Програма “Кариерно менторство”

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“- България обявява възможност за участие в Програма "Кариерно менторство",  по проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”, финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

През 2020, програмата цели да свърже 10 студенти и/или наскоро завършили университет, с професионално реализирани роми и не-роми, кариерни ментори.

Менторството ще включва, но няма да се ограничи с подкрепа при избор и търсене на най-подходящата професия и работно място, информираност за пазара на труда, създаване на контакти с работодатели.

Цел:  Основната цел на дейността е да насърчава и изгражда трайна, устойчива и професионална връзка между младежите и бизнеса в България посредством реално наставничество.

Какво би получил ако имаш кариерен ментор:
• Различна гледна точка за управлението на кариерата ти.
• Човек, който да ти дава свежи идеи
• Човек, който да ти вдъхне увереност, че и ти можеш
• Човек, който да те направи по-отговорен
• Да получиш критична обратна връзка
• Човек, който да ти помогне да направиш най-правилното решение за кариерния   ти път;
• Да получиш различни перспективи и един различен свеж опит
• Да получиш безпристрастен съвет
• Да ускориш кариерното си развитие и възможности
• По-голямо познание за факторите за успех в кариерата
• Отваряне на врати пред вас

За да заявите участие в програмата трябва: 

- Да сте  над 18 години
- Да имате  изявена мотивация за професионално развитие
- Да следвате или да сте завършили университет, но да не сте над 29 години
- Да имате потенциал да се развивате професионално и се нуждаят от подкрепа за успешна кариерна и личностна реализация
- Да попълните заявление за участие в програма “Кариерно менторство” и  декларация за информирано съгласие за използване на личните Ви данни по Закона за защита на личните данни

За повече информация моля свържете се с Ралица Петрова, координатор на проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа “ на тел: +359 2 980 90 21/089 77 444 61 . Желаещите да участват в програма “Кариерно менторство”следва да изпратят заявления за участие на имейл: ralitsa@areteyouth.org

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: