Първото обучение за развитие на меки умения се проведе в гр. София

Arete Youth

Проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

На 29 февруари и 1 март се проведе първото от четирите за 2020г Soft skills обучения / Обучения за развитие на меки умения за младежи с висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие.

То се състоя в град София, а на него присъстваха петнадесет студенти, обучаващи се в различни специалности. 

В програмата на  двудневното обучение бяха включени модули като: Целеполагане, Умения за търсене на работа, Презентационни и Комуникационни умения, както и Мотивация и представяне.

Модулите бяха разгледани чрез различни ролеви игри и практически задачи, като  освен това на участниците им  бяха разяснени  и тънкостите при писането на автобиография и мотивационно писмо, които имаха възможност и да упражнят.

Студентите споделиха, че това, което са научили по време на обучението е било от голяма полза за бъдещето им професионално развитие и със сигурност биха го приложили.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: