Доброволчеството е ценност за нас

Arete Youth

Ето ги. 36 младежи, които са част от семейството на МФ „Арете“. Млади, амбициозни, нахъсани, мотивирани, със свежи идеи и сили да променят, да се борят, да търсят решения за трудностите в своите общности. Това са доброволци от младежката ни мрежа. Те са от различни населени места в страната. От 9 до 11 ноември 2018г. се събрахме в гр.София, хотел „Симона“, където проведохме обучителен семинар. По време на тридневното обучение, доброволците на Младежка фондация „Арете“ разгърнаха потенциала си дискутирайки различни начини за намиране на решения, планиране и изпълнения на доброволчески инициативи и кампании. И не само! Младежите имаха възможността да добият знания за цикъла на инициативата – от идеята до резултата, както и умението за ефективно общуване – активно слушане и говорене.  Изключителна интересна част от това обучение бе изготвянето на портрет на „идеалния“ доброволец, както и разглеждането на права и отговорности, които би могъл да има доброволецът.  Тук трябва да споменем и обучителя Лилия Еленкова, която работи като треньор, модератор и фасилитатор и е от основните инициатори по създаването на Звено от треньори към Национален младежки форум. Лилия и Теодор допринесоха с професионализъм за осъществяването на обучителната част на семинара, развитието на умения и придобиването на нови знания за нашите младежи.

На тази национална среща с доброволците, имахме страхотната възможност да се видим с младежите, те да се видят един с друг след националните лагери „Заедно напред“, да се запознаят старите членове с новите участници в младежката ни мрежа. Нещо повече. Имахме възможността да поговорим за развитието на нашата младежка мрежа, за нейната структура и за функциите и отговорностите на доброволците в младежката мрежа на „Арете“. В края на семинара доброволците споделиха, че след тези три дни имат повече съмишленици и приятели, идеи за кампании и мотивация за бъдещото им реализиране. Приятен за нас момент беше да разберем колко голямо доверие имат младежите към фондацията ни в лицето на екипа на „Арете“. При въпроса „Защо „Арете?“, младежите споделиха за самоувереността, която им вдъхваме, вярата в тях и това, че при нас се развиват – от участници в национални лагери „Заедно напред“, през доброволческа мрежа, обучения за лидери, „връстници помагат на връстници“ до академично менторство и подкрепа. Благодарим Ви!

От своето създаване до момента Младежка фондация „Арете“ работи активно с доброволци в подкрепа на ромската общност в България. Нашата цел е да развием устойчива Доброволческа Мрежа (Arete Youth Volunteer Network - AYVN), за да могат младите лидери да участват и насърчават различни инициативи на местно и национално ниво. В по-широк аспект нашата цел е да популяризираме гражданското участие в решаването на различни социални проблеми и да популяризираме ползите на доброволчеството като цяло.

Обучителният семинар се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Европейската гаранция за младежта като възможност за развитие на младежи до 29 години в България

Arete Youth

През 2013 г. Европейският съюз въвежда Европейската гаранция за младежта (ЕГМ), с което цели да адресира проблема с младежката безработица в държавите от съюза. Програмата гарантира, че всички младежи до 25 години в съюза, които са извън работа или обучение, ще получат качествено предложение за работа, продължаващо обучение, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като станат безработни или напуснат системата на неформално образование.

Ако вие сте на възраст до 29 години и не работите, не учите или сте образовани, но не можете да си намерите работа, то Вие може да се включите в Европейската гаранция за младежта. С Вашето включване може да придобиете ценен опит, който в дългосрочен план би бил полезен за придобиването на професия.

Включването в ЕГМ е напълно безплатно и е достъпно за всеки младеж до 29 години в България, който не работи и не учи. За повече информация можете да посетите уебстраницата на Агенция по заетостта, посветена на ЕГМ , както и да се обърнете към Бюрото по труда по Ваша адресна регистрация. Някои от услугите, които Бюрото по труда може да предостави безплатно в рамките на ЕГМ включват:
- Информация и посредничество за работа на първичния пазар на труда;
- Професионално ориентиране;
- Мотивационно обучение;
- Стажуване и чиракуване;
- Насърчаване на териториална мобилност (предоставяне на средства при започване на работа в друго населено място);
- Насърчаване на започване на самостоятелен бизнес;
- Предоставяне на услуги от Мрежата на европейските служби за заетост (EURES), при интерес за работа извън България.

Според данни на Евростат от 2018 г., в България близо 19 % от младежите до 25 години са извън работа и обучение (средното ниво за Европейския съюз е 11 %). Инициатива, водена от Център за изследване на демокрацията, съвместно със Сдружение Свят без граници, сочи, че в България, младежите от ромски произход са една от групите, до които възможностите на ЕГМ не достигат адекватно поради липса на достатъчна информираност за програмата.

Връстници помагат на връстници

Arete Youth

Ако искате  нови знания и умения или сте готови да поведете някой към успех, станете част от инициативата „Връстници помагат на връстници“ към програма „Заедно Напред“ на Младежка фондация „Арете“- България.

„Връстници помагат на връстници“ е програма за наставничество на ученици от студенти. Целта е да се мотивират младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Подходът „връстници помагат на връстници“  е начин да осигурим достъп на гимназистите до студентите, които да бъдат техни наставници чрез метода  научаване чрез преживяване. Личният контакт и обмяна на опит ще позволи и на двете групи младежи да придобият по-голяма увереност за личностно развитие, както и да предприемат активни роли в общностите си.

Защо да участвате във „Връстници помагат на връстници“?

Менторът е човек, който помага, насочва, подкрепя, съветва някой друг.

Ако вие сте студент и желаете да се включите – вие ще бъдете наставник (ментор) на ученик. Ще можете да предадете своите опит и знания, които притежавате като помогнете на учениците да определят и постигнат техни цели свързани с тяхното академично и личностно развитие. Вие ще бъдете ролевите модели във Вашата общност и ще допринасяте за нейното развитие.

Ако вие сте ученик, който иска да продължи образованието си във ВУЗ,  или искате да научите нови и полезни за вас неща, да срещнете нови възможности и перспективи в живота си, вие ще можете да се включите в програмата като наставляван (менториран).

Участвайки в инициативата „Връстници помагат на връстници“, учениците ще имат възможността да получат информация за различни възможности за развитие и гражданско участие, съвети и насоки от човек, който е преминал през този процес и има знания, умения и опит. Ученикът ще споделя интереси, нужди и цели със своят ментор, който ще подпомага процеса на развитие на ученика.

За да кандидатствате, моля попълнете:

- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ВЪПРОСНИК за ученик
- ВЪПРОСНИК за студент 

Изпращайте документите на адрес:  София, бул. „Мария Луиза“ 77  или на e-mail: galina@areteyouth.org

Крайният срок е: 30 октомври 2018г

Програмата се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Обучителен семинар за доброволци от младежката мрежа

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България кани доброволци от младежката мрежа на обучителен семинар, който ще се проведе в периода от 9 до 11 ноември 2018 г.,  Арт хотел „Симона“.

Срок за кандидатстване: 24 октомври 2018 г.

Цели на семинара са да интегрираме новите членове на доброволческата мрежа на МФ „Арете“ и да изградим и развием капацитет за планиране и провеждане на доброволчески инициативи на местно и национално ниво.

Обучението ще помогне на новите членове да разберат концепцията за доброволчеството и да осъзнаят своята роля и отговорности в рамките на мрежата. Освен това обучението ще предостави на доброволците и необходимите инструменти и умения за успешно реализиране на доброволчески инициативи; ще развие междуличностни и социални умения.

Профил на участниците:
- Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“ или настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете".
- Да имат желание да участват в доброволчески инициативи и в провеждането на дейности във връзка с информационната кампания за национални лагери "Заедно Напред" 2019.
- Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете  електронния формуляр до 24 октомври 2018 г. Участниците под 18 г., моля да  попълнят и Декларация от родител-настойник, а участниците над 18 години моля да попълнят Декларация за лични данни. Електронният формуляр попълнете ТУК.

Ще бъдат избрани 35 участници за обучението. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.

Всички младежи, кандидатствали за участие в обучителния семинар, ще получат информация за резултатите на 31 октомври 2018 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация:

Райчо Василев
тел: 0878 744 463            
тел: 02/980 90 21, e mail: raycho@areteyouth.org

Обучителният семинар се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Arete Youth

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г. Конкурсът се организира в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Средствата са предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

Стипендиантската програма цели да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход. Стипендиантите ще получат финансова подкрепа за период от една академична година с възможност за удължаване на този период, както и наставничество от ментор - професионалист в здравната сфера.

Краен срок за кандидатстване: 27 септември 2018 г., 18:00 ч.

Пълна информация за конкурса, включително за необходимите документи и начин на кандидатстване, можете да намерите на www.socialachievement.org

Приключението „Заедно Напред“

Arete Youth

Ще ви разкажа за едно мое приключение... Приключение, което промени живота ми! А именно-първият лагер "Заедно Напред". Научих за тези лагери, още преди цели две години от мои приятели, които са участвали в него и нямах търпение аз да стана част от него. Веднага щом разбрах, че стартират записванията, не се поколебах дали ще участвам, веднага отворих сайта на Младежка фондация „Арете“ и прочетох какви документи ще трябва да изпратя. Попълних формуляра, декларацията, написах есето и изпратих всичко. Бях с наистина високи очаквания от този лагер и затова броях оставащите дни до началото му. Седмица преди това започнах да си оправям багажа и да се вълнувам от предстоящото си преживяване. След дългият път, който изминахме с брат ми, пристигнахме в София, където видях и останалите участници. Тогава започнах да се чудя дали ще се сближа с тези хора, дали ще намеря нови приятели, с които, въпреки че ще имаме различни характери, ще мислим еднакво, в една посока, ще бъдем заедно. Гледах ги отстрани и се чудех дали да се запозная с тях и да направя първата крачка към сближаването ни, какво ще правим заедно цяла седмица и различни други въпроси.

След като всички се качихме в автобуса, с брат ми решихме да седнем на първата седалка. През целия път не говорехме с другите, защото така и не се запознахме с тях. Огледах хората около мен и видях Жени, която също ме погледна и ми се усмихна. Тогава си казах, че искам да се запозная с нея и да се сближим. Когато ни разпределиха по групи, в които трябваше да има по един лидер, разбрах, че тя ще е моя лидер и много се зарадвах. След това всеки участник от отбора ни се представи на останалите. Постепенно се отпуснахме един пред друг и като ги поопознах, видях с колко добри хора ще прекарам седмицата и какъв късмет извадих, че ми се падна този прекрасен лидер-Жени, която ни помогна да се сближим и да станем едно цяло. Правехме всичко заедно, събирахме се  на закуска, обяд и вечеря. Седяхме заедно и обсъждахме перспективите за бъдещето ни и нашите мечти. Тя винаги се интересуваше от нас, подкрепяше ни и ни обичаше! Всеки от екипа на „Арете“ се раздаваше на 100% за нас, всеки ден ни питаха дали е имало някакви проблеми, било то за храната, било то за стаите или обслужването. Всяка лекция ми беше изключително интересна и поучителна. Бях впечатлена от лекторите, които кипяха от енергия и ни зареждаха с нея. Всеки ден, който прекарвах в залата, се вълнувах от предстоящото, заради игрите, които играехме, заради отборните задачи, в които трябваше да се представяме, целящи да ни накарат да излезем от зоната си на комфорт.

Не съм очаквала, че този лагер ще ме изгради като личност и ще промени начина, по който гледам на света, но това се случи. В нашият отбор, на някои от участниците не им беше толкова комфортно да излязат пред останалите и да говорят, както ми беше на мен. Притесняваха се, че можеха да се изложат или да се объркат, но във всеки съществува това притеснение, важното е да се научим да го преодолеем. Исках тези добри хора да не са толкова притеснителни и плахи, защото те имаха потенциал. Преди мислех, че само моите идеи са правилни, и че аз ги правя по най-добрия начин. Когато другите не правеха нещо добре, го правех вместо тях, защото исках всичко да е перфектно, но в този лагер се научих да работя по-добре в екип, да се съобразявам с другите, да изслушвам техните идеи без значение дали са правилни или грешни, важното е всички от екипа да участваме и да бъдем едно цяло...

Затова, в някои моменти реших, че ще е по-добре да се дръпна малко настрани, за да могат и останалите да се изявят, въпреки че бяха по-неуверени. Казах им, че ние сме тук, точно за това-да излезем от зоната си на комфорт и така да разгърнем максималният си потенциал, защото това ще ни изгради като личности и ще ни направи по-успешни. Също така научих повече за историята на ромите и това ме накара да се гордея със своя етнос. Видях млади и ученолюбиви хора за пример, които разбиха стереотипите спрямо нашия народ и вярвам, че силата е в образованието, защото без него ние сме нищо. Без образование, ние няма да сме се изградили като пълноценни граждани на обществото и останалите народи ще продължат да мислят само негативно за нас. Ние трябва да се борим и да бъдем устремени към изпълняването на целите си, тогава определено ще бъдем удовлетворени от крайния резултат! Тогава хората ще видят най-високият ни потенциал и нашите личностни качества, и точно тези лагери ще ни помогнат да сбъднем мечтите си. По време на лагера в Банско не очаквах да видя толкова ентусиазирани, любознателни и добри хора на едно място и не вярвах, че само за седем дни, ще се сближа с тях толкова много и че ще имам усещането, че се познаваме от години. Станах най-близка с Богомила, която винаги ме подкрепяше и която много обичам, защото в нейните очи аз видях искреност и доброта. Тя винаги беше до мен и ме насърчаваше да опитвам нови неща, караше ме да се усмихвам и не я приемам просто като приятелка, а като сестра.

Не вярвах, че за една седмица ще имам толкова различни преживявания, които никога няма да забравя и се радвам, че бях част от този лагер и бях с тези мили хора, с които се надявам да се видим отново, защото много ми липсват. На всички нас ни беше много тъжно, когато трябваше да се разделим, защото времето мина толкова бързо и преживяхме толкова щастливи моменти заедно, които ще помним винаги. Както и очаквах, никой от нас не искаше да си тръгне...Нека има повече такива лагери! Нека има повече такива хора! И нека всички ние да променим света към по-добро, а пътя към по-доброто минава през образованието!

Принцеса Иванова

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за учебната 2018-2019

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2018-2019г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците
1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
2. Да са мотивирани да продължат образованието си;
3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;
4. Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*. (не е задължително условие)
5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.
*Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на МФ „Арете“ - България или ТСА.

Срок за кандидатстване: 15 август, 2018г.

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите документи, които кандидатите трябва да предоставят/изпратят на хартия до офиса на МФ „Арете“ - България на адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №77 ет.2 или електронно сканирани на ел. поща spas@areteyouth.org са:

1. Полълнен формуляр
2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
3. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2018-2019 година (при смяна на училището);
4. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;
5. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:
b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:
c. Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);
6. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител. Образец изтеглете от ТУК.
7. Документ удостоверяващ, че общината няма да поеме разходи за транспорт  за учебната 2018-2019г.**
* *Изисква се само за учениците, които ще имат нужда от поемане на транспортни разходи. Този документ може да бъде издаден от община или училището, в което се  ще обучава ученикът през 2018-2019 учебна година.
8. Декларация за  участие в Програмата и споделяне на лични данни. За ученици ненавършили 18г.(изтеглете от ТУК) декларацията се подписва от родител или настойник. Пълнолетните ученици ( навършили 18г.) собственоръчно попълват и подписват декларацията (изтеглете от ТУК).

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Важно за одобрените ученици

Одобрените ученици трябва да предоставят на МФ „Арете“ - България информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 15 септември 2018г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 30 септември 2018г.

Учениците не получават пари в брой. МФ „Арете“ - България поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

Удължен срок за кандидатстване за участие в лагери “Заедно Напред” 2018

Arete Youth

Удължава се срокът за кандидатстване за участие в националните младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ 2018г. до 1 юли 2018г.  За повече информация за лагерите и начина на канидатстване, моля посетете блога ни

„Всички победи започват с победата над себе си“

Arete Youth

Вдъхновение. Блян. Емоция. Желание. Това са само част от думите, които описват концерта организиран от доброволците на Младежка фондация „Арете“ провел се на 17 май в Народно читалище „Н.Й. Вапцаров – 1866“ в гр. Благоевград. Главната цел на концерта бе да се съберат средства за организирането на петия подред лагер за  ромски момичета.

Знаейки, че не всеки старт е лесен, екипът на Младежка фондация“Арете“ решава да организира  първите лагери насочени само за ромски момичета, които търсят тази своя личностна победа. Мотивирайки ги да продължат своето образование и показвайки им, че те са една много важна и неизменна част от нашето общество, организаторите жънат успех след успех след всеки проведен лагер.

Бъдейки вдъхновени от тази кауза 12 момичета и момчета настоящи доброволци към Младежка фондация „Арете“ решиха по един по-нестандартен начин, организирайки концерт, да съберат средства за провеждането на петия лагер за ромски момичета. Носейки изкуството в себе си 12-те участници идващи от различни краища на България, успяха да накарат публиката да се смее и плаче. Сцената бе превзета с песни, музика, театрална игра и личностни преживявания на част от момичетата, които са имали шанса да бъдат част от тези лагери. „Лагерът напълно промени живота ми и ми даде нужната сила да покажа на света какво мога“ – сподели през сълзи на сцената София Муграби, студентка в специалност „Икономика и бизнес“ към  УНСС. 

Публиката се наслади на певческите умения на Николай Кирчев, Даниела Самири, Анна Делчева и победителят от третия сезон на предаването „България търси талант“, Томас Томов. За това публиката да усети магията на театралното изкуство се погрижиха студентките по театрално изкуство Донка Кьосева заедно със свои колежки и Донка Асенова. Също така публиката имаше шанса да се наслади и на част от представлението „Цигански колела“, на  актрисата Наталия Цекова. Момчетата от оркестър „Мераклии“ с ръководител Николай Кирчев от своя страна забавляваха публиката с част от своя репертоар. Най-емблематичното им изпълнение бе ромската песен „Хедерлези“. За да споделят своите преживявания от лагерите за момичета, дойдоха Александра Кирилова, бакалавър по Връзки с обществеността, Алисия Костадинова, студентка в специалност „Психология“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград и София Муграби,  студентка в специалност „Икономика и бизнес“ към  УНСС.  Водещи на концерта бяха Ралица Петрова и Георги Кирилов.

След цялата тази палитра от  песни, актьорска игра, личностни истории и музика участниците успяха да съберат солидната сума от 210лв. Тези парични средства ще бъдат вложени в провеждането на петия и единствен по рода си лагер за ромски момичета.

„Всички победи започват с победата над себе си.“ – твърди руският писател, Леонид Леонов. За ромските момичета победата се изразява в това да повярват в себе си и да дадат старт на своята кариера придобивайки нужните знания и умения.

Мустафа Рамадан

Снимки от концерта можете да видите ТУК, а снимки от случващото се зад кулисите - ТУК

КОНКУРС ЗА ЛИДЕРИ НА МАЛКИ ГРУПИ - НАЦИОНАЛНИ ЛАГЕРИ “ЗАЕДНО НАПРЕД”

Arete Youth

Срок за кандидатстване: 02 юли 2018 г.

Какво?

Конкурс за лидери на национални младежки лагери „Заедно Напред“ 2018 година. Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената му група, както и с целия екип.
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите, дискусиите, работата по малки групи и ролевите игри по време на лагера.
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма.
- Да следи за спазването на вътрешните правила на лагера.

Защо?

По време на всеки лагер участват младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

В замяна на това всеки лидер придобива:
- организационен опит;
- лидерски опит;
- опит за работа в екип;
- координационен опит;
- професионален опит;
- комуникационни умения;
- сертификат за лидер на малка група;

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Кога?

Обучението за лидери на малки групи ще се проведе на 14 юли 2018г. за всички лидери, които ще участват и на двата лагера.

Лагерите „Заедно напред“ 2018 година ще се проведат както следва:
- Първи лагер „Заедно напред“ – 15 юли – 21 юли 2018г.
- Втори лагер „Заедно напред“ – 29 юли – 04 август 2018г.

Къде?

През 2018 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Маунтин парадайз край орехите“  в гр. Банско

Как?

Трябва да отговаряте на следните критерии:
-  Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                 
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред".
- Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
- Да  притежават добри комуникационни и лидерски умения.

Попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете до 02 юли 2017 г.  на e-mail: raycho@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“.

Декларация (чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679)  е част от пълния комплект документи за вашата кандидатура. Непълен комплект документи няма да бъдат разглеждани.

Всеки един лидер може да участва само в един от двата лагера „Заедно Напред“. Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките лагери „Заедно Напред“ 2018 година ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 9 юли  2017 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Райчо Василев  - Ръководител на програма „Заедно Напред“; моб.тел.: 0885 817112 ; тел: 02/980 90 21,
e-mail: raycho@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ 2018г.

Arete Youth

Какво?

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно Напред“ за младежи от ромски произход, на възраст от 16 до 21 години.

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Защо?

Целите  на  лагерите  са:
• Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
• Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
•  Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
• Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
• Насърчаване на младежката активност;
• Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
• Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
•  Запознаване с изявени роми;
• Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
• Забавна и интерактивна работна среда.

Кога?

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:
• Първи лагер „Заедно напред“ – 15 юли - 21 юли 2018г.
• Втори лагер „Заедно напред“ –  29 юли - 4 август 2018г.

Къде?
През 2018 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Маунтин Парадайс край Орехите“, гр. Банско

Как?

Трябва да отговаряте на следните критерии:
• Младежи от ромски произход между 16 – 21 години.
•  Минимален успех в училище – Добър 4.00
• Попълнен формуляр за кандидатстване
• Препоръка от преподавател или неправителствена организация
• Есе по една от двете зададени теми във формуляра.

Ако искате да сте част от лагерите, които ще променят живота ви, то изпратете всички необходими документи за кандидатстване до 01.07.2018г. на e-mail: raycho@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“- България.

И още…

Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в младежки ромски лагер „Заедно  Напред“

До 1 юли 2018 г. кандидатите трябва да изпратят:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
• За учениците – копие  от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
• За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Препоръка от преподавател, или от неправителствена организация, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.  и е част от формуляра.
6. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни - декларация за лица над 18г. и декларация за лица под 18г.

Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат избрани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. 

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от двата лагера по програма „Заедно Напред“.

Одобрените участници за младежките лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 07 юли 2018 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: тел: 02/980 90 21, e-mail: raycho@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“-България и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

ПОКАНА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

Arete Youth

Скъпи приятели и партньори,

С огромно удоволствие Ви каним на първия благотворителен концерт, организиран от студенти - роми, доброволци на Младежка фондация „Арете“.

Ще се радваме на Вашето присъствие!

Участници в събитието са:

- Томас Томов - победител в "България търси талант " сезон 3 - 2014г.

- Николай Кирчев- студент - народно пеене, народен певец от Фен Фолк ТВ

- Донка Кьосев, студентка по актьорско майсторство за драматичен театър - Пловдивски университет, участник в "България търси талант"

- Донка Асенова, студентка по актьорско майсторство - Югозападен университет „Неофит Рилски”

- Даниела Самир Самири- студентка в две специалности в Софийски университет и ХТМУ университет-арабистика и източни култури и инжинерна химия; свири и пее от 5 годишна

- Фолкорна Група "Мераклии" с рък.Николай Кирчев

- Детски танцов състав " Вихрен" с ръководител Иван Иванов

Обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд”

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България ще проведе обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2018/2019 година.

По време на обучението ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромски образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации.

С предимство ще бъдат кандидат-студенти и студенти от ромски произход, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.

За да заявите своето желание за участие в обучението,  моля попълнете в срок до 25.04.2018г. (включително) следния  ФОРМУЛЯР  и го изпратете на имейл адрес:  snezhina@areteyouth.org

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 26.04.2018г.

Обучението ще се проведе на 28 април (събота) в град София. На всички одобрени кандидати ще бъде предоставена допълнителна информация, свързана с участието им. Разходите за храна и транспорт с автобус или влак в двете посоки се поемат от страна на организаторите.

Обучението се реализира по програма „Образователен и инфомационен център“ с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

СТИПЕНДИИ НА РОМСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД

Arete Youth

СТАРТИРА НОВИЯТ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ НА РОМСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018-2019 ГОДИНА

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за  студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България:

• Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);
• Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2017-2018 година;
• Стипендии за обучение в чужбина (RISP).

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
                                                                                         
RMUSP, RHSP
• Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 15 май 2018 година.
• Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25 юли 2018. Системата ще бъде отворена за кандидатстване на 1-ви юни 2018 г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
• Да заявяват открито ромския си произход;
• Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска, или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина, или държава на местоживеене през академичната 2018-2019 година;
• Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;
• Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2018-2019 година са налични тук.

Информационни срещи за представяне на Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд ще се проведат в следните населени места:

- гр. Пазарджик –16 април, от 13,00 ч., с подкрепата на Сдружение „Бъдеще“

- гр. Сопот – 19 април, от 11,00 ч., с подкрепата на Институт „Отворено общество“

- гр. Тетевен – 23 април, от 13,30 ч., с подкрепата на ПроНет медия

- гр. Търговище – 24 април, с подкрепата на Регионално управление по образованието - Търговище

- гр. София – 27 април, Ден на отворените врати (за всички желаещи да получат подробна информация на място), офис на Институт „Отворено общество“, гр. София, ул. Солунска 56

За допълнителна информация:

Орлин Орлинов
Национален Координатор за България
Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми - Унгария
orlin.orlinov@romaeducationfund.org
http://www.romaeducationfund.org

офис: Институт “Отворено общество”
София 1000, ул. “Солунска” 56
тел. 02/930 66 25; моб. 0999 02 02 34
Факс: 02/951 63 48

Арете представи работата си пред студентите от AUBG

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ представи своята работа пред студентите на Американския университет в България

На 28 март, сряда, Младежка фондация „Арете“- България представи своите програми пред студентите на Американския университет в България с цел да привлече съмишленици и генератори на идеи за своите каузи.  Събитието, планирано като фестивал, и наречено Nonprofit-palooza бе в нестандартен формат – на няколко локации и включваше презентации и неформални дискусии в малки групи.

Събитието събра на едно място организации с различни сфери на дейност: Каритас България, Фондация  Friedrich Naumann,  Fulbright,  National Youth Forum, , платформата за доброволчество TimeHeroes, ООН – youth section, Антикорупционенфонд, Areté Youth Foundation, Фондация BEST,  Центъра за правна помощ Voice in Bulgaria, Фондация Тръст за социална алтернатива, Фондация Single Step, 1% промяна, „Заедно в час" и стартъп навигатора Character.bg.

Очакванията на организациите са събитието да даде платформа на студентите да се занимават с теми, генериращи промяна, да подпомогне работата на неправителствения сектор с нови идеи и да създаде интензивна връзка помежду им, като подчертае промяната, която вече се случва.

Arete Youth foundation meets AUBG community

March 28th, Wednesday, Arete Youth Foundation  - Bulgaria presented its programs and work to AUBG students and faculty in order to attract adherents and generators of ideas for their causes. The event, planned as a festival, called Nonprofit-Palooza Pitch n`Dine, was in a non-standard format - in several locations and included pitching and small groups workshops.

The event brought together organizations with different fields of activity: Caritas Bulgaria, Friedrich Naumann Foundation, Fulbright, National Youth Forum, TimeHeroes, UN Association Youth Section, Anti-Corruption Fund, , BEST Foundation, Center for Legal Aid-Voice in Bulgaria , Trust for Social Achievement Foundation, Single Step Foundation, One Percent Change, ACC&U and Character.bg.

Participants hope the event will provide a platform for the students to engage in change-generating topics, to support the work of the non-government sector with new ideas, and to create an intensive relationship between them, underlining the change that is already taking place.

Финансиране на малки проекти в полза за местната общност

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" – България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза на местната общност по програма „Заедно Напред“

Срок  за кандидатстване: 31 март 2018 г.

Кой може да кандидатства?
Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2017 и доброволци към Младежката мрежа на фондация „Арете“.

Какво цели програмата „Заедно Напред“?
Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани.

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност,  и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
1. полза на местната общност;
2. подкрепа на образованието на ромската общност;
3. насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
4. мотивация на ромските младежи.

Как се кандидатства за конкурса за малки грантове?
Попълва се ФОРМУЛЯР за кандидатстване и се изпраща на е-mail: raycho@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 3 проектни предложения на стойност до 250,00 лв. (двеста и петдесет лева). Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията.

Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 7 април 2017 г.

За контакт и допълнителна информация:  Райчо Василев - тел: 0878 744 463, e-mail: raycho@areteyouth.org

Финансирането на малки проекти в полза за местната общност е в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Лагер „Код успех”

Arete Youth

Първият за 2018 година лагер „Код успех”: Обучение по английски език за младежи в неравностойно положение и изграждане на лидерски умения“ се проведе в периода 3 – 6 февруари 2018 и събра на едно място 35 младежи от градовете Пещера, Пазарджик, Кюстендил, Лом, София и Разлог.

Лагерите са част от проект “Код успех“ на фондация „Тръст за социална алтернатива, който дава възможност на  младежи в неравностойно положение да преминат обучение по английски език в допълнение към осигуреното задължително образование в страната. Цел на лагерите е постигането на по-висока мотивация за образователни постижения, личностно развитие и социална ангажираност у младежите, участващи в проекта. 

По време на четиридневния си  престой младежите  работиха в посока  създаване на визия за личностно и професионално развитие, целеполагане и развиване на социални и комуникативни умения, умения за работа в екип и управление на времето.Добролчеството бе друга важна тема  на лагерите. Младежите се запознаха с ключови понятия като  филантропия и доброволчество, както и с начините за привличане на съмишленици за изпълнение на доброволчески инициативи и кампании в полза на местните  общности.

Информация за рейтинговата система за висшите учебни заведения в България, най-търсените професии в следващите 5 години, най-предпочитаните специалности от българските студенти и възможности за финансиране също  бе споделена от организаторите на лагера.

В последния ден от лагера младежите  посетиха медицински колеж „Проф. д-р Иван Митев“ – град Враца към  Медицински университет – гр. София. Целта на визитата  е младежите да се запознаят с академичната обстановка, да поговорят със студенти и администрация, за да се мотивират да продължат образованието си.

Проект „Код успех“ се осъществява от фондация „Тръст за социална алтернатива“ в партньорство с Младежка фондация „Арете“, Фонд за превенция на престъпността – ИГА и фондация „Корпус за образование и развитие“, с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ и Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Посланици на добрата воля

Arete Youth

Доброволците на Младежка фондация „Арете“ – Посланици на добрата воля

На 24.12.2017 г. в ЦНСТ в община Бяла Слатина, доброволците на Младежка фондация „Арете“ зарадваха всички деца от ЦНСТ с празнична програма, подаръци и много усмивки. Доброволческата група е добрият пример за несломимия дух и желание за оказване на подкрепа на онези, които имат нужда. Атмосферата, която успяха да създадат беше неповторима! Глъчка и детски смях изпълваха малката стая, в която се бяха събрали всички деца от дома. Въпреки всички трудности доброволците успяха да открият съмишленици и партньори, които да им окажат подкрепа в процеса на планиране и изпълнение на доброволческата инициатива.

Доброволците на Младежка фондация „Арете“ и коледните им чудеса

Arete Youth

„Мотивирани младежи, които носят духа на позитивната промяна“ – това е определението, което описва общността на Младежка фондация „Арете“ – Доброволческата мрежа.

Към настоящия момент мрежата наброява над 300 членове, които са преминали през различни дейности на фондацията.

В настоящата статия ще откриете повече информация за проведените доброволчески инициативи, които бяха изпълнени в рамките на месец декември от нашите доброволци.
Екипът на Младежка фондация „Арете“ е горд с нивото на активност на нашата доброволческа мрежа. Мотивацията и желанието за промяна са основните движещи сили, които са отговорни за високата активност и желание за оказване на подкрепа в полза на ромската общност.

Вълшебната Kоледа на децата от ЦНСТ с. Бърдарски геран

Доброволческата група от град Бяла Слатина подготви коледна програма за децата от ЦНСТ с. Бърдарски геран, както и успя да събере финансови средства за закупуване на коледни играчки и подаръци. Освен подкрепа от Младежка фондация „Арете“ доброволците успяха да открият и съмишленици на местно ниво. Сдружение „Първи юни“ е партньор на нашите доброволци на територията на община Бяла Слатина. Ние сме сигурни в това, че нашите доброволци ще внесат топлина и радост в сърцата на всички дечица от центъра.

Ромските Дядо Коледа, Снежанка и джуджета

Съгласете се, че понякога е необходимо да влезем в изпълнението на определени роли, които да ни помогнат да стигнем до желаната от нас цел. Изпълнението на определена роля изисква предварителна нагласа и подготовка, както и създаване на ясен и стриктен план за действие.

Точно такива бяха стъпките на доброволческата група от гр. София. Стъпки, които доведоха до събирането на 140 деца от квартал Факултета, които представиха коледно тържество пред своите родители и за награда получиха коледни подаръци. Всички вярваме в Дядо Коледа и безплатните подаръци, поне Ние от екипът на Младежка фондация „Арете“, но за разлика от всички нас, доброволците от град София решиха да заложат на себе си. Те успяха да открият съмишленици и партньори, които да им окажат подкрепа в събирането на необходимите финансови средства за изпълнението на доброволческата инициатива.

Сдружение „Бъдеще за ромските деца“ беше основният партньор на нашите доброволци. Снимките от събитието са показателни за постигнатия успеха.

Коледният базар на доброволците от град Вълчедръм

В Северозападна България стават чудеса! Доброволческата група от гр. Вълчедръм успя да приготви вкусни и добре украсени коледни лакомства, които бяха представени на организирания от тях коледен базар. Събраните средства ще бъдат дарени на хора в нужда. Красиви, млади, амбициозни и упорити – това са характеристиките, които увенчават успехите на доброволците от град Вълчедръм.

Плюшена играчка = ЛЮБОВ

Да, точно така смятат доброволците ни от град Кюстендил. Любовта, според тях, се крие в малките неща. Доброволците дариха плюшени играчки на децата от ОДЗ „Мечта“ град Кюстендил. Радост, усмивки и задоволство греят в очите на всяко дете. И някак си това ни е напълно достатъчно, за да разберем, че се движим в правилната посока!

Екипът на Младежка фондация „Арете“ Ви пожелава Весела Коледа и щастлива Нова година.

Добрите дела на нашите доброволци

Arete Youth

За пореден път нашите доброволци от гр. София ни изненадаха и ни накараха да се чувстваме горди с това, което правят за своята общност.

Независимо от множеството трудности и препятствия, с които се сблъскаха, те ни показаха, че несломимият човешки дух и желание са по-силни от всяка трудност, която може да им се изпречи по пътя към постигането на голямата им цел. Нашите скъпи доброволци успяха да зарадват и да направят щастливи 140 деца от ромския квартал „Факултета“. С подкрепата на Сдружение „Бъдеще за ромските деца“, нашите доброволци събраха финансови средства, с които бяха закупени коледни подаръци за децата, а нашите доброволци влязоха в ролята на Дядо Коледа и Снежанка, за да направят обстановката още по-празнична. Изказваме нашите искрени благодарности към всички организатори и партньори на това страхотно събитие. За нас е огромно удоволствие да работим с толкова амбициозни и млади хора, които носят в себе си нестихващия и неукротим дух на положителната промяна.

Весели празници, скъпи доброволци!

Връстници помагат на връстници

Arete Youth

Ако искате да придобиете нови умения или сте готови да поведете някой към успех, станете част от инициативата „Връстници помагат на връстници“ на Младежка фондация „Арете“, програма „Заедно Напред“.

„Връстници помагат на връстници“ е инициатива за наставничество на ученици в гимназиална степен от студенти. Целта е да се повиши мотивацията и осведомеността на младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Подходът „връстници помагат на връстници“  е начин да осигурим достъп на гимназистите до ролеви модели – студентите, които да бъдат техни наставници чрез метода  научаване чрез преживяване. Личният контакт и обмяна на опит ще позволи и на двете групи младежи да придобият по-голяма увереност за личностно развитие, както и да предприемат активни роли в общностите си.

Защо да участвате в инициативата „Връстници помагат на връстници“?

Ако вие сте студент и желаете да се включите – вие ще бъдете наставник (ментор) на ученик. Менторът е човек, който помага, насочва, подкрепя, съветва някой друг. Той е позитивен и насърчаващ.  Ще можете да предаде своите опит и знания, които притежавате като помогнете на учениците да определят и постигнат техни цели свързани с тяхното академично и личностно развитие. Вие ще бъдете ролевите модели във Вашата общност и ще допринасяте за нейното развитие.

Ако вие сте ученик, който иска да продължи образованието си във ВУЗ,  или искате да научите нови и полезни за вас неща, да срещнете нови възможности и перспективи в живота си, Вие ще можете да се включите в програмата като наставляван (менториран). Участвайки в инициативата „Връстници помагат на връстници“, учениците ще имат възможността да получат информация за различни възможности за развитие и гражданско участие, съвети и насоки от човек, който е преминал през този процес и има знания, умения и опит. Ученикът ще споделя интереси, нужди и цели със своят ментор, който ще подпомага процеса на развитие на ученика.

За да кандидатствате, моля попълнете:

- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ВЪПРОСНИК за студент 
- ВЪПРОСНИК за ученик

Крайният срок за изпращане на документите на адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“  № 77,  ет. 2 или на електронна поща ivan@areteyouth.org е 07.01.2018г.

Малките проекти на Младежка фондация „Арете“

Arete Youth

От 01 до 03 декември 2017 година в хотел „Симона“ в гр. София, се проведе тридневен обучителен семинар за доброволци на Младежка фондация „Арете“, в който взеха участие 34 младежи. Семинарът допринесе за планирането на малки проекти в полза на местната общност, както и за тяхното бъдещо реализиране от доброволците на Младежка фондация „Арете“. На обучителния семинар бяха планирани дейностите за провеждане на информационни кампании за националните лагери „Заедно напред“ 2018 година.

Александър Балабанов – Бизнес партньор и консултант, запозна участниците в семинара с конкретните стъпки при планирането, изпълнението и отчитането на малки проекти в полза на местната общност.

Младежите бяха въвлечени в процеса на създаване на малки проекти – от идеята до анализа, които ще осъществят заедно със свои връстници по места, търсейки подкрепа от общественици и институции.

За пореден път доброволците на Младежка фондация „Арете“ доказаха, че имат изразена гражданска позиция и желание за работа в своите общности. В края на семинара доброволците споделиха, че след тези три дни имат повече съмишленици и приятели, идеи за кампании и мотивация за бъдещото им реализиране.

От своето създаване до момента Младежка фондация „Арете“ работи активно с доброволци в подкрепа на ромската общност в България. Нашата цел е да развием устойчива Доброволческа Мрежа (Arete Youth Volunteer Network - AYVN), за да могат младите лидери да участват и насърчават различни инициативи на местно и национално ниво. В по-широк аспект нашата цел е да популяризираме гражданското участие в решаването на различни социални проблеми и да популяризираме ползите на доброволчеството като цяло.

Обучителният семинар се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

МОЯТ МЕНТОР

Arete Youth

Бих искала да разкажа за ползите от менторската подкрепа, която получих от Илина Иванова, преподавател по английски – език във Фиалиал Разград на РУ „Ангел Кънчев“.  Като студент в първи курс имах много въпроси,  свързани с обучението си. Въпросите бяха от различно есетвество: Ще мога  ли да се справя? Какво е поправителен изпит? Какво е ликвидация? Как да се ориентирам в практическите занимания? Ако изпусна лекция, как да наваксам? В момента, в който разбрах за възможността, която МФ „Арете“ предлага, а именно да получиш менторска подкрепа се зарадвах искренно.

В продължение на една година получих истинско менторство. Срещите с моя наставник се провеждаха два пъти месечно. По време на срещите моят ментор се интересуваше от оценките ми,  от затрудненията, които изпитвам по изучаваните предметите и най-вече от академичните цели, който си поставям. В началото си поставихме само една цел, а именно – да завърша успешно първи курс. Към настоящия момент смея  да твърдя, че я постигнах. Вече съм студент втори курс със специалност „Технология на храните“. Моят ментор ми представи и всички извънучебни занимания, като клубове в университета, които развиват инженерни умения и клубове по интереси. Благодарение на нея аз се включих в клубовете: „Микробиоарт“ и „Ръка за ръка“. Тези клубове се оказа изключително полезни за мен, поради практическата си насоченост.

Считам, че  постоянните срещи и професионализма на моя ментор допринесоха за това днес да съм по-уверен студент във втори курс. Огромни благодарности на целия екип на МФ „Арете“ за предоставената възможност.

С уважение: Мими Данкова, студент втори курс специалност „Технология на храните“, РУ “Ангел Кънчев“ – филиал Разград

Менторската програма е в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

МЕНТОРСТВОТО - ПЪТЯТ КЪМ ПРОМЯНАТА

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ е горда със своите студенти и техните университетски преподаватели - академични ментори  от  СА „Д.А.Ценов“- гр.  Свищов, които са част от програма „Образователен и информационен център“.  На 23. 11. 2017 г. се състоя  среща на студенти и ментори, които бяха запознати със същността и отговорността на менторския процес. Всички имаха възможността да споделят опит и препоръки към дейността на програмата.

Екипът на Младежка фондация „Арете“  благодари на цялото ръководство на Стопанска Академия  „Д.А Ценов“ – гр. Свищов и най-вече на университетските преподаватели: проф. Марияна Божинова, доц. Светослав Илийчовски, доц. Теодора Филипова, д-р. Момчил Антов, ас. Жельо Желев ,  ас. Марияна Павлова, ас. Ралица Данчева и доц. Силвия Костова за ползотворната и ефективна среща.

Менторската програма е в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Четвърти национален лагер за момичета от ромски произход

Arete Youth

От 17 до 19 ноември 2017 г. в гр. Банкя се проведе четвъртият национален лагер за момичета от ромски произход на Младежка фондация „Арете“. В лагера взеха участие 24 момичета от цяла България. Целта на лагера бе да подготви младите жени за периода след завършване на гимназия, изграждайки лидери и модели за подражание сред ромската общност.

Лагерът предлага възможността на участничките в него да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриха много нови възможности пред тях.

На лагерa беше поставен въпросът за ранните бракове и детските раждания. Проблем, който се среща  често сред момичета от ромски произход. Темите за отстояване на мнението и взимането на правилни решения бяха представени по достъпен и интерактивен начин.

Участничките в лагера бяха вдъхновени и мотивирани от лични истории на ромски жени, които са преодолели редица предизвикателства в борбата си да бъдат успешни.  Важен момент беше осъзнаването, че можеш да бъдеш успешна жена и добра майка, да бъдеш образована и с кариера, или да бъдеш успешна в смисъла, който е важен за теб като личност.

Обучителят Зина Тенекеджиева запозна участничките в лагера със съвременния профил на един лидер. Тя смята, че лидерството е не само позиция, но и състояние на духа изискващо осъзнатост, увереност, уникалност, позитивен начин на мислене, смелост, креативност и добри социални умения.

Обучителят Петя Пенева оказа подкрепа на момичетата в това да споделят своите мечти и цели. С нейна помощ  те за пръв път научиха важни социални умения като себеопознаване и целеполагане.

Лагерът предложи на момичетата комфортна и спокойна среда, в която да споделят, да обменят информация, да общуват и мечтаят на воля. Момичетата създадоха нови приятелства и си тръгнаха от лагера по-уверени, по-сигурни и по-мотивирани.

Лагерът  се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект финансират от „Български фонд за жените“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на финансиращата фондация.

Oбучителен семинар от 01 до 03 декември 2017 г

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България кани доброволците на младежката мрежа на обучителен семинар от 01 до 03 декември 2017 г в хотел „Симона“ гр. София. Семинарът ще допринесе за реализирането на малки проекти в полза на местната общност от доброволците към младежката мрежа на фондация „Арете“, както и за планиране на дейности за провеждане на информационни кампания за националните лагери „Заедно напред“ 2018 в рамките на програма „Заедно Напред“.

Срок за кандидатстване: 20 ноември 2017 г.

Какво ще научите на обучението?
~ Какви са стъпките за планиране и реализиране на малък проект?
~ Отчитане и оценка на въздействието от изпълнението на малкия проект
~ Планиране на дейности и инициативи за провеждане на информационни кампании за лагерите „Заедно напред“ 2017.

Профил на участниците:
Младежи от 16 г. до 25 г.
Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете“
Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете електронния формуляр до 20 ноември 2017г. Участниците под 18 г., следва да попълнят и Декларация от родител - настойник.

Ще бъдат избрани 35 участници за обучението. При изборa ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.

Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите най-късно до 24 ноември 2017 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация:
Иван Иванов, Програмен ръководител на програма „Заедно Напред“; тел: 02/980 90 21; GSM: 0878 744 463; e-mail: ivan@areteyouth.org

Обучителният семинар се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Доброволците от Разлог организираха Световно кафене

Arete Youth

Младежи от ромския квартал на град Разлог, с подкрепата на Младежка фондация „Арете“, създадоха доброволчески клуб през изминалия уикенд, организирайки световно кафене. Целта на събитието бе да се обсъди темата : „Какво е доброволчество и как да променим към по-добро общността, в която живеем.“

В първата част на събитието младежите дискутираха въпроси като: Какво прави доброволецът? Къде можем да бъдем доброволци? Какво можем да променим и как доброволчеството помага за изграждането на нас самите като личности?

Естествено продължение на събитието бе откриване на темата „Какви са проблемите на моята общност и как можем ние да помогнем за решаването им“.  Гимназистите наредиха като основни проблеми: липсата на добра инфраструктура – неасфалтирани улици, липса на канализация на някои от тях, лоша хигиена, но като най-значим проблем те изтъкнаха пропуските в образованието. Единодушни бяха в мнението, че образованието е ключът към решаване на проблемите. На въпроса как те биха могли да помогнат за решаването на по-горе посочените проблеми се родиха множество идеи.

Най - осъществима бе идеята да организират ежеседмична занималня за по-малките ученици от тях, които се обучават в началните училища от 1 до 4 клас. Желаещите доброволци са  15 гимназисти, повечето от които са с отличен успех. Със своите знания до тук те ще помагат на по-малките да наваксат пропуските. Всеки доброволец ще има по едно дете, с което да работи. Занималните ще стартират на 01 ноември (сряда) в 13:30 ч. в сградата на Българска Божия църква. Датата не е избрана случайно, тъй като този ден свързваме с народните будители и стремежа към образование и книжовност. През останалото време занималните ще се провеждат само през уикендите, когато децата почиват и имат много домашни за писане.

Световно кафене е един интересен метод за дискутиране на важни въпроси. В него барманите сервират на масата важни въпроси, вместо кафе. На това събитие имаше 4 маси, на всяка от които стоеше барман с въпрос. А младежите разделени на малки групи се редуваха на всяка от тях и изказваха мнение по въпроса.

Четвърти национален лагер за момичета

Arete Youth

Четвъртият национален лагер за момичета от ромски произход, организиран от Младежка фондация „Арете“, ще се осъществи благодарение на Български фонд за жените. Националният лагер за момичета от ромски произход е естествено продължение на усилията и мисията на фондацията да подпомага младежи с висок потенциал, които са ограничени от социалните и икономическите бариери в България и на Балканите.

Нашата цел е да подготвим младите жени за периода след завършване на гимназия. Давайки им възможността да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриват много нови възможности пред тях.

Какво правим?
• Създаваме мотивирани, граждански ангажирани, позитивни модели за подражание;
• Развиваме комуникационни и лидерски умения;
• Увеличаваме процента на ромски жени, които завършват висше образование;
• Укрепваме включването на ромски жени на пазара на труда.

Целите
• Подобряване на капацитета и овластяване на 25 млади жени от цялата страна чрез насърчаване на равенството и равното участие в ромските общности и организации;
• Даване на възможност на младите момичета да станат активни, съвестни и ангажирани граждани чрез опознаващи дейности, идентифициране на лидерските умения, както и укрепване на връзките между общностите, българските и ромските лидери;
• Създаване на устойчива мрежа от млади жени лидери, за да се подкрепи по-активното участие в училище и засилено желание да се "върне" към общността;
• Чрез обучение младите момичета от ромски произход да осъзнаят по-добре своята роля в обществото и да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност, за да помагат за насърчаване на мотивацията и личностно развитие;
• Увеличаване на самочувствието и повишаване на информираността.

Програмата
Програмата на лагера е насочена към: насърчаване на самоуважение; развиване на лидерски умения; комуникация; вземане на решения; формулиране и постигане на цели; мотивация и подкрепа за по-добро образование; повишаване на здравната култура;  стимулиране културата на отговорност към общността.

Националният лагер ще се проведе от 17 до 19 ноември 2017 г. и ще даде възможност на 25 момичета от цялата страна да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели и обучители.

Критерии  за  участие:
• Момичета от ромски произход от 16 до 21 години;
• Препоръка от учител или представител на неправителствена организация;
• Попълнен формуляр за кандидатстване;
• Мотивация за участие в лагера чрез добре написано есе на посочена във формуляра тема;
• Интерес към проблеми, свързани с жените (женските права);
• Демонстрирана ангажираност към ромската общност.

Пълният пакет с документи за кандидатстване се изпращат най-късно до 12 ноември (неделя) на имейл: ivan@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр.София 1022, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 77, ет.2 ; Младежка фондация „Арете“.

Участниците в Националния лагер за момичета от ромски произход ще бъдат избрани от комисия, в която ще участват представители на Младежка фондация „Арете“- България и външни експерти. Молим кандидатите да попълнят подробно формулярите. Непълни  формуляри и такива, попълнени с латински букви и изпратени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация за точната дата и място на събитието. На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали.

За контакт и допълнителна информация:
Иван Иванов  - Ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, GSM: 0878 744 463
email: ivan@areteyouth.org

Лагерът ще се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред" с финансовата подкрепа на Български фонд за жените.

МЕНТОРСТВО- ПРИЯТЕЛСТВО

Arete Youth

Винаги съм вярвала, че образованието може да преобрази живота на всеки човек. Знанията са силата, която може да превърне невъзможното във възможно, непостижимото в постижимо. Затова преди няколко години се включих като ментор в програма на Младежка фондация "Арете", която подкрепя и насърчава младите хора да продължат образованието си. Досега съм била ментор на пет студентки в Университета за национално и световно стопанство, където съм главен асистент, доктор в катедра „Предприемачество”. На основата на опита ми, до този момент, мога да заявя, че постиганите резултати от студентите както в обучението, така също и в личностен план заслужава поздравления и уважение. Вярвам, че те могат да бъдат пример за много други млади хора, които са изправен пред избора дали и къде да продължат образованието си.  Подкрепата, която получават от Арете е много мотивираща и навременна. Подборът на включваните в програмите млади хора е много прецизен. Освен това не мога да не отбележа професионализма, голямото желание и усилията полагани ежедневно от екипа на Арете. Всичко това няма как да не доведе до успех!

Всъщност, като се връщам четири години назад първата студентка, на която бях ментор и продължаваме да поддържаме много добри отношения  Петя Радкова  завърши успешно не само своята бакалавърска програма по „Предприемачество” в Университета за национално и световно стопанство, но вече е и магистър по икономика. Професионалното и развитие е повод за гордост – за семейството й, преподавателите и колегите от Фондация Арете. След още няколко години вярвам, че ще бъде собственик на сериозен собствен бизнес в областта на услугите, на който тя вече  полага основите. Петя притежава не само познанията, но и амбицията, характера и волята да се развива и да преодолява трудностите по пътя си. Този потенциал виждам и в другите студенти, с които съм работила – Ани Сашова, която се отличава с  поетичен талант и Лора Цекова, която вече е трети курс и изучава макорикономика.

Днес имам преки наблюдения от още две млади момичета – София Муграби и Симона Методиева, които са от „находките” на Арете. И двете  успяват да балансират между многобройните си ангажименти в университета и задълженията си на работното място. Освен това София е и много социално ангажирана и участва в различни инициативи, като например проект  „Ние успяхме и ти ще успееш”. Желанието на София и другите момичета от екипа на проекта –  Ралица Петрова, Диана Михайлова, Ренета Райнова, е да мотивира учениците да продължат образованието си и да ги подпомогне в избора на учебно заведение.

------------------------------------------------

Аз съм София Муграби  и съм студент втори курс в УНСС специалност „Икономика и бизнес“. През 2013г. от доброволци на „Арете“ разбрах за лагерите, които организират и реших да участвам. Там бях много приятно изненадана и прекарах седем дни с едни прекрасни хора. Запознах се също така с хора от цялата страна, с които и до днес продължаваме да поддържаме връзка. Лагерът „ Заедно Напред“ 2013г. е един от най- хубавите спомени, който имам. Но след лагера не приключи всичко хубаво. Тогава разбрах, че МФ „Арете“ имат доброволческа мрежа и реших да се включа. От 2013г. до сега съм доброволец към „ Арете“. Бях част към доброволческата мрежа в гр. Вълчедръм. Заедно с другите доброволци сме организирали различни доброволчески инициативи. Отбелязвали сме 8-ми април, Коледа,Банго Васили,Св.Валентин, и 1-ви юни. За Св. Валентин сме посещавали старческия дом в гр. Вълчедръм, като подготвихме програма за хората, които са там , като с това ги зарадвахме много.Също така за Коледа посетихме ДГ „ Патиланци“, гр. Вълчедръм. Като прекарахме часто от деня с децата, организирахме им игри, рисувахме с тях и им организирахме малка почерпка. Също така сме изпълнявали един малък проект за „ Възстановяването на една детска площадка“. През 2016г. за да продължа образованието си се преместих в гр. София, където продължих да работя с доброволците от там. Досега с тях също организирахме малък проект „ Ние успяхме и ти ще успееш“, като целта на проекта е да стимулира младежите да продължат образованието си.

С гл. ас. д-р Силвия Георгиева се запознах октомври 2016г. благодарение на Снежина Славева, която  е от екипа на МФ „ Арете“.От тогава до сега Силвия е моят ментор в уневерситета, но също така тя е и мой приятел. Тя е човекът , към когото се обръщам, когато имам всякакви въпроси свързани с университета. А в началото тези въпроси са страшно много. Винаги ми е помагала и винаги е била до мен, за което аз много и благодаря. Била е до мен дори, когато съм била много натоварена от страна на изпити, работа и т.н. Винаги след един разговор с нея съм се разтоварвала и съм си тръгвала с нови сили. Много благодаря на екипа на МФ „ Арете“, че ме срещна с нея и че предлага такава възможност на младите хора.

Младежка фондация „Арете“ е щастлива с мрежата от мотивирани и отдадени на различни каузи доброволци

Arete Youth

От 22 до 24 септември 2017 година в хотел „Симона“ в гр. София, се проведе тридневен обучителен семинар за доброволци на Младежка фондация „Арете“, в който взеха участие 35 младежи от цялата страна. Участниците получиха възможността да се опознаят по-добре един с друг, да разберат повече за инициативите по места и не на последно място да се запознаят с успешни практики в областта на доброволчеството, сферите на дейност, както и правата и задълженията на доброволците. Снимки от събитието можете да видите ТУК.

Вера Кирилова от Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“  запозна младежите с ключови понятия като  филантропия и доброволчество, както и с начините за привличане на съмишленици за изпълнение на доброволчески инициативи и кампании.

Младежите бяха въвлечени в процеса на създаване на доброволческа инициатива и планираха свои доброволчески дейности за 2018 година, които ще осъществяват заедно със свои връстници по места, търсейки подкрепа от общественици и институции.

За пореден път доброволците на Младежка фондация „Арете“ доказаха, че имат изразена гражданска позиция и желание за работа в своите общности. В края на семинара доброволците споделиха, че след тези три дни имат повече съмишленици и приятели, идеи за кампании и мотивация за бъдещото им реализиране.

От своето създаване до момента Младежка фондация „Арете“ работи активно с доброволци в подкрепа на ромската общност в България. Нашата цел е да развием устойчива доброволческа Мрежа (Arete Youth Volunteer Network - AYVN), за да могат младите лидери да участват и насърчават различни инициативи на местно и национално ниво. В по-широк аспект нашата цел е да популяризираме гражданското участие в решаването на различни социални проблеми и да популяризираме ползите на доброволчеството като цяло.

Обучителният семинар се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Обучителен семинар на доброволците от младежката мрежа на фондация „Арете“ 2017

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България организира обучителен семинар за доброволци от 22 до 24 септември 2017 г. в  хотел „Симона“, гр. София. Целта на семинара е да се  повишат знанията и уменията на участниците в областта на доброволчеството.

Срок за кандидатстване: 10 септември 2017 г.

Какво ще научите на обучението?
• Развиване на умения за презентиране – Презентационни умения.
• Успешно  планиране и осъществяване на  доброволчески инициативи.
• Гала-церемония – целта й е да насърчи и популяризира приноса на доброволците, като им отдаде заслужено признание за осъществена от тях дейност за подобряване на благосъстоянието на местните им общности.

Профил на участниците:
• Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“.
• Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете".
• Да имат желание за участие в организирането и провеждането на доброволчески инициативи.
• Да имат желание за работа по дейности свързани с организирането и провеждането на информационни кампании за ромски лагери "Заедно Напред" 2018.
• Да имат желание за работа с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете  електронния формуляр до 10 септември 2017 г. Участниците под 18 г., моля да  попълнят и Декларация от родител-настойник.

Ще бъдат избрани 35 участници за обучението. При изборът ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.

Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите не по-късно от 15.09.2017 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Пристигането на участниците е  на  22 септември 2017 г. /петък/ до 12:00 ч. в хотел „Симона“ гр. София. Обучението ще приключи на 24 септември 2017 г. по обяд.

За контакт и допълнителна информация: Иван Иванов – Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“; тел: 0878 744 463; 02/980 90 21, e-mail: ivan@areteyouth.org

Обучителният семинар се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Творчество по време на първия лагер “Заедно напред” 2017

Arete Youth

На тазгодишните лагери „Заедно напред“ 2017 г., екипът на Младежка фондация „Арете“ се радва на присъствието на млади и мотивирани ромски младежи от цялата страна, които носят в себе си дух на творчество и креативност.

Михаил Мишев от гр. Сливен – младо момче, което не спира да мечтае, момче, което е добрият пример сред групата от участници в първия ни лагер.

Освен завидни творчески умения, Михаил ни показа, че може да работи в екип, както и, че притежава умения за комуникация, управление на времето и ефективно сътрудничество в работата по групи.

Споделяме неговото стихотворение, което беше представено пред аудиторията от участници в лагерите, както и пред нашите гост-лектори.

Очите ти гледат ме с радост
и в моята обич една единствена болка от сладост,
за нея отдавна копнях.
За нея си струва звездите да палиш,
да срещнеш една, да броиш във утрото измито
от  чиста сълза.
Избрани ний бяхме със тебе, в живота нелек и суров.
За тебе да бъда потребен, за мен ти да бъдеш любов.

Информационна кампания „Накъде след училище 2017“

Arete Youth

Между 19 април и 16 май в шест града от страната се проведе информационна кампания „Накъде след училище 2017“, организирана по програма  „Образователен и информационен център" на МФ „Арете“. В срещите, проведени в Сливен, Стара Загора, Кюстендил, Хасково, Бяла Слатина и Вършец взеха участие 141 ученици в  гимназиален етап на обучение.

По време на кампанията учениците се запознаха с възможностите за продължаване на образованието си . Те получиха информация за университетите и колежите в страната и за възможните академични направления, към които да се насочат. Програмният ръководител на „Образователен и информационен център“ – Снежина Славева даде насоки на участниците как да открият необходимата им подробна информация за спецалностите, които предлагат висшите учебни заведения, да се запознаят с програмите, целите и изучаваните предмети, за да имат възможност да направят най-добрия информиран избор на висше учебно заведение и най-подходящата и перспективна за тях специалност. Проведена бе и дискусия за най-търсените професии през последните три години, за очакванията за бъдещите най-предпочитани специалисти в следващите пет години от работодателите в България, както за глобалните перспективи на пазара на труда и професиите на бъдещето. Учениците в предпоследна и последна година от обучението си получиха детайлни разяснения за сроковете, процедурите и необходимите документи за кандидат-студентската кампания. Запознаха се с принципите на балообразуването и подреждането на желаните специалности във формуляра за кандидатстване.

Програмният ръководител Снежина Славева запозна учениците и бъдещи студенти с  възможностите, които се откриват пред тях с влизане в университет – осигуровки, възможности за кандидатстване за стипендии, стажантски програми. Представени бяха възможностите за лична консултация в рамките на програмата, както и дейностите и програмите на фондацията, насочени към студентите – като програмата за Академичо менторство, която е основен механизъм за осигуряване подкрепа на младежите от университетски преподаватели в процеса на учене.

Семинарите се провеждат в рамките на  програма "Образователен и информационен център" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" II,  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Motivation for education of young Roma

Arete Youth

Доброволческата група на Младежка фондация „Арете“ от гр. Враца планира и изпълни малък проект „Motivation for education of young Roma“ в полза на местната общност.

В екипа на проекта участваха: Красимир Славчев, Виолета Асенова и Красимир Крумов. Проектът беше насочен към ученици от ромски произход на възраст от 14 до 18 години. В него взеха участие общо 25 ученици от  СОУ „Иван Вазов“ гр. Вършец. Основната цел на проекта беше свързана с разрешаването на проблеми, които са свързани с ниската мотивация, ранните бракове и ниският достъп до информация сред ромските младежи.

На еднодневното събитие, което беше проведено на територията на СОУ „Иван Вазов“ гр. Вършец, участниците получиха допълнителна информация за образователните възможности, които предлага Младежка фондация „Арете“, както и начините за участие в различните програми на фондацията.

На малкия проект присъстваха и членове от педадогическия колектив на СОУ „Иван Вазов“ гр. Вършец, които оказаха огромна подкрепа на екипа от доброволци, който  работеше по проекта. На събитието присъстваше и целият екип на Младежка фондация „Арете“.

Проектът „Motivation for education of young Roma“  е една малка стъпка към успеха, която ще отвори нови хоризонти за развитие и усъвършенстване сред ромските младежи.

Малките проекти се осъществяват в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Кандидатстване по програма “Равен шанс - достъп до средно образование”

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2017-2018г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците
1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
2. Да са мотивирани да продължат образованието си;
3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;
4. Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*.
5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.
*Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на МФ „Арете“ - България или ТСА.

Срок за кандидатстване: 15 юли 2017г.

Необходимите документи, които кандидатите трябва да предоставят/изпратят до офиса на МФ „Арете“ - България на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №77, ет.2 или на имейл spas@areteyouth.org са:
1. Попълнен Формуляр;
2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
3. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2017-2018 година (при смяна на училището);
4. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;
5. Декларация от родител за лични данни и документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
 a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:
 b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:
 c. Декларации, подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);
6. Анкета-препоръка за ученика от негов учител.
Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Важно за одобрените ученици
- Одобрените ученици трябва да предоставят на МФ „Арете“ - България информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 31 август 2017г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 20 септември 2017г.
- Учениците не получават пари в брой. МФ „Арете“ - България поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.
- Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.
- От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.
С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

За въпроси: Спас Спасов: spas@areteyouth.org ; тел: 02/9809021 или 0878744456

Конкурс за лидери на лагери „Заедно Напред“ 2017

Arete Youth

Срок за кандидатстване: 07 юли 2017 г.

Какво?

Конкурс за лидери на национални младежки лагери „Заедно Напред“ 2017 година. Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената му група, както и с целия екип.
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите, дискусиите, работата по малки групи и ролевите игри по време на лагера.
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма.
- Да следи за спазването на вътрешните правила на лагера.

Защо?
По време на всеки лагер участват младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

В замяна на това всеки лидер придобива:
- организационен опит;
- лидерски опит;
- опит за работа в екип;
- координационен опит;
- професионален опит;
- комуникационни умения;
- сертификат за лидер на малка група;

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Кога?
Обучението за лидери на малки групи ще се проведе на 17-18 юли 2017г. за всички лидери, които ще участват и на двата лагера.
Лагерите „Заедно напред“ 2017 година ще се проведат както следва:
- Първи лагер „Заедно напред“ – 18 юли – 24 юли 2017г.
- Втори лагер „Заедно напред“ – 30 юли – 05 август 2017г.

Къде?
През 2017 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Аспен Ризорт“  в гр. Банско

Как?
Трябва да отговаряте на следните критерии:
-  Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                 
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред".
- Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
- Да  притежават добри комуникационни и лидерски умения.

Попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете до 07 юли 2017 г.  на e-mail: ivan@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“.

Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките лагери „Заедно Напред“ 2017 година ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 14 юли  2017 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Иван Иванов  - Ръководител на програма „Заедно Напред“; моб.тел.: 0878 744 463 ; тел: 02/980 90 21, e-mail: ivan@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Моят образователен кът

Arete Youth

Доброволческата група на Младежка фондация „Арете“ от гр. Благоевград планира и изпълни малък проект в полза на местната общност. В екипа на проекта участваха: Лаза Георгиева, Емилия Асенова, Катя Димитрова. Проектът e насочен към 25 лица, от ромски произход, ползващи услугите на Центъра за обществена подкрепа - гр. Благоевград, на възраст от 3 до 18 години.

От есента на 2016 година Младежка фондация „Арете“ затвърди добри партньорски отношения с Центъра за обществена подкрепа – гр. Благоевград. Целта на партньорство е осигуряването на среда за практическа работа с деца на членовете на доброволческата група в гр. Благоевград. Доброволците на Младежка фондация „Арете“ посещават редовно Центъра за обществена подкрепа, по предварително утвърден график, и подпомагат дейността на специалистите.

Основната цел на малкия проект е подпомагането на социалните работници, педагозите  и психолозите в Центъра за обществена подкрепа – гр. Благоевград при извършването на професионалната им дейност, чрез осигуряване на дидактически материали и пособия. След разговори с екипа на Центъра за обществена подкрепа, е установено, че децата, които посещават центъра имат нужда от допълнителни стимули, които да повишат мотивацията им, а именно образователен кът, който ще подобри писмената, четивната и математическа грамотност на децата.

Образователният кът ще стимулира интереса на децата към четене, писане и смятане, с цел ограмотяване.

Екипът на проекта е установил, че някои от ползвателите на услугите в Центъра за обществена подкрепа не могат да изразяват своите емоции и чувства. Някои от тях са прекалено затворени в себе си, с ниско самочувствие и самооценка. Според тях, образователният кът ще спомогне за утвърждаването на социални умения, умения за управление на емоциите и справяне с тях.

На 01.06.2017 година – Ден на детето, доброволците на Младежка фондация „Арете“ реализираха своя малък проект. Закупените материали, които съставляват „Образователния кът“, бяха дарени на Центъра за обществена подкрепа.

На малкия проект присъстваха Татяна Точева - ръководител на Центъра за обществена подкрепа в гр. Благоевград, доброволците на Младежка фондация „Арете“ и целият екип от специалисти, работещи в центъра.

Доброволците на Младежка фондация „Арете“ заявиха, че ще изпълняват стриктно графика за дейност в центъра, както и че ще продължат да планират и изпълняват доброволчески инициативи на територията на Благоевград.

Малките проекти се осъществяват в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Ние успяхме, и ти ще успееш

Arete Youth

Доброволческата група на Младежка фондация „Арете“ от гр. София планира и изпълни малък проект в полза на местната общност. В екипа на проекта участваха: Ренета Райнова, Ралица Петрова, София Муграби и Диана Михайлова.

Проектът беше насочен към ученици от ромски произход на възраст от 14 до 18 години. В него взеха участие общо 10 ученици: 5 ученици от  66 СОУ „Филип Станиславов“ и  5 ученици от 136 ОУ „Любен Каравелов гр. София.

Основната цел на проекта беше свързана с разрешаването на проблеми, които са свързани с ниската мотивация на младежите от ромски произход. Според екипа, който работеше по проекта, причините за ниската мотивация сред младежите са:
• Ранните бракове;
• Влошеният социално-икономически статус на ромските семейства;
• Ограничен достъп до информация;

Екипът на проекта предостави възможността на участниците в проекта да посетят лекции в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с цел да се мотивират и насърчат да продължат образованието си. Важна част от проекта беше и посещението на „Музейко“, като по този начин екипът осигури място на участниците, което да провокира тяхното любопитство и интерес към науките, технологиите, екологията и изкуствата.

Другата основна част на проекта беше „Network event“. На събитието участниците получиха допълнителна информация за образователните възможности, които предлага Младежка фондация „Арете“, както и начините за участие в различните програми на фондацията.

На събитието присъстваше и гл. ас. д-р Силвия Георгиева от УНСС, Катедра „Предприемачество“, Бизнес факултет, която предостави полезна информация на участниците в проекта, свързана с начините на кандидатстване в УНСС, видовете специалности, както и срокове за подаване на документите.

След приключването на проекта участниците от него се присъединиха към доброволческата мрежа на Младежка фондация „Арете“. Те заявиха своя интерес за бъдещи участия в планирането и изпълнението на доброволчески инициативи. Те вече са рамо до рамо с хора, които са активни в своите общности и не спират да се развиват.

Малките проекти се осъществяват в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Кандидатствай за Национални младежки лагери „Заедно Напред“ 2017

Arete Youth

Какво? Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно Напред“ за младежи от ромски произход, на възраст от 16 до 21 години.

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Защо? Целите  на  лагерите  са:

• Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
• Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
• Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
• Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
• Насърчаване на младежката активност;
• Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
• Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
• Запознаване с изявени роми;
• Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
• Забавна и интерактивна работна среда.

Кога и къде? Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат в  хотел "Аспен Ризорт" в гр. Банско както следва:

• Първи лагер „Заедно напред“ – 18 юли – 24 юли 2017г.
• Втори лагер „Заедно напред“ – 30 юли – 5 август 2017г.

До 01.07. 2017 г. кандидатите трябва да изпратят следните документи:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от бележник или диплома за средно образование, минимален успех – Добър 4.00
• За учениците – копие  от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
• За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Препоръка от преподавател, или от неправителствена организация, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.

Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат избрани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от двата лагера по програма „Заедно Напред“.

Одобрените участници за младежките лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 07.07. 2017 година. На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Ако искате да сте част от лагерите, които ще променят живота Ви, изпратете всички необходими документи за кандидатстване до 01.07.2017г. на e-mail: ivan@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“.

За контакт и допълнителна информация:
Иван Иванов  - Ръководител на програма „Заедно Напред“; тел: 02/980 90 21, 0878 744 463; e-mail: ivan@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

СТАЖ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Arete Youth

Програма „Кариера в бизнеса“ търси ромски висшисти с медицински специалности за стаж в СИТИ Клиник- Монтана и Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания - Враца

За кого е предназначена програмата:
Стажантска програма  „Кариера в бизнеса“ предлага уникална възможност за амбициозни млади хора да започнат кариерното си развитие в желаната от тях сфера и в утвърдена компания в България.

В рамките на стажантска програма  „Кариера в бизнеса“, Младежка фондация „Арете“ –България сключи партньорско споразумение с утвърдените медицински заведения СИТИ Клиник- Монтана и Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания – Враца, чрез които предоставяме уникална възможност за амбициозни млади хора с висше образование в медицинска специалност да започнат кариерното си развитие чрез 3-месечен платен стаж в едно от двете медицински заведения. Стажантите ще получат възможността да участват и в 2-месечни курсове по английски език и 2-месечни курсове по компютърна грамотност.

Кандидатите за участие е необходимо да отговарят на следните условия:
• Да са на възраст под 35 години
• Да са завършили висше образование в медицинска специалност /медицинска сестра, акушерка, трудотерапевт и др./ през последните 2 години или да са горен курс на обучение в университет/колеж
• Да имат доказани академични постижения
• Да са участвали в инициативи за развитие на ромската общност
• Да са от ромски произход

Кандидатите е необходимо също да демонстрират следните знания и умения и поведенчески характеристики:
• Трябва да познават нормативните актове свързани с държавните стандарти по извършване на медицинска дейност
• Висока мотивация за постижения в областта на развитие избрана от тях
• Вежливост, умение за работа в екип, инициативност, лоялност
• Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност.
• Умение за поемане на лична отговорност

Процес на търсене и селекция:
За селекцията и одобрението на най-подходящите за програмата кандидати ще се проведе конкурс, който ще включва няколко етапа:

Етап 1 Кандидатстване по документи: краен срок 6 юни, 2017г.
- Формуляр за кандидатстване
- Автобиография Европейски формат
-  Мотивационно писмо, което включва отговори на следните въпроси:
a. Кои са качествата, които биха Ви направили най-успешният стажант в програма „Кариера в бизнеса“?
b. С какво участието Ви в програмата като стажант ще допринесе за Вашите професионални цели (опишете ги)?
- Копие на диплома за висше образование или служебна бележка за записан последен курс
- Препоръка от университетски преподавател ИЛИ препоръка относно участието на кандидата в инициативи, свързани с развитието на ромската общност. Приемат се препоръки от лидери на неправителствени организации, ромски активисти или други уважавани лидери в общността. За легитимност на препоръките, минимално изискване е да съдържат подпис и телефон за контакт с референта.

Етап 2 Интервю с предварително селектираните кандидати

Етап 3 Интервю и оценка от страна на медицинското заведение

За одобрените кандидати
Екипът на Младежка фондация „Арете“- България ще сътрудничи на одобрените кандидати, като ги свърже с медицинското заведение, което най-точно би отговорило на техните професионални интереси. В края на Програмата, екипът си поставя за цел да са създадени дългосрочни трудови възможности за поне 70% от стажантите. Това ще бъде и дългосрочният ефект от проекта, не само за самите участници в Програмата, но и за техните семейства, колеги и бизнеса като цяло.

Ако проявявате интерес за участие в стажантска програма „Кариера в бизнеса“ моля, попълнете формуляра за кандидатстване!

Успех на всички кандидати!

Моля, изпращайте пълните кандидатури на info@areteyouth.org или на адрес: 1202 София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 77, ет. 2 за Младежка фондация „Арете“-България

Лица за контакти:
- Радостина Чапразова, директор за България, тел. 0878 744 461 (от 09.00 часа до 17.30 часа), e-mail: info@areteyouth.org
- Спаска Петрова, регионален кариерен консултант, e-mail: mihajlova_69@abv.bg

Стажантска програма „Кариера в бизнеса“ е част от програма „Ромска професионална мрежа“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Основната цел на програма  „Кариера в бизнеса“ е да изгради връзка между младите ромски специалисти и реалния бизнес в страната. Програмата си поставя и за цел да отговори на критичните нужди на младите роми с висше образование и висока квалификация, като предостави достъп до трудова заетост. Ползата за компаниите ще е да работят с подготвени и силно мотивирани млади хора, които при добро представяне да попълнят екипите им. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

МФ “Арете” проведе обучителен семинар за кандидат-стипендианти на РОФ

Arete Youth

На 26 и 27 април в София бе проведено обучение за „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ 2017-2018. В него участваха младежи от десет града в страната – Враца, Благоевград, Разлог, Бяла Слатина, Оряхово, Кнежа, Кюстендил, Видин, Сливен и София.

Главната цел на обучението бе да запознаем младежите, проявяващи интерес към стипендията, с процедурата по кандидатстване. Подробно бяха разгледани стъпките в електронния формуляр за кандидатстване, както и правилата за участие и критериите за одобрение. Кандидатите имаха възможността да се срещнат и да зададат въпросите си директно към националния координатор на програмата Орлин Орлинов, който с удоволствие и внимание отговори на запитванията им. Във втория ден на обучението участниците получиха съвети и насоки как да подготвят успешни формуляри и други официални документи. Също така обучителите запознаха младежите със стандартите и стъпките при писане на есе и мотивационно писмо, чрез които имат възможност да представят себе си в най-добрата възможна светлина.

Анализът на обратните връзки на участниците в обучението „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ 2017-2018 показва, че 90% от тях считат обучението полезно за бъдещите им образователни планове. 68,8% отговарят, че са изключително доволни от разясненията за формуляра за кандидатстване.

Една трета от участниците отговарят категорично положително на въпроса дали биха желали да станат част от Менторската програма на МФ „Арете“, която ще им предостави възможността да работят с университетски преподавател, които да им помага през академичната година.

Почти 90% от младежите твърдят, че биха кандидатствали в университет, дори и да не бъдат одобрени за стипендия от Ромския образователен фонд, което е показателно за силната им мотивация и желание да продължат образованието си.62,5% от участниците вече са избрали университет и специалност, която желаят да изучават, а четвърт от тях все още имат съмнения. Като логично следствие от това, всички те проявяват интерес към Университетските посещения, които ще бъдат организирани през месец юни от МФ „Арете“. По време на тях младежите, които все още не са взели решение, ще имат възможност да получат повече информация и впечатления за университетите, което ще улесни избора им. А останалите ще имат възможност да проверят дали избраните университети отговарят на очакванията им. Медицината, фармацията и здравните грижи са сред най-желаните специалности от тазгодишните кандидати за стипендиите на Ромски образователен фонд.

Обучението беше реализирано в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

 

УСПЕХЪТ НЯМА ЕТНОС

Arete Youth

Младежката фондация „АРЕТЕ“ за мотивацията и успеха.

• Обучителен семинар в Бяла Слатина на младежи от ромската общност в  подкрепа за по-добро образование под мотото „Аз искам!“, „Аз мога!“.

Успехът няма етнос. Харесаха ми тези думи на  изследователката от БАН проф. Илона Томова, която твърди, че „успехът на човек в обществото не се предопределя от принадлежността му към един или друг етнос; човек може да успее, независимо от коя етническа общност той произхожда или принадлежи“. Доказва го постоянната работа на редица НПО, фондации и реализирането на проекти, свързани с решаването на този проблем през последните повече от 20 години.

На  упорита работа за добро образование и пълноценна интеграция и реализация  на ромите в обществото  са подчинени целите на Младежка фондация „Арете“, чиято мисия е насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които да насърчават образователни занимания, да повишават културата на отговорост към обществото и насърчават наставничеството в полза на младежите от ромската общност. Понастоящем фондацията работи по няколко програми. Програмата „Заедно Напред- 2016/17г.“ цели да насърчава младежи в гимназиална степен на обучение да продължат своето образование във висши учебни заведения и да станат активни лидери в своите общности. По тази програма ще бъдат организирани 4 Национални лагера за 120  младежи в гимназиална степен, като лагерът предоставя на участниците  инструменти, с които да разберат по-добре своята динамична роля в обществото и умения, с които да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност. Участват момичета и момчета на възраст от 16 до 21 години от цяла България. Цели на лагера са: насърчаване към самоуважение, развиване на лидерски умени,  комуникация, вземане на решения, формулиране и постигане на цели, мотивация и подкрепа за по-добро образование и други.

Другата програма на фондацията е „Доброволческа Мрежа“, където целта е да се развия устойчива  Доброволческа Мрежа (AYVN), за да могат младите лидери да участват и насърчават различни инициативи. Чрез доброволни дейности, 218-те доброволци на МФ “Арете” имат възможността да усетят на практика удовлетворението от гражданското участие в различни сфери и дейности.

По третата програма – „Връстници помагат на връстници“, са обхванати 20 студенти, които приемат ролята и отговорността да наставляват свои връстници, ученици от средния курс, на принципа връстници помагат на връстници.

Статистиката сочи, че от преминалите през обучителните семинари и работата на фондацията млади роми 99.7%  продължават образованието си и/или завършват  училище, 38.9 % са приети в различни ВУЗ-ове,  280 са участници в младежка  доброволческа мрежа, 425 са участвали в лагерите от 2011 до сега и т.н. Реализирани са 5 малки гранта в полза на общността.

През май т.г. в Бяла Слатина фондация „Арете“ проведе обучителен семинар с младежи от ромски произход от различни училища в общината. Основна  тема беше  въпросът за вътрешната мотивация на учениците като ключова за поддържане на интереса им към ученето и убеждението, че успехът на човек не се предопределя от принадлежността му към един или друг етнос, а той може да успее, независимо от своята етническа принадлежност. Иска ми се да вярвам, че младите хора успяха да се убедят, че постигането на по-високо и качествено образование и на по-добро качество на живот зависят не от етническата общност, към която принадлежи човек, а от неговвите мечти и стремежи и усилията, които полага, за да ги реализира. Че право на успех има всеки и, че успехът няма етнос.

Ще си позволя да цитирам част от едно изследване на проф. Томова, която сочи, че  в Бяла Слатина сред ученолюбивите деца на циганите-калайджии вече има 70 висшисти, а 30 младежи следват в български и чужди университети." "От семейство на калайджии в Лом произлиза и световноизвестният кардиохирург Александър Чирков", припомня проф. Томова.

Тук идва и въпросът за примера, благодарение на който „успелите“ хора от ромската общонст почти винаги се превръщат не само в позитивен пример, а в образци на поведение за следване от младите роми.

Участниците в обучителния семинар всъщност  имаха „живия“ пример пред очите си – представителите на фондация „Арете“ Иван Иванов – програмен ръководител на програма „Заедно напред“, Снежина Славева – програмен ръководител на Образователен и информационен център и Спас Спасов, технически сътрудник във фондацията. Едни прекрасни млади хора, които са сред образованите и успели роми, постигнали своите мечти и стремления и които отдават много от  знанията, силите и времето си, за да работят за интегрирането на ромите  в обществото. Стремежът им е да ги научат да  приемат и усвояват основните ценности и норми,  да стават неделима част от този обществен организъм, да се чувстват нужни и дълбоко осъзнато да внасят своя принос за общественото благосъстояние и развитие.

Учениците, участници в семинара, бяха запознати от лекторите с новите изисквания на кандидат-студентската кампания през тази година, с рейтинга на университетите в България и чужбина, с най-престижните и търсени специалности и с още много други неща, свързани с мотивацията и с конкретни въпроси относно възможността за  продължаване на образованието им.

Дали има полза от тези срещи с младите хора от ромската общонст, ще попитате. Аз вярвам, че има. Показаха ми го и думите на Евелинка от СУ „Христо Ботев“ - Галиче към мен, в качеството ми на лектор в обучителния семинар:“За толкова кратко време, научих толкова много неща от Вас, благодаря Ви!“.

Вярвам също, че е време обществото ни дълбоко да осъзнае нуждата от толерантност и единение на нацията, за да постигаме просперитет и благоденствие... Защото, повярвайте, успехът наистина няма етнос! Световният пример на развитите общества е пред нас и го доказва.

Красимира Милчева, старши учител в  ОУ "Г. С .Раковски" с. Търнак, общ. Бяла Слатина

Трети национален лагер за момичета от ромски произход

Arete Youth

От 11 до 13 април 2017 г. в гр. Банкя се проведе третият национален лагер за момичета от ромски произход на Младежка фондация „Арете“. В лагера взеха участие 24 момичета от цяла България. Целта на лагера бе да подготви младите жени за периода след завършване на гимназия, изграждайки лидери и модели за подражание сред ромската общност.

Лагерът предлага възможността на участничките в него да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриха много нови възможности пред тях.

На лагерa беше поставен въпросът за ранните бракове и детските раждания. Проблем, който се среща  често сред момичета от ромски произход. Темите за отстояване на мнението и взимането на правилни решения бяха представени по достъпен и интерактивен начин.

Участничките в лагера бяха вдъхновени и мотивирани от лични истории на ромски жени, които са преодолели редица предизвикателства в борбата си да бъдат успешни.  Важен момент беше осъзнаването, че можеш да бъдеш успешна жена и добра майка, да бъдеш образована и с кариера, или да бъдеш успешна в смисъла, който е важен за теб като личност.

Обучителят Зина Тенекеджиева запозна участничките в лагера със съвременния профил на един лидер. Тя смята, че лидерството е не само позиция, но и състояние на духа изискващо осъзнатост, увереност, уникалност, позитивен начин на мислене, смелост, креативност и добри социални умения.

Обучителят Петя Пенева оказа подкрепа на момичетата в това да споделят своите мечти и цели. С нейна помощ  те за пръв път научиха важни социални умения като себеопознаване и целеполагане.

Лагерът предложи на момичетата комфортна и спокойна среда, в която да споделят, да обменят информация, да общуват и мечтаят на воля. Момичетата създадоха нови приятелства и си тръгнаха от лагера по-уверени, по-сигурни и по-мотивирани.

Лагерът  се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България ще проведе обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2017/2018 година.

По време на обучението ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромски образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации.

С предимство ще бъдат кандидат-студенти и студенти от ромски произход, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.

За да заявите своето желание за участие в обучението, моля попълнете в срок до 20.04.2016г. (включително) следния  ФОРМУЛЯР  и го изпратете на имейл адрес:  snezhina@areteyouth.org

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 22.04.2016г.

Обучението ще се проведе на 26 и 27 април в град София. На всички одобрени кандидати ще бъде предоставена допълнителна информация, свързана с участието им. Разходите за храна, нощувка и транспорт  в двете посоки се поемат от страна на организаторите. На учениците в 12 клас (кандидат-студенти) и студентите ще им бъде предоставена служебна бележка за освобождаване от училище/ университетски занятия  в периода на провеждане на обучението при необходимост!

Обучението се реализира по програма „Образователен и инфомационен център“ с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Признание за успешната ни работа!

Arete Youth

Грамота за принос в подкрепата за развитието на младежи и студенти роми в България бе връчена на Младежка фондация „ Арете“, лично от д-р Смереджиев на официална церемония , която се състоя в Гранитната зала на Министерски съвет по повод  Деня на здравния работник – 7 април и във връзка с Международния ден на ромите – 8 април.

Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев отличи с грамоти за принос на организации, работещи по менторски и стипендиантски програми, здравни медиатори, студенти медици и техните ментори, допринесли за израстването на младежите по различни интеграционни програми.

Директорът на МФ „Арете“ – България, г-жа Радостина Чапразова изказа приветствия и поздравления по случай двата прекрасни повода за срещата и  връчи грамотите на студентите, част от програма „Академично менторство“, изпълнявана по програма „Образователен и информационен център“ във връзка с проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”.

- Петя Трайкова,„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ , МУ – София;
- Симона Методиева , „Администрация и управление“, УНСС;
- София Муграби, „Икономика и бизнес“, УНСС;
- Александра Кирилова, „Връзки с обществеността“, ЮЗУ;
- Лаза Георгиева, „Социални дейности“, ЮЗУ;
- Спас Спасов, „Криминална  психология“, НБУ;
- Ралица Петрова, „Социални дейности“, СУ;
-  Мустафа Рамадан, „Бизнес администрация“ и „Журналистика и масова комуникация", подспециалност „ Математика“, АУБ;
 

Среща по програма “Академично менторство”

Arete Youth

Екипът на Младежка фондация „Арете“ благодари на университетските преподаватели:  д-р Силвия Георгиева , доц. Татяна Вакарелска и ас. Теодорина Милушева, които менторират студентите София Муграби , специалност  „Икономика и бизнес“, Симона Методиева – „Администрация и управление“ в  УНСС,  Златко Петров – „Промишлена топлоенергетика“ в  Колеж по енергетика и електроника към Техническия университет - София, гр.  Козлодуй  и  Ралица Петрова, която изучава „Социални дейности“ в Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“. Те са част от програма “Академично менторство“, в рамките на която университетски преподавател  може да подпомага развитието и адаптацията на студенти от ромски произход.

По време на менторската срещата,  която се състоя на 6 април в офиса на МФ „Арете“ , с програмния ръководител на „Образователен и информационен център“  - Снежина Славева, университетските преподаватели посочиха няколко опорни точки, върху които имат намерения да средоточат работата си със студентите.Целта на програмата е студентите да осъзнаят нуждите и приоритетите на съвременния  менторския процес, който навлиза с все по-голяма популярност в България. Университетските преподаватели работят със студентите, които менторират в посока развитие на личности и професионални качества, определяне на силни и слаби страни, извън университетски  дейности и семинари , като  залагат особено на възникналите нужди  и потребности  на студентите, по време на учебния процес.

В програма „Академично менторство“ участват 50 студенти от ромски произход, обучавани в 14 университета в страната  и 25 университетски преподаватели – академични ментори! Програмата е част от „Образователен и информационен център“ на МФ „Арете“, изпълнявана  по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Менторската програма е в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Arete Youth

Ромският образователен фонд / Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за  студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България:

• Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);
• Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2016-2017 година;
• Стипендии за обучение в чужбина (RISP).

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
                                                                                         
RMUSP, RHSP
• Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 11ти Май 2017 година.
• Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25ти Юли 2017.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
• Да заявяват открито ромския си произход;
• Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска, или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина, или държава на местоживеене през академичната 2017-2018 година;
• Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;
• Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук.

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ (RHSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук.

Информационни срещи за представяне на Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд ще се проведат в следните градове:

- гр. Ловеч - 19 април, от 10,00 часа, Областна администрация Ловеч, адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ 43

- гр. Русе – 20 април, от 11,00 ч., Областна администрация Русе, адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ 6;

- гр. Добрич – 21 април, часът и мястото предстои да бъдат уточнени

- гр. Стара Загора – датата и мястото предстои да бъдат уточнени, съвместно със Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора.

За допълнителна информация:

Орлин Орлинов
Национален Координатор за България
Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми - Унгария
orlin.orlinov@romaeducationfund.org
http://www.romaeducationfund.org

офис: Институт “Отворено общество”
София 1000, ул. “Солунска” 56
тел. 02/930 66 25; моб. 0999 02 02 34
Факс: 02/951 63 48

ОБУЧЕНИЯ ПО ДЕЛОВА КОМУНИКАЦИЯ

Arete Youth

Две обучения по Делова комуникация за младежи от ромски произход се проведоха в края на месец март. 33-ма студенти от Ромската професионална мрежа взеха участие в тренингите, организирани от Младежка фондация „Арете“ на 24 март в Благоевград и на 31 март във Враца. Събитията се състояха в студентски комплекс „Скаптопара“ в партньорство с Американския университет в Благоевград и във Филиал "Проф. д-р Иван Митев" Враца на МУ - София. Водещ на обученията беше Петя Пенева – личностен и бизнес консултант с богат опит.

Акцент в програмата на обучението по Делова комуникация е въвеждането на младежите в особеностите на общуването в работна среда – умение от ключова важност за хора, които тепърва навлизат на пазара на труда. Участниците се запознаха с теоретичните рамки и граници на този тип общуване и практически приложиха нормите за позволените, препоръчителните и непрепоръчителните комуникационни подходи. Главна цел на трейнингите е младежите да се почувстват по-комфортно и уверени в себе си във всяка ситуация на пряко и непряко делово общуване. Усвояването на тези умения ще подпомогне представянето им в най-добра светлина както на интервю за работа, така и в ежедневното общуване на работното място.

Обратните връзки, попълнени от участниците след обученията показват, че набелязаните акценти в програмата се припокриват с темите, които те считат за важни, полезни и приложими в практиката и които реално биха допринесли за по-добрата им реализация в бъдеще.

Участниците бяха помолени да посочат кои са трите теми, които считат за най-полезни. Логично, на първо място те открояват тънкостите в поведението при интервю за работа. Непосредствената перспектива пред студентите, освен завършването на образованието им, е излизането на пазара на труда и намирането на първа работа по специалността. В този процес им предстоят множество срещи с работодатели, в които познанията и практическите умения за водене на формален разговор, за контролиране и насочване на невербалните послания и съобразяването с дрескод са допълнително преимущество към чисто професионалните им качества и умения. В края на обучението участниците споделиха, че се чувстват по-силно мотивирани да подобрят представянето си в интервюта за работа.

Решаването на конфликти на работното място е откроено като втори по важност въпрос. На база на досегашния им опит, ромските младежи знаят, че възникването на спорове в процеса на работа е неизбежно, а в някои случаи дори и полезно явление. Поради този факт, уменията за справяне в конфликтни ситуации са важни най-малко в две насоки. На първо място – за намиране на най-благоприятния и плодотворен за работния процес изход от спора. На второ място – за задържане на конфликта на професионално ниво, без прехвърлянето му на лична основа, което спомага за запазване на добрите колегиални отношения и благоприятния климат на работното място.

Уменията за водене на делова кореспонденция и презентационните умения на идеи и цели във формален писмен вид също са сред най-интригуващите за участниците теми. Интересът към правилата за индиректна делова комуникация е логично обусловен от развитието на пазара на труда към дигитализиране на дейностите и разширяващите се възможности за дистанционна работа.

В обратните връзки учаснците отбелязват, че са удовлетворени от водещия на обучението и биха посетили друго обучение на този обучител. Петя Пенева се занимава с личностно, кариерно и бизнес консултиране. Зад гърба си има опита от над 100 обучения и над 1500 участници. В работата си Петя комбинира различни модели и теории с разнообразни техники от психологията и невролигвистичното програмиране.

Обученията се проведоха в рамките на  програма "Ромска професионална мрежа", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

#velikotarnovo#softskills#training

Arete Youth

19 младежи от Великотърновски университет и Стопанска академия Свищов участваха в двудневно soft skills обучение. Обучението се проведе в два модула  на 17 и 18 март 2017г. в комплекс „Бряста“.

Основният фокус беше върху развитие на умения за писане на мотивационно писно и автобиография при кандидатстване за работа. Друг фокус беше мотивацията на младежите на работното място,  подготовка и явяване на интервю за работа, както и конкурентно представяне на пазара на труда. Снимки от събитието можете да видите ТУК

Петя Пенева, сертифициран обучител, запозна участниците с опорните точки при явяване на интервю за работа, както и с тънкостите, с които да се превърнат в успешни кандидати.
Младежите получиха основни познания за етика на работното място, йерархичност в комуникацията, решаване на конфликти и справяне с дискриминация.  Участниците имаха възможност да приложат наученото през симулиране на реални казуси и импровизирани интервюта с работодател.

Младежка фондация „Арете“ изказва сърдечни благодарности на екипа на ЦМДТ "Амалипе", които оказаха активна подкрепа при организиране на модулите и идентифициране на студенти от Велико Търново и региона. Обучението е първа стъпка към едно дълготрайно и ползотворно сътрудничество между двете оранизации в посока професионално развитие на ромските младежи и доброволчеството в областта.

Обучителният семинар се проведе в рамките на  програма "Ромска професионална мрежа", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Трети национален лагер за момичета от ромски произход

Arete Youth

Третият национален лагер за момичета от ромски произход, организиран от Младежка фондация „Арете“  ще се осъществи благодарение щедростта и подкрепата на дарители и поддръжници. Националният лагер за момичета от ромски произход е естествено продължение на усилията и мисията на фондацията да подпомага младежи с висок потенциал, които са ограничени от социалните и икономическите бариери в България и на Балканите.

Нашата цел е да подготвим младите жени за периода след завършване на гимназия. Давайки им възможността да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриват много нови възможности пред тях.

Какво правим?
• Създаваме мотивирани, граждански ангажирани, позитивни модели за подражание;
• Развиваме комуникационни и лидерски умения;
• Увеличаваме процента на ромски жени, които завършват висше образование;
• Укрепваме включването на ромски жени на пазара на труда.

Целите
• Подобряване на капацитета и овластяване на 25 млади жени от цялата страна чрез насърчаване на равенството и равното участие в ромските общности и организации;
• Даване на възможност на младите момичета да станат активни, съвестни и ангажирани граждани чрез опознаващи дейности, идентифициране на лидерските умения, както и укрепване на връзките между общностите, българските и ромските лидери;
• Създаване на устойчива мрежа от млади жени лидери, за да се подкрепи по-активното участие в училище и засилено желание да се "върне" към общността;
• Чрез обучение младите момичета от ромски произход да осъзнаят по-добре своята роля в обществото и да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност, за да помагат за насърчаване на мотивацията и личностно развитие;
• Увеличаване на самочувствието и повишаване на информираността.

Програмата
Програмата на лагера е насочена към: насърчаване на самоуважение; развиване на лидерски умения; комуникация; вземане на решения; формулиране и постигане на цели; мотивация и подкрепа за по-добро образование; повишаване на здравната култура;  стимулиране културата на отговорност към общността.

Кога?
Лагерът ще се проведе от 11 – 13 април 2017 година и ще даде възможност на 25 момичета от цялата страна да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели и обучители.

Критерии  за  участие:
• Момичета от ромски произход от 16 до 21 години;
• Препоръка от учител или представител на неправителствена организация;
• Попълнен формуляр за кандидатстване;
• Мотивация за участие в лагера чрез добре написано есе на посочена във формуляра тема;
• Интерес към проблеми, свързани с жените (женските права);
• Демонстрирана ангажираност към ромската общност.

Пълният пакет с документи за кандидатстване се изпращат на имейл: ivan@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр.София 1022, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 77, ет.2 ;Младежка фондация „Арете“.

Срок за кандидатстване: 24 март 2017г.

Участниците в Националния лагер за момичета от ромски произход ще бъдат избрани от комисия, в която ще участват представители на Младежка фондация „Арете“- България и външни експерти. Молим кандидатите да попълнят подробно формулярите. Непълни  формуляри и такива, попълнени с латински букви и изпратени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 31 март 2017г. На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали.

За контакт и допълнителна информация:
Иван Иванов  - Ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, GSM: 0878 744 463
email: ivan@areteyouth.org

Лагерът ще се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

#Каузи #малкипроекти #партньори #общност

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ е щастлива с мрежата си от мотивирани и отдадени на различни каузи доброволци.

От 24 до 26 февруари 2017 година в хотел „Симона“ в гр. София, се проведе тридневен обучителен семинар за доброволци на Младежка фондация „Арете“, в който взеха участие 34 младежи. Семинарът допринесе за планирането на малки проекти в полза на местната общност, както и за тяхното бъдещо реализиране от доброволците на Младежка фондация „Арете“. На обучителния семинар бяха планирани дейностите за провеждане на информационни кампании за националните лагери „Заедно напред“ 2017 година. Снимки от събитието можете да видите ТУК.

Златка Драгнева от Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“  запозна участниците в семинара с конкретните стъпки при планирането, изпълнението и отчитането на малки проекти в полза на местната общност.

Младежите бяха въвлечени в процеса на създаване на малки проекти – от идеята до анализа, които ще осъществят заедно със свои връстници по места, търсейки подкрепа от общественици и институции.
За пореден път доброволците на Младежка фондация „Арете“ доказаха, че имат изразена гражданска позиция и желание за работа в своите общности. В края на семинара доброволците споделиха, че след тези три дни имат повече съмишленици и приятели, идеи за кампании и мотивация за бъдещото им реализиране.

От своето създаване до момента Младежка фондация „Арете“ работи активно с доброволци в подкрепа на ромската общност в България. Нашата цел е да развием устойчива Доброволческа Мрежа (Arete Youth Volunteer Network - AYVN), за да могат младите лидери да участват и насърчават различни инициативи на местно и национално ниво. В по-широк аспект нашата цел е да популяризираме гражданското участие в решаването на различни социални проблеми и да популяризираме ползите на доброволчеството като цяло.

Обучителният семинар се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Финансиране на малки проекти в полза за местната общност

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" – България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“

Срок  за кандидатстване: 31 март 2017 г.

Кой може да кандидатства?
Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2016 и доброволци към Младежката мрежа на фондация „Арете“.

Какво цели програмата „Заедно Напред“?
Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани.

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност,  и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
1. полза на местната общност;
2. подкрепа на образованието на ромската общност;
3. насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
4. мотивация на ромските младежи;

Как се кандидатства за конкурса за малки грантове?
Попълва се ФОРМУЛЯР за кандидатстване и се изпраща на е mail: ivan@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 4 проектни предложения. Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията.

Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 7 април 2017 г.

За контакт и допълнителна информация: Иван Иванов - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“; тел: 0878 744 467, e-mail: ivan@areteyouth.org

Финансирането на малки проекти в полза за местната общност е в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Наши студенти достойно представиха ромската общност в Американския Университет в България

Arete Youth

На 20 февруари, 2017г. в Американския Университет в България (АУБГ) се проведе първото от 5-те мероприятия на посветени на Международната седмица. Международната седмица се провежда за 17-та поредна година в АУБ и дава възможност на обществеността и гостите на Благоевград да научат повече за културните особености на страните и етносите, представени в университета.

Студентите, Мустафа Рамадан и Натали Ангелова, алумни участници в национални лагери "Заедно напред" и настоящи доброволци към националната доброволческа мрежа на Младежка фондация "Арете", заедно с възпитаника на Английския езиков институт към АУБГ, Иво Ковачев изнесоха презентация за ромите в България пред представители на повече от 10 държави. "Всички бяха учудени, от това, което им разказахме за нас, ромите. С тази презентация ние целяхме да покажем кои сме, какви са традициите, празниците ни, като цяло какво е да си ром. Мисля, че тази наша инициатива може да послужи за пример, за това, че не трябва да се срамуваме от произхода си, а да се гордеем от това кои сме всъщност," споделя Мустафа.

ЗА МЕНТОРСТВОТО, ПРИЯТЕЛСТВОТО И КОНТРОЛА...

Arete Youth

Казвам се Антоан Славчев и съм студент в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. Специалността, в която се обучавам е „Стопански и финансов контрол“, една от най-перспективните и интересни за мен специалности. През 2013 година се включих в тази специалност с желанието да придобия повече знания и да работя с преподавателите от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“. В тяхно лице видях прекрасни професионалисти в областта на контрола, готови да съдействат за доброто на всеки един. Като студент в четвърти курс имах възможността да работя с четирима ментори през годините. Всеки от тях беше доста различен, даваше от себе си комплекс от знания и поведение, което аз анализирах и възприемах в процеса на работа. Така успях да изградя с тях не само менторство свързано с обучението ми по финансов контрол, но и едно приятелство, изградено на доверие и уважение.

В момента работя с гл. ас. д-р Момчил Антов, редовен преподавател към катедрата, който ми преподаваше по дисциплината „Валутен и митнически контрол“. Професионалист е в областта на финансовия контрол. Менторството с г-н Антов започна много преди да го поканя официално за мой ментор. Той изяви желанието да работим заедно по международен проект, свързан с митническия контрол и за мен беше чест и  удоволствие, точно аз да бъда избран и да работя с него в това направление. В негово лице виждам не само преподавател, но и приятел, който е готов да помогне по всяко едно време и с каквото може. Вдъхва ми сигурност, увереност и ентусиазъм, а за мен това е много важно. Той успя да покрие всички мои „изисквания“ за ментор и се радвам, че към момента е такъв. Желанието му за комуникация помежду ни още повече помага за ползотворната ни работа и смятам, че резултатите, които постигаме са видими. В момента обръщаме сериозно внимание на финансовите престъпления, финансовото разузнаване, изпирането на пари и митническия контрол. Това са областите, в които съм съсредоточил и научните си изследвания.

Заедно с г-н Антов положихме основите на съвестната ни работа и занапред. Обучението ми по контрол ще продължи и в магистърската програма по “Валутен, митнически и данъчен контрол“, където отново ще работим като екип. Верен на максимата, че „няма нищо случайно“, смело мога да потвърдя, че попаднах на правилното място и работя с правилните хора. Съветвам всички колеги, които все още не са част от тази програма, да се включат и активно да работят със своите ментори, резултати със сигурност ще има.

От мое име и от името на гл. ас. д-р Момчил Антов искаме да изкажем благодарността си към Младежка фондация „Арете“ за доверието, което ни гласуват и за прекрасните възможности, които ни предоставят. За нас ще е чест да работим заедно и занапред.

Менторската програма е в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Вдъхновяващата история на Стоян

Arete Youth

Здравейте! Казвам се Стоян Иванов и съм родом от Пловдив. Имам ромска етническа принадлежност, на двадесет години съм и уча  втора година в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"-специалност Българска филология. Живея в квартал Столипиново,който е печално известен на хората като квартал на престъпност и мизерия. Някои неща са верни,но други са значително преувеличени. Израснал съм в типично ромско семейство с добри, сръчни и всеотдайни родители, но за съжаление-необразовани. И както всички родители, които са се сблъскали с трудната реалността (без помощта на образованието), пожелаха да спрат този безконечен кръговрат. Така моите родители се превърнаха в един от многото фактори, които ми повлияха да взема това така важно решение за живота ми,а именно да се образовам. В това начинание ми помогнаха също вярата ми в Бог, която ми вдъхва надежда в доброто и светло бъдеще. Асен Карагьозов (Сдружение Младежки клуб "Рома"-Столипиново 1996) и Младежка фондация"Арете" ми помогнаха изключително много в това да "изкова" едно по-добро бъдеще. Благодарение на наученото от всички споменати, имах възможност и ще имам занапред да помагам на други, които желаят да променят хода на битуването си в краткото ни земно житие. Имах възможност да преподавам английски на група тинейджъри и да ги уча на кипящия ни в кръвта  талант, а именно-музиката. В частност, да свирят на акустична китара. Имам дълъг път пред себе си, а мечтата ми е да оставя духовно наследство след себе си и да направя чуждия живот малко по-добър. Малко по-добър както с евангелието, така  и с образованието. Това е моята история, читателю и се надявам да бъда добър пример. Аз те насърчавам,че и в каквато състояние да си и дори да намираш образованието за скучно и ненужно, вярвай в мечтите си. Но за да ги постигнеш, трябва да направиш първата стъпка - да се образоваш. Но не просто механично да назубриш знания, а да вникнеш в познанието, воден от любознанието - да бъдеш добър в това, което желаеш да правиш. И знай, образованието не е врата към богатството (макар че може да се придобие), но врата към щастието и сбъднатите мечти! И поради обичта ми към литературата и писането ще ви поздравя с една моя творба.

Мале,на мен си ти  дарила
живот,език,с вековните слова.
Дала си ми, не си се ти свенила,
романи чхиб, тар лаче чхиба!
С нея "дайе" аз да те наричам,
с "лачо диве" теб да поздравя.
Дехав тут! На мен си ти дарила
романи чхиб-тар лаче чхиба!

Младежка фондация „Арете“ кани доброволците от младежката мрежа на обучителен семинар

Arete Youth

Семинарът ще се проведе от 24 до 26 февруари 2017г в гр. София и ще допринесе за реализирането на малки проекти в полза на местната общност от доброволците, както и за планиране на дейности за провеждане на информационни кампания за националните лагери „Заедно напред“ 2017 , в рамките на програма „Заедно Напред“.

Срок за кандидатстване: 31 януари 2017 г.

Какво ще научите на обучението?
~ Какви са стъпките за планиране и реализиране на малък проект;
~ Отчитане и оценка на въздействието от изпълнението на малкия проект;
~ Планиране на дейности и инициативи за провеждане на информационни кампании за лагерите „Заедно напред“ 2017.

Профил на участниците:
~ Младежи от 16 г. до 25 г.;
~ Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете“;
~ Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите намладежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете електронния формуляр до 31 януари 2017г. Участниците под 18 г. следва да попълнят и Декларация от родител - настойник.

Ще бъдат избрани 35 участници за обучението. При изборa ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.

Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите до 10 февруари 2017 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Иван Иванов – Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“; тел: 0878 744 463; 02/980 90 21, e-mail: ivan@areteyouth.org

Обучителният семинар се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

МОСТ КЪМ КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ: СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ РОМИ

Arete Youth

Посолството на САЩ в София, в партньорство с Институт "Отворено общество" – София, обявява три стажантски позиции за пролетта на 2017 г.

За позициите могат да кандидатстват роми, които скоро са завършили висшето си образование или все още се обучават във висше учебно заведениe. В зависимост от техните професионални и академични интереси и умения, през февруари стажантите ще бъдат назначени в конкретен отдел на посолството за период от десет седмици и не по-малко от 20 часа седмично.

Стажантската програма дава възможност на студенти (или наскоро завършили) от ромски произход да се запознаят с работата в посолството, да придобият административни умения и практически опит, които биха могли да им бъдат от полза за бъдещата им професионална кариера.

Кандидатите ще се избират на конкурсен принцип и трябва да отговарят на зададените условия.

Крайният срок за подаване на документите е 27 януари 2017 г. Подробна информация за програмата, стажантските позиции и начина на кандидатстване можете да намерите на сайта на Институт "Отворено общество" - София и на сайта на Посолство на САЩ в София.

ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Arete Youth

Тръст за социална алтернатива (ТСА) набира младежи от групи в неравностойно положение за обучение по английски език

Програмата за обучение по английски език е двугодишен пилотен проект на фондация „Тръст за социална алтернатива“, чиято мисия е да се изравнят образователните и кариерни възможности на хората в неравностойно положение в България, с цел да се повиши тяхната  икономическа независимост и жизнени перспективи. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на посолството на САЩ в България и фондация „Америка за България“.

Целта на програмата е през платформата на езиковото обучение да се мотивират младежи в неравностойно положение да продължат своето образование в прогимназиален и гимназиален курс, така че техните шансове за наемане на работа да се увеличат. Обучението по английски език ще помогне на младежите от отдалечени и изолирани общности да натрупат и обогатят своите познания за света, демократичните ценности и култура, както и да формират гражданска активност посредством доброволчески и обществени дейности.

Езиковият курс ще стартира през м. февруари 2017 г. и ще продължи до края на м. декември 2018 г. отделно от осигуреното задължително образование в страната. 200 младежи между 13 и 20 години от цялата страна  ще бъдат разпределени в групи по езикови нива с хорариум от общо 360 учебни часа, като всяка група ще има учител и помощник-учител. За да се предоставят по-гъвкави възможности за достъп до знания и развиване на езикови умения по английски език на по-голям брой младежи от различни населени места, освен традиционната форма на обучение на място ТСА ще използва и онлайн пратформа, включваща виртуална класна стая за провеждане на часовете по английски език.

В допълнение към езиковата подготовка, съществена част от програмата са езиковите лагери и сесиите за личностно развитие и социална ангажираност, по време на които участниците ще изграждат и лидерски умения.

Специално се окуражават момичетата от групи в неравностойно положение да кандидатстват за обучението по английски език.

Срокът за подаване на документи до ТСА е 19 януари 2017 г. на адрес kvassileva@tsa-bulgaria.org

Какво включва обучението по английски език?

•360 учебни часа полу-интензивно обучение по английски език за начинаещи и средно-напреднали (езикови нива А1, А2, В1 ) от м. февруари 2017г. до м. декември 2018г. включително.
•Учебни пособия, нужни за обучението по английски език  според езиковото нивото.
•Достъп до виртуална класна стая и ресурси за провеждане на езиковото обучение без значение от местонахождението на курсистите.
•Групово обучение според езиковото ниво през комуникативния метод на обучение.
•Летен и зимен езиков лагер и сесии за личностно развитие и социална ангажираност.

Обучението по английски език ще се провежда два пъти в седмицата по 2,5 учебни часа по време на учебната година. Точните часове ще се определят според училищните смени и езиковите нива на одобрените кандидати.

Кой може да кандидатства за обучението по английски език?

Младежи от цялата страна, които са от групи в неравностойно положение и са на възраст  от 13 до 20 години могат да кандидатстват за обучението по английски език.

Изискванията включват:
•Достъп до компютър и интернет.
•Базови умения за работа с компютър и интернет.
•Висока мотивация и готовност за две-годишно обучение по английски език.
•Попълнен Формуляр (образец) .

Процедури

1.Събиране на кандидатури – краен срок: 19 януари 2017 г. , на електронен адрес kvassileva@tsa-bulgaria.org
2.Подбор на кандидатите от комисия към ТСА до 26 януари 2017 г.
3.Разпределение на кандидатите по групи.
4.Стартиране на обучението: 9 февруари 2017 г. (начало на втория учебен срок)

Документи за кандидатстване за обучението по английски:

•Формуляр (образец) .
•Копие от оценки през настоящия учебен срок.
•Удостоверение за постигнато ниво по английски език, само ако има такова.

Пакетът от документи да се изпрати на kvassileva@tsa-bulgaria.org не по-късно от 19 януари 2017 г.

Ако след подаване на документите не получите потвърждение за получени документи от екипа на ТСА, моля да се свържете за информация на следните тел:  +359 2 424 6680, или +359 2 424 6685.

Онлайн базирано ОБУЧЕНИЕ по АНГЛИЙСКИ език

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" - България в партньорство с Прознание АД, разработчик на виртуална учебна среда VEDAMO, обявява конкурс за участие в онлайн базирано ОБУЧЕНИЕ по АНГЛИЙСКИ език за младежи с ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ.

Изучаването на английски език онлайн - дистанционно, по интернет с преподаватели на живо, е лесно и ефективно! Чрез онлайн курса по английски език ще развиете и усъвършенствате Вашите езикови умения по разговорен и писмен английски език в удобно за Вас време - директно от вкъщи!

ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДЕТЕ ОБУЧАВАНИ ОТ АМЕРИКАНСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

МОРГАН ЕЛИСЪН и БРАЯ ТРОСКЛЕАР са две млади дами, за които пътуването и преподаването са истинско удоволствие, те идват от Северна Каролина и Ню Орлианс, за да Ви обучават доброволно.

ЗАЩО ИНИЦИАТИВАТА Е ПЪРВА ПО РОДА СИ В БЪЛГАРИЯ?
• Предоставя се интерактивно пространство за учене, което единствено изисква да имате достъп до компютър и интернет;
• Обучават се хора, намиращи се в различни локации, в удобно за тях време;
• Обучението се провежда в групи от 5 до 7 човека, 1-2 пъти в седмицата;
• Преподавателите, обикновено чужденци, за които английският е роден език,  доброволно участват в програмата;
• Обучението е напълно безплатно.

Желаещите да участват в обучението по английски език следва да попълнят ФОРМУЛЯР за участие до 02.12.2016г.

Обучението ще се проведе за трети път. През 2014-2015 година 10 младежи от цяла България се включиха в пилотния първи езиков курс по английски език и получиха възможността да подобрят езиковите си умения с помощта на двама американски преподаватели, базирани в Прага и България. Същ о така, през месец  март  2016, един американски и един български преподавател обучаваха 13 младежи от цялата страна.  Амбицията на Младежка фондация „Арете“ е инициативата да разшири своя обхват, включвайки още млади роми в програмата за дистанционно обучение.

„Доброволческа инициатива“- 2016г.

Arete Youth

На 12 ноември 2016г. на първата по рода си гала-церемония - „Доброволческа инициатива“- 2016 година, Младежка фондация „Арете“ отдаде заслужено признание на всички свои 257 доброволци за осъществените от тях дейности за подобряване на благосъстоянието на своите общности. Тази година 14 инициативи на наши доброволци, реализирани в различни градове и села се състезаваха за наградите „Доброволческа инициатива“- 2016. Три от номинираните и събрали най-голям брой гласове доброволчески инициативи бяха отличени с награди. Снимки от събитието можете да видите на страницата ни във фейсбук.

Две от тях са на доброволците ни от Пловдив и Кюстендил в помощ на Йордан Петров от Добрич, наш обещаващ лекоатлет, който яде по баничка на ден, но въпреки това печели медали от състезания по лека атлетика и облича националния екип на международни стартове. Мисията  „Да помогнем на Данчо“ успява да събере средства и дарения от цялата страна. Доброволческата инициатива на младежите ни от Вълчедръм е другата номинирана в челната тройка. Нашите доброволци използвайки своите кулинарни умения приготвиха домашна храна за обитателите на дома за възрастни хора. Целта им бе да зарадват възрастните хора в дома и да им покажат, че са значими.

През 2016 година доброволците на Младежка фондация „Арете“ инициираха и осъществиха десетки добри дела. Малка част от тях са възобновена детска площадка, посещения на детски градини и домове за възрастни, проекти в подкрепа на културното развитие на ромски младежи, базари, информационни кампании, менторство на ученици.

Благодарим на всички доброволци към Младежка фондация „Арете“ , които инвестираха личното си време, труд, усилия и талант в добри каузи. Това е сигурна заявка, че вие сте промяната, която искаме да видим! На всички пожелаваме още много успехи, сили и вдъхновение за нови доброволчески инициативи и успешни каузи през 2017 година!!!

Отново заедно с доброволците

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ е щастлива с мрежата си от мотивирани и отдадени на различни каузи доброволци.

От 11 до 13 ноември 2016 година в хотел „Света София“ в гр. София, се проведе тридневен обучителен семинар за доброволци на Младежка фондация „Арете“, в който взеха участие 34 младежи от повече от 24 населени места. Участниците получиха възможността да се опознаят по-добре един с друг, да разберат повече за инициативите по места и не на последно място да се запознаят с успешни практики в областта на доброволчеството, сферите на дейност, както и правата и задълженията на доброволците. Снимки от събитието можете да видите ТУК.

Вера Кирилова от Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“  запозна младежите с ключови понятия като  филантропия и доброволчество, както и с начините за привличане на съмишленици за изпълнение на доброволчески инициативи и кампании.

Младежите бяха въвлечени в процеса на създаване на доброволческа инициатива и планираха свои доброволчески дейности за 2017 година, които ще осъществяват заедно със свои връстници по места, търсейки подкрепа от общественици и институции.

За пореден път доброволците на Младежка фондация „Арете“ доказаха, че имат изразена гражданска позиция и желание за работа в своите общности. В края на семинара доброволците споделиха, че след тези три дни имат повече съмишленици и приятели, идеи за кампании и мотивация за бъдещото им реализиране.

От своето създаване до момента Младежка фондация „Арете“ работи активно с доброволци в подкрепа на ромската общност в България.  Нашата цел е да развием устойчива Доброволческа Мрежа (Arete Youth Volunteer Network - AYVN), за да могат младите лидери да участват и насърчават различни инициативи на местно и национално ниво. В по-широк аспект нашата цел е да популяризираме гражданското участие в решаването на различни социални проблеми и да популяризираме ползите на доброволчеството като цяло.

Обучителният семинар се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Концерт Sing It Romanes на 3 ноември в Ню Йорк

Arete Youth

Предстоящото събитие Sing It Romanes, което ще се проведе в Ню Йорк на 3 ноември 2016 година, представя Ромската култура чрез музика и танц.  Лицата на млади и успели, български роми ще бъдат представени през обектива на Чад Уайат, американски фотограф, който обиколи България, за да заснеме младежите на Арете. Можете да ги видите и Вие ТУК.

Талантливи артисти ще пресъздадат историята на ромите от пристигането им в Европа до настоящето, където те все още се борят за правата си. Ромският етнос ще бъде представен посредством музика и танц, а в концерта ще участват изявени световни ромски музиканти и артисти. 

Гостите  ще могат да се насладят на ритмите, запазили хиляди години, културата ромите. Целта на концерта е да покаже, как именно музиката и културата са помогнали на ромите да се издигнат над подтисничеството.

Изграждането на устойчиви социални мрежи, които възпитават социално ангажирани младежи е основна цел на Арете. Портретите показват плодовете на нашия труд- младите и образовани роми, които се борят с установената представа за етноса.

Интерактивна изложба ще представя успешните истории на младежи, участвали в различни дейности на Младежка фондация "Арете". Ученици, студенти и вече работещи младежи бяха заснети в естествена среда от  Чад Уайат, създател на проекта Romarising. Интервюта с младите роми направи Мев Портър, която в последните години работи заедно с Чад по осъществяването на различни проекти, свързани с ромската култура. 

Благотворителното събитие на 3-ти ноември обещава едно незабравимо преживяване, изпълнено с музика танци и емоции.  Нюйоркчани ще се запознаят с културата на ромите, през магията на музиката. Сюжетът разказва за трудните борби, които етносът преживява в преследвания и лишения.  Въпреки трудностите, в тази нощ ще отпразнуваме културата и успехите, които ромите в цял свят постигат с постоянство и упоритост.

Регионални обучения за развитие на Soft skills (меки умения)

Arete Youth

Втори модул регионални обучения за развитие на Soft skills /меки умения/ за младежи, завършващи или вече завършили висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие.

Съществува аксиома в бизнес средите, която гласи, че благодарение на твърдите умения човек ще получи интервю за работа, но меките умения ще му гарантират мястото. Те са изключително важни за всяко успешно интервю за работа и кариерно развитие, заради което са изключително високо ценени от работодателите.

С втори модул от регионални обучения, които МФ „Арете“ ще проведе през месец октомври, 2016г., целим да надградим знанията и уменията у участниците – бъдещи професионалисти, да се интегрират по-бързо в нова работна среда, а от там по-бързо и успешно да представят своя професионален потенциал. 

След участието си в обучение за писане на CV, мотивационно писмо и успешно явяване на интервю пред работодател, сега младежите ще имат възможност да добият опит за повишаване на личната мотивация на работното място, да разберат в дълбочина същността на мотивацията, да научат как да определят и управляват мотивиращите и демотивиращите фактори влияещи върху изпълнението на работните ангажименти и удовлетворението от постигнатото. Цел на обучението също е участниците да познават основни правила за поведение на работното място, каналите на комуникация и йерархичност в една компания.

График на обученията:

• 15-16 октомври - гр. София- I и II модул
• 19 октомври – гр. Благоевград- II модул
• 22 октомври – гр. Враца - II модул
• 30 октомври – гр. Свищов - II модул
/за студентите от В. Търново ще бъдат поети пътните разходи

Водещ на обученията е г-жа Сузана Чакърова.

За повече информация и заявяване на участие, моля свържете се с нас и/или регионалните кариерни консултанти на МФ „Арете“ : тел.:  +359 2 980 90 21/ +359 878 744 467; е-mail: info@areteyouth.org

Втори модул от обучения за развитие на soft skills умения се провеждат в рамките на  програма "Ромска професионална мрежа" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II", финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Младежка фондация „Арете“ кани доброволците от младежката мрежа на обучителен семинар

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България организира обучителен семинар за доброволци от 11 до 13 ноември 2016 г. в  хотел „Света София“, гр. София. Целта на семинара е да се  планират и осъществят доброволчески инициативи по места.

Срок за кандидатстване: 28 октомври 2016 г.

Какво ще научите на обучението?

• Развиване на умения за презентиране – Презентационни умения.
• Успешно  планиране и осъществяване на  доброволчески инициативи.
• Гала-церемония – целта й е да насърчи и популяризира приноса на доброволците като им отдаде заслужено признание за осъществена от тях дейност за подобряване на благосъстоянието

Профил на участниците:

• Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“.
• Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете".
• Да имат желание да участват в провеждането на дейностите във връзка с информационната кампания за ромски лагери "Заедно Напред" 2017.
• Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете  електронния формуляр до 28 октомври 2016 г. Участниците под 18 г., моля да  попълнят и Декларация от родител-настойник.

Ще бъдат избрани 35 участници за обучението. При изборът ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.

Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите на  04 ноември 2016 г. На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Пристигането на участниците е  на  11 ноември 2016 г. /петък/ до 12:00 ч. в хотел „Св. София“. Обучението ще приключи на 13 ноември 2016 г. по обяд.

За контакт и допълнителна информация: Иван Иванов – Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“; тел: 0878 744 463; 02/980 90 21, e-mail: ivan@areteyouth.org

Обучителният семинар се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Magdalena Arandeva - Delcher, Bulgaria

Magdalena was raised in a Turkish Roma family outside Sofia; she is completing a degree in linguistics, Bulgarian and Turkish Languages, at Sofia University. Magdalena has been entranced by language since high school.  She won a number of poetry competitions in secondary school.  “Before attending Areté Leadership Camp, I had never met a Roma university student outside of members of my own family.  I am impressed by the professionalism and competence of the Areté participants.  Communication with our peers is the key to understanding, whatever our home language may be. “

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Bozhidarka Yordanova - Vratsa, Bulgaria

“All my current interests involve improving people’s quality of life.”  Bozhidarka has an undergraduate degree in health sciences and is also a licensed medical massage therapist.   “Thanks to Areté I plan to stay and build my career right here in Bulgaria.  Aret&eac