ПОКАНА

Arete Youth

Търсенето на работа и стаж е комбинация от лични и професионални умения. Колко подготвени са студентите за този процес обаче?

Уважаеми колеги, партньори, приятели,
На 17 декември /вторник/ 2019 година официално ще дадем началото на проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа” финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. www.activecitizensfund.bg

Събитието ще се проведе в зала за събития „В парка“, пл. "България" №1 ("Малкото НДК") от 10:30 часа.

Петнадесет студенти от цялата страна, които участват в програма „Академично менторство“ на Младежка фондация „Арете“-България ще представят университетите, в които се обучават, своите специалности и себе си като бъдещи професионалисти и специалисти. Част от тях ще представят доклади в научните направления, в които се обучават. 

Ще се радваме на вашето присъствие!

С уважение,

Радостина Чапразова


Ромска Професионална Мрежа цели да подкрепи, ромски младежи с достигната степен на висше образование в процеса на търсене на подходящата за тях професионална реализация в публичния и частния сектор в България.

Чрез създаване на партньорства и предоставяне на кариерни ресурси като професионално консултиране и ориентиране, наставничество, специализирани обучения насочени към търсенето на първа работа/стаж и силна мрежа за подкрепа, Ромска Професионална Мрежа гарантира успешния преход на младежите от образование към заетост.

Подкрепата на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. ще допринесе за развитието на мрежа от ново поколение образовани и социално ангажирани професионалисти и лидери от ромски произход, модели за подражание, които се подкрепят помежду си.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
 

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: