Покана за оферта във връзка с изпълнение на проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”

Arete Youth

Във връзка с изпълнение на проект  ACF/219 “Ромска Професионална Мрежа” съгласно Договор №14/22.10.2019г в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Младежка фондация „Арете“ в качеството си на Възложител на основание Заповед № 1/11.02.2020г. обявява покана за oсигуряване на обучителни зали, хотелско настаняване (нощувки, кафе-паузи и храна) за провеждането на осем двудневни soft skills обучения/ обучения за развитие на меки умения за осем групи младежи с висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие. Всяка група ще включва до петнадесет младежи. Обученията ще се проведат през  2020 и 2021 година (по четири обучения годишно). Годишно обученията ще бъдат организирани в четири региона в страната - гр. София и още три населени места с концентрация на младежи-роми. Покана и приложения към нея виж ТУК.

Място и срок за подаване на офертите:  Младежка фондация „Арете“- България, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №77, ет.2 всеки работен ден от 10,00 до 14,00 часа в срок дo 18.02.2020г.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка фондация „Арете“-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България“

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: