Информационна среща в Благoевград

Arete Youth

На 11 декември, 2019 година Младежка фондация „Арете“ проведе информационна среща по проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”, финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Информационни срещи по проекта бяха проведени в градовете София и Враца през месец ноември.

Ромска Професионална Мрежа цели да подкрепи, ромски младежи с достигната степен на висше образование в процеса на търсене на подходящата за тях професионална реализация в публичния и частния сектор в България.

Започнахме с игра за запознаване, с оглед факта, че повечето от студентите не се познаваха, а една от целите на проекта е да изгради общност от роми висшисти, които да обменят опит и идеи помежду си. Двадесет и един студенти от Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Американски университет в Благоевград, в различни специалности бяха запознати с проектните дейности, възможностите за кариерно ориентиране и консултиране, обучения и стажове при работодател. Голям интерес предизвика новината за предстоящо събитие, с което Младежка фондация „Арете“ ще постави официалното откриване на проекта. Студенти по право, ИТ и изпълнителско изкуство, част от които участници в програма „Академично менторство“ на МФ „Арете“ изразиха желание да се включат със свои презентации.

Срещата бе изключително интересна за студентите, които споделиха, че това е възможност, която ще допринесе за бъдещото им професионално развитие.

Целият ни екип бе положително зареден от приятната компания на студентите, техния ентусиазъм и специалностите, които са избрали да изучават.

Снимки от събитето можете да видите ТУК.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: