Старт на проект “Ромска професионална мрежа”

Arete Youth

На 17.12.2019г., дадохме старт на проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”, финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г., който цели да подкрепи, ромски младежи с достигната степен на висше образование в процеса на търсене на подходящата за тях професионална реализация в публичния и частния сектор в България.

По време на откриването с помощта на 15 от нашите студенти успяхме да вникнем в същността на биотехнологиите, да се запознаем с кибепрестъпността, програмирането и изграждането на софтуер. Успяхме да разширим кръгозора си за Пиринския и Северозападния фолклор, както и да се впуснем в обсъждането на Истанбулската конвенция и Brexit.Станахме част от театралните постижения на нашите студенти, както и научихме как бизнесът и предприемачеството са движещите единици днес!

Ние от Младежка фондация „Арете“ изказваме нашите искрени благодарности и поздравления към всеки един от тези млади хора за усилията, които полагат, за да станат професионалисти в своите области на интерес! Ние силно вярваме, че програмата Ромска професионална мрежа ще помогне за доизграждането на участниците в нея и ще създаде мост бизнеса и студентите от ромски произход!

Снимки от събитието можете да видите ТУК.

On December 17th, 2019, we announced the start of our third program Roma Professional Network. The program aims to support Roma young people with higher education to continue their careers by facilitating their access to the labor market.

During the opening ceremony 15 of our students shared their academic researches in the fields of their studies. With their help we were able dive into the essence of biotechnology and become familiar with cybercrime, programming and software development. We broadened our horizons of Pirin and Northwestern folklore, as well as delving into the discussion of the Istanbul Convention and Brexit. We became part of our students' theatrical achievements and learned how business and entrepreneurship are the driving forces today!

We at the Arete Youth Foundation express our sincere thanks and congratulations to each and every one of these young people for their efforts to become professionals in their fields of interest! We strongly believe that the Roma Professional Network program will help to build the participants in it and create a bridge for Roma business and students!

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство2014-2021г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Photo curtesy: Райчо Василев

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: