Покана за оферта за провеждане на публично събитие

Arete Youth

Във връзка с изпълнение на проект “Ромска Професионална Мрежа” съгласно Договор №14/22.10.2019г в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Младежка фондация „Арете“ в качеството си на Възложител на основание Заповед № 1/15.11.2019г. обявява покана за оферта за осигуряване на зала, напитки и кетъринг за провеждане на публично събитие за откриване на проект “Ромска Професионална Мрежа”.

Покана и приложения към нея виж ТУК

Място и срок за подаване на офертите: Младежка фондация „Арете“- България, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №77, ет.2 всеки работен ден от 10,00 до 14,00 часа в срок до 25.11.2019г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка фондация „Арете“-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: