Roma Professional Network

На 1 ноември 2019 година Младежка фондация „Арете“-България стартира реализирането на проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”. Проектът е с продължителност 24 месеца и се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 67 720,00 евро предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”е да подкрепи социалното включване и да създаде възможности за устойчива трудова реализация на младежи- роми в публичния и частния сектор в България. Проектът предвижда кариерна ориентация и мотивация; развитие и подобряване на личните, социални и организационни умения; улесняване достъпа до качествени работни позиции и подобряване на уменията и способността за търсене на работа/стаж за младежи от ромски произход.

Основни целеви групи са младежи-роми, 18-29 годишна възраст, обучаващи се или завършили висше образование. Допълнителни целеви групи са местните ромски общности, бизнесът и социално ангажирани партньори.

Можете да видите групата на Ромската професионална мрежа във Фейсбук here .

Дейности

В хода на проекта ще бъдат реализирани следните основни дейности:
- Soft skills обучения/Обучения за развитие на меки умения за младежи с висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие.
- Кариерно ориентиране и кариерно консултиране
- Кариерно менторство
- Обучение за кариерни наставници за работа с младежите
- Стажантска програма „Кариера в бизнеса“, която има за цел да подобри достъпа на ромски висшисти или студенти в последната им година на обучение до пазара на труда, предоставяйки им възможност за участие в тримесечни платени стажове в публичния и частен сектор.

Проектът допринася за развитие на ромска професионална мрежа от ново поколение образовани и социално ангажирани професионалисти и лидери от ромски произход, модели за подражание, които се подкрепят помежду си.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: