Програма “Равен шанс: достъп до средно образование”

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България  с подкрепата на Фондация „Тръст за социална алтернатива“
                                                                                 О Б Я В Я В А

Конкурс за участие в програма за подкрепа на ученици в гимназиална степен „Равен шанс: достъп до средно образование“ за учебната 2014/2015 година.

Младежка фондация „Арете“ - България в сътрудничество с Фондация „Тръст за социална алтернатива“ за трета поредна година ще подкрепи обучението на ученици в средните училища. Подкрепата в размер до 500 лева на ученик за една учебна година  ще покрива разходите за учебници, учебни помагала и месечни карти за транспорт.
През учебната 2014/2015 година, младежка фондация „Арете“ ще подкрепи 60 ученици.  Одобрените ученици няма да получат пари в брой. Фондация „Арете“, като  администратор на програмата ще отговаря за закупуването на учебниците и картите за транспорт и ще ги предоставя на учениците според индивидуалните им нужди. Програмата няма ограничение по отношение на етническата принадлежност на учениците.   

Краен срок за кандидатстване:
31 юли, 2014 г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
1. Да са ученици в VIII - XII клас през учебната 2014/2015г.
2. Да учат в друго населеното място или в отдалечен квартал на града.
3. Да имат годишен успех за предходната 2013/2014г. не по нисък от Добър 3.50
4. Да са от семейства с ниски доходи /с максимален доход на член от семейството до 375 лева/
5. Да имат ясно изразена мотивация да продължат образованието си.

Списък с необходими документи:
1. Попълнен и подписан ФОРМУЛЯР за кандидатстване, включващ есе на тема "Защо избирам да продължа образованието си?".
2. Копие от бележника (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната 2013/2014) или Служебна бележка/справка от училище, съдържаща информация за годишния успех, броя извинени и неизвинени отсъствия на ученика за 2013/2014г. с печат от училището.
3. Учениците, които през 2014/2015г. ще учат в училище, различно от завършеното през 2013/2014г., трябва да представят уверение, че са записани.
4. Препоръка от учител, познаващ добре ученика, с посочено име и телефон за връзка (по образец).
5. Доказателство за доходите на всеки родител/настойник:
- Служебна бележка от работното място за доходите за последните 3 месеца;
- Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато са регистрирани като безработни/социално слаби;
- Декларация, подписана от родител/настойник, в случаите, когато лицето няма доходи, но не е регистрирано в Бюрото по труда (в свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи и че не е регистрирано в БТ).
6. Декларация от родител/настойник за информирано съгласие по смисъла на  чл. чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни.

Документи се изпращат сканирани на електронна поща yoana@areteyouth.org или по пощата до 31 юли, 2014г. на адрес:
Младежка фондация  „Арете“ - България, бул. „Александър Стамболийски“ № 40, ет. 4, ап. 9, гр. София 1000.

Непълни и изпратени формуляри след посочения срок няма да бъдат разглеждани от Комисията за подбор на учениците с представители на Младежка фондация „Арете“ - България и външни експерти. В интерес на кандидатите е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Възможно е да се свържем с кандидатите за повече информация преди да бъде направено окончателното селектиране. При одобрение на кандидатите към повече от една организация, ще имат право да изберат само една, чрез която да бъдат подкрепени. 

За допълнителна информация можете да се обадите на телефон 00359-2-980-90-21 или да пишете на е-mail: yoana@areteyouth.org.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: