Конкурс за младежки ромски лагери “Заедно напред” 2014

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" България обявява конкурс за участие в Младежки ромски лагери за развитие на лидерски умения „Заедно Напред“ 2014. 

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Младежките ромски лагери „Заедно Напред” са един от приоритетите на фондацията. През 2014 година ще се организират два национални лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица, община Карлово.

Целите  на  лагерите  са:
- Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
- Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
- Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
- Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
- Насърчаване на младежката активност;
- Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
- Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
- Запознаване с изявени роми;
- Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
- Забавна и интерактивна работна среда.

Срок за кандидатстване: 9 юни 2014 г.

Критерии  за  участие:
- Младежи от 16 до 21 години - ученици 9-12 клас или завършили средно образование
- Кандидатите да са от ромски произход
- Есе по една от двете зададени теми във формуляра
- Минимален успех - Добър 4.00
- Правилно попълнен формуляр за кандидатстване
- Препоръка от преподавател.
- Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник (Декларацията се
попълва само за участниците под 18 г.)
- Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни

Документите изпращайте до 9 юни 2014 г. на e-mail: miglena@areteyouth.org или по пощата на адрес: Младежка фондация  „Арете“ България, бул. „Александър Стамболийски“ № 40, ет. 4, ап. 9, гр. София 1000.

Желателно е всички документи да бъдат попълнени четливо или обработени на компютър.

Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в
младежки ромски лагер „Заедно  Напред“ 2014

До 9 юни 2014 г. кандидатите трябва да изпратят:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
- За учениците – копие от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
- За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Препоръка от преподавател, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.
6. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни.

Селекция
Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.
Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от двата лагера по програма „Заедно Напред“. Участниците ще бъдат разпределени според възрастовата граница:
- лагер от 27 юли до 3 август за младежи от 16 - 18 г.
- лагер от 23 август до 30 август за младежи  от 19 - 21 г.

Одобрените участници в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 4 юли  2014г.
На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Лагерите се провеждат в рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите", финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива". Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/ 980 9021
email: miglena@areteyouth.org

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: