Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за меки умения за младежи”

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за меки умения за младежи по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договор №2017-1-027

Максималната обща стойност на обявата е в размер на 44  005,50 лв. (четиридесет и четири хиляди и пет лв и 0,50лв) без ДДС.

Посоченият максимален бюджет е за провеждане на обучения за меки умения за младежи в следните населени места: София,  Сливен, Пловдив и/или Пазарджик

За изпълнението на дейността, предмет на настоящата процедура, ще бъде избран  един кандидат, които да проведе всички обучения.

Критерият за оценка е „най-ниска цена“

Срокът за получаване на офертите е 21 февруари 2020 г., 16:00 ч.

Адрес за подаване на оферти: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №77, ет. 2

Пълният текст на публичната покана: Публична обява

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:
1.  Решение за откриване на процедура
2. Публична обява
3. Техническа спецификация
4. Изисквания към офертите
5. Проект на договор
6. Образец №1 Оферта по ПМС № 118 от 20.05.2014 г
7. Образец №2 Данни за кандидата
8. Образец №3 Декларация за регистрация
9. Образец №4 Декларация на кандидата по чл. 22, ал.2, т.1 и ал.6 от ПМС №118
10. Образец №5 Участие като подизпълнител

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: