Roma Youth Leadership Camps “Forward Together” 2013

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" България обявява конкурс за участие в Младежки ромски лагери за развитие на лидерски умения „Заедно Напред“

През 2013 година Младежка фондация "Арете" България организира три лагера, участниците ще бъдат разделени на регионален принцип, като с предимство ще са младежи от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен, Монтана и Видин. И трите лагера ще се проведат през месеците юли и август в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица, община Карлово.

Целите  на  лагерите  са:
- Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
- Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
- Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
- Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
- Насърчаване на младежката активност;
- Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
- Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
- Запознаване с изявени роми;
- Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
- Забавна и активна работна среда.

Срок за кандидатстване: 10 юни 2013 г.

Критерии  за  участие:
- Младежи от 16 до 21 години - ученици 9-12 клас или завършили средно образование.
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Есе по една от двете зададени теми във формуляра.
- Минимален успех - Добър 4.00
- Правилно попълнен формуляр за кандидатстване.
- Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник.
- Препоръка от преподавател.

Документите да бъдат изпратени преди 10 юни 2013 г. на e-mail:  miglena@areteyouth.org или по пощата на адрес: Младежка фондация  „Арете“ България, бул.„Александър Стамболийски“ № 40, ет.4, гр. София

Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в младежки ромски лагер „Заедно  Напред“. Желателно е всички документи да бъдат попълнени четливо или обработени на компютър.

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от първата страница на ученическия бележник, както и страницата със срочните оценки. За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Попълнена и подписана декларация от родител или настойник.
5. Препоръка от преподавател, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.

Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от трите лагера по програма „Заедно Напред“. Младежите ще бъдат разпределени според възрастовата граница, която е 16 - 18 г. и 19 - 21 г. и региона, в който живеят, както следва:
- лагер за младежи от район Пазарджик от 19 до 26 юли 2013 г.
- лагер за младежи от район Сливен и Шумен от 04 до 11 август  2013 г.
- лагер за младежи от район Монтана и Видин от 18 до 25 август 2013 г.

Одобрените участници в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 1 юли  2013 г.

За контакт и допълнителна информация: тел: 02/980 90 21, e-mail: miglena@areteyouth.org

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: