Обучения за младежи с висше образование, които търсят професионална реализация

Arete Youth

Проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. (www.activecitizensfund.bg)’

Младежка фондация „Арете“ ще проведе четири двудневни Soft skills обучения / Обучения за развитие на меки умения за младежи с висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие.

Обученията ще бъдат организирани в четири региона в цялата страна: Благоевград, София, Пловдив и Велико Търново.

Първото обучение ще се проведе на 29.02-01.03.

Следващите дати за обученията са 06.03-07.03; 14.03-15.03 и на 20.03-21.03.

Участниците в обученията ще придобият знания за процесите на подбор в различни компании. Ще създадат собствена автобиография и мотивационно писмо, ще осъзнаят личния си потенциал.

Цел на обучението: Участниците да се запознаят с  основни правила за поведение на работното място, като тази осъзнатост да им помогне да преодолеят по-лесно свързаните с кандидатстването за работа притеснение и неувереност.

Продължителност: 2 дни на обучение
Участници: до 15 участници в обучение

Програма: На обученията ще бъдат включени теми като:

- Умения за търсене на работа- подготовка на CV и мотивационно писмо, анализа на силни и слаби страни;
- Целеполагане;
- Умения за кандидатстване на работа и успешно представяне на интервю пред работодател;
- Работа в екип и комуникационни умения.

Критерии  за  участие:

- Да сте  над 18 години;
- Да имате изявена мотивация за професионално развитие;
- Да следвате или да сте завършили университет, но да не сте над 29 години;
- Да имате потенциал да се развивате професионално и се нуждаят от подкрепа за успешна кариерна и личностна реализация;
- Попълнено заявление за кандидатстване;
- Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни.

Пълният пакет с документи за кандидатстване се изпращат на имейл: ralitsa@areteyouth.org

Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Ралица Петрова - Координатор на проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”, тел: 02 980 90 21, мобилен: 0897 744 461,  email: ralitsa@areteyouth.org

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: