Call for Forward Together Camp Leaders 2013

Arete Youth

КОНКУРС И ФОРМУЛЯР ЗА ЛИДЕРИ НА МАЛКИ ГРУПИ ЗА ЛАГЕРИ "ЗАЕДНО НАПРЕД" 2013

Срок за кандидатстване: 17 юни 2013 г.

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя израстването на лидери в общностите с ограничени възможности. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и  подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Младежките ромски лагери „Заедно Напред” са един от приоритетите на фондацията. През 2013 година ще се проведат три лагера за регионите Шумен, Пазарджик, Сливен, Монтана и Видин. 

Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за трите лагера, които ще проведат в  Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица, както следва:
- район Пазарджик от 19 до 26 юли 2013 г.  
- район Сливен и Шумен от 04 до 11 август 2013 г.
- район Монтана и Видин от 18 до 25 август 2013 г.

По време на всеки лагер участват и младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално с няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите  са:
1. Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите по време на лагера.
2. Да работи индивидуално с участниците в поверената им група, както и с целия екип.
3. Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма.

Всеки един лидер може да участва само в един от трите лагера по програма „Заедно Напред“. Одобрените лидери на малки групи задължително трябва да присъстват на обучение, което ще се проведе от 15 до 19 юли 2013 г. в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица.

Профил на младежките лидери:
- Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                  
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред". С предимство ще се ползват младежите, участвали в лагерите през последните 2 години.
- Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
- Да  притежават добри комуникативни и лидерски умения.

Как може да се кандидатства:
- Попълни ФОРМУЛЯРА и го изпрати на електронната поща: miglena@areteyouth.org
- Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.
- Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно на 28 юни 2013 г.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: