Информационна среща във Велико Търново

Arete Youth

На 13 януари, 2020г., Младежка фондация „Арете“ проведе информационна среща,  по проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”, финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Ромска Професионална Мрежа цели да подкрепи, ромски младежи, с достигната степен на висше образование, в процеса на търсене на подходящата за тях професионална реализация в публичния и частния сектор в България.

Проведената среща в град Велико Търново е  четвърта по ред  и на нея бяха поканени студенти от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методи“. Както и на другите срещи, студентите от различни специалности бяха запознати с проектните дейности , които са заложени в проекта и възможностите за професионално ориентиране и реализация, които предлага. Бе породена задълбочена дискусия на тема: „Работа в България или в чужбина“, за това до колко са компетентни нашите студенти в областта, в която биха желали да се развиват и как дейностите в проекта биха могли да им помогнат за по-добра реализация след завършване на висшето им образование. Мненията бяха различни, но това, за което всички се съгласиха бе, че без значение къде ще се реализират, биха желали да надградят уменията си за търсене  и намиране на работа. На срещата присъства и бивш участник в програма Ромска професионална мрежа, който сподели личния си опит,  как му е помогнала и какво е запомнил като съвети от своя кариерен консултант.

Благодарим  на ЦМЕДТ „Амалипе“, които ни помогнаха с логистиката и разпространиха информация за събитието сред мрежата си от студенти във Велико Търново. 

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: