Конкурс за участници в Национален лагер за момичета от ромски произход

Arete Youth

УДЪЛЖЕН  СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  27 октомври 2014 г.

Идея в действие
Младежка фондация „Арете“ ще осъществи първия по рода си Национален лагер за момичета от ромски произход.
Лагерът, който ще се проведе в края на месец октомври, 2014 година ще даде възможност на 25 момичета от цяла България да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели, и обучители.
Националният лагер за момичета от ромски произход е естествено продължение на усилията и мисията на фондацията да подпомага младежи с висок потенциал, които са ограничени от социалните и икономическите бариери в България и на Балканите.


Младежка фондация „Арете“ винаги е подкрепяла момичета от ромски произход, но за първи път ще осъществи Национален младежки лагер за момичета от ромски произход, който стана възможен благодарение щедростта и подкрепата на дарители. Вярваме, че младежките лагери са от съществено значение за изграждане на социални контакти, ще доведат до насърчаване и подкрепа за по-добро образование и професионална реализация.


Целите
Целите, които Националният лагер за момичета от ромски произход си поставя, са:

• Повишаване капацитета и овластяване на 25 млади жени от цяла България чрез насърчаване на равенството и равното участие в ромските общности и социално-икономическия живот на страната;
• Повишаване увереността и предоставяне на възможност младите момичета да станат активни и ангажирани граждани;
• Изграждане на устойчива мрежа от млади жени лидери, които насърчават образователни занимания и подкрепят по-активното участие в училище; увеличаване процента на ромските жени, които следват висше образование;
• Чрез обучение младите момичета от ромски произход да осъзнаят по-добре своята роля в обществото и да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност;
• Насърчаване конкурентното включване на ромските жени на пазара на труда.
Програмата:
Учебната програма на лагера е насочена към: насърчаване на самоуважение; развиване на лидерски умения; комуникация; вземане на решения; формулиране и постигане на цели; мотивация и подкрепа за по-добро образование; повишаване на здравната култура;  стимулиране културата на отговорност към общността.

Критерии  за  участие:
~ Момичета от ромски произход от 16 до 21 години
~ Минимален успех - Добър 4.00
~ Попълнен формуляр за кандидатстване
~ Препоръка от учител или представител на неправителствена организация /свободен текст/
~ Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни
~ Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се
попълва само за участниците под 18 г. /при одобрение/

Пълният пакет с документи за кандидатстване се изпращат на имейл: miglena@areteyouth.org

Срок за кандидатстване: 27 октомври 2014 г.


Участниците в Националния лагер за момичета от ромски произход ще бъдат избрани от комисия, в която ще участват представители на Младежка фондация „Арете“- България и външни експерти.

В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. 

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 4 ноември 2014 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Лагерът ще се проведе от 13 до 16 ноември 2014 г. в хотел "Рила", к.к.Боровец.

Лагерът се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, email: miglena@areteyouth.org

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: