ОБЯВA ЗА РАБОТА: Технически сътрудник на Младежка фондация „Арете“ България

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Ние допринасяме за развитието на ангажирано гражданско общество и изграждаме ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи.  Нашата мисия е насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорност към обществото и насърчават наставничеството.

Краен срок за кандидатстване: 2 август 2019 г.

Местоположение: София, България

Описание на длъжността: Под непосредственото ръководство на директора за България, техническият сътрудник съдейства за изпълнението на амбициозната мисия на Младежка фондация "Арете" като оказва логистична, организационна и координационна подкрепа на директора за България и програмните ръководители.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Осигурява административна и техническа подкрепа, съдейства при разрешаването на вътрешно административни задачи;
- Организира и координира графиците за пътуване и срещи на екипа на фондацията;
- Съдейства при организиране на обучения и срещи;
- Подпомага изработването на доклади, бюлетини и други, свързани с работата на фондацията документи;
- Поддържа база данни на всички преки и непреки бенефициенти на фондацията;
- Оказва  подкрепа на Програмните ръководители в събирането на текуща, систематична и изчерпателна база данни, обратна връзка и оценка от бенефициенти и партньори;
- Отговоря за медийното отразяване, анонсиране и маркетинг на  дейности и събития на фондацията;
- Работи пряко с финансовия директор, за да се гарантира, че установените финансови, административни и логистични системи и процедури са приложени и/или поддържани по установените за това счетоводни стандарти;
- Поддържа безопасна и сигурна работна среда;
- Изпълнява и други функции и задачи, възложени му от директора за България.

НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:
- Образование: висше, компетенции: управление, организационно-оперативни познания;
- Отлична комуникативност и грамотно ползване на български език;
- Добро владеене на английски език (писмено и говоримо);
- Компютърна грамотност (Word, Excel);
- Добри организационни умения и водене на отчетност (критичното внимание към детайлите);
- Зрялост, дискретност, ентусиазъм и позитивно отношение.

Моля, изпратете мотивационо писмо и автобиография до 2 август 2019г. на имейл: info@areteyouth.org  или по пощата на адрес: Младежка фондация „Арете“-България,  гр. София 1202, бул. “Кн. Мария Луиза” №77, ет. 2

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: