Конкурс за лидери на малки групи за лагери „Заедно напред“ 2019

Arete Youth

Срок за кандидатстване: 10 юни 2019 г.

Какво?
Конкурс за лидери на национални младежки лагери „Заедно Напред“ 2019 година. Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената му група, както и с целия екип;
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите, дискусиите, работата по малки групи и ролевите игри по време на лагера;
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма;
- Да следи за спазването на вътрешните правила на лагера;
- Да бъде положителен ролеви модел за участниците в лагера.

Защо?
По време на всеки лагер участват младежи лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

В замяна на това всеки лидер придобива:
- организационен опит;
- лидерски опит;
- опит за работа в екип;
- координационен опит;
- професионален опит;
- комуникационни умения;
- сертификат за лидер на малка група;

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Кога?
Обучението за лидери на малки групи ще се проведе на 13-14 юли 2019г. за всички лидери, които ще участват и на двата лагера.
Лагерите „Заедно напред“ 2019 година ще се проведат както следва:
- Първи лагер „Заедно напред“ – 14 юли – 20 юли 2019г.
- Втори лагер „Заедно напред“ – 28 юли – 03 август 2019г.

Къде?
През 2019 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Маунтин парадайз край орехите“  в гр. Банско

Как?
Трябва да отговаряте на следните критерии:
- Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                 
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред".
- Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
- Да  притежават добри комуникационни и лидерски умения.

Попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете до 10 юни 2019 г.  на e-mail: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“.

Декларация / чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 /  е част от пълния комплект документи за вашата кандидатура. Непълен комплект документи няма да бъдат разглеждани.

Всеки един лидер може да участва само в един от двата лагера „Заедно Напред“. Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките лагери „Заедно Напред“ 2019 година ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 5 юли  2019 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Галина Исаева  - Ръководител на програма „Заедно Напред“; моб.тел.: 0878 744463  ; тел: 02/980 90 21, e-mail: galina@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: