискутират с участниците горепосочените теми, ще споделят своето виждане и ще изложат мнението си за ролята на малцинствата в обществото.  Познаването на самите себе си и собствената културна идентичност ще подпомогне участниците в дефинирането на тяхната роля като бъдещи лидери. Това ще позоволи и на общностите да открият своите представители, които актично да участват в българската демокрация.

За да подсилим важността на продължаването на образованието в ромската общност ще запознаем участниците в лагера със системата на висшето образование в България и ще им дадем информация за различни университети, стипендии и образователни възможности, които са налични към момента. Участниците ще получат информация от настоящи студенти какво да очакват по своя път към университета, какво биха спечелили и какви стъпки да предприемат, за да постигнат тези цели.

Кандидатствай

Младежка фондация "Арете" изпраща формуляри и рекламни материали за лагера до общини, училища и неправителствени организации в цяла България.  Всеки кандидат-участник трябва да попълни формуляра за кандидатстване. да представи копие на документ с настоящия успех в училище, както и кратко есе по една от зададените теми.   Желаещите да кандидатсват могат да ни пишат за повече информация на имейл адрес: info@areteyouth.org

Група "Заедно напред"

Тази базирана на интернет комуникация, стартирала през 2004 година, позволява на участниците да поделят идеи и дискутират ключови въпроси, както и да си оказват подкрепа. Поканени за участие в мрежата са всички участници, организатори и лектори.

Donate

Блогът на нашата общност

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Абонирайте се за наша информация

Подкрепа младежта Arete днес.

Следвайте нас: