ПРОЕКТ М.Е.Н.Т.О.Р.И.–Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция

 

Младежка фондация "Арете" стартира изпълнението на проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И.- Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И.“ цели по- добра образователна, професионална и личностна реализация на младежи от ромски произход чрез наставничество в три взаимодопълващи се програми: „Връстници помагат на връстници“, „Академично менторство“ и „Кариерно менторство“.  Проектът надгражда и разширява концепцията за менторство, която фондацията развива повече от пет години. 

„Връстници помагат на връстници“ е програма за наставничество на ученици в гимназиална степен от студенти. Програмата цели да повиши мотивацията и осведомеността на младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Личният контакт и обмяна на опит ще позволи и на двете групи младежи да придобият по-голяма увереност за личностно развитие, както и да предприемат активни роли в общностите си. 
За да кандидатствате за тази програма, моля попълнете:
~ ЗАЯВЛЕНИЕ
ВЪПРОСНИК за ученик
ВЪПРОСНИК за студент

Програма „Академично менторство“ цели адаптация и образователни постижения на студенти от ромски произход, свързвайки ги с университетски преподаватели. Наставническият процес ще подобри разбирането на двете страни за работа в мултикултурна среда. 
За да кандидатствате за тази програма, моля попълнете:
-
ЗАЯВЛЕНИЕ
ВЪПРОСНИК

Програма „Кариерно менторство“ цели да свърже студенти и наскоро завършили с доказани професионалисти от водещите компании в страната. Посредством индивидуални планове и наставнически срещи младежите ще получат ценни професионални личностни знания и умения, които да прилагат по пътя към кариерната им реализация.  
За да кандидатствате за тази програма, моля попълнете:
- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ВЪПРОСНИК за наставлявания
- ВЪПРОСНИК за наставника

През месец март МФ „Арете“ ще организира информационни кампании по проекта в градовете Кюстендил, Благоевград (05.03.2015), Пловдив (06.03.2015), Враца (10.03.2015), Русе (11.03.2015), Шумен (12.03.2015), Бургас (13.03.2015).

Мисията на трите програми е насочена към изграждане на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорност към обществото и насърчават наставничеството.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

                                                                                                                                                                     

ПРОЕКТ: „М.Е.Н.Т.О.Р.И. – Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“, дог.№277/21.01.2015. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
www.ngogrants.bg/ www.eeagrants.org

А сега накъде?

Mладежка фондация "Арете" организира поредица от информационни срещи "А сега накъде?" за младежи в горен курс на средно образование и кандидат-студенти.

Участниците в срещите, ученици в гимназиална степен и бъдещи кандидат-студенти, ще получат повече информация, къде и как да продължат своето образование във висше учебно заведение в България и чужбина, какви са условията за кандидатстване, кои са и какви специалности се изучават в университетите и колежите в България, какви са възможностите за получаване на стипендия и финансинсиране на ученето в системата на висшето образование, какви са възможностите за лична консултация в рамките на програма „Информационен и образователен център“.

На изхода от информационната среща екипът на Младежка фондация "Арете" цели да постигне по-пълна информираност относно възможностите за продължаващо образование, подкрепа и менторство на младежите от университетски преподаватели и не на последно място по-висока мотивация за образователно и професионално развитие.

През месец март информационни срещи "А сега накъде?" ще бъдат организирани в градовете: Кюстендил (05.03.2015), Пловдив (06.03.2015), Враца (10.03.2015), Русе (11.03.2015), Шумен (12.03.2015), Бургас (13.03.2015).

Съдействие за организирането  и провеждането на семинарите на местно ниво оказват регионалните координатори на младежка фондация "Арете".
Като продължение на семинарите "А сега накъде?" Младежка фондация "Арете" ще организира визити с опознавателна цел в български университети за кандидат-студенти от ромски произход.

Семинарите се провеждат в рамките на  програма "Образователен и информационен център" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадле-жат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Покана за обучение към доброволците от Младежката мрежа

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България кани доброволците на младежката мрежа на обучителен семинар на 27 - 29 март 2015 г.хотел „София Плаза“, гр. София.

МФ „Арете“ организира обучителен семинар във връзка с провеждането на информационната кампания за летните ромските лагери "Заедно Напред" 2015. Целта на обучението е планиране на дейности за провеждане на информационната кампания за лагерите  в цялата страна.

Срок за кандидатстване: 16 март 2015 г.

Какво ще усвоите на обучението?
- Презентационни умения.
- Успешно  планиране и осъществяване на  кампания.
- Планиране на дейности на местно ниво във връзка с предстоящите  лагери "Заедно Напред" 2015

Профил на участниците:
~ Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“.
~ Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете".
~ Да имат желание да участват в провеждането на дейностите във връзка с информационната кампания за ромски лагери "Заедно Напред" 2015.
~ Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете електронния формуляр до 16 март 2015 г. Участниците под 18 г., моля да  попълнят и Декларация от родител-настойник.
Електронният формуляр попълнете тук.

Ще бъдат избрани 40 участници за обучението. При изборът ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите. Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите на  20 март 2015 г.
На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Пристигането на участниците е  на  27 март 2015 г. /петък/ до 18:00 ч. в хотел „София Плаза“, който се намира в близост до централна гара. Обучението ще приключи на 29 март 2015 г. по обяд.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова
Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21
e mail: miglena@areteyouth.org

The inspiring leader Bozhidar

Bozhidar Draganov, creator of a renewable energy company in the US joined the 2014 International MBA programme cohort at EMLYON Business School. Bozhidar shares why he chose the MBA and the highlights of the first semester, including the social entrepreneurs he has met in his field of interest and the how much he values the opportunity to study, work and learn from the perspectives of a truly international cohort. He also shares his career objectives upon completing the MBA and some great advice for future participants.

"I am looking at a career in strategic consulting, probably in the field of energy."

To read the interview with Bozhidar, please follow this LINK.

Конкурс за обучителен семинар

Младежка фондация „Арете“ - България кани доброволците на младежката мрежа на обучителен семинар от 30 януари до 01 февруари 2015 г.,  Централ хотел Форум,  гр. София.

Срок за кандидатстване: 21 януари 2015 г.

Младежка фондация „Арете“ - България организира обучителен семинар във връзка с реализираните малки проекти в полза на местната общност от доброволците към младежката мрежа на фондация „Арете“  в рамките на програма „Заедно Напред“.

Какво ще научите на обучението?
~ Как се планира малък проект.
~ Как се реализира малък проект.
~ Отчитане резултатите на малък проект.


Профил на участниците:
- Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“ през последните 3  години.
- Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете", които са участвали в реализирането на малките проекти в полза на местата общност.
- Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете електронния формуляр до 21 януари 2015 г. Участниците под 18 г., следва да попълнят и Декларация от родител - настойник.

Ще бъдат избрани 40 участници за обучението. При изборa ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.
Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите до 26 януари 2015 г.
На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Участниците трябва да пристигнат на 30 януари 2015 г. /петък/. Обучението ще приключи на 1 февруари  2015 г. по обяд.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова, Ръководител на програма „Заедно Напред“        
тел: 02/980 90 21
e-mail: miglena@areteyouth.org

Конкурс за участие в младежки обмен

Младежка фондация „Арете“- България, партньор на Angelus Silesius House, Полша обявява конкурс за участници в младежки обмен по проект „Права на човека - Правата на ромите, сега!“ във Вроцлав, Полша. Обменът е по програма Еразъм + , по която се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, и ще се проведе в рамките на една седмица от 23 до 31 март, 2015 година

Желаещите да участват трябва да са младежи на възраст между 16-26 години. Владеенето на английски език е предимство, но не е задължително условие. Всяка от държавите партньори по проекта, България, Полша, Испания и Румъния ще излъчи четирима участника и един лидер на група, като ще се стреми да бъде спазен принципа на равенство на половете. 
 

Цел на обмена е да се насърчат социалните дейности като начин за борба с изолацията на ромите, укрепване на толерантността и социалното сближаване в Европейския съюз. Младежите ще имат възможност да се запознаят отблизо с въпросите на социално изключване и дискриминация, срещайки се с румънски роми, живеещи в град Вроцлав, Полша. Участниците ще се запознаят с историята и културата на ромите, ще научат повече за миграцията на ромите и начина им на живот в Европа, най-вече в Полша; ще добият представа за различията между ромите – тези, които са полски граждани и мигрантите - румънски роми в общността, законно пребиваващи на нейна територия като европейци. В края на младежкия обмен, участниците ще организират инициатива за децата от лагера под формата на пикник, който ще бъде своеобразен начин да се преборят стереотипите и ще бъде форма на включване в младежки дейности.
Всички планирани дейности ще включват елементи на неформалното образование.

Желаещите да участват в проекта следва да попълнят формуляр за кандидатстване, който да изпратят до МФ „Арете“ на е-mail: info@areteyouth.org до 02.02.2015 година. За повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нас на тел. 02/ 980 90 21. 

Град Вроцлав (Wrocław - полски, Vratislav - чешки) се намира в югозападната част на Полша. Разположен е на бреговете на река Одер. Градът е осеян с прекрасни сгради, исторически паметници, музеи и галерии. Повече за град Вроцлав може да прочетете тук.

Sustaining Legacy: A Case Study of the Peace Corps in Bulgaria

Svetla Dimitrova, from Michigan State University, shares: "My research asks if we can think of Peace Corps Bulgaria as a case of a contradictory ‘real utopia’:  a development model that simultaneously promotes and challenges neoliberal development and globalization. In this brief, I begin to answer this question by highlighting the importance of the local staff in shaping the programming of the mission during its operation, as well its legacy after its closure, including the work of three organizations - the CORPluS Foundation, the GLOW Association, and the Areté Youth Foundation  - that are each recognized and self-identify as Peace Corps legacies. I finish my brief with a discussion on the importance of the preservation of country Peace Corps records for research purposes and as a legacy strategy when withdrawing from a country."

Svetla Dimitrova was a 2014-2015 Individual Advanced Research Opportunities (IARO) fellow.

Обновена класна стая от доброволци в Монтана

Arete Youth

Доброволците към МФ „Арете“ за регион Монтана, обновиха класна стая в ОУ „Георги Бенковски“ кв. Кошарник през декември 2014 г. Младежите осъществиха инициативата с финансовата подкрепа на фондация „Арете“ в рамките на програма „Заедно Напред“ във връзка с конкурса за малки проекти в  полза на местната общност.

Целта на проекта бе подобряване на учебната среда за деца от подготвителната група в училището. За постигането на целта доброволците проведоха акция „Освежаване“, която включи боядисване на стаята и закупуване на учебни помагала и пособия. В рамките на три дни младежите успяха да преобразят класната стая за децата от подготвителната  група  в училището. Първият ден бе посветен за закупуване на строителни материали и боядисване на стаята. На втория ден младежите продължиха с боядисването и почистване. Последният ден от проекта, най-вълнуващият, бе зает със закупуване на учебни помагала и пособия за спортни игри, и разбира се коледна украса. Така за три дни доброволците Замфир Замфиров, Елиза Борисова, Ангел Валентинов, Теодор Асенов, Деница Георгиева успяха да зарадват ромските деца в основно училище "Георги Бенковски" гр. Монтана.

Проектът се реализира в рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Снимки от проекта можете да видите ТУК.

Проект “Учи с мен”, с. Дреновец

Arete Youth

"Учи с мен" е един от четирите успешни малки проекти, инициирани и реализирани от доброволците към младежката мрежа на фондация "Арете" в края на 2014 година. 

На 17 декември 2014 г. доброволците към младежката мрежа на фондация "Арете" от регион Видин, представиха резултатите от реализирания проект „Учи с мен“, с който дадоха сериозна заявка за бъдещи доброволчески инициативи в полза на местните общности.

Идейният проект, подкрепен от фондация "Арете" в рамките на конкурс за малки проекти в  полза на местната общност по програма „Заедно Напред“ е лична инициатива и дело на петима младежи от с. Дреновец, Красимир Славчев, Моника Бориславова, Антоан Славчев, Кристиян Иванов и Николай Георгиев.

С финансовата подкрепа на фондация „Арете“ младежите защитиха и реализираха свой проект в подкрепа на ромските ученици в гимназиална степен на образование от СОУ "Никола Вапцаров" с. Дреновец, с цел повишаване на образователното ниво и по-доброто развитие на ромските младежи в региона. С отпуснатия малък грант доброволците закупиха учебници, учебни помагала и принтер, които ще се използват безвъзмездно от учениците. Идеята е чрез инициативата да се насърчи и култура на взаимопомощ, където връстници помагат на връстници. 

Училищното ръководство на СОУ "Никола Вапцаров" с. Дреновец се гордее с осъществения проект и се радва на постигнатите резултати от своите настоящи и бивши възпитаници.

Връстници обучават връстници

Доброволците към МФ „Арете“ за регион София, реализираха първия си проект „Еднодневен лагер за младежи от ромски произход“. Проектът бе осъществен от шест доброволци с финансовата подкрепа на фондация „Арете“ в рамките на програма „Заедно Напред“ във връзка с конкурса за малки проекти в  полза на местната общност.

Еднодневния лагер се проведе на 29  ноември 2014 г. в гр. София, в който взеха  участие 20 ромски младежи на възраст от 14 до 18 години от кварталите „Факултета“ и „Христо Ботев“. В рамките на еднодневния лагер бяха включени темите „Какво ни дава образованието“ и „Ранни бракове сред ромската общност“, чрез интерактивни игри, разговори и лични примери доброволците мотивираха младежите да продължат образованието си и ги запознаваха с образователните възможности. Обучители на лагера бяха доброволците по метода „Връстници обучават връстници“, които същевременно бяха инициатори и организатори на мероприятието. Главната цел на проекта бе да се мотивират младежите да продължат образованието си, каквато е и целта на фондация “Арете“.

В края на лагера участниците споделиха своята положителна оценка от деня,  с получената  полезна информация съчетана по най-забавния начин и заявиха желание да бъдат включени в следващи дейности и мероприятия на фондация „Арете“.

Проектът се реализира в  рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Снимки от проекта можете да видите ТУК.

Доброволци провеждат „Седмица на толерантността“ в  гр. Кюстендил

Arete Youth

По повод 16-ти ноември „Международния ден на толерантността“, доброволците към Младежка фондация „Арете“ за регион Кюстендил, реализираха проект „Седмица на толерантността“ с подкрепата на сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на фондация „Арете“ във връзка с конкурса за  малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“, изпълнен от 14 доброволци.

Целта на проекта бе създаване среда за мултиетническа толерантност и стимулиране на междукултурен диалог сред учениците и младежите от български и ромски произход. За постигането на целите си те проведоха серия от дейности и мероприятия в рамките на една седмица, чрез които да насърчават популяризирането на междукултурното разбирателство и толерантност. Дейностите и задачите, които доброволците заложиха и реализираха  бяха насочени предимно към учениците, които да изразят своето разбиране за толерантност, чрез изкуство, игри и писмено слово.

Проекта стартира с футболен турнир под мотото „Да бъдем толерантни към различието“, който бе насочен към  учениците в гимназиална възраст.  Участие в турнира взеха ученици от училища: ПГИМ „Йордан Захариев“, ПГСС „Св.Климен Охридски“, Спортно училище „Васил Левски“ и футболния отбор от  кв. „Изток“. Идеята на турнира бе младежите да бъдат толерантни по време на играта един към друг.
Следващата проведена дейност по проекта бе конкурс за рисунка на тема „Толерантност“, където учениците изразиха толерантното си отношение към различията с рисунки по темата. В  конкурса взеха участие  ученици от  II ОУ „Даскал Димитри“,  III ОУ „Марин Дринов“, IV ОУ „Иван Вазов“ и VI ОУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Кюстендил. Учениците, които обичат да се изразят чрез писменото слово се включиха в  конкурс за есе на тема „Цветовете на толератността“, в който участваха ученици от ПГТ „Н.Й.Вапцаров“,  ПТГ „Джон Атанасов“, ПГСС „Св.Климент Охридски“ и VI ОУ „Паисий Хилендарски“. 

За финал на проекта доброволците проведоха заключителна кръгла маса на 28 ноември 2014 г. по време на която  представиха  резултатите от проекта. На кръглата маса взеха участие директори, ученици, учители, доброволци към МФ „Арете“ и представители на  сдружение  „Ларго“. По време на срещата бе направена кратка сесия на тема „Ромска култура, бит и традиции“ и се представи  видеоклип  „Успехът не винаги е видим“ и с участието от ромски ученици от кв.„Изток“, гр. Кюстендил. Всички присъстващи на срещата изказаха позитивното си мнение и  положителната оценка за провеждането на проекта „Седмица на толерантността“.

Видеоклип „Успехът не винаги е видим“ може да видите на следния линк:
https://www.youtube.com/watch?v=O_ScAuZm6Po&feature=youtu.be

Проектът се реализира в  рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Снимки от проекта можете да видите ТУК.

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Arete Youth

На 19-ти декември 2014 г. (петък) от 14:00 часа Младежка фондация „Арете“ отваря широко вратите на своя офис за приятели, съмишленици и партньори.

Ще Ви предложим едно пространство, в което да споделим мисли, да обменим идеи и да срещнем приятели.

Няма да презентираме това, което свършихме през 2014 година, тъй като Вие вървяхте редом до нас.

Не обещаваме да стопим и стълбите до четвъртия етаж, но с радост ще Ви стоплим, докато отморявате след изкачването, заедно с нас.

Ще Ви очакваме с добро настроение в петък в офиса на Младежка фондация „Арете“! Адресът е София,  бул. „Ал. Стамболийски“ 40, ет. 4, ап. 9!
Ако имате затруднения при намирането на офиса, обадете се на 02/980 90 21 и ние ще Ви упътим.

Често съзнателно служим като прозорец на младите хора към техния успех.
Днес решихме да бъдем широко отворена врата.


До скоро!

Ани Филипова-Каменова e СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА 2014

"Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново" - Солон.

Ани е студент във ВТУ – клон Враца и на специална церемония на осми декември тя бе отличена с приза „Студент на годината 2014“ в категория „Хуманитарни науки“.  Тя е млада, борбена и пълна с ентусиазъм на всяка крачка от своя академичен и професионален път.

Ето какво сподели Ани във връзка с работата й в менторската програма на нашата фондация:

„Сътрудничеството с МФ "Арете" и работата с моя ментор, доц. д-р Огняна Георгиева, е един процес на придобиване на знания, на социална и психическа подкрепа, която цели моя образователен успех и социален комфорт и изгради у мен висока степен на доверие и сили в собствените ми възможности. Чувствам се специална, окуражена и мотивирана за работа. Чрез съвместната работа с доц. Огняна Георгиева аз се сдобих освен със знания и умения, но и с приятел, който бе готов във всеки един момент да ми помогне.

На индивидуалните срещи проведени с доц. Огняна Георгиева бяха обсъдени основни аспекти от образователна и социална тематика. На всяка от срещите получавах подкрепа, ценни знания, кураж и мотивация за разбирането на различни гледни точки. С помощта на своя ментор участвах в: изготвяне на библиографски опис на книги в университета;  конкурси за писане на есе по следните теми: “Моите първи педагогически опити”, "Моята специалност, моята кариера", "Защо избрах учителската професия" (1-во място); правих презентация на студентска кръгла маса на тема „Граждански идеи в поетическото творчество на Вазов през 80-те години на ХІХ век“; и най-вече започнах работа като начален учител.

Благодаря на Фондация "Арете" и доц. Огняна Георгиева за усилията и вниманието, което получавам. Наистина се чувствам специална, заради това, че някой се интересува от моя образователен и социален възход.“

 

Happy Holidays!

Arete Youth

Dear Arete Supporters,

During this holiday season, we wanted to take a moment to say ‘thank you.’  Your loyalty and support to Arete and our mission have helped us make a tremendous impact on the Roma community we serve.  Thanks to the assistance and generosity of community-minded individuals like you, we have been able to serve 1000’s of promising Roma youth throughout Bulgaria.

Now in existence for over 8 years, Arete continues to strive to expand its programs and offerings to the community. Our 2013 annual report will provide you with highlights of our accomplishments, results and beneficiaries we served.  We hope you take a moment to read through it to learn more about our programs and celebrate the impact your donations have had on our organization and the people we serve.

Since our organization relies on the generosity of individuals like you, we kindly ask you to consider a donation to Arete this #GivingTuesday. #GivingTuesday, a global day dedicated to giving back. On Tuesday, December 2, 2014, charities, families, businesses, community centers, and students around the world will come together for one common purpose: to celebrate generosity and to give.

#GivingTuesday is not a new giving platform, but a call to action to celebrate giving and encourage more, better and smarter giving during the Holiday Season.  #GivingTuesday brings together diverse networks of people across an ever-expanding range of new media platforms to encourage and amplify small acts of kindness in the service of changing our world for the better. On December 2, we ask that you donate to Arete Youth Foundation as we seek to expand our programs to serve even more Roma youth in the upcoming year.  Remember that your gift may be tax-deductible!

From our family to yours, we wish you a healthy and happy holiday season.  Thank you in advance for your generosity!

Warm regards,
Brian Murray & Jodi Miteva

Представяме Ви Надя

Надка Младенова е на 16 години от град София. Тя е ученик в 19-то СОУ "Елин Пелин" с технологичен профил "Предприемачесто и бизнес". 
От месец октомври тя е стажант на Младежка фондация "Арете".

Надя се отличава с отдаденост във всичко, което прави и внася в организацията чар и младежко мислене.

 

Разкажете ни за себе си:
Смятам, че имам иновативно и стратегическо мислене и обичам да изучавам нови и непознати неща. Харесвам предизвикателствата и вярвам, че ако посрещаш новостите с дързост ще успееш, защото всеки човек притежава сила, за която дори не подозира.
Интересувам се от по-висока духовна осъзнатост в България и повишаване мотивацията на ромите да продължат образованието си.

Близките ми ме подкрепят в желанието ми да продължа образованието си, но нямат възможността да ми помогнат да се реализирам.

Какво ви дава стажуването?
Доброволчеството ми помага много. Чрез стажа ми в МФ „Арете“ утвърждавам знанията и уменията си и се уча да се приспособявам към офис среда. 

Защо избрахте да станете стажант в Младежка фондация „Арете“?
Избрах да стана стажант-доброволец, защото така имам възможност да опознавам и да  общувам с хора с правилно мислене. Това ще ми помогне да се науча да работя по-добре в екип и да развивам възможностите си.

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА СРЕДА за ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Младежка фондация АРЕТЕ в партньорство с Прознание АД, разработчик на виртуална учебна среда VEDAMO, използвайки ИНОВАТИВЕН подход реализира онлайн базирано ОБУЧЕНИЕ по чужд език за младежи с ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩО ИНИЦИАТИВАТА Е ПЪРВА ПО РОДА СИ В БЪЛГАРИЯ?

• Предоставя се интерактивно пространство за учене
• Обучават се хора, намиращи се в различни локации, в удобно за тях време
• Предразполага към по-бърза адаптация в групата
• Предлага усъвършенствано управление на индивидуалната и групова работа
• Обогатява възможностите на традиционното обучение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Петима младежи от цяла България се включиха в пилотния първи езиков курс по Английски език и получиха възможността да подобрят езиковите си умения с помощта на американски преподавател, базиран в Прага. Амбицията на МФ „Арете“ е инициативата да разшири своя обхват, включвайки още млади роми в програмата за дистанционно обучение.

     С любезното съдействие на "Прознание АД"    

Конкурс за участници в Национален лагер за момичета от ромски произход

Arete Youth

УДЪЛЖЕН  СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  27 октомври 2014 г.

Идея в действие
Младежка фондация „Арете“ ще осъществи първия по рода си Национален лагер за момичета от ромски произход.
Лагерът, който ще се проведе в края на месец октомври, 2014 година ще даде възможност на 25 момичета от цяла България да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели, и обучители.
Националният лагер за момичета от ромски произход е естествено продължение на усилията и мисията на фондацията да подпомага младежи с висок потенциал, които са ограничени от социалните и икономическите бариери в България и на Балканите.


Младежка фондация „Арете“ винаги е подкрепяла момичета от ромски произход, но за първи път ще осъществи Национален младежки лагер за момичета от ромски произход, който стана възможен благодарение щедростта и подкрепата на дарители. Вярваме, че младежките лагери са от съществено значение за изграждане на социални контакти, ще доведат до насърчаване и подкрепа за по-добро образование и професионална реализация.


Целите
Целите, които Националният лагер за момичета от ромски произход си поставя, са:

• Повишаване капацитета и овластяване на 25 млади жени от цяла България чрез насърчаване на равенството и равното участие в ромските общности и социално-икономическия живот на страната;
• Повишаване увереността и предоставяне на възможност младите момичета да станат активни и ангажирани граждани;
• Изграждане на устойчива мрежа от млади жени лидери, които насърчават образователни занимания и подкрепят по-активното участие в училище; увеличаване процента на ромските жени, които следват висше образование;
• Чрез обучение младите момичета от ромски произход да осъзнаят по-добре своята роля в обществото и да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност;
• Насърчаване конкурентното включване на ромските жени на пазара на труда.
Програмата:
Учебната програма на лагера е насочена към: насърчаване на самоуважение; развиване на лидерски умения; комуникация; вземане на решения; формулиране и постигане на цели; мотивация и подкрепа за по-добро образование; повишаване на здравната култура;  стимулиране културата на отговорност към общността.

Критерии  за  участие:
~ Момичета от ромски произход от 16 до 21 години
~ Минимален успех - Добър 4.00
~ Попълнен формуляр за кандидатстване
~ Препоръка от учител или представител на неправителствена организация /свободен текст/
~ Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни
~ Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се
попълва само за участниците под 18 г. /при одобрение/

Пълният пакет с документи за кандидатстване се изпращат на имейл: miglena@areteyouth.org

Срок за кандидатстване: 27 октомври 2014 г.


Участниците в Националния лагер за момичета от ромски произход ще бъдат избрани от комисия, в която ще участват представители на Младежка фондация „Арете“- България и външни експерти.

В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. 

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 4 ноември 2014 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Лагерът ще се проведе от 13 до 16 ноември 2014 г. в хотел "Рила", к.к.Боровец.

Лагерът се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, email: miglena@areteyouth.org

Конкурс за участие в проект „Училището като център в общността“

Arete Youth

Национална мрежа за децата обявява конкурс за участие в проект „Училището като център в общността“. Той се финансира от фондация „Чарлз Стюарт Мотт“.

Целта на проекта е да реализира в 10 училища в цялата страна модела на community school или училище, което предлага не само образователни услуги, но и привлича към обучението на децата родители, семейство, значими близки и други важни за живота на общността хора.

В нашето училище учим и се забавляваме заедно. В него ние си помагаме и се подкрепяме. Тук всеки е добре дошъл. Когато някой има проблеми или трудности, всички се обединяваме, за да ги решим. Срещаме се, за да си разказваме за страхотните неща, които правим и искаме да правим. Така ставаме по-силни и активни и мечтите ни са още по-смели. Ние сме щастливи тук, където живеем и с хората, с които се срещаме всеки ден. Училището ни дава много повече от знания – то ни кара да се чувстваме у дома и като част от една задружна и истинска общност.

Ако това е Вашето училище или искате да бъде, моля запознайте се с подробното описание на процедурата за кандидатстване и попълнете нашия въпросник и го изпратете по е-поща на Пламена Фотева, координатор проект „Училището като център в общността“.

Краен срок: 7 ноември 2014 г.

За повече информация моля посетете сайта на Национална мрежа за децата

Конкурс за финансиране на малки проекти

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" - България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“

Срок  за кандидатстване: 17 октомври 2014 г.

Кой може да кандидатства?

Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.

Какво цели програмата „Заедно Напред“?

Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти до 500лв. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани. 

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност,  и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.  

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
- полза на местната общност;
- подкрепа на образованието на местната общност;
- насърчаване на младежката активност и доброволчество;
- мотивация на ромските младежи.

Как се кандидатства за конкурса за малки грантове?

Попълва се ФОРМУЛЯР за кандидатстване и се изпраща на е-mail: miglena@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 3 проектни предложения. Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията. Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 23 октомври 2014 г. 

Одобрените проекти трябва да се реализират до края на декември 2014 г.

Конкурсът за малки проекти се организира в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация„Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, e mail: miglena@areteyouth.org

Finding my place by Bozhidar Draganov

Arete Youth

As a Roma, it was always difficult for me to find my place in society. This started as early as the first day of school when I was 6 years old. I was different; and for some reason, all kids felt that they needed to fight with a Roma to prove that they were “good” Bulgarians and part of the “club”. On the other hand, I was busy studying, and self-defense became a daily habit. It was a constant fight to stay in school and just “be”. There were many times when I wondered why this was happening; I felt that we (my family and relatives) were special and people just didn’t want to know. It never crossed my mind to quit school, probably because of the example my two older sisters set for me as they were excellent students. I continued school and had either excellent or above average marks. My teachers loved me, but I continued to have issues with others’ attitude towards my Roma origin. Finally in the 6th grade, I finally realized that I did not want to spend time on dealing with the ignorance of my classmates. I had learned how to win the support of others, without invoking sorrow by appealing to their sense of decency, and also by making it extremely uncomfortable for them to publicly express or even feel judgmental towards Roma. By being an excellent student, this eliminated any “official” reason to dislike me; those who were also smart became my guardians and advocates—teachers and students alike.  By High School, I thought everything had fallen into place and had it all under control.

And still, I didn’t have my place. I was not a Roma with the Roma, and not a Bulgarian with the Bulgarians. I still had to hide.

Then I started my undergraduate studies at one of the most prestigious and expensive private universities in Bulgaria – the University of Portsmouth branch in Sofia (IUC). I was the only Roma in the entire university and probably the only student without a considerable wealth in my family’s bank account. Once again I felt I was alone. I loved the school, but I didn’t know how to connect with others, most felt alien to me. I couldn’t spend time in a meaningful way with my Roma relatives either, because I needed to learn about the world from my professors and I enjoyed studying and reading with our lecturers, many of whom were flown by plane to from England to Sofia just for the purpose of having a class with us. This was so special and exciting for me. I had friends at the university, but I couldn’t afford to tell them I was Roma, because I knew what would happen. Many of them were expressing their views about my community openly, not knowing that I am part of that community.

So once again, I felt alone and there were even times when I felt I was doing something wrong, trying to study and not getting married and spending more time with my relatives back home.

I loved the time spent in the university library and in class, and managed to make a few very good friends during my undergraduate studies; I was happy that I was studying and learning. I felt great every day going to school, mastering the English language, sharing my viewpoints with the former Minister of Finance in our class, or with the British Ambassador. These were the kinds of people who came to speak to us. And yet, at the end of the day, I didn’t have Roma friends to call, or go out with. Fortunately, I had my sister in Sofia to talk to, who had similar issues working as the only Roma journalist to read the news on the Bulgarian National TV channel. I was curious and I wanted to meet others, but I didn’t know anybody in the city, even a year later. At the same time, going out with my university classmates just wasn’t enough, because I could clearly see that we were different in our ways of thinking; I was learning from them about the variety of opinions and ways of thinking that existed, but they were really quick to make judgments just about anything. Often times I didn’t feel part of their “club” either.

So once again, I was alone and had no place of my own, no place in life itself - because my Roma relatives were far from me, and my Bulgarian friends were even further away.

Then there were the trips abroad. In High School I was volunteering every afternoon at the largest Roma foundation in my hometown, which gave me the opportunity to make a lot of friends and I practically started living in the largest Roma ghetto in the country. I also had the chance to meet people from different countries and to travel abroad. I spent time living with Roma people in Canada, England, Hungary and Germany. I traveled through more than 12 countries and saw Roma people from different places – we shared the same language, same views, same food, and the same culture. It was only then that I realized I was part of something much bigger than just my local community in Bulgaria. I even met people from Tokyo, who had come to Bulgaria to meet with Roma and explore our local culture. I also had the chance to meet with Roma people who were respected by non-Roma and even wanted to be like the Roma, and followed them everywhere. This made me realize how wonderful we truly are and that I needed to show the world what and who we really are.

Again, I didn’t have my own place. I was alone. And I was tired of being alone. I realized – if I can’t find my place, I’ll create one that fits just right for me.

 

I’ll create the setting, the friends and environment, which will make me enjoy my Roma heritage and customs, combined with the atypical academic knowledge and the chance to exist in the “other world” – that of the “others” as we saw them, the non-Roma. My MBA studies at the moment are helping me to do just that, giving me the tools to change not only my life, but potentially the life of others as well. I would like to see more young people taking the GRE or GMAT and going to Harvard, Yale, INSEAD or LBS – and spreading the Roma culture everywhere they go, instead of assimilating and forgetting about their identity. It’s a long and difficult journey, but once you find the right track and speed, it’s the most amazing feeling of all. Today I know that I am not alone anymore. I have my identity and ancient roots to refer to.

We grow up learning that we should stay away from “the others”, not mix with them, and not adopt their habits, because it will spoil our rules of life and our customs. But there is a way to mix and live together with others, and not lose your identity and heritage. I realized I can teach others about my customs, and educate them about our ancient history, with our own language and culture.  I am genuinely surprised when people don’t acknowledge that but I treat that as a sign of ignorance and with a smile I am eager to explain. I stopped being angry with people because I know that they are not aggressive, just ignorant of our culture. I realized we need to educate others, we need to show them who we are and what we can do, because then they we will respect and love us (or face social isolation, because we have all the attributes required for social recognition making it hard to justify their discriminatory attitude through outdated stereotypes).
The Roma can create our new place in society. In the entire history of humanity, we are the only people in the entire world (!) who have never started a war. We must be proud of that.

All we have been doing is simply travel, explore the world, exercise craftsmanship and spread love and inspiration, while still trying to survive the physical attacks of others towards us. We need education and stable income, so that our children can grow up proud that they are Roma and dreaming of their bright future. We need to stand up and create our paradigm and social class. I refuse to live in a world, which forces me to defend myself. It’s a waste of time to defend yourself against a corrupted stereotype. It is better to invest in our language and culture and start publishing textbooks in Romanes. We need to start teaching our children the subjects of Music, Physics, Literature, History, Mathematics and Chemistry in Romanes. It will make these subjects less alien—a simple, but widely ignored consideration. We need to promote our own culture within our own families, encourage the display of our identity and the pride that comes with it. At the moment, Romani fashion is creating a new image and level of awareness for our people. We need to capitalize on that momentum.

I am proud that I no longer feel alone. My dream is that all Roma will no longer feel that way either - by creating our own place so that we can invite our relatives and our own children to come in and enjoy it.

 

Лагери “Заедно Напред” 2014

Arete Youth

За поредна година Младежка фондация „Арете“ проведе летни лагери за развитие на лидерски умения "Заедно Напред". Лагерите организирани в рамките на програма „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите” целят да мотивират  младежи от ромски произход да продължат образованието си като им помагат да придобият умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие, за да станат активни и ангажирани граждани.

Кандидати за лагерите през 2014 година бяха 145 младежи от цялата страна. Oт тях 56 момичета и момчета, на възраст от 16 до 21 години, от 18 града и 10 села показали силна мотивация и потенциал за развитие, взеха участие в двата поредни лагера през месеците юли и август.       

Лагерите са седемдневни, с интензивно обучение в областта на историята и културата на ромите, интерактивни методи за формиране на лидерски умения и придобиване на социални умения (life coaching), образователни възможности – информиран избор за специалност, университет, стипендии и стажове, практически насоки за включване в доброволчески инициативи и работа в полза на местната общност, запознаване с пътищата за превенция на дискриминацията и преодоляване на стереотипите, подготовка за пазара на труда, превенция на ранни бракове. Гост лектори на тазгодишните лагери бяха: д-р Йосиф Нунев, експерт в МОН, Емил Методиев, представител на фондация С.Е.Г.А; Теодора Каменова, сертифициран професионален коуч; Красимир Красимиров, ст. експерт „Връзки с обществеността“ в Народното събрание на РБ; д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП).

В края на лагера участниците споделиха, че участието им в лагера ще остане завинаги в сърцата им. Според техните думи лагерът е уникален, незабравимо и вълнуващо приключение, защото  им е дал много полезни знания и умения,  и положителни емоции преживени през тази седмица, което ги е мотивирало и амбицирало да продължат образованието си.

Младежка фондация "Арете" вярва, че тези лагери допринасят за повишаване на мотивацията, самочувствието и устойчивостта на участниците, за създаване на контакти между тях.  Ето какво споделиха те от участието си в лагерите:

Моника Бориславова, 17 години, ученичка в 11 клас, СОУ „Никола Йонков Вапцаров“ - с. Дреновец. Лагерът ми даде много вълнуващи моменти. Научих, че всички сме равни независимо от етническия произход. Там разбрах много важни неща за живота. По време на лагера осъзнах, че борбата е най-важна, за да постигнеш целите си. Осъзнах, че образованието е важно за да преуспееш в бъдеще. Благодарение на лагера аз се промених, станах по-активна и вече не се притеснявам  при среща с непознати хора. Лагерът ми даде насоки за бъдещето. Ако трябва да опиша лагера  с едно изречение бих казала, че той е една сбъдната мечта с много вълнения и забавления, и едно ново начало.

Елена Георгиева – лидер на малка група, 20 години, с. Борово, студентка втори курс, специалност „Инженерна логистика“ Технически университет - гр. София. По време на лагера разбрах, научих и осъзнах много неща. Научих много за себе си. Разбрах какви са предимствата и недостатъците ми. Осъзнах, че за да продължа напред трябва да се уча от грешките си и да развивам силните си страни. Срещата с всички участници бе изключително полезна за мен, защото опознах повече хора, на които опитах да помогна, независимо дали със съвет, с личния ми пример или разговор. За мен истинското щастие е да разбера, че съм била полезна на някого. Направих всичко по силите си и видях резултата. Това ме мотивира да продължа развитието си и да участвам в повече дейности свързани с младежи, за да срещам все повече приятели и хора, които знаят какво искат. Участието ми в лагера беше изключително полезно и приятно. Станах много по-уверена в себе си, по-позитивна и мотивирана да продължа. Самата аз не повярвах кога станах толкова общителна и се отпусках да  танцувам дори.  Преди бях различен човек, радвам се, че настъпи тази промяна в мен, защото вече ми е полезна. Бих казала, че вече ми е много полезно всичко научено и разбрано от лагера. Общуването с повече хора винаги е полезно, независимо дали е за приятели, работа или помощ. Увереността ми ме тласка напред, защото знам, че мога много и ще го докажа, а позитивното мислене прави справянето с трудностите по-леко. Винаги срещаме трудности, но важното е да се справяме с тях с усмивка. Лагерът за мен е много в едно - незабравими спомени, приятни моменти, много приятели, полезни знания, увереност, мотивация, развитие и успехи. Радвам се, че имах възможност да бъда част от всичко.

Илиян Асенов, 18 години, завършил 66-то СОУ "Филип Станиславов"- гр. София. Лагеръта ми даде много приятели и много знания. Научих много за историята на ромите и постави основите за бъдещото развитие на всички участниците. След лагера усетих голяма промяна в себе си, дори обстановката в квартала ми беше непозната когато се върнах. Бих казал, че изпитах културен шок в собствената ми среда, но определено се чувствам по-компетентен. Участието ми в лагера ще ми помогне за бъдещото ми развитие, защото се чувствам по-сигурен в себе си и знам, че ще бъде лидер в живота и в доброволческата мрежа, което е от голяма полза за моето професионално развитие. За мен този лагер беше най-прекрасната седмица, която съм имал и никога няма да я забравя.

Емануела Тодорова, 16 години, ученичка в 10 клас, СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Варна. Научих се да работя в екип по-добре, да комуникирам ефективно, научих повече за историята на ромите и за това да не се влияя от стереотипите. Разбрах какви качества и умения са необходими за един добър лидер и ментор, и какво трябва да  подобря, за да бъда успешен ментор или лидер. Преоткрих ромската си идентичност по нов начин. Осъзнах, че  няма значение от какъв етнос, националност или религия си, когато искаш да постигнеш целите си трябва да се трудиш, полагаш усилия и развиваш. Участието ми в лагера ми помогна да повиша самочувствието си, да бъда по-уверена в себе си, по-мотивирана да продължа образованието си във висше учебно заведение и да се развивам. Преди участието си в лагера не виждах толкова големи възможности за развитие, но сега съм по-положителна настроена и не ме притеснява това, че съм по-различна от другите. Независимо от какъв етнос си, щом имаш необходимите качества, потенциал, капацитет и умения може да успееш. Всичко зависи от теб! Просто трябва да повярваш в себе си и да положиш усилия. По време на лагера получих ценна информация за стипендиантски програми за роми в гимназиална степен, кандидат-студенти и студенти. Научих как се пише автобиография и мотивационно писмо и какво поведение се изисква по време на интервю. Смятам, че тази информация ще ми помогне  в бъдеще. Лагерът ми  даде нов старт за моето професионално и личностно развитие. Благодаря Ви, че имах възможността да бъда част от лагерите "Заедно Напред". Благодаря за усилията, които сте положили, за да бъдат тези лагери осъществени.

Алисия  Костадинова, 16 години,  ученичка в 10 клас, ЕГ "Д-р Петър Берон" - гр. Кюстендил. От лагера научих много нови неща, особено за  историята на ромите и прадедите си. Осъзнах, че не съм сама има много хора, които се борят, за да помогнат на нашата общност да се развива в една по- добра посока. Лагера ме промени много, след него съм много по-мотивирана да продължа образованието си  и  по-уверена в себе си. Наученото от лагера  ще ми помогне когато кандидатствам за работа и на работното място ще мога да работя в екип с колегите си. За мен лагер "Заедно Напред" 2014 г. беше едно невероятно преживяване  на едно страхотно място с прекрасни хора!

Александра Боянова, 16 години, с. Долни Цибър, ученичка в 10 клас, Гимназия "Димитър Маринов" - гр. Вълчедръм. Аз лично бих посъветвала всеки ромски младеж, който иска да продължи образованието си, но се колебае, чувства се неуверен, и има въпроси, на които няма отговори свързани не само с образованието му, а дори с произхода му и има възможност да участва в  лагерите "Заедно Напред", да не пропусне тази възможност. От лагера "Заедно Напред", в който участвах, получих знания за различни сфери за живота, например - комуникация и начин на общуване с различни хора, толерантност и уважение, лидерство и менторство и др. Най-важното нещо, което осъзнах е да вярвам в мечтите си и да се боря за тяхното осъществяване. След лагера повярвах в себе си, станах по-упорита и по-мотивирана. Наученото по време на лагера  ще бъде полезно за моето бъдеще като  го прилагам на практика. Лагерът "Заедно Напред" за мен беше една уникална възможност да се запозная с хора, на които вярвам и мога да разчитам за помощ във всякакви затруднения.

Соня Ковачка, 17 години, с. Брежани, ученичка 10 клас,  НХГ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Благоевград. От лагера научих много полезни неща, какви качества са необходими за да бъдеш  ментор или лидер. Научих много за ромския етнос, за историята и културата ни. Разбрах, че е много трудно да си лидер или ментор, но ако го искаш от сърце всичко се получава. На лагера осъзнах, че е важно да си помагаме, да се изслушваме и уважаваме. Научих се как се пише автобиография. Участието ми в лагера ме промени много в положителна насока, най-вече  характера и поведението ми. Научих се да уважавам мнението на всеки човек и да помагам на хората когато имам възможност. Лагерът за мен беше повод да се запознавам с нови хора, да намеря приятели за цял живот и да науча полезни неща, които не се учат в училище.

Лагерите се провеждат в рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите", финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива". Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Снимки от лагерите можете да видите ТУК.
 

 

 

My road to graduate education

Arete Youth

My road to graduate education: International MBA in France

A dream that I've had for years is becoming real. It's that moment, when you're almost scared to enjoy your success, because it was so hard and sometimes even seemed impossible that you could make it. It took me and all my friends and my family an immense amount of determination, persistence and faith to make our way through obstacles and somehow make my dream come true - to study in an exclusive foreign business school and become part of a community which can show me the world that is usually inaccessible for Roma people - the world in which people's actions and decisions not only affect, but practically mold the structure of society and life as we know it; where jobs are created and where the scale of entrepereneurship and investment is so great, that it can influence the economy of an entire country and the lifelihood of its people.

I will be studying together with people from all over the world, some of which come from senior executive positions in major corporations with global outreach, which employ the equivalent of a medium-sized city in Bulgaria. At the same time, many of my classmates are just young entrepreneurs, who live off the feeling of starting up a new venture and pursuing their dreams and having them become reality while they're already onto the next big thing. It's the kind of people that are calm and confident, bold, courageous and determined, with the ability to quickly learn and just as quickly unlearn, adapt and act with no sign of hesitation.
My own goals for the next year of study is to evaluate the practicality of several of my own investment projects in the field of renewable energy, bio-agriculture and sustainable home construction. My immediate goal will be to secure emloyment with one of several international corporations based in France or elsewhere, where over the course of a few years I will have the chance to upgrade my practical experience in corporate project management and investment consulting, so that I can increase the chances of success when I start implementing my own investment plans. Structuring debt and equity is a special area of interest to me.

I already miss my friends and family; I love being around them, having fun and celebrating life, enjoying the blessings that were given to us - mostly the ability to persevere in spite of all. I will use the chance to connect with my fellow Roma in France - and in fact this is one of the greatest feelings of all - to realize that we are one people, connected wherever we are on this planet. Ultimately, I want to be able to help my people - by creating permanent jobs, helping to build sustainable houses and even creating an instrument to allow Roma entrepreneurs obtain funding for their business ventures. Although my spare time will be limited, at best, while pursuing my MBA in Lyon, I will be expecting other young Roma entrepreneurs to contact me - I will be happy to provide any assistance or personal mentoring. I 've had my modest share of international and intercontinental entrepreneurial experience already, and I hope what I have to share will be of use to those who are now at the beginning of their journey to business ownership.

I've had two great teachers in my life: my mother and my Kyokushinkai Karate coach. They have taught me many things and today I will share two of the most important lessons I was taught for many years:
1. Never say that you can't do something, because it is a matter of decision, first and foremost, not a matter of ability - especially if you haven't tried at all. This is what my mother taught me. 
2. Never flee from an enemy, Never retreat from pain, Never give up a fight. This is what Kyokushin taught me.

So, to all that are considering to give up their fight or silently feel exhausted and despaired, I say: Be bold and keep moving! Tenacity is everything, and your success is inevitable.

Тече усилена подготовка сред лидерите за лагерите “Заедно напред”

Arete Youth

Избраните младежи, които ще заемат ключова лидерска роля по време на лагерите "Заедно напред" 2014г., усилено работят за надграждане на своите умения и сплотяване на екипа. Влагайки ентусиазъм в поставените задачи, отговорност и разбиране на идеята за реализирането на лагерите, и проявявайки креативност и позитивизъм във всичко, те за поредна година доказват, че са неразделна част от същността на лагерите.

   

Програма “Равен шанс: достъп до средно образование”

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България  с подкрепата на Фондация „Тръст за социална алтернатива“
                                                                                 О Б Я В Я В А

Конкурс за участие в програма за подкрепа на ученици в гимназиална степен „Равен шанс: достъп до средно образование“ за учебната 2014/2015 година.

Младежка фондация „Арете“ - България в сътрудничество с Фондация „Тръст за социална алтернатива“ за трета поредна година ще подкрепи обучението на ученици в средните училища. Подкрепата в размер до 500 лева на ученик за една учебна година  ще покрива разходите за учебници, учебни помагала и месечни карти за транспорт.
През учебната 2014/2015 година, младежка фондация „Арете“ ще подкрепи 60 ученици.  Одобрените ученици няма да получат пари в брой. Фондация „Арете“, като  администратор на програмата ще отговаря за закупуването на учебниците и картите за транспорт и ще ги предоставя на учениците според индивидуалните им нужди. Програмата няма ограничение по отношение на етническата принадлежност на учениците.   

Краен срок за кандидатстване:
31 юли, 2014 г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
1. Да са ученици в VIII - XII клас през учебната 2014/2015г.
2. Да учат в друго населеното място или в отдалечен квартал на града.
3. Да имат годишен успех за предходната 2013/2014г. не по нисък от Добър 3.50
4. Да са от семейства с ниски доходи /с максимален доход на член от семейството до 375 лева/
5. Да имат ясно изразена мотивация да продължат образованието си.

Списък с необходими документи:
1. Попълнен и подписан ФОРМУЛЯР за кандидатстване, включващ есе на тема "Защо избирам да продължа образованието си?".
2. Копие от бележника (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната 2013/2014) или Служебна бележка/справка от училище, съдържаща информация за годишния успех, броя извинени и неизвинени отсъствия на ученика за 2013/2014г. с печат от училището.
3. Учениците, които през 2014/2015г. ще учат в училище, различно от завършеното през 2013/2014г., трябва да представят уверение, че са записани.
4. Препоръка от учител, познаващ добре ученика, с посочено име и телефон за връзка (по образец).
5. Доказателство за доходите на всеки родител/настойник:
- Служебна бележка от работното място за доходите за последните 3 месеца;
- Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато са регистрирани като безработни/социално слаби;
- Декларация, подписана от родител/настойник, в случаите, когато лицето няма доходи, но не е регистрирано в Бюрото по труда (в свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи и че не е регистрирано в БТ).
6. Декларация от родител/настойник за информирано съгласие по смисъла на  чл. чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни.

Документи се изпращат сканирани на електронна поща yoana@areteyouth.org или по пощата до 31 юли, 2014г. на адрес:
Младежка фондация  „Арете“ - България, бул. „Александър Стамболийски“ № 40, ет. 4, ап. 9, гр. София 1000.

Непълни и изпратени формуляри след посочения срок няма да бъдат разглеждани от Комисията за подбор на учениците с представители на Младежка фондация „Арете“ - България и външни експерти. В интерес на кандидатите е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Възможно е да се свържем с кандидатите за повече информация преди да бъде направено окончателното селектиране. При одобрение на кандидатите към повече от една организация, ще имат право да изберат само една, чрез която да бъдат подкрепени. 

За допълнителна информация можете да се обадите на телефон 00359-2-980-90-21 или да пишете на е-mail: yoana@areteyouth.org.

Посещения в университети с образователна цел

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" организира серия от посещения на Университетски кампуси за кандидат-студенти през Юни.

Участниците в тези посещения, бъдещи кандидат-студенти,  ще получат възможността да се запознаят с материалната база, да се срещнат с университетски представители и да попият от атмосферата на едни от най-престижните висши учебни заведения в България.
  
На 3-ти юни 2014 г. ще бъдат осъществени първите две посещения: в Американски университет в Благоевград и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

На изхода от плануваните визити екипът на Младежка фондация "Арете" цели да постигне по-пълна информираност относно различните аспекти на продължаващото образование, подкрепа на младежи от ромски произход по пътя на тяхното академично развитие и не на последно място по-вискока мотивация за образователна и професионална реализация.

При проявен интерес, моля пишете ни на:
info@areteyouth.org

Посещенията в университети се провеждат в рамките на  програма "Образователен и информационен център" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Регионално обучение в гр. Пловдив за придобиване на умения при кандидатстване за работа

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" организира първото регионално обучение в град Пловдив по програма „Ромска професионална мрежа“ за младежи, завършващи или вече завършили висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие. Обучението ще се проведе на 31 май и 1 юни от 09.30 часа в офиса на Младежки клуб „Рома-96“ кв. Столипиново, ул. Елба 3.

Обучителният семинар цели чрез неформални и формални методи и игри да даде възможност на участниците да изградят умения за успешно кандидатстване за работа. 

Подобни обучения ще бъдат реализирани още в градовете: Лом, Стара Загора, Бургас,  Шумен, Кюстендил и София.

Ромската професионална мрежа изгражда мост между ромските професионалисти и частния сектор в България. Създавайки партньорства със социално отговорния бизнес, мрежата предоставя възможности за стаж и работа на талантливите и образовани млади професионалисти. Чрез изграждане на менторско ядро от професионално реализирани роми се създават ролеви модели за подражание и подкрепа на бъдещите поколения.

Обученията се провеждат в рамките на  програма "Ромска професионална мрежа" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За повече информация и заявяване на участие, моля свържете се с:

Васил Димитров, Програмен ръководител на „Ромска професионалан мрежа“
тел.:  +359 2 980 90 21/ +359 878 744 467
е mail: vassil@areteyouth.org

Конкурс за лидери на малки групи за лагери “Заедно напред” 2014

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера, които ще се проведат в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица, както следва:
~ лагер от 27 юли до 3 август за младежи от 16 - 18 г.
~ лагер от 23 август до 30 август за младежи  от 19 - 21 г.

По време на всеки лагер участват и младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената им група, както и с целия екип.
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите по време на лагера.
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма.

Всеки един лидер може да участва само в един от двата лагера „Заедно Напред“. Одобрените лидери на малки групи задължително трябва да присъстват на обучениeто, което ще се проведе от 24 до 27 юли  2014 г. в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица.

Профил на младежките лидери:
~ Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                  
~ Кандидатите да са от ромски произход.
~ Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред". С предимство ще се ползват младежите, участвали в лагерите през последните 3  години.
~ Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
~ Да  притежават добри комуникативни и лидерски умения.

Как  да кандидатствате за лидер на малка група?
Попълнете електронния формуляр до 12 юни 2014 г. 
Електронният формуляр попълнете ТУК.

Краен срок за кандидатстване: 12 Юни 2014 г.

Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно на  27  юни  2014 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова – Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21
e mail: miglena@areteyouth.org

Подкрепа и менторство за ромските младежи по пътя на тяхното академично израстване

Arete Youth

Oбучителен семинар на тема „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2014 – 2015 година се проведе на 10 и 11 май 2014 г. в гр. София.

В семинара, организиран от Младежка фондация „Арете”, в рамките на програма „Образователен и информационен център”, взеха участие 35 младежи от ромски произход студенти и кандидат-студенти от цяла България.

Цел на обучението бе да се окаже теоретична и техническа помощ на желаещите да кандидатстват за РМУСП стипендии, за да се повиши достъпността до стипендиантските програми на РОФ и по този начин да се даде възможност на повече ромски младежи да започнат и/или да продължат своето висше образование.
Част от обучението бе посветено на индивидуални консултации с оглед посрещане на специфичните нужди на участниците, предоставяне на конкретни насоки и съвети при подготовка на документите за кандидатстване.

Гост презентатори в обучителния семинар бяха Огнян Исаев от Ромски Образователен Фонд и Йоана Дечева от Институт „Отворено общество”, София.
По програма „Образователен и информационен център“ Младежка фондация „Арете“ създава и поддържа мрежа от ромски ученици, обучаващи се в гимназиален етап, амбициозни студенти и представители на висши учебни заведения, чрез която сме в позиция да повишаваме осведомеността сред тези, които се стремят да получат висше образование, както и да оказваме подкрепа и менторство на ромските младежи по пътя на тяхното академично израстване.

Финансовата подкрепа за Младежка фондация „Арете“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“.
Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Кампанията за лагерите “Заедно напред” 2014 започна

Arete Youth

Информационната кампанията за предстоящите младежки ромски лагери "Заедно Напред" стартира на 15 април 2014 г.

На 15 април 2014 година Младежка фондация „Арете“ постави началото на национална информационна кампания за летни лагери „Заедно Напред“.
Основаните през 2002 година лагери за развитие на лидерските умения „Заедно напред“ са създадени, за да подпомогнат развитието на лидерските качества и повишат самочувствието на младежите от ромски произход в България. Целта на лагерите от създаването им до момента е  да информира и мотивира участниците в тях, насърчавайки ги да продължат своето образование във висши учебни заведения и да станат активни лидери в своите общности.

Първите от серията информационни срещи в страната бяха в регионите София и Видин, Бургас, Пловдив, Монтана, Кюстендил и Шумен, които се проведоха от регионалните координатори и доброволците към младежката мрежа към фондация „Арете”. Престоят още информационни срещи и събития в над 15 населени места в цялата страна.

Снимки от  информационната кампания по градове можете да видите ТУК.

Срещите се провеждат в рамките на  програма "Заедно напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите", финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Конкурс за младежки ромски лагери “Заедно напред” 2014

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" България обявява конкурс за участие в Младежки ромски лагери за развитие на лидерски умения „Заедно Напред“ 2014. 

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Младежките ромски лагери „Заедно Напред” са един от приоритетите на фондацията. През 2014 година ще се организират два национални лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица, община Карлово.

Целите  на  лагерите  са:
- Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
- Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
- Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
- Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
- Насърчаване на младежката активност;
- Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
- Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
- Запознаване с изявени роми;
- Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
- Забавна и интерактивна работна среда.

Срок за кандидатстване: 9 юни 2014 г.

Критерии  за  участие:
- Младежи от 16 до 21 години - ученици 9-12 клас или завършили средно образование
- Кандидатите да са от ромски произход
- Есе по една от двете зададени теми във формуляра
- Минимален успех - Добър 4.00
- Правилно попълнен формуляр за кандидатстване
- Препоръка от преподавател.
- Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник (Декларацията се
попълва само за участниците под 18 г.)
- Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни

Документите изпращайте до 9 юни 2014 г. на e-mail: miglena@areteyouth.org или по пощата на адрес: Младежка фондация  „Арете“ България, бул. „Александър Стамболийски“ № 40, ет. 4, ап. 9, гр. София 1000.

Желателно е всички документи да бъдат попълнени четливо или обработени на компютър.

Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в
младежки ромски лагер „Заедно  Напред“ 2014

До 9 юни 2014 г. кандидатите трябва да изпратят:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
- За учениците – копие от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
- За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Препоръка от преподавател, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.
6. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни.

Селекция
Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.
Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от двата лагера по програма „Заедно Напред“. Участниците ще бъдат разпределени според възрастовата граница:
- лагер от 27 юли до 3 август за младежи от 16 - 18 г.
- лагер от 23 август до 30 август за младежи  от 19 - 21 г.

Одобрените участници в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 4 юли  2014г.
На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Лагерите се провеждат в рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите", финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива". Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/ 980 9021
email: miglena@areteyouth.org

АНКЕТА

Arete Youth

Бихме искали да ви попитаме: „Бихте ли се включили в момичешки лагер за развитие на лидерски умения?“

Вашето мнение е важно за нас!

За да попълните анкетата, натиснете: ТУК

Обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България ще проведе обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2014 – 2015 година.

По време на обучението ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромския образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации.

С предимство ще бъдат кандидат-студенти и студенти от ромски произход, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.

За да заявите своето желание за участие в обучението, моля попълнете следната форма за кандидатстване в срок до 22.04 (включително):  ФОРМУЛЯР

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 25.04.2014 г.

Обучението ще се проведе на 10 и 11 май в град София. На всички одобрени кандидати ще бъде предоставена допълнителна информация, свързна с участието им. Всички разходи за настаняване и транспорт се поемат от страна на организаторите.

Обучението се реализира по програма „Образователен и инфомационен център“ с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Накъде след училище?

Arete Youth

Mладежка фондация "Арете" организира поредица от информационни семинари "А сега накъде?" за младежи в горен курс на средно образование и  кандидат-студенти.

Участниците в семинара, ученици в гимназиална степен и бъдещи кандидат-студенти  ще получат повече информация, къде и как да продължат своето образование във висше учебно заведение в България и чужбина, какви са условията за кандидатстване, кои са и какви специалности се изучават в университетите и колежите в България, какви са възможностите за получаване на стипендия и финансинсиране на ученето в системата на висшето образование, какви са възможностите за лична консултация в рамките на програма „Информационен и образователен център“.

На изхода от информационната среща екипът на Младежка фондация "Арете" цели да постигне по-пълна информираност относно възможностите за продължаващо образование,   подкрепа и менторство на младежите от университеттски преподаватели и не на последно място по-вискока мотивация за образователно и професионално развитие.

Информационни семинари "А сега накъде?" бяха организирани в градовете Пловдив, Кюстендил, Дупница, Перник, Монтана, Лом.  Предстоят семинари в Стара Загора (18.03), , Шумен (22.03), Враца, Видин и Пазарджик. 

Съдействие за организирането на семинарите на местно ниво оказват регионалните координатори на младежка фондация "Арете". 

Като продължение на семинарите "А сега накъде?" Младежка фондация "Арете" ще организира визити с опознавателна цел в 5 български университета за кандидат-студенти от ромски произход.

Семинарите се провеждат в рамките на  програма "Образователен и информационен център" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Национална  информационна кампания на Ромска Професионална Мрежа

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" организира национална информационна кампания по програма „Ромска професионална мрежа“ за младежи, завършващи или вече завършили висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие.

Срещите целят да промотират Ромска професионална мрежа на национално ниво, както и да дадат яснота за дейностите и възможностите, които програмата предоставя: кариерно консултиране, професионални обучения, възможности за стажове и работа, както и подкрепа и менторство на младежите от вече доказали се професионалисти от бизнеса.   

Информационни срещи бяха организирани в градовете Монтана, Лом и Стара Загора.   Предстоят срещи  в градовете Бургас (19.03.), Шумен (22.03), Кюстендил (28.03), Пловдив (31.03.) 

Като продължение на национална информационна кампания Младежка фондация "Арете" ще организира обучения по региони за придобиване на умения при кандидатстване за работа.

Ромската професионална мрежа изгражда мост между ромските професионалисти и частния сектор в България. Създавайки партньорства със социално отговорния бизнес, мрежата предоставя възможности за стаж и работа на талантливите и образовани млади професионалисти. Чрез изграждане на менторско ядро от професионално реализирани роми се създават ролеви модели за подражание и подкрепа на бъдещите поколения.

Срещите се провеждат в рамките на  програма "Ромска професионална мрежа" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Утвърждава се ролята на младежите като ментори на свои връстници

Arete Youth

Втори обучителен семинар на доброволците от младежката мрежа на фондация „Арете” се проведе на 8 и 9 март 2014 г. в гр. София

В семинара, организиран от „Арете”, в рамките на програма „Заедно Напред”, взеха участие 40 младежи от ромски произход в гимназиална степен и студенти от цяла България.

Цел на обучението бе да надгради знанията и уменията на младежите за планиране и осъществяване на кампании и  доброволчески инициативи;  да утвърди ролята на младежите като ментори на свои връстници и ролеви модели в общността; да състави календар  на доброволческите инициативи и кампании, на национално ниво, за следващите четири месеца

Част от обучението бе посветено на предстоящата информационна кампания за национални лагери „Заедно Напред”, като доброволците от младежката мрежа на фондация „Арете” ще бъдат между основните организатори за тяхното провеждане.

Гост презентатори във втори обучителен семинар на доброволците от младежката мрежа на фондация „Арете” бяха Мария Сендова от „Заедно в час” и Мария Христова от Български младежки червен кръст.  Младежите се запознаха с дейностите на двете организации и получиха ценни съвети и идеи за  участие в съвместни доброволчески инициативи.

В доброволческата мрежа на фондация „Арете” членуват 130 младежи, значителна част от които са преминали през националните лагери  „Заедно напред“.  Амбицията на Младежка фондация „Арете “ е да разшири мрежата си от социално – отговорни доброволци в цялата страна и да увеличи броя на местните и националните партньори.

Финансовата подкрепа за Младежка фондация „Арете“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Снимки от събитието може да видите ТУК

Любов, щастие и още нещо ...

Arete Youth

от Мустафа Мустафа - ученик в 12 клас и доброволец към младежката мрежа на фондация "Арете"

Любовта е чувството, което ни кара не да съществуваме, а да живеем. Подтиква ни да  се чувстваме по-щастливи, по-обичани и значими.

Тази година в деня на Свети Валентин или т.нар. празник на влюбените, ние, доброволците от град Шумен решихме да отправим своето посление към нашите съграждани. Искахме да направим нещо различно и забавно, с което да покажем, че любовта е навсякъде около нас.  Подготовката за празника беше усърдна и протече по следния начин:

- Подай ми хартията!
- Трябва ми ножица, ножица!
- Добре, къде оставих моливите? Боже, не мога да намеря моливите!
- А, тук са, под масата...

Беше приятно и забавно в нашия “подреден” хаос, докато подготвяхме валентинките с красиви пожелания. Не забравихме, че колкото и чувствен и изпълнен с положителни емоции празник да е Свети Валентин, трябва да се предпазваме от полово предавани болести, затова във всяка валентинка сложихме по един малък подарък. След това изработихме постера, върху който в последствие бяха оставени едни от най-искрените послания и прекрасни пожелания по време на празника от и за младежите от град Шумен. В този процес проявихме художествен нюх и разбира се, огромна доза любов и старание.

Когато настъпи празникът на любовта, щастието и още нещо, ентусиазирани, ние се запътихме към центъра. Още тогава към нас се присъединиха две момичета, на които   им хареса много нашата идея и без дори да се замислят решиха да се включат в осъществяването на инициативата.

Времето беше топло, сияйно, а във въздуха трептеше магия. По улиците вървяха влюбени двойки, хванати за ръце. Те носеха радост на всички около тях.

Доброволците с усмивка спирахме минувачите, за да им подарим ръчно изработените  валентинки. Те пък връщаха жеста като оставяха техните послания към младежите в града и любимите им хора. Беше много забавно, защото виждахме усмивките по лицата на хората, докато ги спирахме. Всички ние раздавахме валентинки и презервативи и в замяна получавахме красиви послания. Останахме доволни и щастливи от всичко, свършено от нас, защото усмивките на хората ни „казваха“, че в деня на влюбените направихме по-щастливи хората около нас. В този ден си бе грях да не си щастлив!

Доброволците към младежката мрежа на фондация "Арете" организираха провеждането на различни инициативи и кампании по повод деня на влюбените. Младежите подготвиха за празника много приятни изненади и подаръци като: ръчно изработени валентинки, късметчета с любовни послания, балони във формата на сърце, материали и презентации, презервативи, забавни игри, конкурси Мис и Мистър "Валентинка" и други. Инициативите и дейностите за деня на любовта се реализираха в Свиленград, Дупница, Монтана, Кюстендил, Вълчедръм, Видин, Белозем, Благоеврад, Динката, Шумен и София.

Снимки от реализираните кампании можете да видите: ТУК

Кампанията „Пътят към толерантността е любов“ се реализира по програма „Заедно напред“ на Младежка фондация „Арете“ в рамките на проект „Възможности за лидерство и образование на ромите“ с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“. 

Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

--------------------------------------

by Mustafa Mustafa – student in 12 grade and Arete Youth Foundation's volunteer

Love is the feeling that makes us not exist, but live. It incites us to feel us happier, beloved and meaningful. This year in the Saint Valentine's Day or the so-called feast of love, we (the Arete Youth Foundation's volunteers from Shoumen city) have decided to address our message towards our fellow-citizens. We wanted to initiate something different and fun, that shows love is all around. The preparation for the campaign was steady and it went more or less this way:
- Give me the paper!
- I need the scissors, scissors, please!
- Well, where I put the pencils?
- Oh, here they are, under the table...

It was very pleasant and fun in our “neat” chaos, while we have prepared the valentines containing beautiful wishes. We kept in mind that although this is a feast full with sensuality and positive emotions, we should protect from sexually transmitted diseases, that's why we add condoms to our valentines. After that we crafted the poster, where subsequently were put one of the most beautiful and outspoken wishes during the Saint Valentine's Day from and for the youth in

Shoumen city. In this process we put our artistic flair and of course a big portion of love and diligence. 

When the day of love came, full with enthusiasm we set out for the down-town. On our way two girls joined our team, thus they liked the idea behind our initiative. There was no need for them to think it over.

The weather was nice, shining and there was a magic in the air. There were couples in love down the streets, who were bringing joy to the people around.

All the volunteers were stopping the passers-by with a smile on their face and gave out the hand made valentines. The people were giving us back the gesture as they were leaving their wishes for the youngsters in the city and their beloved ones on the poster.

It was so much fun because we had the opportunity to see the smiles on their faces. All the volunteers were giving valentines and condoms and in return they were receiving beautiful wishes. We were happy and satisfied from the job done, because the smiles were telling us that we succeed to make people around us happier. In that day it was a sin to not be happy!

The Arete Youth Foundation's volunteers have organized many different initiatives and campaigns on the occasion of the Saint Valentine's Day. The youngsters have prepared many pleasant surprises and presents: hand made valentines, love statements, heart-shaped balloons, materials and presentations, condoms, fun games, competition Miss and Mister “Valentine” etc. The activities for the feast of love have been implemented in Svilengrad, Dupnica, Monatana, Valcherdam, Vidin, Belozem, Blagoevgrad, Dinkata, Shoumen and Sofia.

Pictures from the campaigns you can find: HERE

The campaign “The path towards tolerance is love” was realized under Zaedno Napred Program of Arete Youth Foundation in the framework of the project “Roma Opportunities for Leadership, Education and Success” financially supported by the foundation “Trust for Social Achievement”.

The statements and opinions, expressed here belong only to  Arete Youth Foundation and do not express by all means the viewpoint of the foundation the Trust for Social Achievement and its partners.

 

 

“Пътят към толерантността е любов” през погледа на Паола Пацева

Arete Youth

Паола Пацева е студентка "Графичен дизайн" в НБУ и доброволец към Младежка фондация "Арете"

Свети Валентин не е празник само на влюбените, а ден, в който можем да изразим нашето приемане и уважение към различията. Затова с доброволците от Младежка фондация "Арете" решихме да направим нещо различно и забавно, чрез което да покажем, че най-прекият път към толерантността е любовта. Можете да видите снимки ТУК.

За да си толерантен трябва да си добър човек, а пък добротата и любовта вървят ръка за ръка и като казвам любов - имам предвид онази истинската и чистата, във всичките си разнообразни форми, а не опорочената и фалшива любов, която всички така отчаяно търсят.

Споменах доброта, защото днешният свят е изпълнен с омраза, гняв, завист и безразличие. Добротата е онзи мъничък, но многозначителен жест, който има силата да се справи с всички лоши качества, породени в нас хората. Любовта и добротата ще спасят света и ще променят мисленето на хората, като пречупят техните  стереотипи и предразсъдъци спрямо различните. Заради тези стереотипи и предразсъдъци много  хора се притесняват да бъдат себе си и да признаят какви са. Затова нека дадем шанс на всеки да го опознаем преди да проявим убежденията, насаждани от някой друг. Живеем в модерен и свободен свят и всеки има правото да бъде себе си и да не се притеснява от това, че е с различен етнически произход,  изповядва различна религия, с различна сексуална ориентация или пък не произлиза от богат род  и не може да си позволи да носи скъпи дрехи или да кара лъскава кола.

Никой не трябва да се притеснява от това, че е с по-тъмен цвят на кожата и поради тази причина може да бъде пребит някъде. Никой не трябва да се притеснява да почита религиозните си обичаи независимо дали ще е в университета със забрадка или ще се моли на обществено място. Всеки има правото да бъде себе си и да не се притеснява от това, което е. Вече не е модерно да си лош, на мода е добротата. Всеки следва някакви модни тенденции, затова  нека бъдем модерни, а именно да бъдем добри и да уважаваме и приемаме  хората такави, какви са - различни. Нека планетата ни бъде цветна, защото красотата се крие в различните цветове и гами. Ако всички сме еднакви, ще е еднотипно, скучно и сиво...

Това беше нашата идея - да накараме хората да бъдат по-добри и толерантни, да се усмихнат на веселите валентинки, които изработихме, да се зарадват на късметчетата, които подготвихме, или пък да се снимат до голямото ни червено сърце със своята половинка.

Ние доброволците от Младежка фондация “Арете” заедно с екипа на фондацията, който дава всичко от себе си, за да подкрепи промяната към по-добро, с всяка една наша дейност ние променяме  нещо, макар и малко и съм сигурна, че някой някъде е станал по-добър.

Добротата, любовта и толерантността ще спасят света!

"The path towards tolerance is love" trough the eyes of Paola Paceva - a student, major Graphic Design in New Bulgaria University and Arete Youth Foundation's volunteer

The Saint Valentine's day is not only a feast of love, but a day when we could express our respect and tolerance towards differences. This is the reason why we with the other Arete Youth Foundation's volunteers have decided to initiate something different and fun, that shows that the shortest path towards tolerance is love. You can see pictures from the event HERE.

To be tolerant you should be a good person, but goodness and love are coming always together and when I say love I mean exactly the true and pure love in all its varieties, not the vicious and false love, that everyone strive.

I mentioned goodness thus in the world of today, full with hatred, anger, jealousy and indifference, the goodness is that little, but meaningful gesture which owns the might to cope with all bad qualities raised in the human beings. Love and goodness will save the world and will change the human thinking by bending all the stereotypes and prejudices towards the different people. Because of these stereotypes and prejudices a lot of people refuse to admit who they truly are or are worried to be themselves. Let's give a chance to everybody, to put efforts to know him better before express  the prejudices spread from the others. We all live in a modern and free world and everybody has the right to be his authentic self and to not be frustrated from the fact he is with different ethnic origin, different sexual orientation, he profess a different faith or is not coming from a rich family and can't afford expensive clothes or a fancy car.        

There should be no one in the world who is disturbed by his darker complexion and he could be beaten somewhere because of this fact. Nobody should be frustrated to profess his religious customs  and it doesn't matter if he is wearing а head-cloth at the university or he will decide to pray in public. Everybody has the right to be himself and to be happy with it. It is the thing to be good, indeed it is not modern to be mean. Everybody is in the fashion, so let's be good and tolerant and let's respect and accept the others. Let's make our planet colorful, because the beauty hides in the varieties. If all the people are the same, it will be so monotonous, boring, even gray...

The idea behind our initiative was to show people they could be better and more tolerant, to make them smile upon our fun valentines, we crafted, to make them feel joy because of the statements of love, we made or to provide them with the opportunity to take a picture in front of our big red heart-shaped passpartout with their partner.    

All of the volunteers together with the  Arete Youth Foundation's team, that gives its best to support the change towards good, we change something little. I believe we make somebody a better person with every little step we take.

Goodness, love and tolerance will save the world!

The Path Towards Tolerance is Love

Arete Youth

"Пътят към толерантност е любовта"-  Как младежи от София и страната ще отбележат Денят на влюбените?

Минавайки по моста на „влюбените“ както младежите обичат да наричат пещеходния надлез над бул. „България“ в столицата на 14 Февруари ще станете свидетел на група ентусиазирани младежи, които са решили да подарят усмивка на всеки минувач.

Доброволци към Младежка фондация „Арете“ по повод деня на влюбените организират    кампания, за да покажат на хората, че любовта може да приема много и разнообразни форми. Те са избрали да зарадват софийските минувачи, раздавайки късметчета, свързани с темата за любовта. Освен това собственоръчно са изработили табло във формата на голямо сърце, пред което всеки може да се снима в знак на своята влюбеност в живота. Кампанията ще премине под мотото "Пътят към толерантност е любовта".

Подобни инициативи ще бъдат реализирани в градовете Монтана, Шумен, Арчар, Видин, Белозем, Дупница и с. Динката.

За повече информация моля не се колебайте да се свържете с Миглена Йорданова, програмен ръководител на програма „Заедно напред“  на тел. 0878 744 463 или на е-мейл: miglena@areteyouth.org

Подкрепата за Младежка фондация „Арете“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

-----------------------------------------------

The path towards tolerance is love – How the youth from Sofia and the country will celebrate Saint Valentine's Day?

On February 14-th passing by the “Lovers` bridge” near the National Palace of Culture in Sofia you will become a witness of inspired young people, determined to give a smile to each passer-by.

On the occasion of Saint Valentine’s Day volunteers of  Arete Youth Foundation are organizing a campaign to show the people that love could take many and diverse forms. They have chosen to give joy to passers-by, handing out written statements of love. Moreover they have made a handcrafted heart-shaped passpartout, that everyone could take a picture in front of, if he/she is feeling in love with life. Slogan of the campaign will be “The path towards tolerance is love”.

Similar initiatives will be realized in the cities Montana, Shoumen, Archar, Vidin, Belozem, Dupnica and Dinkata village.

For more information please do not hesitate to contact Ms. Miglena Yordanova, Program Manager of Zaedno Napred Program, by phone: +359 878 744 463 or via e-mail: miglena@areteyouth.org

The support for Arete Youth Foundation is assured by the foundation Trust for Social Achievement.  The statements and opinions, expressed here belong only to Arete Youth Foundation and does not express by all means the viewpoint of the foundation Trust for Social Achievement and its partners.

Семинар “А сега накъде?” в гр. Перник

Arete Youth

Информационен семинар с ученици и младежи в Перник

На 11 февруари 2014 година в град Перник с подкрепата на РИО на МОН и Областната управа се проведе първият от поредицата информационни семинари „А сега накъде?“ . Любезни домакини бяха V СОУ "П. Р. Славейков".

Срещата се провежда като част от дейностите по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" на Младежка фондация "Арете", финансиран от Тръста за социална алтернатива.
Основните акценти бяха представяне на възможностите на програмата "Образователен и информационен център", даване на информация за процеса на кандидатстване в български и чуждестранни колежи и университети, както и възможностите за получаване на стипендии и финансиране на ученето в системата на висшето образование.

На семинара присъстваха над 30 човека – ученици, младежи завършили средно образование и техните родители и близки от шест населени места: Перник, Трън, Радомир, Брезник, Батоновци  и Студена. Учениците бяха от: СОУ „Гео Милев“ – Трън, Професионална гимназия по селско стопанство „Н. Й. Вапцаров“ – Брезник, Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин“ и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Радомир, Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“,  V СОУ „П. Р. Славейков“ и ГПЧЕ „С. Радев“ – Перник.

По време на срещата участниците споделиха своите намерения за образователно и професионално развитие, но също така и притесненията си относно финансирането и последващото намиране на работа след завършване на образованието.

Подкрепата за Младежка фондация „Арете“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатив“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партьори.

Снимки от събитието можете да видите ТУК.

------------------------------------

Informational Seminar with students and youngsters in Pernik

On 11-th of February 2014 in Pernik city with the support of Regional Inspectorate of Education, Ministry of Education and Science and Regonal authority took place the first in a range Informational seminar "What's next?". Our polite host was 5-th High school "P. R. Slaveykov".

The event is part of the project activities  of “Roma opportunities for leadership, education and success” project enacted by Arete Youth Foundation and financed by the foundation Trust for Social Achievement.
The main accents were introduction of the opportunities that gives the Program “Iducational and Informational HUB”, providing an information about the application proccess of the addmittance for Bulgarian and foreign colleges and universities, as well as the possibilities to secure scholarship and other options for financing the higher education.  

On the seminar there were over 30 people – students, youth finishing high school and their parents and siblings from six places of residence: Pernik, Tran, Radomir, Breznik, Batanovci and Studena.

During the gathering the participants shared their intentions connected to their educational and professional development, as well as their worries regarding the financial part and eventual further issues about their employment. 

The support for Arete Youth Foundation is assured by the foundation Trust for Social Achievement.  The statements and opinions, expressed here belong only to  Arete Youth Foundation and does not express by all means the viewpoint of the foundation Trust for Social Achievement and its partners.

You can see pictures from the meeting HERE.

Vassilitsa or the so-called Romani New Year

Arete Youth

По случай Василица или т.нар. Ромска Нова Година доброволците към младежката мрежа на фондация "Арете" организираха  различни дейности, чрез които да популяризират ромските традиции и култура. Доброволците се включиха акткивно в реализирането на различни мероприятия в 5 населени места в страната, вижте снимки от дейностите.

Арчар: На 14.01.2014 г. доброволците в с. Арчар  Вероника Николова и Моника Огнянова представиха подготвената от тях презентация за честването на "Василица" в СОУ ”Христо Ботев”. Те разказаха за обичаите, традициите  и легендите, свързани с Банго Васил. След презентацията доброволците проведоха беседа за традициите и културата на ромите, в която взеха участие ученици, учители и родители. Подкрепа за срещата оказа   училищното ръководство на СОУ”Христо Ботев”.

Видин: Доброволците Иван Русинов, Сашко Сашов и Асен Асенов се включиха активно в организирането и провеждането на традиционният конкурс "Мис Василица 2014", който се проведе на 14 януари  в залата на видинския драматичен театър. За отбелязването на празника младежите представиха и презентация "Как и защо се празнува Василица". Те разказаха легендата за Банго Васил и как се празнува  в различни краища на страната. След презентацията празникът  продължи с  конкурса "Мис Василица 2014". Подкрепа на местно ниво оказа  кметския наместник на квартал "Нов път".

Вълчедръм: Доброволците Галина  Дунина, София Муграби и  Маргит Георгиев отбелязаха честването на Ромската Нова Година в Гимназия "Димитър Маринов"- Вълчедръм. За празника младежите подготвиха презентация на тема: "Василица", чрез която разказаха за обичаите, традициите, легендите за празника и традиционните ястия, които се подготвят за празника. Доброволците честваха празника със своите съученици и учители.

Дупница: Ромската Нова Година в Дупница се отбеляза с празничен концерт, който включваше драматизация и участия на различни танцови състави, които представиха  различни стилове танци, като ромски, народни  и латино танци (салса). Идеята на концерта беше представяне на различните култури и традиции и запознаване на обществото с тях, с цел преодоляване на стереотипите и предразсъдаците спрямо различните. За хореографията на ромските танци се  погрижи доброволката към младежката мрежата Жасмина Живкова.

Шумен: Доброволците в Шумен Магдалена Димитрова, Мустафа Рамадан  и Сузана Андреева  проведоха обучение на тема "Да опознаем ромската култура и традиции" в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия по метода "Връстница обучават връстници". Целта на обучението бе добороволците да запознаят съучениците си с културата и традициите на различните етноси, за  да разчупят на стереотипите и предразсъдаците сред тях спрямо различните. Младежите включиха в проведоното от тях обучение  презентация за ромската култура,  забавни и интерактивни игри и практическа дейност. В края на срещата доброволците запознаха връстниците си с лагерите "Заедно Напред" и дейността на дейността на организацията. Подкрепа за провеждането на обучението оказаха  инж. Стела Лалова, директор на ПГСАХ - гр. Шумен и Даниела Маринова – преподавател по психология и логика, етика и право и философия.

---------------------------
On the occasion of Vassilitsa or the so-called Romani New Year Arete Youth Foundation's volunteers have organized different activities, which aimed to popularize Roma traditions and culture among the society. The volunteers have actively participated in the realization of different events in 5 places of residence in the country as you can see on the pictures.

Archar: On 14.01.2014 the volunteers living in Archar village Veronika Nikolova and Monika Ognyanova have presented an information about celebration of Vassilitsta in High School “Hristo Botev”. They have introduced the customs, traditions and legends, involving Bango Vassil. After the presentation the volunteers have led a discussion with students, teachers and parents about the traditions and culture of the Roma people. The school authority of High School “Hristo Botev” has lent volunteers' local support.

Vidin: The volunteers Ivan Rusinov, Sashko Sashov and Asen Asenov have participated actively in the organization and implementation of the traditional competition “Miss Vassilitsa 2014”, that took place on 14-th of January in the hall of Vidin Drama Theater. Part of the program was also a presentation made by the youngsters “How and why we do celebrate Vassilitsa”. They told the story of Bango Vassil and how this feast is celebrated in different parts of the country. The presentation was followed by the competition “Miss Vassilitsa 2014”. The deputy-mayor of Nov put neighborhood  has lent volunteers' local support.

Vuchedrum: The volunteers Galina Dunina, Sofia Magrabi and Margarit Georgiev have celebrated the Romani New Year in High School “Dimitar Marinov” – Vulchedrum. For the feast the youngsters have led a presentation on the subject Vassilitsa, that's how they informed the audience about customs, traditions, legends and about the traditional dishes served on the occasion of this holiday. 

Dupnica: The Romani New Year in Dupnica have been celebrated with a concert, that included drama performance of different dance formations that have presented styles: Roma, National and Latino dances. The idea of the concert was to present different cultures and traditions and to introduce them to the society in regards to boost up the stereotypes and prejudices over the others. The Arete Youth Foundation's volunteer Jasmina Jivkova took care of the choreography of the Roma dances.  

Shumen: The volunteers in Shumen Magdalena Dimitrova, Mustafa Ramadan and Suzana Andreeva have led a training about “Let's get familiar with Roma culture and traditions” in Professional Professional high school of construction, architecture and geodesy according to the method “coevals train coevals”. The main aim of the training was the volunteers to present to their classmates the culture and traditions of different ethnic groups. There was a presentation about the Romani culture, fun and interactive games and practical activities. As part of the program the volunteers introduced to their classmates the camps Zaedno napred.  The engineer Stela Lalova, director of the Professional high school of construction, architecture and geodesy - Shumen and Daniela Marinova – lecturer of Psychology and logic, Ethic and law and Philosophy have lent volunteers' local support.

Call for AYVN Workshop

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България кани доброволците на младежката мрежа на обучителен семинар на 7 - 9 март 2014 г.,  хотелски комплекс „Жасмин“,  гр. София

Срок за кандидатстване: 21 февруари 2014 г.

Младежка фондация „Арете“ - България организира обучителен семинар във връзка с провеждането на информационната  кампания за ромските лагери "Заедно Напред" 2014. Целта на обучението е планиране на дейности за провеждане на информационната кампания за лагерите  в цялата страна.

Какво ще научите на обучениетo:
- Как се планира и осъществява  кампания.
- Техники за успешно презентиране.
- Планиране на дейности и инициативи на местно ниво  във връзка с предстоящите  лагери "Заедно Напред" 2014

Профил на участниците:
- Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“ през последните 3  години.
- Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете".
- Да имат желание да участват в дейностите на информационната кампания за ромски лагери "Заедно Напред" 2014.
- Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?

Попълнете  електронния формуляр до 21 февруари 2014 г. Участниците под 18 г., моля да  попълнят и Декларация от родител-настойник.

Електронният формуляр попълнете ТУК.

Ще бъдат избрани 40 участници за обучението. При избора ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.

Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите на 24 и 25 февруари 2014 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Участниците трябва да пристигнат на 7 март 2014 г. /петък/ следобяд между 15.00 ч. - 17.00 ч. на централна гара и автогара София. От там ще има организиран превоз до хотелски комплекс "Жасмин", който се намира в кв. Симеоново. Обучението ще приключи на 9 март 2014 г. по обяд.

За контакт и допълнителна информация: Миглена Йорданова – Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“, тел: 02/980 90 21, e mail: miglena@areteyouth.org

Help Arete Raise Funds for a National Roma Girls Camp

Arete Youth

„Жените и момичетата са особено уязвими към социално изключване, дискриминация, насилие и бедност. Това е особено вярно за жени и момичета от ромски произход, които продължават да се сблъскват със значително негативно отношение и дискриминация по целия свят“   Кеър Инт.

Като продължение на дългосрочната ни стратегия за изграждане на капацитет, обучение на лидери и развитие на младежки групи в това число момичета и жени от ромски произход, Младежка фондация „Арете“ иска да направи възможно реализирането на национален младежки лагер за момичета. С организирането на подобен род лагери Младежка фондация "Арете" цели да се изгради лидерски модели на поведение в ромската общност и да  предостави повече свобода за изразяване на младите жени. Националният лагер за момичета от ромски произход ще:
- овласти  момичета от ромски произход, като им помага да придобият увереност, гъвкавост и умения, необходими за постигането на своите лични цели и да подобрят общностите, към които принадлежат;
- даде мотивация на ромските момичета да продължат своето образование;
- помогне на младите жени да изградят визия за техните професионални цели.

Националният лагер за момичета от ромски произход ще бъде проведен за първи път през месец април, 2014 година и ще се реализира само след проявена щедрост от съмишленици, донори и граждански органицзации. Вашето дарение ще бъде използвано за финансиране на първия такъв лагер и ще позволи на 25 момичета от ромски произход, на възраст между 16 и 21 години да отключат своя потенциал в безопасна и подкрепяща среда сред ролеви модели и съмишленици връстници.  Чрез Вашата помощ и подкрепа ние ще успеем да осигурим устойчивост на програмата, която е продължение на натрупания вече 12-годишен опит на Младежка фондация „Арете“ в организирането и провеждането на успешни лагери за ромски лидери.

За дарения, моля посете CauseVox.

--------------------------

"Women and girls are particularly vulnerable to social exclusion, discrimination, violence and poverty. This is especially true for women and girls from Roma groups, who continue to face significant negative attitudes and discrimination throughout the region" CARE International

As a continuation of our long-term strategy for capacity building, leadership training and development of youth groups including girls and women from Roma origin Arete Youth Foundation wants to make possible the realization of a National Roma Girls Camp (NRGC). With the implementation of NRGC, Arete Youth Foundation aims to build Roma leaders role models in the community and provide more freedom of expression for young women. The NRG Camp will:
- empower Roma girls, helping them to gain confidence, flexibility and skills necessary to achieve their personal goals and improve the communities to which they belong;
- motivate Roma girls to continue their education;
- help young women build a vision for their professional development.

The National Roma Girls Camp will be organized for the first time in April, 2014 and it will be realized only after the generous support of  stakeholdres, donors and civic organizations. Your donation will be used to finance the first NRGC and will allow 25 roma girls, aged 16-21, to unlock their potential in a safe and engaging environment with access to role models and like-minded peers.      

With your help and generous support, AYF will be able to ensure sustainability of the NRGC which is a continuation of more than 12 years experience organizing and executing successful Roma.

For donations, please visite CauseVox.

December 1st, Active Volunteers

Arete Youth

За втора поредна година доброволците от Младежката мрежа към фондация "Арете" отбелязаха  Световния ден за борба срещу СПИН

Доброволците от Младежката мрежа на фондация "Арете" се включиха активно с различни инициативи в 11 населени места в страната  по случай 1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН. В дейностите взеха участие 37 доброволци от страната,  17 момичета и 20 момчета. Инициативите се проведоха в средни училища, ромски махали и централните части на различните населени места. Подкрепа  на доброволците оказаха училища, общини, офиси на БЧК, РЗИ, НПО.

Доброволците Вероника Николова, Сашко Сашов, Асен Асенов и Моника Огнянова раздаваха материали за превенция на ХИВ и СПИН във Видин и Арчар и проведоха беседи за важността от превенция с повече от  100 човека.

На 30 ноември във Вълчедръм тримата доброволци Маргит Георгиев, Галина Дудина, София  Муграби презентираха важността от  превенция на ХИВ и СПИН пред приблизително 150 ученици и преподаватели от гимназия „Димитър Маринов” и II ОУ „ Иван Вазов”. Около 150 души Всички те  получиха информационни материали и презервативи. Подкрепа на местно ниво оказа здравния медиатор към община Вълчедръм.

На 2 декември доброволците в Дупница Жасмина Живкова, Златка Александрова и Олег  Илиев  раздаваха брошури и презервативи в централната градска част на града. Дейността се реализира съвместно със здравните медиатори и експерта по ЕИВ към община Дупница.

На 1 декември Калинка Миткова и нейни приятели раздваха брошури за превенция на ХИВи СПИН в центъра на село Динката. Благодарение на инициативата повече от  50 младежи бяха информирани по темата.

На 2 декември доброволците в село Дреновец Грета Иванова и Антоан Славчев организираха и направиха презентация за превенция на ХИВ и СПИН  в  СОУ "Никола Йонков Вапцаров". Над 50 човека присъстваха на срещата и получиха брошури и презервативи.

В Котел в периода от 2 до 7 декември  доброволците реализираха редица дейности. В рамките на седмица доброволците направиха  презентация за превенция на ХИВ и СПИН п  пред  учениците от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове в СОУ "Г. С. Раковски". Групата доброволци Димитър  Асенов, Илия  Христов, Минчо  Калинков, Владимир Диндиряков, Ангел  Перов, Таня  Христова разлепяха плакати, раздаваха материали и провеждаха разговори с младежите за намаляване риска от заразявяне с вируса ХИВ. Над 70 младежи бяха информирани и участваха в различните дейности. Подкрепа на местно ниво оказа клуб на БМЧК-Котел.

На 1 декември в Монтана доброволците раздадоха  материали и презервативи и информираха общественоста за световния ден за борба срещу СПИН. В тази акция се включиха голяма група от доброволци-Ангел Валентинов, Замфир Замфиров, Ташко Кирилов, Баязид Иванов, Жани Жоров, Елиза Борисова, Деница Георгиева, Жанета Методиева и Стела Иванова. Над 200 човека в града бяха информирани и получиха брошури и презервативи.  Материалите бяха осигурени от ФРР- Рома, Пловдив.

На 3 декември  доброволецът Сали Айвазов направи презентация за превенция на ХИВ и СПИН и раздаде презервативи в ПГССИ "Христо Ботев" в Свиленград. Около 50 младежи бяха информирани и получиха брошури.

Доброволците в София раздаваха брошури с информация къде и как може да се прави безплатен и анонимен тест и информираха хората какъв ден е 1 декември. В акцията участваха доброволците Мими Борисова, Александър Илиев, Елена Георгиева и Морислав Рангелов. Над 100 човека бяха включени в инициативата.

На 2 декември доброволците Магдалена Димитрова, Михаил Василев, Сузана Андреева, Мустафа Рамадан  раздаваха информационни материали - брошури и презервативи в центъра на Шумен. Освен материалите доброволците изненадаха младежите в града с подготвените от тях късметчета, на които имаше послание "Презерватирай се", "Прави любов разумно"  и други, с които разчупиха атмосферата. Над 50 младежи бяха въвлечени в дейността. Подкрепа на местно ниво оказа РФ ”Искра”.

Снимки от инициативите можете да намерите ТУК.

________

For a second year in a row the volunteers of Arete Youth Foundation marked World AIDS day

The volunteers from the youth network of Arete Youth Foundation actively took part in different initiatives in 11 places of residence in the country on the occasion of December 1st – World AIDS day. 37 volunteers from the state participated in the activities, 17 girls and 20 boys. The initiatives took place in high schools, romani quarters and central parts of different cities and villages. The volunteers were supported by schools, municipalities, Bulgarian Red cross' offices, Regional  Health Inspectorates, NGOs.

The volunteers – Veronika Nikolova, Sashko Sashov, Asen Asenov and Monika Ognyanova, handed out informational materials for prevention of HIV and AIDS in Vidin and in Archar. They conducted lectures about the importance of prevention at 100 people.

On November 30th in Vulchedrum the volunteers Margit Georgiev, Galina Dudina, Sofiya Mugrabi presented the importance of prevention of HIV and AIDS in the presence of approximately 150 students. Roughly 150 students and teachers were provided with informational materials and condoms. The Health mediator from Vylcherdum municipality lent volunteers' local support.

On December 2nd volunteers in Dupnica – Jasmina Jivkova, Zlatka Aleksandrova and Oleg Iliev gave out brochures and condoms in the city centre. This activity was realized together with the Health mediators and the expert in EII (Ethnic Integration Issues) of Dupnica municipality.

On December 1st Kalinka Mitkova and her friends handed out brochures about prevention of HIV and AIDS in the central part of village Dinkata. Fortunately of this initiative more than 50 youngsters received information on this matter.

On December 2nd the volunteers in village Drenovec – Greta Ivanova and Antoan Slavchev, organized and led a presentation on prevention of HIV and AIDS in High school “Nikola Yonkov Vapcarov”. More than 50 people were at the meeting and received brochures and condoms.

In Kotel between 2nd and 7th of December the volunteers realized several activities. Within the framework of a week they made a presentation on prevention of HIV and AIDS at the students from 9th, 10th , 11th and 12th grade in high school “G. S. Rakovski”. The team of volunteers: Dimitar Asenov, Iliya Hristov, Mincho Kalinkov, Vladimir Dindiryakov, Angel Petrov, Tanya Hristova posted placards, gave out materials and conducted conversations with youngsters with the purpose of reduction the risk of infection with HIV. Over 70 youths were informed and participated in the different activities. The Bulgarian Red cross club in Kotel lent volunteers' local support.

On December 1st in Montana the volunteers handed out materials and condoms and informed the society about the World AIDS day. A big grout of volunteers had participated in this campaign – Angel Valentinov, Zamfir Zamfirov, Tashko Kirilov, Bayazid Ivanov, Jani Jorov, Eliza Borisova, Denitsa Georgieva, Janeta Metodieva and Stela Ivanova. More than 200 people in the city were informed and received brochures and condoms. The materials were provided by FRD Roma, Plovdiv.

On December 3rd the volunteer Sali Ayvazov made a presentation on the prevention of HIV and AIDS and gave out condoms in Professional high school “Hristo Botev”localized in Svilengrad. Approximately 50 youngsters were informed and received brochures.

The volunteers from Sofia handed out brochures with information where and how an anonymous and free HIV/AIDS test could be made and informed the people what's the purpose of 1st of December. In the campaign participated the volunteers Mimi Borisova, Aleksandar Iliev, Elena Georgieva and Morislav Rangelov. Over 100 people were included in the initiative.

On 2nd of December the volunteers Magdalena Dimitrova, Mihail Vasilev, Suzana Andreeva, Mustafa Ramadan gave out informational materials – brochures and condoms in central parts of Shumen. Besides materials the volunteers surprised youngsters in the city with handmade luck quotes like “Make love smartly” and others which aim was to enliven the atmosphere. Over 50 youngsters were immersed in the activity. RF “Iskra” lent volunteers' local support.

Pictures from the initiative you can find HERE.

Arete Youth Volunteer Network Meeting in November

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България кани доброволците на младежката мрежа на работна среща от 15 до 17 ноември 2013 г., която ще се проведе в хотел „Симона“,  гр. София.

Срок за кандидатстване: 3 ноември 2013 г.

Профил на участниците:
- Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете".
- Да имат желания да участват в реализирането на различни младежки кампании и инициативи.
- Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“ през последните три години.

Как да кандидатствате за срещата?
Изтеглете формуляра, попълнете го и го изпратете на електронна поща miglena@areteyouth.org не по-късно от петък, 3 ноември 2013 г. Участниците под 18 г. е нужно да изтеглят и попълнят Декларация от родител или настойник и да я приложат към формуляра за кандидатстване.

Ще бъдат избрани 40 участници за работната среща. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите. 

Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите най-късно до петък, 8 ноември 2013 г.

An Evening of Enlightenment

Arete Youth

Cristiana Grigore is an Areté Fellow.  This is a part of an on going series of blog entries about her experience this summer as she pursues her academic and professional interests in New York City and as a Bard Fellow.  You can find more about Cristiana and donate to the fundraising campaign here: http://aretefellowship.causevox.com/

.

Photography courtesy of Shea Roggio Photography.

=============

This summer I went to a benefit organized by Alex Fund, an organization that supports underprivileged children in Romania, many of them of Roma origins. I am myself from Romania and of Roma origins. On my way there I looked with awe at the houses on the street where the event was being held. Mark Twain lived in one of the houses just a few blocks from the former home of poet, Emma Lazarus, the home of our host, Andrew Solomon.

The door opened on a grand home, like a house you see in movies - and if one happens to see Ethan Hawke, the actor, who was there that evening, you can get confused. Soon after a welcoming reception with good wine (which means I didn’t feel dizzy after the first two sips) and classical music, Andrew Solomon and Ethan Hawke began a conversation about Far From the Tree, Andrew’s new book about children who because of their horizontal identities are often stigmatized: gays, the deaf, schizophrenics, and children involved in criminal activities. Andrew was talking about the families he met while researching his book, the struggles of parents dealing with their children’s horizontal identities. He also talked about love and acceptance, and how these differences, which are socially perceived as disabilities, become these children’s identity.

While Andrew was discussing these issues, I was thinking about my own Roma/Gypsy identity. Although it is not a physical disability nor is it akin to having a sexual identity different than the mainstream, it is, like these cases, highly stigmatized especially in Europe. Many Roma children are sent to special schools for the disabled due to their parents’ poverty or the widespread belief that Gypsy children are intellectually inferior.

As I listened to Andrew my emotions and thoughts intensified. I could see my half face and shoulder in the mirror behind him as I was reflecting on my own identity struggles. I asked Andrew at what point do you accept a disability and let that element define your identity or do you try to change it. I explained how I inherited a “social disability” because of my ethnic background.

Andrew’s answer was graceful, acknowledging that it is a complicated issue. He discussed technological and medical advances, for instance for the deaf, and greater social acceptance. He talked about people finding solutions to manage their condition. He also said that Roma cannot change their condition by having “white skin and blue eyes.” I agree with Andrew that changing our often darker skin and eye color is not a way to overcome the “Gypsy stigma.” In fact, I quite like my skin color and I am proud of my origins.

But I refuse to accept any inherited “social disability” associated with my skin color and ethnicity. It is a mirror that, regardless of who we are reflects an image of someone worthless and socially inferior.

I insist on embracing my Roma identity, not fleeing or hiding from it as I once did. But why should I allow such stigmatized images to define who I am and affect my self-esteem? This mirror through which we as Roma we look at ourselves must be broken, allowing new representations and a new self-image to emerge.

Breaking these stigmatized images that are at the core of Gypsy condition will not happen as a result of any technological or medical progress. The cure will not be found in doctors’ cabinets or scientists laboratories, but in our capacity to look at ourselves differently and in non-Roma openness to freeing their minds of prejudices about Gypsies. The cure is in redefining who Gypsies are - from old representations to newer ones that will transform a “social disability” to social empowerment, stigma to pride.

I left the event knowing that I do have something to say about identity, too. I agree with Andrew Solomon’s view about accepting a disability as being part of one’s identity especially when it is a physical condition that is difficult or impossible to change. But I also think it is important to be resistant to accepting a “social disability” that characterizes a group, but does not speak about one’s qualities as an individual. An “inherited” social condition should not stop us from forming new representation of who we are. Yes, there is value in accepting a “disability” as part of one’s identity, but when that disability is not physically determined but socially constructed, there is more value in not accepting it, and instead, reinterpreting it and recreating it.

 

Three Successful Camps

Arete Youth

За трета поредна година Младежка фондация "Арете" проведе ромски летни лагери "Заедно Напред" за развитие на лидерски умения. Тази година три лагера се организираха по програма "Заедно Напред" към фондацията. Лагерите целят да мотивират  младите роми да продължат образованието си и да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие, за да станат активни и ангажирани граждани.

За участие в лагерите през 2013 година кандидатстваха 177 младежи от цялата страна. Поради ограничения брой участниците във всеки лагер, одобрени бяха само  половината от  кандидатите. Селекцията на участниците се направи от петчленна комисия в състав: Даниела Адамова - Административен директор на МФ "Арете", Миглена Йорданова -  ръководител на програма "Заедно Напред", Емил Методиев от Фондация "СЕГА", Красимир Красимиров - Старши експерт "Връзки с обществеността" в Народното събрание на Република България и Милена Димитрова - Координатор обучения в "Заедно в час". Критериите за избор бяха:  попълнен формуляр, есе по една от двете зададени теми, среден годишен успех, копие от ученически бележник, попълнена и подписана декларация от родител/настойник и препоръка от преподавател.

В лагерите взеха участие 77 ромски младежи от 18 града и 19 села. Участниците бяха на възраст от 16 до 21 години: 36 момичета и 41 момчета. Младежките ромски лагери "Заедно Напред" се проведоха през юли и август в хотелски комплекс "Яев" с. Соколица, Карлово, както следва:
- от 19 до 26 юли 2013 г. за район Пазарджик
- от 04 до 11 август  2013 г. за район Сливен и Шумен
- от 18 до 25 август 2013 г. за  район Монтана и Видин

Лагерите бяха седемдневни, с интензивно обучение в областта на историята и културата на ромите, формиране на лидерски умения, образователни възможности - стипендии и стажове, стремеж към доброволчеството, запознаване с пътищата за превенция на дискриминацията и преодоляване на стереотипите, подготовка за пазара на труда. Поканените  лектори по определените теми бяха хора с богат опит, като Асен Карагьозов, Владислав Петков, Емил Методиев, д-р Йосиф Нунев, Красимир Красимиров и  доц. Янка Тоцева.

В края на лагерите участниците споделиха, че участието в лагера ще остане завинаги в сърцата им. Според техните думи лагерът е уникален, едно незабравимо и вълнуващо преживяване и приключение, тъй като им е дал много знания, полезна информация, преживяни положителни емоции, добри приятелства за цял живот и ги е амбицирал да продължат образованието си.

Roma/Gypsy means being Global

Arete Youth

The sunset in Manhattan this evening was an exquisite show of lights and colors, mirrored in the skyscrapers’ glass. Pink and baby-blue rapidly become orange and after a few more blinks the whole sky is dark blue. The towers on Central Park South and all around Columbus Circle start to lighten up in a perfectly synchronized rhythm - giving Manhattan a special glow that appears on postcards and in movies. New York’s glamour and continuous change attract people from all over the world who want to rediscover themselves and hence question their inherited identity.

When I first visited New York, a few years ago, I was just starting to explore my long-denied Roma/Gypsy ethnic identity. As I experienced the cosmopolitan life and became aware of the city’s global vibe, a question kept occurring to me: what does it mean to be Roma?

But first I should say that many people, especially here in the United States, don’t know who the Roma are. They know something about Gypsies - but often they think that Gypsies are these magic characters from fairy tales who tell fortunes and dress in colorful costumes...you know, like on Halloween. They are surprised to hear that there are about one million Roma living in the United States, that the number of Roma in the world  - about 12 million - is approximately the same as the Jewish population, and that these cultures share many historical similarities, including the same fate during Holocaust.

In Europe, by contrast, most people know  all too well “who the Gypsies are” - those poor and uneducated people who live at the margin of their village or in a ghetto in their city. They are inferior and unworthy. Gypsies are the neighbors they don’t want to have, the classmate they try to avoid.  All across Europe, they’re a shame to the countries where they reside because they steal, beg and refuse to settle down. Gypsies, in some Europeans’ opinion, should go back to India, where they originally came from, despite the fact that their history has been intertwined with Europe’s for more than seven hundred years.

At the political level, however, both in Europe and the United States, the Roma are an ethnic minority that has suffered from many forms of injustice, discrimination and even slavery, and social stigma. The overall conversation on the Roma - including most projects, advocacy and initiatives - is focused on social issues: fighting racism and stopping human rights violations. Many NGO’s that work with/for Roma focus on poverty - they try to help Roma obtain a better standard of living.

All of these ways of presenting Roma are a window onto the Roma’s current plight and vulnerable social condition, but, even after exploring all these layers, I still had not reached satisfactory answers to my dilemmas about the Roma/Gypsy identity.

It is true that these issues have greatly affected the Roma and their sense of identity, but these characteristics should not form our sense of identity - individually or as a culture.

The worst thing that we can do, as an individual or culture, is to transform problems into our identity. Seeking pride, status and values in our cultures and social groups is a fundamental human need. But the characteristics that dominate the Roma/Gypsy narrative are not the stuff of which a positive and empowering self-image is likely to be made. It is the fear of being labeled the lowest of the low, regardless of one’s talents and qualities, that keeps many Roma invisible, as I myself was until not too long ago. True, some Roma find a sense of pride in traditional lives - wearing traditional costumes, singing Gypsy music and respecting old traditions. But this is not the lifestyle I and many other Roma choose to lead.

Although poverty, exclusion, and even a traditional way of life, are associated with the Roma, none of them are unique to Roma/Gypsies. These are characteristic of other patriarchal societies and marginalized groups. Look at rural India or Pakistan and one will find similar traditions and rules. Observe the dynamics within other marginalized groups, whether African-Americans or gay people, and one will discover similar patterns.

Then what does it mean to be Roma/Gypsy and what is unique to our culture? What can it mean for those like me who live a modern life and are part of the broader world, while at the same time valuing their ethnicity and seeking meaning in their cultural heritage? What can it mean to be Roma - not 700 hundred years ago when we entered Europe, not decades ago during Holocaust, but now, at the beginning of 21st century?

The emerging global world is becoming less about borders and more about freedom and mobility. Life in the global world is less about being rooted in a particular territory and more about being in between cultures. But Gypsies have always been a “people without borders," lacking their own territory or nation. As a professor of mine said: “History has caught up with Gypsies.” And now it is our turn to catch up to modernity by redefining ourselves and transforming our social condition.

New York, and more broadly the multicultural United States, has helped me redefine my own identity and see my cultural heritage with new eyes - breaking off the struggles of the past, looking beyond what is and imagining what the Roma identity could become. I can finally resolve my confusion and say that, for me...being Roma/Gypsy means being global. In a similar way, the Roma/Gypsy culture has a remarkable, historic opportunity to redefine its identity and core values in a more welcoming global context.

Cristiana Grigore is the first Arete Fellow. You can find more about Cristiana and donate to the fundraising campaign here: http://aretefellowship.causevox.com/

Worlds Collide for an Arete NYC Fall Benefit

Arete Youth

It was not until I was looking over invitation samples for the benefit that we will host on September 25th that I fully understood the significance of the fundraising campaign that the Arete Youth Foundation initiated for my studies at Bard. It reads: “Our goal is to raise awareness and financial support for our newly launched Arete Fellowship Program and our first fellow - Cristiana Grigore from Romania. The night will also include signer Nelson Emokpae (who goes by Nelly’s Echo) who was recently featured on the hit TV Show “The Voice.”

I met Nelson seven years ago, at a wedding in Baltimore. I had just arrived in the United States, and it was the first wedding I would attend here. I was excited to see what, until then, I had only seen “in the movies” - color coordinated dresses and a perfectly arranged table settings.  When a server came to me with a plate of appetizers, I wanted not the food, but the white rose in the middle. The server said that it was impossible, but when the food was gone, to my surprise, he brought me the rose.  At that moment, Nelson was singing on the stage.  Since I did not know many people there, I found myself standing in front of him. In a spontaneous act, I moved in close enough so that he could smell the rose. He stopped for a few seconds before he sang the song’s final musical notes.

After that, Nelson became intrigued about who I was. A few days later we met at the harbor in Baltimore, watching the lights reflected over the water and enjoying the refreshing breeze. “What would you say about yourself five minutes before a meteorite hit the ground where you are?” Nelson asked me while playing his guitar. He used my answer and transformed it into lyrics for a new song.

A few weeks later, several girlfriends from Romania came to visit me. That same weekend, Nelson had a live concert in town so we all went. He sang the song he wrote for me, “Princess,” live for the first time. A feeling of “sweet embarrassment” invaded me. I usually don’t blush, but that moment my face felt like a hot iron. In Romania, I perceived myself as plain and inferior because I was darker than most of the girls around me. But in this new context I felt worthy and special. And the refrain, “Princess who are you?” so insistently looking for an answer, touched my sense of identity and awakened something deep within me.

Weeks after Nelson asked me “who I was” through his music, I talked for the first time about my Gypsy identity, at the home at my friend Harley Flack, cousin of singer, Roberta Flack. Coincidentally, I was visiting Harley when I exchanged messages with Brian about the invitations.  I looked around at that place - full of music and paintings that carry with it so many special memories and said to myself: “Who would have thought?” In the seven years since I “came out” as a Gypsy, I have gradually become more vocal about my ethnic heritage.

During these years, I have come to understand that Roma culture is “infected” by stigma that is deeply built into our people’s sense of identity, which I experienced until I came to the United States. Shame, low status and inferiority shadow our potential and aspirations. Our condition and history have never been interpreted in modern terms. Interpreting the “Gypsy condition” in a global world, as well as redefining the Roma identity in positive and empowering terms, is the contribution I hope to bring to the topic.

This benefit will support me in continuing the work I’ve started. I feel fortunate and honored. As a little girl who grew up dreaming near my grandparents stove in a small village in Romania, receiving all this support in New York is truly amazing. My friend, Nelson, is going to come from Baltimore to sing at the event. Brian and his gracious wife, Pilar, will host the benefit at their new home on the Upper East Side, located just minutes from Metropolitan Museum of Art.

But organizing a benefit, part of a fundraising campaign that has been initiated for my own work and studies, is a tricky business. I am well aware that this benefit, while it is organized “for me” it is not “for myself” only (many donors don’t even know me personally), but for the work I do, the ideas I intend to explore and the possibility to impact others. This benefit is also an attempt to form a community here, in and around New York, of people interested in Arete’s mission and projects and who will support each other.

I hope that the guests who will join our benefit will have a pleasant time, enjoy the music and even feel “the freedom and magic of the Gypsy spirit.” It is true that often times it has little to do with Roma daily reality, but it is also true that is a beautiful and liberating fantasy to experience.

Cristiana Grigore is the first Arete Fellow. You can find more about Cristiana and donate to the fundraising campaign here: http://aretefellowship.causevox.com/

Please contact Brian at brian@areteyouth.org if you are interested in attending the Arete NYC Fall Benefit  in New York.

High School Scholarship Program for 2013/2014

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България, с подкрепата на Тръст за Социална Алтернатива, ще подкрепи 40 стипендианти в гимназиална степен през учебната 2013/2014г.

За трета поредна година Младежка фондация „Арете“ администрира стипендиантска програма за ученици от горен курс, но за първи път кандидатите са повече от 300. Получихме 312 кандидатури, от които 108 са на ученици, завършили миналата учебна година с успех над Отличен (5.50) като 24 от тях са завършили учебна 2012/2013 с пълно отличие. 

Стипендиантите бяха селектирани от петчленна комисия, която разгледа документите само на кандидатите, които изпратиха всички необходими документи до 28 юли 2013г.

Както е записано в обявата, селекцията се основаваше на следните критерии:
1. Да са ученици от 9 до 12 клас през учебната 2013/2014г.
2. Да учат в друго населеното место или в отдалечен квартал на града.
3. Да имат добър годишен успех за учебната 2012/2013г.
4. Да са от семейства с ниски доходи.
5. Да са мотивирани да продължат образованието си.

Изборът на комисията беше затруднен поради огромния брой кандидати и специфичните условия и критерии, с които трябваше да се съобрази. Под внимание бяха взети успехът, препоръката от учител, есето, неизвинените отсъствия и социалното положение на семейството. С най-голяма тежест сред критерии бяха социалното положение на семейството и успехът.

Избраните 40 стипендианти са уведомени по телефон и електронна поща в рамките на предвидените срокове. 

На всички останaли бихме искали да благодарим за участието.

Бихме желали да подкрепим повече млади хора, но финансовият ни ресурс е ограничен.

С пожелания за успешна нова учебна година!

Halfway there

Arete Youth

"You know, in stories, there are all these heroes that grow as much in 7 days as others do in 7 months - something like that. I think they were going through a fundraising campaign.  Without doubt, this is the most empowering form of "scholarship" I have ever received - and I have experienced many different kinds. Although I don't personally know most of the donors, I feel so connected with them. I think about them and feel responsible to do my work as best as possible. Their support is "there with me" all the time, inspiring me and making me stronger.“ (This is a fragment from a message I recently sent to Brian Murray)

But that was not always the case.

When Arete Youth Foundation launched the fundraising campaign for my studies at Bard, the most difficult part was to identify with it. Starting such a fundraiser was not easy - it was not easy to publicly say that I don’t have enough resources to pursue my dreams and goals on my own. At the beginning, Brian Murray, the director of Arete Youth Foundation, took the initiative. He got in touch with people and let them know about Arete’s new fellowship (a program to assist Roma like myself - to open doors of opportunity) and about me as Arete’s first fellow. He spoke about me and my plans in a way I couldn’t describe myself at that time.  At the time, I was going through a transition period, struggling to find strength and develop skills to deal with a new, more complex environment.

Taking small steps - touched by Brian’s efforts, inspired by our first donors and motivated by my mentor and friend Feo in Romania - I started to connect with the campaign and become more vocal about it. After my friend and mentor Shaun made a contribution to the campaign, she said, “You should promote it on Facebook.”  Her advice, as well as her own example - she promoted it on her wall - was a great impetus. At first it felt odd, but once I got over that initial feeling, I really started to enjoy it. And when that happened, I knew that I finally owned this campaign - and that I identified with it fully.

We recently reached an important milestone - raising half of our goal. As I reflect on the first part of this campaign, here are some of the things I learned so far:

First of all, the connection I feel with those who donated is like nothing else I have experienced before. I feel linked with each of them through an invisible wire, and these wires form a web that ultimately creates a space that protects and nurtures my ideas and my work. Every new donor strengthen this web. Thinking about the donors and their contributions makes me careful of how I use my time, energy and resources - so that I can honor their support.

This fundraising campaign helps me better empathize with vulnerable groups that need support to develop and overcome various challenges, but also with leaders, such as President Obama, that intend to have social impact. They themselves run different types of fundraising campaigns.  They express their vision for making a difference, for a group of people, a city, a country. Moreover, I often experience the donations I receive as a vote and although I am not a people’s representative in a public office, I can empathize with the empowerment that comes with being elected, as well as the implied responsibility.

As I said at the beginning, this is the most empowering form of scholarship I have ever received. That’s because I can put faces (and not only the logo of an organization) to the support I receive. I get to know something about these donors - where are they from, their jobs, their families and their hobbies. That makes the support so much more personal - very different than the classic scholarship system, which although has its own many advantages is often times impersonal.

This fellowship, so different and unique, is the greatest leadership exercise I have experienced so far. It has lead me to work closely with my mentors, connect with friends and get to know new people - build beautiful connection that are so very special to me. Every time we get a donation it feels like a new stone on a yet to be paved road and a validation of my work. I am honored for the support I receive and genuinely happy for each and every contribution. Thank you!

But the journey is not over! There is more to do, more to learn and more people to meet. And I looking forward greatly to it!

Cristiana Grigore is the first Arete Fellow. You can find more about Cristiana and donate to the fundraising campaign here: http://aretefellowship.causevox.com/

 

June 21st for Cristiana Grigore, Arete’s First Fellow

Arete Youth

Seven years ago, on June 21st, I (Cristiana Grigore) traveled abroad for the first time, to the United States. At the same time in the day that I am writing this piece, I was then on a plane from London to Washington DC.  I happened to be sitting next to a professor returning from a research trip in Africa, with whom I started a conversation about school in the United States. As the plane was about to take off, I decided to interrupt the conversation, so I could be entirely present as the plane lifted into the air. I was flying, going far away, overseas, just as Jonathan Livingston Seagull, in the book I was reading at that time, spread his wings and left his community to seek new horizons. I was happy and ready to take it all in.

That day, the longest of the year, the Summer Solstice, marked the first day of summer. It also was the beginning of an adventurous journey that changed my life and deeply transformed my sense of identity. Until that trip I was “only” Romanian, but that summer launched my “American wings". I rediscovered myself in a multicultural, global environment, and grew Roma/Gypsy roots, my quest to understand my ethnic origins I had denied for so long.

I kept in touch with the professor I met on the airplane and nagged my friend, Harley Flack, (whose birthday happens to be today) to take me to his university, days before returning to Romania. That experience, along with Harley’s encouragement to “make a difference in Romania and the world,” was the seed that, a few years later, led to my return to the United States - first as a Fulbright scholar at Vanderbilt University and now as an Arete fellow and visiting scholar at Bard College.

Although it’s been seven years, I still have butterflies in my stomach thinking about that day and everything that followed. June 21st has continued to be a milestone for me, marking important moments in my growth. Three years ago on June 21st, I was returning home from the United States to Romania, I wrote the first article about my family. I was discovering the richness that was hiding beneath the labels and professions that reflected their low social class: Click here. One year ago, again on June 21st, the International Herald Tribune published my story - moving from shame to pride in being Roma: Click here.

What about this year? What is June 21st about?

If seven years ago I was exploring the world with genuine enthusiasm, I am now exploring the world of ideas with a similar curiosity. For the past several months, I have been fortunate to explore issues of interest to me (identity, globalization, modern Roma culture) in conversations with prominent writers and scholars, such as Andrew Solomon, who wrote the widely appreciated book on identity “Far from the Tree,” the Romanian writer, Norman Manea whose advice and insights I find interesting and provocative, or Ian Buruma, the well-respected writer and Bard professor. All of these experiences, facilitated by Arete and Bard, have helped me not only make progress with my own thinking on these issues, but also form a sense of community that is essential to my current work.

So this June 21st is about making note that what started seven years ago as a daring dream to re-imagine my life, is now my daily reality. And from this reality can emerge new dreams and possibilities. I have been extraordinarily fortunate to experience my Roma (Gypsy)-Romanian-American identity as an empowering mix. I wish that my personal story, along with other stories of transformation, will help me articulate what it means to be global but also what it means, and takes, to form a modern Roma identity that can be empowering for others too.

Meet our Intern Chris Voerg-Jones

Arete Youth

Здравейте!

Казвам се Крис, на 27 години съм и съм от Америка, по-точно Южна Каролина. В момента съм студент, магистратура по Публична администрация в Института за международни отношения Монтерей в Калифорния. Бях доброволец от Корпус на мира в Трявна три години (2009-2012) и работех с младежи.

Това лято ще работя два месеца към Младежка фондация "Арете", за да помогна на организацията да изгради капацитета си и да увеличи присъствието си в социалните мрежи.

В свободното си време обичам да пътувам, да бъда доброволец, да спортувам, да чета хубави книги и да се разхождам. Мисията в живота ми е да бъда полезен на хората и да им помогна да открият страхотния потенциал, който притежават.

---------------

Hi everyone,

I’m Chris. I am 27 years old and I am from America (South Carolina). Currently, I am a graduate student at the Monterey Institute of International Studies in California studying public administration. I was a Peace Corps Volunteer in Tryavna, Bulgaria for 3 years (2009-2012) where I worked in youth development.

This summer I will work with Arete for 2 months to help the organization build capacity and improve their social media presence.

In my free time I enjoy traveling, volunteering, exercising, reading good books, and taking long walks. My mission is to serve humanity and to help people understand the great potential that they possess.

Arete Volunteers Meet and Inspire Younger Students

Arete Youth

Среща на доброволци от младежката мрежа на фондация "Арете" с ученици от 89-то ОУ  „Д-р Христо Стамболски” гр. София

На 13 юни 2013 г. в  гр. София се проведе среща с 28 ученици от V до VІІІ клас от столичното 89-то  ОУ  „Д-р Христо Стамболски”, ж.к. Дружба 1. Срещата се проведе с представители на Младежка фондация "Арете" - Програмният мениджър на програма "Заедно Напред"  Миглена Йорданова и доброволците от младежката мрежа на организацията Вероника Йорданова, Данчо Якимов и Любка Георгиева. Мероприятието се организира в рамките на проект „Искам да имам професия, за да живея по-добре”, финансиран от Фондация „Америка за България”. Проектът се изпълнява от Фондация за гражданско образование „МОСТ България” и е насочен към подпомагане на учениците от ромски и социално слаби семейства да завършат успешно VІІ или VІІІ клас и след това да продължат образованието си, за да придобият професия и специалност, което да им осигури по-стабилна трудова заетост и по-добро качество на живот.

Целта на срещата бе учениците да се срещнат с образовани  младежи от ромски произход, които са положителни модели сред общността, за да повишат мотивацията им за учене и по-добро професионално развитие. Участниците имаха възможност да се запознаят и с организираните от Младежка фондация „Арете” младежки ромски лагери "Заедно Напред", за  които учениците биха могли да кандидатстват, след като продължат обучението си в средното образование.

Срещата се проведе извън училище в зала за обучения в центъра на София, за да може учениците да излязат от квартала и от обичайната си среда. Събитието премина в много приятелска атмосфера, с много положителни емоции и полезни занимания. Доброволците организираха игри за опознаване и работа в групи, за обсъждане и представяне на темата за доброволчеството по интерактивен начин, в които учениците се включиха с голям ентусиазъм и показаха много добри резултати. В една от сесиите доброволците разказаха са себе си, за своето образование и за това как участието им в лагерите "Заедно Напред" e допринесло за бъдещото им развитие. Споделиха опита си в младежките инициативи и дейности, организирани от младежката мрежа на фондацията. Накрая учениците пожелаха да си разменят координатите с доброволците, за да  поддържат контакти с тях. Учениците изразиха желание да участват в повече подобни срещи и съвместни дейности в бъдеще.

Call for Camp Zaedno Napred Leaders 2013

Arete Youth

КОНКУРС И ФОРМУЛЯР ЗА ЛИДЕРИ НА МАЛКИ ГРУПИ ЗА ЛАГЕРИ "ЗАЕДНО НАПРЕД" 2013

Срок за кандидатстване: 17 юни 2013 г.

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя израстването на лидери в общностите с ограничени възможности. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и  подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Младежките ромски лагери „Заедно Напред” са един от приоритетите на фондацията. През 2013 година ще се проведат три лагера за регионите Шумен, Пазарджик, Сливен, Монтана и Видин. 

Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за трите лагера, които ще проведат в  Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица, както следва:
- район Пазарджик от 19 до 26 юли 2013 г.  
- район Сливен и Шумен от 04 до 11 август 2013 г.
- район Монтана и Видин от 18 до 25 август 2013 г.

По време на всеки лагер участват и младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално с няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите  са:
1. Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите по време на лагера.
2. Да работи индивидуално с участниците в поверената им група, както и с целия екип.
3. Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма.

Всеки един лидер може да участва само в един от трите лагера по програма „Заедно Напред“. Одобрените лидери на малки групи задължително трябва да присъстват на обучение, което ще се проведе от 15 до 19 юли 2013 г. в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица.

Профил на младежките лидери:
- Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                  
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред". С предимство ще се ползват младежите, участвали в лагерите през последните 2 години.
- Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
- Да  притежават добри комуникативни и лидерски умения.

Как може да се кандидатства:
- Попълни ФОРМУЛЯРА и го изпрати на електронната поща: miglena@areteyouth.org
- Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.
- Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно на 28 юни 2013 г.

Educational Opportunities for Potential and Current Roma University Students

Arete Youth

Семинар: "Образователни възможности пред кандидат-студенти и студенти от ромски произход“

На 9 и 10 май 2013г., хотел „Симона“ стана домакин на второ събитие, организирано от Младежка фондация "Арете". Семинарът на тема: "Образователни възможности пред кандидат-студенти и студенти от ромски произход“  се организира и реализира като част от работата на Програма "Образователен и информационен център".

В отговор на поканата, която беше публикувана в интернет или изпратена на електронните пощи на потенциални кандидат-студенти, участвали в информационните срещи, проведени в София, Лом, Видин, Монтана, Шумен, Русе, Плевен, Велико Търново и Сливница, бяха получени 45 заявки. При подбора на участниците с предимство се ползваха участници в лагерите, доброволци от мрежата, стипендианти и участници в информационните срещи, проведени по места.

В семинара взеха участие 37 ромски младежи от 11 града и 7 села. От тях 21 момичета и 16 момчета. Ученици в 12 клас са 16, завършили средно образование в минали години - 9, 11 студенти и един с висше образование с интерес към магистърска програма. Трима от участниците - Сашко Любчов, Албена Тинчева и Елена Георгиева са стипендианти на Младежка фондация "Арете" - България.  Студентите са от 9 университета - ШУ "Епископ Константин Преславски", ЮЗУ "Неофит Рилски", Технически университет - София, Тракийски университет - Стара Загора, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" -  Филиал Враца, УНИБИТ, НМА "Проф. П. Владигеров", Унив. "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, СУ "Св. Климент Охридски".

На семинара като обучители участваха Веска Карастоянова от Институт "Отворено общество" София, която представи стипендиантските програми на Ромския образователен фонд и Людмила Живкова от "Студентско общество за развитие на междуетническия диалог", която даде ценни препоръки как да се подготви успешна кандидатура.

През втория ден вниманието беше насочено към есетата,  мотивационните писма и описанието на извънучилищните дейности. Екипът на фондацията подпомогна участниците в търсенето на техния личностен  акцент. Всеки пожелал получи персонална консултация и съвет за подготовката на документите си.

Анкетната карта за обратна връзка попълниха и предадоха 30 човека. На зададените въпроси и посочените твърдения участниците дадоха своите отговори, споделиха впечатления и направиха препоръки за последвали обучения и инициативи. 93% смятат, че обучението им е осигурило актуални и полезни за практиката знания и умения, а 7% смятат, че обучението донякъде и постигнало тази цел. 87% са напълно съгласни, че в обучението са били  използвани визуални средства за онагледяване и интерактивни методи, а  13% са донякъде съгласни с това твърдение. 74% смятат, че обучителите са създавали условия за активно участие, а останалите донякъде са съгласни с това. 90% от участниците са убедени, че обучителите са търсели обратна връзка за разбирането и осмислянето на представения материал. 100% считат, че обучителите са били коректни и толерантни в отношението си към тях. На 71% индивидуалните консултации са помогнали да се ориентират по-добре къде и какво да учат, за 26%  това се е случило донякъде, а един не мисли така. 63% се  чувстват по-добре подготвени за кандидатстване  за  стипендиантските програми на Ромския образователен фонд след това обучение, 13% дават отговор - "по-скоро - да",  24% - донякъде. Броят и продължителността на занятията са оценени като достатъчни от 90%, като твърде много от един участник и твърде малко от двама. Цялостната организация на семинара е оценена като отлична от 63%, като много добра от 30% и като добра от двама (7%).

Като теми и обучения, които биха били интересни при последващи мероприятия на Програма „Образователен и информационен център“ участниците са посочили следните: Как да помогнем за интеграцията на ромите?; стипендиантски програми; курсове  по чужди езици; информация за Facebook групи на ромски организации; Как да се подготви CV?; проблеми на студентите; насърчаване към заетост на ромското население; проблеми на интеграцията на ромите - 4 участници; ранни бракове - 2 участници.

Само две предложения са отправени към нас: да се правят по-често срещи с млади хора и да се работи по темата за насърчаване на ромите за участие в пазара на труда. 

По инициатива на Асен Христов - участник от Шумен е създадена Facebook група на участниците в семинара. Към нея вече са се присъединили 67 човека, част от които не са участници, но са стипандианти на Арете или участници в Доброволческата мрежа.

__________________

Workshop: "Educational opportunities for university applicants and students of Roma origin“

On 9th and 10th May 2013, „Simona“ hotel was the host location for the second event organized by Arete Youth foundation. The seminar was themed: "Educational Opportunities for University Applicants and University Students from Roma Origin“ and was organized and implemented as part of the Educational and Information Center program.

Forty-five applications were received in response  to the invitation which was published on the internet and/or sent via email to potential university applicants (who participated in informational meetings held in Sofia, Lom, Vidin, Montana, Shumen, Ruse, Pleven, Veliko Tarnovo and Slivnitza). During the selection of participants preference was given to former camp participants, members of the volunteer network, scholarship beneficiaries and participants in local information meetings.Thirty-seven Roma youths took part in the seminar, coming from 11 towns and 7 villages. Twenty-one girls and sixteen boys comprised the pool. There were 16 students at 12th grade, 9 youths who have recently graduated high school, 11 university students and one applicant interested in doing an MA. Three of the participants - Sashko Lubchov, Albena Tincheva and Elena Geogieva are scholarship recipients of Arete Youth foundation. Students come from 9 universities- Shumen University, Southwestern University, Technical University Sofia, Trakia University in Stara Zagora, Veliko Tarnovo University - Vratza branch, UNIBIT, National Music Academy, University "Prof. Dr. Asen Zlatarov" in Burgas, Sofia University "St. Kliment Ohridski".

The seminar was attended by trainers such as Veska Karastoyanova from Open Society Institute in Sofia, which presented scholarship programs of the Roma Education Fund, and Ludmila Zhivkova from the organization "Student society for development of inter-ethnic dialogue", who provided us with valuable recommendations regarding the way to prepare a successful application.

During the second day attention was directed towards essays, motivation letters and descriptions of after-school activities. The Arete team assisted the participants in the search for their personal signature. Everyone who requested assistance received a personal consultation to prepare the application pack of documents. Inquiry forms were filled out and submitted by 30 participants. Answers and recommendations were provided by all interviewees, as well as suggestions for follow-up activities. 93% think that the training provided them with up-to-date information and skills. 87% agree that the training utilized well the visual aids and interactive methods. 74% think that trainers managed to establish the necessary conditions for active participation. 90% of participants are convinced that trainers were looking for feedback regarding the level of understanding and interpretation of the presented material. 100% think that trainers were tolerant and understanding in their treatment of students. 71% of the individually consulted students state that they are now able to make a better choice regarding their major field of study. 63% feel better prepared to apply for university studies and scholarship programs of  REF. The number and duration of classes were evaluated as sufficient by most of the participants. The entire organization of the seminar was valued as excellent by 63% of the participants; very good by 30% and good by two participants (7%).

The themes and subjects which would be most interesting in future training events would be as follows: How to assist the integration of Roma; Scholarship programs; Foreign language courses; Information regarding FB groups of Roma organizations; How to prepare a CV?; Student problems; Encouraging employment of the Roma population; Roma integration issues - 4 participants; Early marriages- 2 participants.

Only two suggestions were made to our team: to conduct such meetings with young people more often and to work on the theme of encouraging the Roma for participation in the labor market.

Mr. Asen Hristov, a participant from Shumen, initiated the establishment of a FB group of the seminar participants. Sixty-seven members have already joined the group. Part of the members are not participants in the event, however, they are scholarship beneficiaries of Arete or members of the volunteer network.

Introducing Zaedno Napred Camps to Students from Botevgrad

Arete Youth

От сайта на община Ботевград: В ТПГ „Стамен Панчев” бяха представени възможностите на програмата за младежки лагери "Заедно напред"

В Техническа Професионална Гимназия „Стамен Панчев”, гр. Ботевград бяха представени възможностите на летните младежки лагери „Заедно напред”, които се организират за ученици от ромския етнос. В информационната среща с възпитаниците и учителите на учебното заведение участваха Радослав Христов – служител в отдела по интеграция на етносите към Община Ботевград, Миглена Йорданова – програмен ръководител към фондация „Арете”, и  Зорница Ташкова – председател на Сдружение с нестопанска цел  „Избор за утре". Освен условията за участие в младежките лагери, те дадоха разяснения и по още две програми, осигуряващи стипендии за ученици и студенти от ромската общност.

„Фондация „Арете” е учредена по инициатива на доброволците от Корпуса на мира. От 2002 организира младежки лагери „Заедно напред” за ученици от ромския етнос. Работим по три основни програми. Едната, както вече казах, е свързана с лагерите. Основен приоритет на тази програма е организирането и провеждането на младежките лагери. Една от целите им е да мотивират ромските младежи за активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация. Към програмата работят около 100 младежи-доброволци, които осъществяват информационната кампания за лагерите. Тази година те ще се проведат през юли и август. Имаме стипендиантска програма, по която се осигуряват стипендии за ученици от 9 до 12 клас. Стипендията е индивидуална – до 800 лева. В рамките на тази сума се закупуват учебници, помагала, униформи, карти за пътуване. Стипендията е насочена най-вече към пътуващи ученици. За две годни сме подкрепили 66 ученици от цялата страна. Втората ни основна програма е „Образователен информационен център”. Тя е предназначена за кандидат-студенти. По нея се предлага консултация на  кандидат-студенти и студенти от ромската общност. Насочваме ги към ментори, които им оказват помощ. Третата програма, по която работим, е „Ромска професионална мрежа”. Нейната цел е да осъществи връзки между студентите и бизнеса”, каза пред наш репортер Миглена Йорданова.

„Учениците, които искат да продължат образованието си във висше учебно заведение, могат да кандидатстват за стипендия. Тя покрива всички разходи за семестриални такси, учебници, карти за пътуване, квартира или общежитие и други. Средствата се осигуряват от Ромския образователен фонд със седалище в Будапеща”, допълни Радослав Христов. Той изрази готовност да предостави повече информация по отделните програми и да окаже помощ на учениците, желаещи да кандидатстват по тях, за попълване на формулярите.

Meeting with Roma Students in Blagoevgrad

Arete Youth

От сайта на Сдружение “ЛИДЕР- Местни инициативи за развитие и равнопоставеност” - местна неправителствена организация, създадена в обществена полза за развитие на селските и градски населени места в Благоевградска област.

Среща с ромски студенти в Благоевград

Ромски студенти от Благоевград, доброволци към сдружение ЛИДЕР, се събраха за да планират посещения в регион Благоевград по повод информационната кампания на младежките лагери на фондация "Арете".

Сдружение ЛИДЕР е регионален координатор на фондация АРЕТЕ за разпространение на плакати, информационни материали, срещи с родители и младежи, консултиране и оказване на помощ за попълване на формуляри и окомплектоване на документите в регион Благоевград.

Лагерите на Младежка фондация "Арете" се организират ежегодно, като събират ромски младежи от цяла България за период от седмица. Една от основните цели на лагерите е да мотивират младежите да продължат своето образование във висши учебни заведения. В момента тече конкурс за участие в лагерите. Ако проявявате интерес и сте от регион Благоевград, моля не се колебайте да се свържете с представител на сдружение ЛИДЕР.

Margit from Mokresh

Arete Youth

От сайта на Асоциaция "Несанс", с. Мокреш, общ. Вълчедръм

Повечето от младежите на територията на нашата Община Вълчедръм не знаят точното значение на думата доброволчество, но това не е така за будното момче Маргит. Като участник в младежките лагери за развитие на лидерски умения „Заедно напред” на Младежка фондация "Арете", подкрепян и напътстван от своя баща и здравен медиатор в Общината Тони Трайков, Маргит живее и се развива под флага на доброволческата мисия. През погледа на едно момче доброволец като него, възможностите да се развиваш и да постигнеш успехи изглеждат единствено и само плод на истински труд и солидарност с проблемите на останалите хора в неравностойно положение. За него да си активен участник и лидер в изграждането на гражданско общество не е илюзия, а инициативност, постоянство, обмяна на опит с други организации и мост към подобряване условията на живот на социално слабите.

В новосъздадения “Младежки център15+” Асоциация "Несанс" сформира Клуб на доброволеца, чието лидерство ще поеме 17-годишното момче. Заедно ще поемем пътя на развитие на доброволчеството в нашата община, заедно ще търсим начини да улесним достъпа на нашите младежи за участие в конкурси, професионални мрежи за лидерство, кандидатстване за стипендии и прочие. Заедно ще насърчаваме и обучаваме доброволци, които да последват примера на Маргит и станат част от нашата младежка организация.

Zaedno Napred Camps Information Campaign

Arete Youth

Информационната кампанията за предстоящите младежки ромски лагери "Заедно Напред" започна на 8 април 2013 г.

Повече от 40 доброволци от Младежката мрежа на фондация "Арете" проведоха срещи с връстници и се срещнаха с родители и учители. През първата седмица от кампанията от 8 до 12 април доброволците разпространиха плакати и материали в Пловдив, Благоевград, Кюстендил, Кнежа, Бяла Слатина, Монтана, Видин, Шумен, Сливен, Котел, Свиленград, Владимирово, Враца, Медковец, Вълчедръм и София. Снимки на младежите можете да видите тук.

Младежите с радост споделят спомените си от лагерите, в които самите те са участвали и един от тях, Милко Любенов Сашев от гр. Кюстендил изпълни авторска песен, посветена на ромските лагери "Заедно Напред". Убедени сме, че ще ви хареса!

Кампанията за набиране на кандидати за предстоящите летни ромски лагери продължава с провеждане на информационни дейности и мероприятия в цялата страна. За повече информация относно лагерите през 2013 г. можете да посетите интернет страницата на фондацията, както и да се свържете с нас на 02-980-90-21 или miglena@areteyouth.org

Round Table at the Ministry of Education, Youth and Science on April 8th

Arete Youth

Кръгла маса на тема: „Образователната интеграция на ромите днес – предпоставка за професионална реализация и прогрес на България утре” в МОМН по случай 8 април - Международен ден на ромите

Около 50 ромски, студенти, ученици, учители-роми, както и представители на неправителствени организации участваха в кръгла маса на тема „Образователната интеграция на ромите днес – предпоставка за професионална реализация и прогрес на България утре”, която се проведе на 8 април 2013г. в Министерството на образованието, младежта и науката с партньорството с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.

В приветственото слова на откриването на форума министър Николай Милошев каза, че "8 април не е нов празник. Той е онова, което винаги е теглело ромите нагоре, извън рамките на махалата към европейското ни общо битие. Образованието е ключът към ромската модернизация и не само ромската. Интеграцията чрез и в образователната система е най-важната предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност и в голяма степен определя поведението й на пазара на труда, нейния здравен статус, условията на живот. Наша грижа остава и трябва да бъде подпомагането на всички деца и студенти от ромски произход, за да не се чувстват сами в полета им към новото модерно общество. Много ще се радвам, ако действително успеем да ускорим процеса. Много е направено досега, но помогнете и вие, нека се опитаме да ускорим процеса, за да можем и в бъдеще да сме горди от това, което успеем да постигнем!"

Участниците на срещата бяха поздравени и от специалните гости на събитието – Марси Б. Рийс, посланик на САЩ и Дагфрид Йортхул – първи секретар, заместник-ръководител на мисията на посолството на Кралство Норвегия.

В своето слово посланик Рийс сподели добрите си впечатления от работата в България по посока образователната интеграция на ромите и покани участниците да кандидатстват за лятната стажантска програма за млади роми която посолството е обявило.

Г-жа Йортхул насочи вниманието към двете програми, които финансира правителството на Кралство Норвегия у нас по посока ромската интеграция: "Младежи и деца в риск" и "Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо сътрудничество.

Представителят на Ромския образователен фонд за България г-н Милен Миланов представи добрите практики на Фонда, които са реализирани в България и анонсира новия конкурс за студентски стипендии за учебната 2013-2014 година.

Председателят на Център „Амалипе“ Деян Колев припомни, че има три стъпки за ромската интеграция: образование образование и още по-добро образование. Още преди дискусиите всички присъстващи бяха поздравени с химна на ромите „Джелем, Джелем”, който беше изпълнен на цигулка от учителят от Основно училище "Христо Ботев" в село Долни Цибър Миролюб Димитров, а заместник-министър Мариана Банчева получи подарък – ромското знаме.

В първия панел г-жа Банчева представи политиките на МОМН за образователна интеграция, като наблегна на това, че те могат да имат успех единствено, ако ромите участват активнo.

Във втория панел д-р Йосиф Нунев - държавен експерт в МОМН, запозна присъстващите с приноса на ромите в българското общество и с личните дилеми, които всеки ром с по-високо образование преминава през житейския и професионалния си път. Неговите разсъждения провокираха участниците да разкажат свои лични истории по дългия им път от махалата към престижните средни и висши училища. Разказите на директори на училища с преобладаващо ромски състав, роми - учители, студенти и ученици затрогнаха присъстващите в залата.

Участие в срещата от страна на Младежка фондация "Арете" взеха доц. д-р Янка Тоцева - програмен ръководител на програма "Образователен и информационен център", Тереза Борисова - студентка първи курс в специалност "Журналистика" на СУ "Св. Климент Охридски" и Борислав Борисов - студент втори курс в специалност "Медицински лаборант" в Медицински колеж "Й. Филатерова" към Медицинския университет в град София. Те активно се включиха в дискусиите като споделиха своя опит в областта на образованието и направиха редица конструктивни предложения.

Неслучайно в края на срещата дойде поканата от заместник-министър Мариана Банчева по-често да се провеждат срещи в този формат в МОМН.

Education HUB Workshop on May 9&10

Arete Youth

Програма "Образователен и информационен център" към Младежка фондация „Арете“ България, в партньорство със "Студентско общество за развитие на междуетническия диалог", има удоволствието да покани кандидат-студенти и студенти от ромски произход на семинар, свързан с кандидат-студентската кампания за учебната 2013-2014 г., който ще се проведе на 09 и 10 май 2012 г. в хотел "Симона", гр. София.

По време на семинара ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромския образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации.

Заявка за участие може да се свали от ТУК. С предимство ще бъдат кандидат-студентите и студентите, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.

Заявките се подават по електронен път на електронна поща yanka@areteyouth.org  до 28 април 2013 година. Одобрените участници ще бъдат уведомени на 30 април 2013г. между 14 и 17 часа.

За допълнителна информация: доц. д-р Янка Тоцева, Програмен ръководител на "Образователен и информационен център", тел: 02/980-90-21 и 0876-744-466

Roma Youth Leadership Camps “Forward Together” 2013

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" България обявява конкурс за участие в Младежки ромски лагери за развитие на лидерски умения „Заедно Напред“

През 2013 година Младежка фондация "Арете" България организира три лагера, участниците ще бъдат разделени на регионален принцип, като с предимство ще са младежи от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен, Монтана и Видин. И трите лагера ще се проведат през месеците юли и август в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица, община Карлово.

Целите  на  лагерите  са:
- Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
- Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
- Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
- Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
- Насърчаване на младежката активност;
- Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
- Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
- Запознаване с изявени роми;
- Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
- Забавна и активна работна среда.

Срок за кандидатстване: 10 юни 2013 г.

Критерии  за  участие:
- Младежи от 16 до 21 години - ученици 9-12 клас или завършили средно образование.
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Есе по една от двете зададени теми във формуляра.
- Минимален успех - Добър 4.00
- Правилно попълнен формуляр за кандидатстване.
- Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник.
- Препоръка от преподавател.

Документите да бъдат изпратени преди 10 юни 2013 г. на e-mail:  miglena@areteyouth.org или по пощата на адрес: Младежка фондация  „Арете“ България, бул.„Александър Стамболийски“ № 40, ет.4, гр. София

Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в младежки ромски лагер „Заедно  Напред“. Желателно е всички документи да бъдат попълнени четливо или обработени на компютър.

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от първата страница на ученическия бележник, както и страницата със срочните оценки. За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Попълнена и подписана декларация от родител или настойник.
5. Препоръка от преподавател, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.

Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от трите лагера по програма „Заедно Напред“. Младежите ще бъдат разпределени според възрастовата граница, която е 16 - 18 г. и 19 - 21 г. и региона, в който живеят, както следва:
- лагер за младежи от район Пазарджик от 19 до 26 юли 2013 г.
- лагер за младежи от район Сливен и Шумен от 04 до 11 август  2013 г.
- лагер за младежи от район Монтана и Видин от 18 до 25 август 2013 г.

Одобрените участници в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 1 юли  2013 г.

За контакт и допълнителна информация: тел: 02/980 90 21, e-mail: miglena@areteyouth.org

Social Entrepreneurship Training for Roma in Bulgaria

Arete Youth

Arete Youth Foundation delivered a 4-day training (2-5 April 2013) in cooperation with The Business Institute - a regional representative of Cisco Entrepreneurship Institute in Bulgaria. Eleven participants from 9 populated areas from all over the country were selected to take part in the training process. The purpose of the training was to take any vague or undeveloped business ideas and turn them into clear and viable business plans worthy of funding. Each of the participants had at least one business idea to develop during those four days, using methods and tools developed by The Business Institute, as well as innovative Stanford and Harvard university methodologies for assessing the business potential of ideas and their viability.

The very first day participants stated that they felt excited and expected to learn new things. During the training it turned out that they are learning a lot about themselves, in addition to the methodologies introduced by the trainers. At the end of the training participants unanimously agreed that they had not expected such clarity and practical approach during the training. All of the participants stated that as a result of this training, they have identified unsuspected weaknesses and strengths in their business ideas or plans.

Business skills and planning are one side of the coin, risk-assessment and resources may be the other, but the material of the coin itself is the person, the entrepreneur. Usually this is not the subject of discussion elsewhere, but during this training participants saw the vital importance of attitude, personality and communication skills for the success of any venture in life, including business. This is the first training of its kind in Bulgaria implemented with The Business Institute and Cisco, where Roma entrepreneurs are gathered from around the country specifically for the purpose of further developing their business ideas and and increase their chances of obtaining funding. We hope this will be the beginning of a stronger Roma Professional Network yet to come, where young professionals can be together and share knowledge, experience and resources to help each other.

__________________________________________________

Обучение по социално предприемачество за роми в България, 2-5 април 2013г.

Младежка фондация "Арете" България проведе 4-дневно обучение в сътрудничество с Института по Бизнес - регионален представител на международната компания Сиско за България. Единадесет участника от 9 населени места от цяла България бяха избрани да вземат участие в процеса на обучение. Целта на обучението бе да се вземат неясни и неразработени идеи за бизнес и да се превърнат в ясни и жизнеспособни бизнес планове, които са подходящи за финансиране. Всеки един от участниците имаше една идея, която да разработи през тези четири дни, като се използваха методи разработени от Института по Бизнес, както и методологии разработени в университетите в Станфорд и Харвард.

През първия ден участниците споделиха, че са развълнувани и очакват да научат нови неща. По време на обучението се оказа, че научават много за самите себе си, в допълнение на новите знания за методологиите, които фасилитаторите представиха. В края на обучението всички участници единодушно се съгласиха, че не са очаквали толкова ясен и практически подход за работа. Всички участници заявиха, че в резултат от обучението, те са идентифицирали неочаквани слабости и силни страни в своите бизнес идеи и планове.

Бизнес уменията и планирането са едната страна на монетата, оценката на риска и ресурсите може да са другата, но материалът, от който е направена самата монета е личността на самия предприемач. Обикновено това не е предмет на обсъждане, но по време на това обучение участниците се увериха във важността на отношението към света, личността и уменията за общуване за успеха на всяко начинание в живота, включително и за бизнеса. Това е първото обучение по рода си в България, осъществено заедно с Института по Бизнес на Сиско, където ромски предприемачи бяха събрани от цялата страна с точната цел да се доразработят техните бизнес идеи и да се увеличат шансовете им за финансиране. Надяваме се, че това е началото на по-силна Ромска професионална мрежа, където млади професионалисти се събират и си помагат помежду си като споделят опит, ресурси и знания.

Cristiana Grigore - Beginnings

Arete Youth

In the winter of 2012, I started writing an article about my Roma/Gypsy identity for The International Herald Tribune that profoundly changed the way I looked at my ethnicity and myself. James, my friend and often times my editor, was helping me with it. After the Starbucks where we were brainstorming closed, he brought me home. When I was about to get out the car I asked if we could first finish the paragraph we were working on. He agreed. I took out my laptop and we started working in the darkness.

I was writing about my childhood in Romania. After I got the highest award at the end of first grade, my classmates’ parents complained to my teacher that I was a Gypsy, an inferior class, and giving this award of high performance to a Gypsy was unacceptable. I had just received my award when I heard my teacher relaying this chatter to my mother. It was then when I “learned I must not to be the best in school.” I did not think about this episode for many years, but recalling it that evening was like a flash of lightening which struck my consciousness straight to my deepest emotions. Tears started to flow. 

I gradually came to understand that as a child I traded being the best in school for being socially accepted. Being rejected as a Gypsy was unbearable to me. So I was good at school, but not too good. I studied hard, but never earned the highest awards again, nor was I interested in them. Although curious and keen to learn, I developed a “je m’en fous” attitude toward achieving and education. My need to really perform was thus partially anaesthetized. 

Many sleepless nights later, after this flash of awareness, and weighing a few kilos less, I had gone through dozens of drafts of the article and was constantly communicating with The International Herald Tribune team. This process reset the way I perceived myself and what I could accomplish. Towards the end of the final version of the article I said: “I see no limits to developing my potential and performing at the highest level.” 

The desire to perform at my highest level was an awakening, unleashing an avalanche of new ideas. I began to envision a platform that would allow me to do that: a space where I could combine my academic interests with my creative writings; that would fit my renaissance idea of education, where developing intellectually, artistically and physically are all vital parts. Although my education looked glamorous from the outside (being a Fulbright scholar, having a Masters from Vanderbilt) there was so much more to learn. I was ready to change a pattern that had led me to treat learning superficially and unlearn an attitude that kept my ambition half asleep. I wanted to explore the multicultural history of Roma and its relevance for the 21st century society; my insights and abstract ideas needed to be further complemented by knowledge about historical events, political philosophy, sociology and other disciplines. And above all I needed to write, write and write. 

Towards the end of the summer of 2012, I started to travel to Cambridge, New Haven and New York to meet professors and professionals who could help me build this platform to realize my vision. Meeting Amartya Sen at Harvard helped me cut through this muggy academic reality. Among many other things, he labeled my approach as “unconventional,” and encouraged me to develop a theoretical framework for my ideas in New York...”because of [my] literary interests” a remark that stole a smile from my face. 

Professor Roger Berkowitz from Bard College was a complete surprise. I shook my head in disbelief when I heard this esteemed member of the academic world speak as he does. He acknowledges the weaknesses of the current higher education system, criticizes it (in a healthy and constructive way) and is open to a non-traditional approach to learning and journalistic writing. He is truly interested in passing knowledge to his students. It took me less than ten minutes to understand that we were speaking the same language and that I have a lot to learn from him. We discussed the possibility of me being a visiting scholar at the Hannah Arendt Center, which recently became a reality. 

At about the same time I met Brian Murray, the director of the Arete Youth Foundation, which runs projects for Roma youth. Brian contacted me after he read my Herald Tribune article. He introduced himself as a former Peace Corps volunteer who spent several years in Bulgaria, but when we met I also discovered that he is a Yale graduate in business, a very kind man with a beautiful young family, who is genuinely interested in making a difference for Roma youth. Sharing many common interests with his organization’s mission, I have now become Arete’s first international fellow, and the organization is supporting me financially during my stay at Bard, having started a fundraising campaign for me. 

All of this has happened during a highly destabilizing time. When the article was published, in June 2012, I was working on my Master’s thesis at Vanderbilt. I felt like a cook who had to stay in the kitchen, preparing a very complicated dish, while my friends were celebrating my success in the living room. That was only the beginning of a challenging time. Since then I have spent endless hours dealing with impersonal and mechanical challenges: scheduling travels, jet lag and exhaustion, visa renewals, applications and exams and moving many times. More personal setbacks, like the deaths of my host in Nashville, who was a remarkable woman, and, more recently, my dear grandma, made it feel like the ground was falling apart underneath me. 

These challenges have pushed my limits - emotionally, psychologically, physically - more than I had ever thought possible. But these challenges have also strengthened my ties with some remarkable people who were there for me all this time and offered me support and guidance from both sides of the ocean. Step by step, one by one, they helped me clear most of the underbrush standing in my way and I can now fully enjoy and celebrate all the good things going on in my life. 

The Hannah Arendt Center at Bard College is as close as I have gotten to the learning space I envisioned about a year ago. It constantly puts me in a state of awe. The events the center organizes have exposed me to great intellectuals and stimulating conversations (the subject for a future post) and it is only the beginning. I am also greatly honored to be Arete’s first international fellow. Knowing that people who don’t know me might support my work by donating to the fundraising campaign is inspiring. It makes me feel even more responsible about my work and my studies. 

Spring has arrived slowly in New York. We have had snow four times this March—along with rain and cold winds. On a recent sunny day, New Yorkers were jumping up and down with joy, hungry for sun and light. I joined them and had my first relaxing walk in a long time, often standing still just to be warmed up by the sun and to smile. Slowly, a year after recalling that “I learned not to be the best in school” in childhood, I am building the platform to support me “perform at my highest level.” Being a visiting scholar at Bard and a fellow at Arete is the beginning of it. I am being given an extraordinary chance for a new start. And this time I will not miss it. 

About friendship or how AYF volunteers worked together on March 15th and 16th

Arete Youth

„За приятелството“ или как протече работна среща  на доброволците от Младежка фондация „Арете“ на 15 и 16 март 2013 г. от Албина Гълъбова

- Извинявай... Какво??
- Съмишленици... Питам те дали имаш съмишленици.
- Че кой няма приятели? Всеки!
- Не приятели, а съмишленици. Тези, които...
- „Тези, които...“  какво?
- Тези, които имат същите цели като теб.
- Ами... С моите приятели ще отидем тази седмица на хижа...
- Не, не. Не планове, а цели. Идеали. Мисия.
- Аха... Ами... Не знам. Задължително ли е..?

Замислял ли си се какво означава думата „приятел“? Би ли ми формулирал значението и... Затрудняваш се малко, а? Нека опитам аз: да не би това да е някой, който винаги е в обкръжението ти, когато се веселиш? Не, не мисля. Тези хора остават само за купона с теб, не и когато стане напечено. Или може би „приятел“ е този, който плаче, когато плачеш и ти? Също не. Паулу Коелю в книгата си „Захир“ споменава, че: “Неистинските приятели се появяват само в трудни моменти, с тъжна физиономия на „солидарност“, докато в действителност нашето страдание им служи като утеха за собствения им нещастен живот.“ Бразилецът има право. Някои хора си мислят, че този, който им споделя проблемите си, е най-добрият им приятел. Нека помислим - най-добрият им приятел или най-качествената кофа за душевни отпадъци? Не може „приятел“ да е и човек, който няма собствено мнение за нещата, а чака да го направляваш преди всяка негова постъпка. Нали, все пак, искаш до себе си личност, а не послушно кутре или слабохарактерна машинка, подлежаща на контрол? Времето е отлично сито за пресяване на приятелствата и с годините човек осъзнава, че не от приятели има нужда, а от съмишленици. Но можеш ли да имаш и двете в едно??

Всеки има своя истина – за мен тя е една, за теб друга, но възможно ли е да съществуват хора, които стават приятели, че и дори се борят в името на обща цел? Мисля, че вече се досещате  за тях... Да, това са доброволците.

Да бъдеш доброволец означава да имаш нужда да помагаш и дори понякога малко егоистично – доброволците помагат и се чувстват добре от това, приятно им е на душата да бъдат значими и полезни. Но съществува ли наистина възможността хем да си прекарваш добре с някого, хем да работиш с него в името на една мисия? Естествено, че да! Че дори вчера го видях с очите си на срещата на доброволците от Младежка фондация „Арете“. Такива едни усмихнати, с игриви очи, енергични, надъхани да работят усърдно и не само за тези два дни за сборната среща, но и през останалите шест месеца.

Винаги човек може да познае новите от старите доброволци. Старите са сякаш убодени с игла – вдигат ръце, изказват мнение, освободени са, смеят се на висок глас и имат отговор на всеки въпрос, докато новите са плахи, стъпват леко, незабележимо, неуверено, но въпреки това изразяват мислите си като белобради мъдреци – тихо и затова всеки ги слуша. Знаете ли кое също е хубаво? Че няма правилни и грешни мнения, никой не те съди за това, че мислиш по определен начин. Свободата се разлива по всяко ъгълче на стаята. Няма стресиращи забележки, няма намусени и критични физиономии... Няма стрес и страх! И знаете ли защо? Защото са не само приятели, но и съмишленици... Да успееш да съчетаеш полезното с приятното, и то да бъде удовлетворяващо за теб, е едно трудно за овладяване изкуство, а, повярвайте, не се отдава на всеки. Но ето, че те са успели и доказателство за това са стотиците променени съдби с помощта на лагерите „Заедно напред“. Върху много от доброволците, включили се в тях през годините, остава да гори печатът на жаркото лято, изпълнено със незабравими спомени за новите приятели, проведените обучения, игри и емоции. Но не с това са така приветливи тези няколко дни, а с промяната, която настъпва след тях. Много от старите доброволци споделят, че именно лагерите „Заедно напред“ и участниците в тях, са главните виновници за да разгърнат потенциала си и да продължат своето образование. А, какво по-хубаво от това?

Хубаво е да си едно от паячетата в доброволческата мрежа, тъй като само присъствието ти на една среща, заедно с доброволците от фондация „Арете“, може да те обогати като личност – дали с красиви стихотворни слова, или със звънкия глас на някой доброволец, никой не знае... Но и адски ценно е да чуеш различното мнение на своите връстници. Разберете, че всеки човек си има собствена ключалка, през която гледа в една стая. В центъра на стаята стои един стол и всеки го вижда по различен начин. И в това ни е чара – в различната гледна точка. Става обаче още по-весело, ако трябва да обясним какво виждаме. Да, всеки ще каже стол, но аз ще избера да го нарисувам, Милко ще му посвети мелодия и ще я изсвири на цигулката, Катя ще си послужи с пианото, Тереза ще напише репортаж за стола, Боцко ще направи прическа в подобна форма, Митко ще му посвети стих, а Сашко ще изпее песен за него. Това е богатата палитра от качества, наречена Младежка фондация „Арете“ и затова, доброволци, колкото и някой да се опитва да убие различното у вас, никога не му позволявайте да го направи, защото ако това стане, то означава, че мисията на вашите родители е била провалена – мисията да ви изградят такива, каквито сте – младежи с мнение, добро сърце и позиция.

About friendship or how Arete Youth Foundation volunteers worked together on 15 and 16 March 2013 by Albina Galabova

- I'm sorry...What??
- Partners...I am asking you if you  have partners.
- Well, who doesn't have friends? Everyone!
- Not friends, but partners. Those, who...
- „Those, who...“  what?
- Those, who have the same goals as you.
- Well... My friends and I are going to a mountain cabin this week...
- No, no. Not plans, goals. Ideals. A mission.
- Aha... Well... I don't know. Is it obligatory..?

Have you thought what the word "friend" means? Could you formulate its meaning... It's a little difficult, isn't it? Let me try: isn't this someone, who is always around you when you're having fun? No, I don't think so. These people stay with you only for the party, but not when things get rough. Or maybe a "friend" is someone, who cries when you cry? No, that's not it. Paulo Coelho writes in his book "Zahir" that "Untrue friends appear only in difficult times, with a sad face of "solidarity", while in fact our suffering serves them as conciliation for their own miserable life“. That Brazilian is right. Some people think that the person, who shares his/her problems with them is their best friend. Let's think - your best friend or the most high-quality soul trash bin? A "friend" cannot be a person, who does not have his/her own opinion about things, but would rather wait for you to guide him/her for every step of the way. Isn't it true, after all, that you would want to have a strong person close to you, rather than obedient pet or frail mind, which is easily controlled? Time is an excellent sieve, which filters out friendships and as years pass by, you know that it is not friends that you need, rather, you need partners. But can you have both in the same person??
Everyone has a truth of his own – to me the truth is one, but for you it's another, but is it possible that there are people, who become your friends and even fight for the same goal? I think that you have already figured out who these people might be... Yes, those are volunteers.

Being a volunteer means feeling the need to help and even sometimes a acting a little selfish, as volunteers help and derive satisfaction from the fact that they are being useful and significant. But is it really possible to have a good time with someone, and at the same time work together for the same mission? Of course you can! I even saw that happening yesterday with my own eyes during the meeting of volunteers from the Arete foundation. They are all smiling, with playful eyes, energetic, highly motivated to work hard during these two days and in fact, during the next six months.

A person can always tell newly recruited volunteers from old ones. The seniors act as if they have been pinched with a needle - they raise their hands, share their opinion, they are free, laugh outloud and have an answer to every question, while the new ones are timid, watch their step, lack confidence and yet they express their thoughts like ancient wisemen - they do this quietly, and that is why everyone is listens to them. Do you know what's also good? There are no right or wrong opinions, nobody is judging the way you think. Freedom spills all over the room. There are no stressful comments, no sad or critical faces... There is no stress nor fear! And you know why? Because these are not just friends, they are also partners... Being able to combine fun with work and make it worthwhile for yourself - that's an art difficult to master and trust me, it does not work with everyone. However, here they are - they have succeeded and the evidence for that are the hundreds of changed destinies during the Zaedno Napred summer camps. Many volunteers hold dear in their hearts the stamp of the hot summer filled with unique memories about their new friends, the training sessions, games and emotions. Anyway, that's not what makes them so cheerful these days, rather, it is the change that they are going through. many of the senior volunteers share that it was precisely the Zaedno Napred camps that and their participants that made them deploy their potential and continue their education. Well, what could be better than that?

It's nice to be one of the spiders in the volunteer network, because simply attending one of these meetings, together with the Arete volunteers, makes you a richer person - with beautiful words, or by hearing the ringing voice of a volunteer, or something else... And it's also extremely valuable to hear the different opinions of your peers. You should understand that every person has his own viewpoint. In the center of the room there's a chair and everyone sees the chair in a different way. That's also our charm - in having different viewpoints. It gets even better when we have to explain what we see. yes, everyone is going to say we see a chair, but I may choose to draw it, Milko may decide to devote a special melody to it and will play it on his violine, Katya may decide to use the piano, Teresa may write a story about that chair, Botzko could make a hairstyle to resemble it, Mitko will devote a poem, and Sashko will sing a song. This is the rich pool of qualities called Arete foundation, and this is why you, the volunteers should know that no matter how hard someone may try to kill what is different about you, you must never let them. If you let it happen, then that would mean that the mission of your parents is ruined - and it is to build who you really are, young people with their own opinions, good heart and position.

The Learning Teacher Magazine Article about Arete Youth Foundation

Arete Youth

The Learning Teacher Magazine is published in Sweden and has presented the work of Arete Youth Foundation to its readers. Please, follow the LINK to access the magazine. You can see some of our youth members on the front page and read the article on page 10 and 11.

You can also read the article below:

Founded in the US in 2005, Areté Youth Foundation is a 501(c)3 organization supporting high-potential youth who are limited by social and economic barriers in Bulgaria and the Balkans. Areté (from the Greek) means being the best you can be, reaching your highest human potential. Our Mission is to build sustainable social networks that encourage educational pursuits, instill a culture of giving back and promote mentorship. We envision a Roma community of engaged citizens and positive role models who support each other to achieve educational, financial, and personal success.

In 2010 Areté Youth Foundation was registered in Bulgaria and started working on a project called Role models for tomorrow, funded by America for Bulgaria Foundation. The activities of this project are directed towards overcoming social inequality and discrimination against Roma youths and their active inclusion in the civil and political life of the country. The programs of our foundation motivate the young Roma to continue their education and develop as better people and professionals.

At the moment Areté Youth Foundation Bulgaria has three programs:
· Zaedno Napred (Forward together), whose purpose is to increase the number of students from Roma origin, who graduate Senior High School.
· Educational and Information Hub, whose purpose is to increase the number of university students of Roma origin, who graduate higher education.
· Roma Professional Network aiming at decreasing the number of unemployed Roma.

A major priority for the Zaedno Napred program is organizing the Roma youth camps. The purpose of these camps is to motivate young Roma to continue their education and obtain leadership skills, who contribute to their personal and career development and make them active and involved citizens. Zaedno Napred summer camps were started in 2002 and Areté Youth Foundation has been organizing them since the beginning of 2011. In the last two years there have been 6 camps - 2 in 2011 and 4 in 2012. A total of 180 youths took part, aged 16-21 from all over the country.
Camps continue for 7 days with intensive training in the field of Roma history and culture, formation of leadership skills, the value of volunteering, presenting the ways to prevent discrimination and overcoming stereotypes. In 2013 there are going to be 3 more camps with participants from all over the country.

The Areté Youth Volunteer Network was established right after the camps held in 2011. It is used by young Roma to implement different initiatives and campaigns throughout the country.

The Education and Information Hub program has the following main goals:
· Making High School students acquainted with opportunities to obtain higher education   in Bulgaria and abroad, as well as opportunities to receive a scholarship;
· Creating a network of at least 50 students from different universities and offer them mentors;
· Developing a partnership network in Bulgaria, Europe and the US in order to support the education of young Roma;
· Creating and maintaining a blog, which interested young Roma can use to be informed about up-to-date educational opportunities.

Roma Professional Network program aims at encouraging contacts between young Roma professionals, by providing opportunities for professional development in the public and private sector. The network was established in 2011 and has been gradually growing ever since to reach the current number of 170 people. The registration in the online community of the RPN gives access to a set of information and posts, where each member has the floor, can share information about different opportunities, events and trends.

So far 11 events have been held throughout the country. Over 130 people have benefited from different training courses, which have provided the participants with enough skills to successfully go through job/internship interviews, as well as develop of their own businesses.

At the moment Roma Professional Network is conducting meetings with young Roma in the larger towns of the country, in order to assess the needs of those, who have completed their education and the difficulties they come across when looking for employment. The RPN team is going to use this information in order to design services, which are going to be tailored to address the most current problems and needs of network members.

The team of Areté Youth Foundation believes that we need to invest in initiatives directed towards young people and supporting efforts which provide opportunities for making the leaders of tomorrow.

__________________________________________________________________________

Списанието The Learning Teacher Magazine се издава в Швеция и представи дейността на Младежка фондация "Арете" на читателите си. Можете да прочетете статията ТУК на стр. 10 и 11, както и да видите част от младежите, с които работим, на заглавната страница.

За Ваше улеснение публикуваме съдържанието на статията и в блога:

Младежка фондация "Арете" е основана в САЩ през 2005 година. Мисията на организацията е да овласти ромските младежи в България и на Балканите чрез предоставяне на образователни възможности, подкрепяне на развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие. Дейностите ѝ са насочени към преодоляване на социалното неравенство и дискриминацията спрямо ромските младежи и активното им включване в гражданския и политическия живот на страната. Чрез нейните програми се мотивират младите роми да продължат своето образование и да се развиват професионално и личностно.

Младежка фондация "Арете" започва дейността си в България през 2010 година по тригодишен проект  "Ролеви модели на утрешния ден", финансиран от Фондация "Америка за България". Екипът на фондацията изповядва философията, че трябва да се инвестира в инициативи, насочени към младите хора и в подкрепа на усилия, които им предоставят възможности да станат лидери на утрешния ден.

Младежка фондация "Арете" България работи по три  програми:
- "Заедно Напред", чиято цел е повишаване броя на учениците от ромски произход, които завършват средно образование.
- "Образователен и информационен център", чиято цел е повишаване броя на студентите от ромски произход, които завършват висше образование.
- "Ромска професионална мрежа" с цел намaляване броя на безработните от ромски произход

Основен приоритет на Програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери. Те целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани. Летните лагери "Заедно Напред" се провеждат от 2002 г., като Младежка фондация "Арете" ги организира от началото на 2011г.  През последните две години се проведоха шест лагера - два през 2011 г. и четири през 2012 г. В тях участваха 180 млади роми на възраст от 16 до 21 г. от цялата страна.

Лагерите са седемдневни с интензивно обучение в областта на историята и културата на ромите, формиране на лидерски умения, стремеж към доброволчеството, запознаване с пътищата за превенция на дискриминацията и преодоляване на стереотипите.

След проведените летни лагери през 2011 г. се учреди Младежката доброволческа мрежа, чрез която младите роми осъществят различни инициативи и кампании в цялата страна. През 2013 г. ще се проведат 3 ромски лагери, в които могат да участват младежи от цялата страна.

Програма "Образователен и информационен център" има за свои основни цели:
- да запознае учениците от гимназиалните класове с възможности да получат висше образование в България и чужбина и с възможностите за получаване на стипендии;
- да създаде мрежа от поне 50 студенти от различни университети и да им предложи ментори;
- да развие партньорска мрежа в България, Европа и САЩ в подкрепа на образованието на младите роми;
- да създаде и поддържа блог, чрез който заинтересувани ромски младежи ще могат да се информират за актуални образователни възможности.

Програма "Ромската професионална мрежа" има за цел да насърчи контактите на млади професионалисти от ромски произход, като им предоставя възможности за професионално развитие в частния и публичния сектор. Мрежата се създава през 2011 г. като постепенно набира все повече членове, за да достигнат до днешните 170 души. Чрез регистриране в онлайн общността на Ромската професионална мрежа се предоставя форум, където всеки член има право на глас, може да споделя информация за различни възможности, събития и тенденции.

До момента по програмата са проведени 11 срещи из цялата страна. Обхванати са над 130 души, участвали в различни обучения, които са ги подготвили да преминат успешно интервюта за стажове и работа, както и за развиване на собствен бизнес.

В момента Ромската професионална мрежа провежда срещи с млади роми в по-големите  градове на страната, за да се запознае с нуждите на тези, които са завършили своето образование както и с трудностите, които всеки един от тях среща при намирането на работа.

С тази информация екипът ще може да състави услуги, които отговарят точно на най-актуалните проблеми и нужди на членовете на мрежата.

The Arete Fellowship Program

Arete Youth

We are happy to announce a new international program - the Arete Youth Fellowship Program.

The fellowship will be a highly-selective, international program that supports inspirational and aspirational young Roma throughout the world who are seeking to excel in their respective field of interest. Through this program we hope to provide an important platform for our fellows while supporting their development and access to opportunities.

Our first fellow - Cristiana Grigore from Romania - exemplifies our organizational aspirations for the fellowship. Cristiana is a Roma Fulbright scholar who recently received a Masters degree in International Education Policies and Management from Vanderbilt University. She will be spending the next six-months as a visiting scholar at the Hannah Arendt Center for Politics and Humanities at Bard College.

Cristiana has written op-eds in the New York Times and the International Herald Tribune and has a unique perspective on changing negative perceptions of Roma/Gypsies. In addition to continuing her graduate studies, she hopes to continue to write and create a new social dynamic in the global Roma community.

We are currently seeking funding for her living expenses while at Bard.

As a supporter of Cristiana at any financial level, you will have unprecedented access to her experience as she explores her writings and ideas. This will include monthly emails and conference calls where Cristiana will discuss her progress and experience to date.

As an Angel Supporter ($1,000 or more), Cristiana will find time throughout her process to meet individually (by phone or in person to those in the New York City area) and encourage an interactive conversation.

We hope that you can find time to learn more about Cristiana and her aspirational journey to impact her community and our world.

To reach our donation page: Click here
To learn more about Cristiana and our program: Click here

Meeting held in Sofia for improving the educational motivation and information

Arete Youth

Среща в гр. София за повишаване на образователната мотивация и информиране за възможностите за  кандидатстване в колежи и университети и за получаване на стипендии

На  7 февуари 2013 г. се проведе среща с кандидат-студенти от ромски произход от средните училища с цел запознаване с възможностите за продължаване на образованието. На нея присъстваха над 30 човека - ученици от осем различни училища: 135 СОУ "Ян Амос Коменски", 140 СОУ „Иван Богоров“, Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, НСОУ „София“, 94 СОУ „Димитър Страшимиров“, 66 СОУ „Филип Станиславов“, 74 СОУ „Гоце Делчев“ от София и ПГ по туризъм и хранителни технологии - Разлог, завършили средното си образование млади роми, учители и гости. Сред тях бяха Йолийн Майнерс от Германия - ученичка по обменна програма в 35 СОУ  „Добри Войников“ - гр. София и Кармел Сутклиф - студент в докторска програма в Университета на Южна Австралия, която пише дисертация по социология, свързана със социо-културните особености на живота в ромско гето.

Участие в срещата взеха и две доброволки Дженевийв и Хана по  обменната програма "Building Grassroots Advocacy in Minority Communities”, за България, Унгария, Румъния, Словакия и САЩ. Двете гостенки от САЩ споделиха своя опит от учене в университети и подчертаха важността на образованието както за самата личност, но така също и развитието на общността, към която всеки принадлежи.

В последвалата дискусия участниците споделяха своите очаквания и надежди за развитие в образователната сфера. Те споделиха, че вече знаят: Какво е нужно преди да кандидатствам и след това? Колко много специалности има в университетите?; Как да се  избере подходяща специалност и как да се насочи човек в бъдеще  към подходяща реализация с тази специалност?

Основните им очаквания са:
- да бъдат включени в кандидат-студентските курсове;
- да получат информация и възможност да кандидатстват за стипендия за кандидат-студентска подготовка и възможности за други стипендии, които да им помогнат да продължат образованието си;
- да бъдат включени в различни инициативи и кампании;
- един участник е пожелал  фондация „Арете“ да му помогне да научи английски език, за да може да кандидатства във Великобритания;
- друг би искал да му помогнем да кандидатства за стипендията на Ромския образователен фонд;
- двама са пожелали индивидуални консултации за професионално ориентиране при избор на специалности и университети.

Meeting held in Sofia for improving the educational motivation and information regarding the opportunities for applying in college and university as well as scholarships

A meeting was held on 7th February 2013 with Roma university applicants in order to make them acquainted with the opportunities for continuing their education. Thirty participants attended - students from eight different schools: 135th "Yan Amos Komenski" High School, 140th "Ivan Bogorov" High School, Sofia School of Bread and Pastry Technologies, "Sofia" High School, 94th High School "Dimitar Strashimirov", 66th High School "Phillip Stanislavov", 74th High School "Goce Delchev" from Sofia and the Vocational School for Tourism and Food Technologies in Razlog, high school Roma graduates, teachers and guests. Two of the guests were Jolene Mayers from Germany - a high school exchange student in 35th High School „Dobri Voinikov“ in Sofia and Carmel Sutcliffe - a doctorate student at the University of South Australia, who's writing her dissertation on sociology, related to the social and cultural specifics of life in the Roma ghetto.

Two volunteers from the US - Genevieve and Hannah also participated in the meeting. They are here in Bulgaria as part of their involvement with the Legislative Fellows Program to the US Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs: "Building Grassroots Advocacy in Minority Communities”. This program includes participants from Bulgaria, Hungary, Romania, Slovakia and USA. The two guests from the US shared their experience of studying in universities and emphasized the importance of education for  developing our personality and the community that we are part of.

During the follow-up discussion participants shared their expectations and hopes for development in the educational field. They stated that they already know a) what has to be done before they apply and after that, and b) how to select the appropriate study major and c) how to select their direction of professional realization once their studies are complete.

Their main expectations are:
- to be included in preparation courses for university applicants;
- to receive information and the opportunity to apply for a scholarship which covers the applicant preparation, as well as other scholarship opportunities, which can help continue their education;
- to be included in various initiatives and campaigns;
- one of the participants has expressed willingness to receive help from Arete foundation in order to begin studying English language, so that he can apply for studies in the United Kingdom;
- another one of the participants would like us to help him with his scholarship application from the Roma Education Fund;
- Two participants expressed their willingness to receive personal consultations for vocational career orientation when selecting majors and universities.

Zaedno Napred Camps 2013 Promotional Campaign Begins

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България кани доброволците от младежката мрежа на работна среща на 15  и 16 март 2013 г. във връзка с провеждането на информационна  кампания за ромските лагери "Заедно Напред" 2013, която ще се проведе в хотел „Симона“,  гр. София.

Срок за кандидатстване: 11 март 2013 г.

Целта на срещата е планиране на дейности за провеждане на информационната кампания за предстоящите ромските лагери "Заедно Напред" 2013 в цялата страна.

Профил на участниците:

- Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“ през последните 2 години.

- Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете".

- Да имат желание да участват в дейностите на информационната кампания за ромски лагери "Заедно Напред" 2013.

- Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за срещата?

Изтеглете формуляра, попълнете го и го изпратете на електронна поща: miglena@areteyouth.org  до 11 март 2013 г. Участниците под 18 г., моля да изтеглят и попълнят и декларация от родител или настойник.

Meetings in the Towns of Montana, Lom and Vidin

Arete Youth

Срещи с ученици-роми за информиране за възможностите за  кандидатстване в колежи и университети и за получаване на стипендии в Монтана, Лом и Видин

През януари бяха проведени три срещи в Северозападна България.

Първата беше в град Монтана на 22 януари 2013 г. в Общинския младежки дом. На срещата присъстваха представители на община Монтана, РИО на МОМН и кариерни консултанти от Центъра за кариерно ориентиране, 27 ученици от ромски произход на възраст от 17 до 20 години, ученици от 11 и 12, но  и няколко дипломирани с интерес към висшето образование. Участниците бяха от 9 населени места - град Монтана и селата Владимирово, Дългоделци, Долно Белотинци, Василовци, Комощица, Медковец, Долно Церовене и Расово, които  са ученици в 8 различни училища - Професионална гимназия по лека промишленост, Професионално-техническа гимназия, Финансово-стопанска гимназия, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, Професионална гимназия по транспорт,  7 СОУ и 9 СОУ от Монтана и СОУ "Отец Паисий" от село Медковец. Специални гости бяха трима студенти от Филиала на ВТУ във Враца, които споделиха своя опит как са станали студенти и как са кандидатствали и получили стипендия от Ромския образователен фонд - Будапеща. Те отговориха и на редица въпроси зададени от учениците в хода на дискусията.

Следващата среща беше на 23 януари 2013г. в град Лом и се реализира с любезното домакинство на Фондация "Рома - Лом".  Интерес проявиха 20  ученици на възраст от 16 до 19 години от 11 и 12, но и няколко дипломирани. Наред с тези  от Лом, дойдоха ученици от  още четири населени места - град Брусарци и  селата Крива бара, Медковец и Василовци. Групата беше от ученици на пет различни училища - СОУ „Димитър Маринов“; СОУ „Отец Паисий“, Професионална гимназия по производствени технологии от Лом, СОУ „Хр. Ботев“- Брусарци и СОУ „Отец Паисий“ - село Медковец.Трета среща се проведе на 24 януари 2013 г. в град Видин в актовата зала на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий". На нея присъстваха  повече от 90  ученици на възраст от 17 до 19 години. Те бяха от различни  населени места: градовете Видин, Кула, Брегово, Белоградчик  и Грамада и селата Флорентин, Острокапци, Новоселци, Арчар, Ново село, Иново, Ошане и Неговановци. Те са ученици в 13 различни училища в общо 7 населени места - Видин, Димово, Арчар, Ново село, Кула, Брегово, Белоградчик.  Това се Гимназия с Преподаване на Чужди Езици "Йордан Радичков"; Професионална Техническа Гимназия "Васил Левски";  Професионална Гимназия по Облекло и Хранене "Михалаки Георгиев"; Средно Общообразователно Училище "Св. Св. Кирил и Методий"; Природоматематическа Гимназия "Екзарх Антим I"; Средно Общообразователно Училище "Цар Симеон Велики"; Професионална Гимназия "Проф.Д-Р Асен Златаров" във Видин; Средно Общообразователно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - Ново село; Средно Общообразователно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Брегово; СОУ "Васил Левски" - гр. Кула; СОУ "Христо Ботев" - Белоградчик; Професионална гимназия по икономика - гр. Димово и СОУ "Хр. Ботев" с. Арчар.

Участниците в срещите споделиха, че са получили много полезна информация за университетите и колежите, за процедурата по кандидатстване и за възможностите за получаване на стипендии, затова как да си изберат професия, за формите на обучение в университетите, как се става студент, какви университети има в България, за изпитите, за значението на дипломата;  за нови начини за получаване на информация за професии, които са търсени в момента. По време на срещите и последвалите дискусии те проявиха интерес не само към възможностите да се учи в България, но и към университети в Европа. 

Основните им очаквания са по посока информиране за възможностите за: консултации относно избор на специалности и професия, кандидат-студентски курсове и обучение за успешно справяне с матурите и кандидат-студентските изпити; стипендии за карти и учебници; финансиране; за включване в летните лагери, организирани от "Арете"; да се научи нещо повече за предварителните изпити;  срокове, дати, критерии за стипендии в университетите.

Meetings in the towns of Montana, Lom and Vidin with Roma students to inform them about the opportunities for applying in colleges and universities and for obtaining scholarships

Three meetings were held in January in Northwestern Bulgaria.

The first one was in the town of Montana on 22 January 2013, held at the Youth Municipal Center. Representatives of the municipality of Montana were present, as well the Regional Educational Inspectorate and career consultants from the Career Orientation Center. Twenty-seven Roma students aged 17-20 attended the event - all of them either current students in Senior High School or recent graduates who were interested in applying for college. Participants came from 9 populated areas  - town of Montana, villages of Vladimirovo, Dalgodeltzi, Dolno Belotintzi, Vasilovtzi, Komoshitza, Medkovetz, Dolno Tzerovene and Rasovo. Participants came from a total of 8 different schools - the Vocational Light Industry High School, Vocational Technical High School, Finance and Sport High School, Construction, Architecture and Geodesy High School, Vocational Transport High School,  7th High School and 9th High School in Montana and "Otetz Paisii" High School in the village of Medkovetz. Special guests were hosted - three students from the Veliko Tarnovo University branch in the town of Vratza, who shared their experience of becoming a university student, applying and obtaining a scholarship from the Roma Education Fund - Budapest. They answered a number of questions asked by High School students during the event.

The next meeting was held on 23 January 2013г. in the town of Lom and was implemented with the kind assistance of "Roma-Lom Foundation. Twenty students aged 16-19 attended the event, most of them currently in Senior High School and a few graduates. Along with the students in Lom, there were students from another four populated areas - town of Brusartzi, the villages of Kriva Bara, Medkovetz and Vasilovtzi. The group was from five different schools - "Dimitar Marinov"High School; "Otetz Pasisii" High School, Vocational Production Technologies High School in Lom, "Hristo Botev"High School in Brusartzi and "Otetz Pasisii" from the village of Medkovetz.

The third meeting was held on 24 January 2013 in the town of Vidin. More than 90 students aged 17-19 were present. The participants came from different areas: the towns of Vidin, Kula, Bregovo, Belogradchik and Gramada, as well as the villages of Florentin, Ostrokaptzi, Novoseltzi, Archar, Novo selo, Inovo, Oshane and Negovanovtzi. Participants came from 13 different schools from a total of 7 populated areas - Vidin, Dimovo, Archar, Novo selo, Kula, Bregovo and Belogradchik.  The names of the schools are: "Yordan Radichkov" Foreign Language High School; "Vasiil Levski" Vocational Technical High School; "Mihalaki Georgiev" Vocational High School for Foods and  Clothing; "Sv. Sv. Kiril i Metodii" High School; "Ekzarh Antim I" Mathematical and Natural Sciences High School; "Tzar Simeon Veliki" High School; "Prof. Dr. Asen Zlatarov" Vocational High School; "Sv. Sv. Kiril i Metodii" High School in Novo selo; "Sv. Sv. Kiril i Metodii" High School on the town of Bregovo; "Vasil Levski" High School - town of Kula; "Hristo Botev" High School in the town of Belogradchik; Vocational High School in Economics  - Dimovo and "Hristo Botev" High School in Archar.

Participants shared that during the events they received very useful information for universities and colleges, the procedure of applying and opportunities for scholarships, the ways to select a profession, the available forms of tuition in universities the ways of becoming a university student, exams, the significance of the High School diploma. They also learned new ways of obtaining information for different professions, which are currently in demand. During these meetings and the follow-up discussions students were interested in opportunities for education both in Bulgaria and abroad.

The main expectations of participants are to receive more information about: consultations on how to choose your major and profession, university-applicant courses, training courses for successful taking of the graduation and entry exams; scholarships for transportation cards and textbooks; funding; inclusion in the summer camps organized by "Arete"; learning more about preliminary graduation exams;  terms, dates, criteria for university scholarships.

Training Course in Entrepreneurship and Project Management

Arete Youth

Ако сте инициативни и знаете, че успехът е Вашата съдба, ако имате идея или проект, по който работите и искате да го финансирате, кандидатствайте за обучение по предприемачество до 25 март 2013г.!

Ромската професионална мрежа към Младежка фондация "Арете", съвместно с Института за предприемачи на Сиско и нейните партньори в България от The Business Institute организират обучение по социално предприемачество и бизнес моделиране. Използват се методики на американските университети Станфорд, Харвард, Корнел и други, специално адаптирани за българските условия. Тези от Вас, които успешно завършат обучението и разработят своя инвестиционен проект напълно, ще бъдат отлично подготвени да кандидатстват за неговото финансиране със сума от EUR 20 000 до EUR 200 000 в един от двата инвестиционни фонда: "LaunchHub" и/или "Eleven". За повече информация разгледайте сайтовете на отделните фондове.

Изискване за кандидатите е да имат идея или проект, който да искат да осъществят - разработване на нова услуга или продукт, който липсва на пазара в момента или просто това, което Вие сте решили да правите е много по-добро от съществуващите продукти и/или услуги. Оценката на кандидатите се основава на ценноста на идеята и ясното й описание в онлайн формуляра за кандидатстване.

Обучението ще се проведе на български език в периода 2-5 април 2013 в гр. София. Младежка фондация "Арете" поема таксата за обучението, настаняването в хотел за продължителността на обучението и закуската сутрин. Всички участници трябва да поемат пътните си разходи от и до гр. София, както и разхода за обяд и вечеря. Групата е малка и ще се състои от 15 участници от цялата страна. Няма възрастово или образователно ограничение за кандидатите.

Кандидатства се онлайн ТУК, процесът отнема около половин час в зависимост от това колко добре сте подготвени за отговор на въпросите. Ще се свържем с всички кандидатствали, за да дадем обратна връзка. Приемът на кандидатури започва от 8 февруари 2013г. и ще продължи до 25 март 2013г.

За допълнителна информация може да се свържете с Божидар Драганов на тел 02-980-90-21 или 0878-744-462, както и на електронна поща: bozhidar@areteyouth.org

Arete Youth Volunteers from Sliven Area

Arete Youth

На 28 декември 2012 г. доброволци от Младежката мрежа на фондация "Арете" посетиха Център за трудотерапия "Милосърдие" за пълнолетни лица с увреждания гр. Сливен. Поводът на посещението бяха Коледните и Новогодишните празници.

Доброволците организираха специална празнична програма и подготвиха символични подаръци и изненади за хората в центъра. След изнесената програма доброволците се запознаха отблизо с хората от центъра и техните интереси и занимания: рисуване, изработване на картички и плетиво. Този ден беше приятен и изпълнен с положителни емоции както за доброволците, така и за техните любезни домакини. Снимки от събитието можете да видите ТУК.

Идеята за тази благотворителна инициатива възникна по време на лагера "Заедно Напред" 2012 регион Сливен, който се проведе през лятото на 2012 г. в с. Равда. Тази дейност е част от поредицата проекти по региони, реализирани от участниците в лагерите с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" и съдействие от страна на Младежка фондация "Арете" по проект "Ролеви модели на утрешния ден".

Реализирането на този проект се осъществи с активното участие на доброволците от Сливен и Котел - Стефан Костов, Таня Михаилова, Петър Костов, Галина Василева, Ани Христова, Владимир Диндиряков, Илия Христов и Димитър Асенов.

On 28th December 2012 volunteers from the Arete Youth Network visited the center for labor therapy "Milosardie" for disabled adults in the city of Sliven. The reason for that visit were the forthcoming Christmas and New Year holidays.

The volunteers organized a special celebration program and prepared small gifts and surprises for the people residing at the therapy center. During their visit, the youths performed their celebration program and gave away their gifts, bringing a great surprise for everyone at the center. After the program was completed, the volunteers personally met with people from the therapy center and became familiar with their interests and activities, such as drawing, making cards and knitting. This day was a good day filled with positive emotions for both volunteers and therapy center residents. Please, chlick HERE to see pictures from the event.

The idea for this charity initiative was born during a "Zaedno Napred" camp in the region of Sliven, which was implemented in 2012 in Ravda. This initiative is part of the follow-up projects distributed by regions, implemented by participants in camps which were held with the financial support of America for Bulgaria Foundation and Arete Youth Foundation for the project "Role models of tomorrow".

The implementation of this project was performed with the active participation of volunteers from Sliven and Kotel - Stefan Kostov, Tanya Mihailova, Petar Kostov, Galina Vassileva, Ani Hristova, Vladimir Dindiriakov, Ilia Hristov and Dimitar Asenov.

Anti-Trafficking of Human Beings

Arete Youth

          На 17 декември 2012 г. доброволци от Младежката мрежа към фондация "Арете" проведоха среща с група ученици от 9 до 12 клас на 135 СОУ "Ян Амос Коменски" гр. София. Основната тема на срещата беше "Борба с  трафика на хора". 
          В началото на мероприятието доброволците представиха изготвената от тях презентация, свързана с превенцията на трафика на хора. Тя предизвика интереса на младите хора поради своя интерактивен характер и провокира много въпроси и мнения. След това беше прожектиран кратък филм за трафика на хора, любезно предоставен на Младежка фондация "Арете" от Корпус на мира на САЩ в България. Те задаваха въпроси и дискутираха причините за трафика на хора и възможностите за превенция на попадането в ситуация, заплашваща да ги направи жертви на канал или мрежа за трафик. В края на срещата те изявиха желания за получаване на още информация. Представителите на  Младежката мрежа към фондация "Арете" им подариха един диск от подготвените специално за ученическа аудитория от Сдружение Face to Face и Международна организация по миграция  с няколко филма по темата.
          Идеята за тази среща беше предложена и обсъдена по време на лагера "Заедно Напред" 2012, регион Пазарджик, който се проведе през лятото на 2012 година в Равда. Тя се реализира като част от малките последващи проекти, подготвени от участниците в лагерите и финансирани със средства от проекта "Ролеви модели на утрешния ден" на Младежка фондация "Арете".
          В изпълнението на този проект най-активно участие взеха доброволците - Богомил Цанов - ученик в 135 СОУ "Ян Амос Коменски", Тереза Борисова - студентка в първи курс специалност "Журналистика" в СУ "Св. Климент Охридски" и Цветомир Димитров - ученик в Професионална Гимназия по топлинна хладилна техника "Карл фон Линде". Съдейстие и участие взе и координаторът на мрежата - Миглена Йорданова.
          Снимки от събитието можете да видите тук.

          On December 17th 2012 volunteers from the youth network of Arete foundation conducted a meeting with students from 9th to 12th grade of the 135th "Yan Amos Komenski" High School in Sofia. The main theme of the meeting was "Anti-Trafficking of Human Beings". 
          In the beginning of the event the volunteers did the presentation they had prepared related to prevention of human traffic. It provoked the interest of young people because of its interactive nature and there were many questions and opinions given. After that a short movie was shown about human traffic, kindly provided to Arete Youth Foundation by Peace Corps. Students were very impressed by the presentation and the movie. They asked questions and discussed the reasons for human traffic, as well as the opportunities for preventing a situation where anyone is threatened of becoming a victim of a traffic network. At the end of the meeting participants were interested in obtaining more information. Representatives of Arete Youth Foundation gave them a DVD which was specially prepared for student display by Face to Face and International Organization for Migration, containing several movies on this issue.
          The idea for this meeting was proposed and discussed during the "Zaedno Napred" camp in 2012 in the village of Ravda, by participants from the Pazardjik region. The idea was then implemented as part of the follow-up projects prepared by camp participants and funded by Arete Youth Foundation as part of the "Role models for Tomorrow" program.
          Several volunteers were extremely active in the implementation of this project, such as Bogomil Tzanov (student in 135th "Yan Amos Komenski" High School, Tereza Borisova - undergraduate university student at the Sofia university majoring in Journalism and tzvetomir Dimitrov - student at the Vocational High School for heat and refrigeration equipment "Carl von Linde". The coordinator of the network - Miglena Yordanova also took part and provided assistance.
          Please follow the link to see pictures from the event.

Scholarships for High School Students

Arete Youth

За втора поредна година Фондация „Америка за България” предостави средства за изпълнение на Програмата за подкрепа на ученици от гимназиална степен на Младежка фондация „Арете“. През учебната 2012/2013 година подкрепяме 42 ученици от 28 населени места.

Получихме писмо от един от стипендиантите ни и бихме искали да го спoделим с вас!

Казвам се Сашко Любчов и съм на 18 г. Уча последна година във Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски", гр. Монтана със специалност "Банково дело", след положени успешно матури ще получа документ за трета степен на квалификация финансист. Успехът ми през миналата учебна година е Отличен (5,90), за което отправям искрени благодарности към Младежка фондация "Арете", към която съм стипендиант вече втора година и която ми осигурява учебниците и учебните пособия, необходими за успешното ми завършване. Благодаря най-вече на Миглена Йорданова и Дани Адамова за учтивото отношение и разбирането им към мен.

Успоредно с учебните си задължения аз се явявам на концерти и конкурси за народно пеене, за които ме подготвя моят ръководител Асен Асенов, на когото съм благодарен и който освен отличен музикален педагог, диригент и оркестрант, е и директор на Общински младежки дом в Монтана. През тази учебна година съм спечелил 9 награди, от които 6 първи места от конкурсите в градовете и селата: гр. Стара Загора (Дванадесети национален музикално-фолклорен конкурс "Орфеево изворче"), гр. Варна (Осемнадесети национален детски фолклорен конкурс "Диньо Маринов"), с. Обединение, гр. Полски Тръмбеш (Национален събор-надпяване "Авлига пее", посветен на Мита Стойчева), община Георги Дамяново (Традиционен фолклорен събор "Свидня" ), с. Каран Върбовка, община Две могили (Първи фолклорен младежки фестивал "Жива вода"), с. Царевец, община Свищов (Втори национален фолклорен фестивал "Фолклорен извор"); 2 втори места от конкурсите в градовете: гр. Русе (Пети национален конкурс за изпълнители на народна музика ), гр. Кюстендил (Шести международен фолклорен конкурс " Пауталия" ) и 1 приз от Четвърти детски национален фолклорен конкурс "Напеви от Северозапада", провел се в гр. Монтана и връчен ми от кмета на община Монтана Златко Живков. Въз основа на някои от наградите през май месец на 2012 г. бях възнаграден от кмета на гр. Монтана с еднократна стипендия в размер на 290 лв.

За финал бих искал да насърча всички онези младежи, имащи добър успех, които не са част от Младежка фондация "Арете", да не се притесняват да кандидатстват и ако бъдат одобрени, да участват активно във всички инициативи на фондацията, защото тази организация наистина помага на всички младежи като мен да сбъднат своите мечти, които са свързани с получаване на средно образование, продължаване във ВУЗ и успешното реализиране на пазара на труда.

World AIDS Day

Arete Youth

Доброволците от Младежката мрежа към фондация "Арете" отбелязаха Световния ден за борба със СПИН

Общо в 10 града на страната доброволците от Младежката мрежа към фондация "Арете" отбелязаха с различни инициативи 1 декември - Световния ден за борба със СПИН. В акциите взеха участие общо 35 доброволци, от които 20 момчета и 15 момичета. Дейностите се реализираха в училища, ромски махали и централните части на градовете. Подкрепа на местно нива оказаха училища, общини, офиси на БЧК и РЗИ, НПО и др.

Доброволците Данчо Якимов, Християн Раев, Димитрина Томанова и техни приятели раздаваха материали за превенция на ХИВ и СПИН в центъра на Благоевград и над 100 човека от града получиха информация.

В Кнежа на 30 ноември Александра Методиева с помощта на новите попълнения на мрежата на "Арете" - Деница Котова и Лора Енева проведоха обучение на тема СПИН в училище СОУ "Неофит Рилски" по системата "Връстници обучават връстници". На 1 декември тяхната  акция продължи в ромския квартал, където се проведе същото обучение за ромските младежи, жители на града. Около 80 деца бяха информирани и участваха в забавните игри и практическите дейности. Те получиха и рекламни материали, и презервативи. Подкрепа на акцията оказаха община Кнежа и две училища - СОУ "Неофит Рилски" и НУ "Кнежица".

В Котел в периода от 19 до 30 ноември доброволците реализираха редица инициативи. От 19 до 23 ноември доброволците представиха презентацията, изготвена от Таня Михаилова и Димитър Асенов пред учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 класове в СОУ "Г. С. Раковски". На 30 ноември голяма група доброволци, сред които Ани Асенова,  Таня Михайлова, Дора  Куртева, Илия Христов, Минчо Куртев, Стефан Костов, Димитър Асенов разлепяха плакати и раздаваха материали. В различните акции бяха информирани повече от 60 човека.

В Кюстендил доброволците раздаваха презервативи в Професионалната гимназия по лека промишленост "Владимир Димитров - Maйсторa" и консултираха своите съученици къде могат да си направят безплатни тестове за ХИВ и СПИН. Милчо Сашев, Вероника Йорданова, Боцелин Митков, Стефан Юстиниянов и Данаил Стефанов раздаваха материали в ромската махала и представиха кратък скеч в дискотеката. Подкрепа на местно ниво е оказана от Сдружение "Ларго".

В Сливен Галина Василева, Петър Костов, Стефан Костов раздаваха съвместно с доброволци от БЧК презервативи, рекламни материали и лентички в центъра на града. 

В Шумен в двете ромски махали - "Витоша" и "Бялата пръст" доброволците Асен Асенов, Мустафа Рамадан, Силвестър Недев, Магдалена Димитрова, Димитър Михайлов и техни приятели с подкрепата на Регионалния здравен институт, който им даде флаери и плакати бяха на местата, където се събират младежи и раздаваха материали и презервативи. Също така разлепиха плакати на кафенетата в махалите.

На 28 ноември в 97 СОУ  "Братя Миладинови" в София Тереза Борисова и Богомил Цанов представиха пред учениците от 9 а клас презентация за превенцията на ХИВ и СПИН. На презентацията присъстваха 31 ученици на възраст между 14 и 15 години, които бяха много активни по време на представянето й. По първоначална уговорка презентацията трябваше да бъде 45 минути, но учениците проявиха голям интерес и се съгласиха да останат и след часовете. След това на учениците се задаваха въпроси, свързани с презентацията и при верен отговор те получаваха поощрителни награди (презервативи, брошури и книжки "Можем ли да се предпазим от СПИН"). В края на срещата беше попълнена анкета с въпроси дали е била полезна презентацията за тях и се записаха различни послания на постер (на снимката горе).

В Монтана доброволците Албена Асенова, Теодор Асенов, Деница Георгиева, Жанета Методиева представиха презентация за превенция на СПИН в офиса на БЧК пред близо 20 добр