Информационни срещи в градовете София и Враца по проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”

Информационни срещи в градовете София и Враца по проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”

В две поредни седмици на 15 и на 20 ноември 2019г. Младежка фондация „Арете“ проведе информационни срещи в градовете- София и Враца по проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”, финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. www.activecitizensfund.bg.

Срещите целят да представят проект „Ромска професионална мрежа“ на национално ниво, да дадат яснота за дейностите и възможностите, които проектът предоставя: кариерно консултиране,обучения за ключови компетенции, възможности за стажове и работа, както и менторска подкрепа на младежи, които търсят професионална реализация и кариерно развитие.

На проведената информационна среща в хотел “Симона”, гр. София имахме удоволствието да се срещнем с тридесет и двама младежи от ромски произход, голяма част от тях студенти обучаващи се в различни специалности и университети: медицинска сестра, социални дейности, педагогика, медицина, право и др. от цяла България и да ги запознаем с целите и дейностите по проекта, както и начините да заявят участие в проектните дейности.

Срещата със студенти от Медицински университет – София филиал „Проф. д-р Иван Митев“- Враца се проведе в новата сграда на филиала. Благодарим на ръководството и лично на доц. Павлинка Добрилова, които ни помогнаха с осигуряването на зала и организирането на група от студенти, които да бъдат информирани за проекта.
Екипа ни получи много въпроси, като най-голям интерес бе проявен към кариерното менторство и стажантската програма “Кариера в бизнеса”.
Ромска Професионална Мрежа цели да подкрепи, ромски младежи, с достигната степен на висше образование, в процеса на търсене на подходящата за тях професионална реализация в публичния и частния сектор в България.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“


 

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: