Публична покана с предмет: Логистично осигуряване на събития

Arete Youth

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Логистично осигуряване на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство, в рамките на програма за Младежка заетост, който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономическите неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентноспособна и приобщаваща Европа с номер на договор № 2017-1-027

• Дейност 1 – Логистично организиране на обучения за учители с максимална  обща прогнозна стойност 28 033 лв. без  ДДС.
  Сумата е за логистично осигуряване на обучения за учители в следните градове: София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик.

• Дейност 2 – Логистично организиране на мрежови събития - с максимална  обща прогнозна стойност 30 804 лв. без ДДС.
  Сумата е за логистично осигуряване на мрежови събития в следните градове: София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик.

• Дейност 3 – Логистично организиране на обучения за компании - с максимална  обща прогнозна стойност 39 727 лв. без ДДС.
  Посочените суми са за логистично осигуряване на събития и обучения в следните градове: София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик.

За изпълнението на дейността, предмет на настоящата процедура ще бъде избран  един кандидат, които да проведе всички обучения.


Място на изпълнение на услугата: София, Пловдив,Сливен и Пазарджик

Критерият за оценка е „ най-ниска цена“

Срокът за получаване на офертите е 27 февруари 2020 г., 17,00 ч.

Адрес за подаване на оферти: гр. София, ул. „Хан Аспарух“ №22, ап. 2

Пълният текст на публичната поканата: Публична покана

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:
1. Декларация на кандидата ПМС 118
2. Декларация приложение оферта
3. Изисквания оферта
4. Проект на договор
5. Публична покана
6. Техническа спецификация

Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за меки умения за младежи”

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за меки умения за младежи по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договор №2017-1-027

Максималната обща стойност на обявата е в размер на 44  005,50 лв. (четиридесет и четири хиляди и пет лв и 0,50лв) без ДДС.

Посоченият максимален бюджет е за провеждане на обучения за меки умения за младежи в следните населени места: София,  Сливен, Пловдив и/или Пазарджик

За изпълнението на дейността, предмет на настоящата процедура, ще бъде избран  един кандидат, които да проведе всички обучения.

Критерият за оценка е „най-ниска цена“

Срокът за получаване на офертите е 21 февруари 2020 г., 16:00 ч.

Адрес за подаване на оферти: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №77, ет. 2

Пълният текст на публичната покана: Публична обява

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:
1.  Решение за откриване на процедура
2. Публична обява
3. Техническа спецификация
4. Изисквания към офертите
5. Проект на договор
6. Образец №1 Оферта по ПМС № 118 от 20.05.2014 г
7. Образец №2 Данни за кандидата
8. Образец №3 Декларация за регистрация
9. Образец №4 Декларация на кандидата по чл. 22, ал.2, т.1 и ал.6 от ПМС №118
10. Образец №5 Участие като подизпълнител

Програма “Кариерно менторство”

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“- България обявява възможност за участие в Програма "Кариерно менторство",  по проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”, финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

През 2020, програмата цели да свърже 10 студенти и/или наскоро завършили университет, с професионално реализирани роми и не-роми, кариерни ментори.

Менторството ще включва, но няма да се ограничи с подкрепа при избор и търсене на най-подходящата професия и работно място, информираност за пазара на труда, създаване на контакти с работодатели.

Цел:  Основната цел на дейността е да насърчава и изгражда трайна, устойчива и професионална връзка между младежите и бизнеса в България посредством реално наставничество.

Какво би получил ако имаш кариерен ментор:
• Различна гледна точка за управлението на кариерата ти.
• Човек, който да ти дава свежи идеи
• Човек, който да ти вдъхне увереност, че и ти можеш
• Човек, който да те направи по-отговорен
• Да получиш критична обратна връзка
• Човек, който да ти помогне да направиш най-правилното решение за кариерния   ти път;
• Да получиш различни перспективи и един различен свеж опит
• Да получиш безпристрастен съвет
• Да ускориш кариерното си развитие и възможности
• По-голямо познание за факторите за успех в кариерата
• Отваряне на врати пред вас

За да заявите участие в програмата трябва: 

- Да сте  над 18 години
- Да имате  изявена мотивация за професионално развитие
- Да следвате или да сте завършили университет, но да не сте над 29 години
- Да имате потенциал да се развивате професионално и се нуждаят от подкрепа за успешна кариерна и личностна реализация
- Да попълните заявление за участие в програма “Кариерно менторство” и  декларация за информирано съгласие за използване на личните Ви данни по Закона за защита на личните данни

За повече информация моля свържете се с Ралица Петрова, координатор на проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа “ на тел: +359 2 980 90 21/089 77 444 61 . Желаещите да участват в програма “Кариерно менторство”следва да изпратят заявления за участие на имейл: ralitsa@areteyouth.org

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Публична покана с предмет „Провеждане на обучения за придобиване на компютърна грамотност”

Arete Youth

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Провеждане на обучения за придобиване на компютърна грамотност по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство, в рамките на програма за Младежка заетост, който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономическите неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентноспособна и приобщаваща Европа с номер на договор № 2017-1-027

• Максимален бюджет за изпълнение на услугите, предмет на настоящата процедура е 40 746, лв. без ДДС.
• Максималната стойност на цената за обучение на едно лице не следва да надвишава  814,92 лв. без  ДДС.
• Посочения максимален бюджет е за провеждане на обучения за придобиване на компютърна грамотност  в следните населени места: София,  Сливен, Пловдив и или Пазарджик
• За изпълнението на дейността, предмет на настоящата процедура ще бъде избран  един кандидат, които да проведе всички обучения.

Място на изпълнение на услугата: София, Пловдив ,Сливен и Пазарджик

Критерият за оценка е „ най-ниска цена“

Срокът за получаване на офертите е 21 февруари 2020 г., 17,00 ч.

Адрес за подаване на оферти: гр. София, ул. „Хан Аспарух“ №22, ап. 2

Пълният текст на публичната поканата: Публична покана

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:
1. Декларация на кандидата ПМС 118
2. Декларация приложение оферта
3. Изисквания оферта
4. Проект на договор
5. Публична покана
6. Техническа спецификация

Покана за оферта във връзка с изпълнение на проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”

Arete Youth

Във връзка с изпълнение на проект  ACF/219 “Ромска Професионална Мрежа” съгласно Договор №14/22.10.2019г в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Младежка фондация „Арете“ в качеството си на Възложител на основание Заповед № 1/11.02.2020г. обявява покана за oсигуряване на обучителни зали, хотелско настаняване (нощувки, кафе-паузи и храна) за провеждането на осем двудневни soft skills обучения/ обучения за развитие на меки умения за осем групи младежи с висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие. Всяка група ще включва до петнадесет младежи. Обученията ще се проведат през  2020 и 2021 година (по четири обучения годишно). Годишно обученията ще бъдат организирани в четири региона в страната - гр. София и още три населени места с концентрация на младежи-роми. Покана и приложения към нея виж ТУК.

Място и срок за подаване на офертите:  Младежка фондация „Арете“- България, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №77, ет.2 всеки работен ден от 10,00 до 14,00 часа в срок дo 18.02.2020г.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка фондация „Арете“-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България“

Прекратяване на процедура за определяне на изпълнител

Arete Youth

Успехът никога не закъснява

Arete Youth

Трудът и упоритостта рано или късно се награждават, а добрата оценка винаги идва навреме.

Така се случват нещата при Симона.Симона Методиева е от София, през лятото на тази година се дипломира като  бакалавър в направление Администрация и управление, специалност Регионално развитие в УНСС. След завършването си Симона става част от екипа на Ernst and Young, компания която е лидер в сферата на одита, данъчните и финансови консултации и сделки.
Във втори курс от следването си  Симона става част от програма Академично менторство на Младежка фондация „Арете“.  Неин ментор в университета е асистент Силвия Георгиева, тя е подкрепа на Симона през трите години от следването: „ Симона е изключително последователна в академичната си подготовка и в извън-аудиторните дейности. Има сериозна теоретична основа и добри практически умения. Останах впечатлена от мисленето и мотивацията за развитие на Симона. За нея е изключително важно да продължи образованието си и да се реализира професионално, запазвайки своята ромска идентичност.“
Симона не спира да мисли за продължаване на образованието си. Желанието и е да прави магистратура по специалността си – Регионално развитие.
„Страхотно е усещането да си част от екипа на компания от световен ранг. Работя с млади хора, мои връстници, другите са с много голям опит и само мога да се уча от тях. Няма да спра да се развивам, искам да правя магистратура.“ Това е желанието на Симона и ние, целия екип на МФ „Арете“ сме готови да я подкрепяме и в бъдеще.  

Публична покана с предмет „Логистично осигуряване на събития”

Arete Youth

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Логистично осигуряване на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство, в рамките на програма за Младежка заетост, който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономическите неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентноспособна и приобщаваща Европа с номер на договор № 2017-1-027

• Дейност 1 – Логистично организиране на обучения за учители с максимална  обща прогнозна стойност 28 033 лв. без  ДДС.
  Сумата е за логистично осигуряване на обучения за учители в следните градове: София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик.
• Дейност 2 – Логистично организиране на мрежови събития - с максимална  обща прогнозна стойност 30 804 лв. без ДДС.
  Сумата е за логистично осигуряване на мрежови събития в следните градове: София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик.
• Дейност 3 – Логистично организиране на обучения за компании - с максимална  обща прогнозна стойност 39 727 лв. без ДДС.
  Посочените суми са за логистично осигуряване на събития и обучения в следните градове: София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик.

За изпълнението на дейността, предмет на настоящата процедура ще бъде избран  един кандидат, който да проведе всички обучения.

Място на изпълнение на услугата: София, Пловдив,Сливен и Пазарджик

Критерият за оценка е „най-ниска цена“.

Срокът за получаване на офертите е 12 февруари 2020 г., 17,00 ч.

Адрес за подаване на оферти: гр. София, ул. „Хан Аспарух“ №22, ап. 2

Пълният текст на публичната поканата: Публична покана

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:

1. Декларация на кандидата ПМС 118
2. Декларация приложение оферта
3. Изисквания оферта
4. Проект на договор
5. Публична покана
6. Техническа спецификация

Публична процедура по проект „Първи стъпки за професионално развитие“

Arete Youth

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 118 от 20 май 2014 година, чрез избор с публична покана с предмет: „Провеждане на професионални обучения за придобиване на компютърна грамотност по проект „Първи стъпки за професионално развитие“,финансиран от финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство, в рамките на програма за Младежка заетост, който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономическите неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентноспособна и приобщаваща Европа с номер на договор № 2017-1-027

Максимален бюджет за изпълнение на услугите, предмет на настоящата процедура е 40 746, лв. без ДДС
Максималната стойност на цената за обучение на едно лице не следва да надвишава  814,92 лв. без  ДДС

Посочения максимален бюджет е за провеждане на обучения за придобиване на компютърна грамотност  в следните населени места: София,  Сливен, Пловдив и или Пазарджик.

За изпълнението на дейността, предмет на настоящата процедура ще бъде избран  един кандидат, които да проведе всички обучения.

Място на изпълнение на услугата: София, Пловдив ,Сливен и Пазарджик

Критерият за оценка е „ най-ниска цена“

Срокът за получаване на офертите е 05 февруари 2020 г., 17,00 ч.

Адрес за подаване на оферти: гр. София, ул. „Хан Аспарух“ №22, ап. 2

Тук може да намерите пълния текст на публичната поканата: Публична покана

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:

1.     Декларация на кандидата ПМС 118

2.     Декларация - приложение оферта

3.     Изисквания оферта

4.     Проект на договор

5.     Публична покана

6.     Техническа спецификация

Информационна среща във Велико Търново

Arete Youth

На 13 януари, 2020г., Младежка фондация „Арете“ проведе информационна среща,  по проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”, финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Ромска Професионална Мрежа цели да подкрепи, ромски младежи, с достигната степен на висше образование, в процеса на търсене на подходящата за тях професионална реализация в публичния и частния сектор в България.

Проведената среща в град Велико Търново е  четвърта по ред  и на нея бяха поканени студенти от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методи“. Както и на другите срещи, студентите от различни специалности бяха запознати с проектните дейности , които са заложени в проекта и възможностите за професионално ориентиране и реализация, които предлага. Бе породена задълбочена дискусия на тема: „Работа в България или в чужбина“, за това до колко са компетентни нашите студенти в областта, в която биха желали да се развиват и как дейностите в проекта биха могли да им помогнат за по-добра реализация след завършване на висшето им образование. Мненията бяха различни, но това, за което всички се съгласиха бе, че без значение къде ще се реализират, биха желали да надградят уменията си за търсене  и намиране на работа. На срещата присъства и бивш участник в програма Ромска професионална мрежа, който сподели личния си опит,  как му е помогнала и какво е запомнил като съвети от своя кариерен консултант.

Благодарим  на ЦМЕДТ „Амалипе“, които ни помогнаха с логистиката и разпространиха информация за събитието сред мрежата си от студенти във Велико Търново. 

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Информационна среща в Благоевград

Arete Youth

На 11 декември, 2019 година Младежка фондация „Арете“ проведе информационна среща по проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”, финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Информационни срещи по проекта бяха проведени в градовете София и Враца през месец ноември.

Ромска Професионална Мрежа цели да подкрепи, ромски младежи с достигната степен на висше образование в процеса на търсене на подходящата за тях професионална реализация в публичния и частния сектор в България.

Започнахме с игра за запознаване, с оглед факта, че повечето от студентите не се познаваха, а една от целите на проекта е да изгради общност от роми висшисти, които да обменят опит и идеи помежду си. Двадесет и един студенти от Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Американски университет в Благоевград, в различни специалности бяха запознати с проектните дейности, възможностите за кариерно ориентиране и консултиране, обучения и стажове при работодател. Голям интерес предизвика новината за предстоящо събитие, с което Младежка фондация „Арете“ ще постави официалното откриване на проекта. Студенти по право, ИТ и изпълнителско изкуство, част от които участници в програма „Академично менторство“ на МФ „Арете“ изразиха желание да се включат със свои презентации.

Срещата бе изключително интересна за студентите, които споделиха, че това е възможност, която ще допринесе за бъдещото им професионално развитие.

Целият ни екип бе положително зареден от приятната компания на студентите, техния ентусиазъм и специалностите, които са избрали да изучават.

Снимки от събитето можете да видите ТУК.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Старт на проект “Ромска професионална мрежа”

Arete Youth

На 17.12.2019г., дадохме старт на проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”, финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г., който цели да подкрепи, ромски младежи с достигната степен на висше образование в процеса на търсене на подходящата за тях професионална реализация в публичния и частния сектор в България.

По време на откриването с помощта на 15 от нашите студенти успяхме да вникнем в същността на биотехнологиите, да се запознаем с кибепрестъпността, програмирането и изграждането на софтуер. Успяхме да разширим кръгозора си за Пиринския и Северозападния фолклор, както и да се впуснем в обсъждането на Истанбулската конвенция и Brexit.Станахме част от театралните постижения на нашите студенти, както и научихме как бизнесът и предприемачеството са движещите единици днес!

Ние от Младежка фондация „Арете“ изказваме нашите искрени благодарности и поздравления към всеки един от тези млади хора за усилията, които полагат, за да станат професионалисти в своите области на интерес! Ние силно вярваме, че програмата Ромска професионална мрежа ще помогне за доизграждането на участниците в нея и ще създаде мост бизнеса и студентите от ромски произход!

Снимки от събитието можете да видите ТУК.

On December 17th, 2019, we announced the start of our third program Roma Professional Network. The program aims to support Roma young people with higher education to continue their careers by facilitating their access to the labor market.

During the opening ceremony 15 of our students shared their academic researches in the fields of their studies. With their help we were able dive into the essence of biotechnology and become familiar with cybercrime, programming and software development. We broadened our horizons of Pirin and Northwestern folklore, as well as delving into the discussion of the Istanbul Convention and Brexit. We became part of our students' theatrical achievements and learned how business and entrepreneurship are the driving forces today!

We at the Arete Youth Foundation express our sincere thanks and congratulations to each and every one of these young people for their efforts to become professionals in their fields of interest! We strongly believe that the Roma Professional Network program will help to build the participants in it and create a bridge for Roma business and students!

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство2014-2021г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Photo curtesy: Райчо Василев

Благотворителни базари на наши доброволци

“След като се върнах от обучението реших да направим някаква обща инициатива за социално слабите ни съученици. Разговарях с учителите и директорката на училището ми ПГ „Васил Левски“ и те приветстваха идеята. Учениците от училището се включиха като донесоха дрехи, а най-активно се включи ресурсната ни госпожа. С една приятелка бяхме поели организацията. Получи се много добре. В началото имаше младежи, които се притесняваха, но ние с приятелката ми им дадохме пример, като си избрахме по нещо за нас. Целяхме да ги накараме да не бъдат срамежливи. Едно момиче направи „реклама“ като обясняваше колко хубави са дрехите и как биха стояли добре на всеки, в допълнение позираше и накара едно момиче да вземе конкретни дрехи. Чувствам се удовлетворена.”  – Микаела Ангелова, гр. Мизия

“Здравей, Галина! Искам да ти споделя за една изключително добра инициатива, която успях да реализирам съвместно с учениците от ученическия парламент към училището ни (СУ „Христо Ботев“). Идеята ми беше да направим коледен благотворителен базар, в който да продаваме всякакви коледни сладкиши и със събраните пари да бъдат закупени ценни неща за училището. Организирах групата в няколко срещи като обсъдихме подробно как мислим да се организират нещата, кой какви задачи има, до кога трябва да сме готови и т.н. Днес се проведе базара като всичко се продаде и събрахме много добра сума - 170лв. Много съм щастлив, защото с младежите се сработихме много добре и сме екип. Наученото и видяното на семинара за доброволци определено ми помогна, за което изказвам специални благодарности! Споделям и малко снимки с теб. Очаквай още неща от Галиче!“ – Велизар Велизаров, с. Галиче

Капка по капка вир става

Arete Youth

Обикновено доброволческите инициативи се организират за добро. За промяна към по-добро. В полза на някого, на нещо. Около декември месец, зачестяват кампаниите. Благотворителните – колкото искаш. Нуждаещи се – много. Често не можем да променяме „глобално“ и не защото не искаме, а защото просто не можем. Не можем да направим така, че да няма бедност. Не можем да премахнем напълно дискриминацията. Нито да решим въпроси свързани със социалната политика, образованието, достъпа до здравеопазването, екологичните промени. Но се стараем да помогнем на ЕДИН нуждаещ се поне. Да променим нагласите за етническа непоносимост на поне ЕДИН човек. И ни държи надеждата, че „Капка по капка вир става“.

Скоро имахме обучение за доброволците ни. Младежите се обучаваха как да планират и реализират успешно своите инициативи. Обсъждаха се различни прекрасни идеи, които са в полза на общността. Ден след като свърши обучението беше даден старт на една от идеите – „Мисия абитуриент“. Искаме да осигурим тоалет на нуждаещ се младеж за балната вечер. Искаме да подадем ръка на наши връстници, които нямат финансовата възможност да си закупят рокля/костюм за бала. Казвам връстници, защото и ние организаторите на инициативата сме в 12 клас. Създадохме фейсбук страница, където популяризираме кампанията си и набираме необходимите ресурси за осъществяването й. Към момента набрали сме точно 20 рокли, 3 костюма и 4 чифта обувки. Обмисляме да се свържем с няколко центъра и училище за деца в неравностойно положение на нашата възраст.

Няколко дни по-късно, младежите ни в София се организираха и отидоха в 156 ОУ „Васил Левски“, в Кремиковци. По покана на г-жа Валентина Коринова, нашите младежи се срещнаха с учениците в 3 и 7 клас, за да говорят с тях по темите толерантност, спазване на правила и дисциплина, език на омразата и дискриминация. Сложни теми за едни третокласници ще кажете. Да, обаче крайно необходими. Оказва се, че са смесени паралелки, в които има явна непоносимост между децата от двата етноса. Не искат да седят един до друг, а общуването между тях е на „груб език“.  Няма да правим анализ на какво се дължи неприемствеността между българи и роми и в ранна детска възраст.  С игри за фокусиране, което е забавно за децата, доброволците ни привлякоха вниманието им. Последва и по-сериозната част. Представиха им няколко специално подбрани клипове. В тях се говори за разделението и омразата между децата на база етническа принадлежност. За наша радост, клиповете бяха интересно занимание за децата. След всеки клип им задавахме въпроси, затова какво са разбрали. Децата мислиха, изказваха мнение, чудеха се, спореха дори, но накрая разбираха истинския смисъл! В седми клас ситуацията не беше по-различна. След края на часа, децата излязоха тихи и спокойни. Гледаха в земята, засрамени, говорейки си тихичко. Виждаше се разликата със случващото се преди часа. Само можем да се надяваме, че след само една среща в двата класа ще настъпи, макар и една мъничка промяна.

Много доброволци ни донесоха учебници. Искат да има „библиотека“ при нас с учебници, които биха били полезни за някого.

А междувременно, една от доброволките ни започна и своята кампания. Развълнува по време на обучението ни, разказа за едно момиче от нейното училище, което няма яке…Няма случайни неща и както казва една друга доброволка „ Който идва в „Арете“ случайно не остава“. В същия ден, преди  Микаела да сподели за нейното желание да помогне на конкретното момиче, на обучението конкретен човек дари едно ново яке за някого нужда. Споделяйки историята на нуждаещото се момиче, доброволката ни получи първия си ресурс – якето. Е, вече има и топли ботуши и една шапка, които на нас ни изглеждат като даденост, но за други са крайна липса…

“Помнете, че всички НИЕ можем да променим живота на някого. Помагайки- доказваме, че не сме загубили човешкото в себе си!” – Из фейсбук страницата на „Мисия абитуриент“.

Това са доброволчески инициативи, осъществени от доброволци на Младежка фондация „Арете“, по програма „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

ПОКАНА

Arete Youth

Търсенето на работа и стаж е комбинация от лични и професионални умения. Колко подготвени са студентите за този процес обаче?

Уважаеми колеги, партньори, приятели,
На 17 декември /вторник/ 2019 година официално ще дадем началото на проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа” финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. www.activecitizensfund.bg

Събитието ще се проведе в зала за събития „В парка“, пл. "България" №1 ("Малкото НДК") от 10:30 часа.

Петнадесет студенти от цялата страна, които участват в програма „Академично менторство“ на Младежка фондация „Арете“-България ще представят университетите, в които се обучават, своите специалности и себе си като бъдещи професионалисти и специалисти. Част от тях ще представят доклади в научните направления, в които се обучават. 

Ще се радваме на вашето присъствие!

С уважение,

Радостина Чапразова


Ромска Професионална Мрежа цели да подкрепи, ромски младежи с достигната степен на висше образование в процеса на търсене на подходящата за тях професионална реализация в публичния и частния сектор в България.

Чрез създаване на партньорства и предоставяне на кариерни ресурси като професионално консултиране и ориентиране, наставничество, специализирани обучения насочени към търсенето на първа работа/стаж и силна мрежа за подкрепа, Ромска Професионална Мрежа гарантира успешния преход на младежите от образование към заетост.

Подкрепата на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. ще допринесе за развитието на мрежа от ново поколение образовани и социално ангажирани професионалисти и лидери от ромски произход, модели за подражание, които се подкрепят помежду си.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
 

Ние можем

„Малкият Панчо, едва 6 годишен,  спасява себе си и своето братче от заключена и горяща къща. Насъбралите се хора, дошли да помагат и пожарникарите се питали как това невръстно дете е успяло да се измъкне от втория етаж на горящата къща и да се спусне по дървото  с едногодишното си братче.  Било немислимо. Най-възрастният от пожарникарите слушал, слушал и накрая се обърнал към всички: „Успял е, защото не е имало никой, който да му каже, че няма да се справи“.

В петък след обяд се събрахме в хотела, прегръщахме се за добре дошли, радвахме се. Отново бяхме заедно. Отново щяхме да се съберем в една зала и да черпим  нови знания. Отново щяхме да се събираме във фоаето или в някоя стая надвечер и да си разказваме спомени от лагерите.

Това обучение не бе като всички други.  Дори не започна като всички други. Още в първата сесия стана изключително динамично и забавно.

Виктор Балабанов, заедно със екип от стажанти, доброволци към Младежка фондация „Арете“, ни вкара в дълбокото с първата игра, в края на която всички се изненадаха от резултата и посланието на „червените и зелените камъчета“, които трябваше да разменяме помежду си. Целия ден изяснявахме ценностите на доброволеца и какво за нас е доброволчеството.  „Тайните мисии“, които той ни беше подготвил за вечеря,  спомогнаха за доброто настроение и сближаването ни. „Наздраве за шефа!“ изтропа Велизар с чаша безалкохолно  и първата мисия беше факт. А, аз си похапнах доста от чиниите на приятелите ми.
Обучението беше повече от презентация, а дори нямаше слайдове. Само учене чрез преживяване. Не можете да си представите колко сме креативни и какви презентации, реклами, филми, и театрални постановки измислихме, за да представим същността на доброволчеството.  Дори и песен изпяхме.

Кулминацията бе „Гала вечерта“, в която „Арете“ казваха „Благодарим Ви за приноса ви като доброволци към ромската общност!“. Беше истинско, защото имаше истории за добрите ни дела. Беше трогващо, вълнуващо и много мотивиращо. Дадохме си сметка, че през годината наистина правим добри дела и водим до промяна. Към по-добро. Гордеехме се, нивото ни е високо. „Арете“ е това, което ни сплотява, дава ни увереност и ни казва „Вие можете! Това си е ваше! Ние вярваме във вас!“.

Голяма веселба имаше по време на играта „Аз обичам Арете“, която най-вероятно ще се превърне в традиция за обученията, защото се хареса изключително много от всички. На въпроса „Колко лагера „Заедно напред“ е изпълнила МФ „Арете“?“ падна голямо броене и по-старите доброволци се състезаваха кой повече знае. По-стари, защото имаше и нови доброволци, и ученици и студенти. 35 впечатляващи и амбициозни младежи от страната.

Успяхме да преобърнем представите си за това, какво ни е необходимо за започването на една инициатива и резултата не закъсня. Веднага след обучението започнахме  изпълнението на една от инициативите , които планирахме по време на сесиите. Нарича се „Мисия абитуриент“, в която  търсим хора, които да дарят рокли и костюми за бъдещи абитуриенти.
Успяхме! Тръгнахме си с усещането за победа.

Ралица Петрова
 

Покана за оферта за провеждане на публично събитие

Arete Youth

Във връзка с изпълнение на проект “Ромска Професионална Мрежа” съгласно Договор №14/22.10.2019г в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Младежка фондация „Арете“ в качеството си на Възложител на основание Заповед № 1/15.11.2019г. обявява покана за оферта за осигуряване на зала, напитки и кетъринг за провеждане на публично събитие за откриване на проект “Ромска Професионална Мрежа”.

Покана и приложения към нея виж ТУК

Място и срок за подаване на офертите: Младежка фондация „Арете“- България, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №77, ет.2 всеки работен ден от 10,00 до 14,00 часа в срок до 25.11.2019г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка фондация „Арете“-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България

„Всеки сам кове съдбата си“

 

                                                                                       Моето бъдеще е…

 Мариела Стефанова е от с. Лозенец, завършва XI клас с успех 5,63. Мечтае да учи педагогика. Мотивирана е да успее, не й харесва, когато чуе: „Циганите не стават за нищо.“

 

Трудно е човек да начертае своето бъдеще, защото динамичният свят, в който живеем днес се променя с всеки изминал ден. Колкото по-дългосрочна е една прогноза за бъдещето на всеки един от нас, толкова по-вероятно е тя да се осъществи по очаквания от нас начин. Хубаво е човек да крои планове за своето бъдеще, все пак човек е голям толкова, колкото са големи мечтите му. Всеки от нас, поне така мисля аз, вечер преди да заспи подрежда в съзнанието си планове за близкото и далечно бъдеще. Какво ще е бъдещето ни зависи от нас самите, всеки сам кове съдбата си. Важно е по какъв път ще изберем да тръгнем и кой ще бъде до нас в този дълъг път, наречен живот. Ние сме млади хора и бъдещето е пред нас. Всеки един от нас трябва да се вземе в ръце и да осъзнае, че ние сме господари на съдбата си. Не може да обвиняваме никого за своите падения в живота си, защото ние сме вече големи и сериозни хора, които трябва да поемат отговорност за делата си. Всеки държи бъдещето в ръцете си, затова трябва да се внимава и да се опита да изгради бъдеще възможно най-близко до желанието му.
Аз желая моето бъдеще да се реализира в областта на детската педагогика. Насочих се към тази област, защото смятам, че да се занимавам с деца е едно от най-силните ми качества.  Смятам, че имам добър опит с децата и с тяхното поведение, съответно как да се разбирам с тях, което е изключително важно в тази професия. Още от малка животът ме е научил да се справям с този вид предизвикателство. Аз съм най-голямото дете, имам по-малка сестра и още по-малък брат, за които се грижа, понеже родителите ми са ангажирани с работата си. Тъй като братчето ми е палаво дете, грижите към него ми доставят огромно удоволствие. Така се зароди в мен желанието да се занимавам с деца, а това ще се осъществи чрез детската педагогика.
За мен образованието е нещо жизнено важно, от ромски произход съм и държа да се изуча. Бъдещето, което виждам пред себе си е изпълнено с труд, отговорност и достоен живот – завет, който ще предам на своите деца. Това е накратко визията за бъдещето ми през призмата на моите очи. „

Мечтая да стана инженер

Кати Костадинова е от с. Литаково. Завършва XI клас с успех 5,93. Иска да учи в технически университет в инженерна специалност. Не се съгласява със стереотипа „Момичетата не могат да бъдат инженери“.  Казва, че е ученолюбива и борбена. Иска да покаже, че може и че ще успее. Дядо и  не е позволявал да учи след 8 клас, но тя вече е на финала на средното си образование.


Моето бъдеще е…

„Моето бъдеще е само и единствено в моите ръце. Всичко зависи от мен, но забелязвам, че ще ми е трудно. За да стане една млада девойка самостоятелна и независима, трябва да се бори за своето име и място в обществото. Трябва да отстоява своите, семейните, но и националните приоритети.
Мечтая да стана инженер. Трудна професия, но искам да уча. Не само заради специалността, а и за да покажа на хората около мен, че стига да иска нещо човек и стига да се бори за него, може да го постигне, независимо от това от какъв произход е. Вярвам, че произходът не е от значение, ако човекът е възпитан, образован и ако стои отговорно зад своите решения. А примери в тази посока има много. Искам да бъда един такъв пример – за себе си, за ромската общност и най-вече за своите бъдещи деца.
Мечтая в моето бъдеще да помогна и да покажа на всички хора с моя произход, че сме достойни българи, че трябва да учим и да се развиваме към по - добро. Защото това е най-важно за нас самите. Да сме възпитани, да имаме образование. Последното е скъпо, но както се казва, ако образованието се вижда скъпо на някого, нека пробва с невежеството.
Моето бъдеще…всеки млад човек мечтае за него. Всичко му предстои и той вярва в най-доброто. Вярва в своето достойно място под слънцето. Моето бъдеще започва днес. Всеки ден аз се старая в училище, извървявам пътя от моето село до града, в който уча, за да мога един ден да бъда полезна на моите деца, да стана пълноценна майка и да казвам с гордост: Аз съм това, което съм, благодарение на своите усилия, отговорност и упорит труд.“

Академично менторство

В края на месец октомври се срещнахме със студенти и техните ментори. Посещенията в Благоевград, Пловдив и Враца са част от програма „Академично менторство“ на Младежка фондация „Арете“. На 24 октомври в Благоевград  се срещнахме със студентите на Марияна Манолева, които учат музика и част от студентите, които менторира  доц. д-р Гергана Дянкова. В края на тази учебна година очакваме дипломирането на двама души от Югозападен Университе „ Неофит Рилски“, които участват в програма Академично менторство – Николай Кирчев , IV курс в специалност Изпълнителско изкуство/народно пеене/ и Евгени Петрунов , IV курс в специалност Педагогика на музикалното изкуство.

На 25 октомври в Пловдив успяхме да се срещнем с част от студентите и менторите. По програма Академично менторство в града под тепетата работим в Пайсий Хилендарски, Медицински университет, и в Университет по хранително вкусови технологии. Новите ментори в програмата са гл. ас. д-р Бистра Пощова и гл.ас. д-р Нона Глушкова от Педагогически факултет на Пловдивски университет.

На 30 октомври в Медицински университет- София, Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца   успяхме да се видим с тримата студенти, които са включени в програма Академично менторство и техния ментор доц. Павлинка Добрилова, ръководител на катедра „Здравни грижи“ и директор на филиала.

Менторската програма е в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Иванка Иванова

Ивана е от Добринище. Завършва XI клас с успех 5,61. Иска да учи българска филология в Югозападен Университет „Неофит Рилски“. Споделя, че родителите и са с основно образование, но те са хората, които я подкрепят да продължи да  учи.  Вижда себе си след 5 години омъжена и с две висши образования. Ивана е от първите стипендианти на Младежка фондация "Арете

Моето бъдеще е…

„Неведнъж съм се замисляла за моето бъдеще, за това какво ли ме очаква, какво ли ми е отредено. Дали това, за което си мечтая ще се сбъдне, дали зависи само от мен или вече ми е предначертано? Отговорът, който сама давам на себе си и силно се надявам, че е така е : „Всичко зависи от мен самата”. Баща ми обича да ми повтаря „Кой каквото си направи, цяло село да се събере не може да му го направи ” и аз дълбоко в себе си знам, че е така. Това означава, че животът ми е в моите собствени ръце, че ако искам да съм учител, да имам подсигурено бъдеще, престиж и добра заплата, с която да отглеждам децата си, трябва много да уча, но ако искам да работя като майка ми в шивалня, да получавам минималната работна заплата, да се чудя как да си плащам сметките и как да дам на децата ми пари за закуска, то не е нужно специално образование, става и със средно. НЕ, аз не искам такъв живот, искам да живея спокойно, не го искам и за моите бъдещи деца.

Винаги съм си представяла бъдещето ми по следния начин: Завършвам средното си образование със отличен успех, отивам да уча „Българска филология“ в университета в Благоевград. След като го завърша се надявам да си намеря работа по специалността, а ако не намеря такава, то ще запиша и нещо друго, но няма да се отказвам.

Много искам да стана учителка, още от малка се представям като такава и неведнъж съм си го мечтала. Иска ми се работата която ще работя да ми е по мерак, а не, защото това са ме приели, защото „ако си избереш професия, която обичаш, после  цял живот няма да ти се наложи да работиш”. Много малко от хората в България  работят това, което им харесва. А какво по-хубаво човек да работи професията, която му е по мерак. За мен самата, човек трябва да се ръководи от желанието, от реалната представа за това в какво е най-добър и какво би работил всеки ден, без да му е  досадно, а напротив- да му е приятна и с желание да става сутрин и да тръгва на работа. Работата трябва, да ни дава възможност, развитие и реализация. По том начин ще я вършим с удоволствие и качеството на работа ще бъде много по-добро.

Другото нещо, което ме кара да искам да бъда учител, е средата. Среда сред млади хора, мотивирани, знаещи какво искат и как да го постигнат. Всеки един поглед  те мотивира за работата. Да знаеш, че си полезен за някого, от това по-хубаво няма. Това те кара да учиш ти самия още и още, за да бъдеш полезен и пълноценен.

Поддържайки огъня в сърцето и жаждата за познанието учителят създава една връзка, едно приятелството, които остават завинаги и са искрени и топли. Благодарността на ученика и удовлетворението на учителя остават следа за една добре свършена работа. Това искам и аз, това е моето бъдеще. Учителството за мен не е само професия, но и едно голямо призвание, което носи удовлетворение непрекъснато. За да промениш света, трябва първо да промениш себе си, да не бъдеш егоист, а да се  раздаваш.

Надявам се, когато дойде времето да завърша университета, вече да съм си намерила моя принц, с когото да създадем семейство, за което аз и той ще сме примера. Всяка една жена мечтае за своя половинка, за човекът, който ще бъде до нея, ще я подкрепя в трудни и приятни моменти, ще я обича такава, каквато е, независимо от външност, етнос, социално положение или финансово положение на семейството, половинката, за която всяка едно момиче си мечтае. Искам да имам две деца, които да са любознателни и непрекъснато да ме заливат с въпросите, на които се надявам да съм научила отговорите от най-добрия учител-ЖИВОТА.

Сега съм ученичка в дванадесети клас, последна година в гимназията. С всеки изминал месец все повече се доближавам до моето бъдеще, до това което не познавам. Натъжава ме факта, че много скоро ще се разделя със съучениците и учителите ми.  Знам, че всеки ще поеме по своя път, че ще поддържаме някакви отношения, но вече  никога няма да е същото. Слава на Бог, попаднах на клас, в който това, че съм от ромски произход не ми изигра лоша роля, както е в живота по принцип. Мисля си, че всичко се дължи на мен самата, на това, че съм една от ОТЛИЧНИЧКИТЕ в класа, че не съм се карала с никой и не на последно място, че те са прекрасни съученици и ме приеха такава, каквато съм. Класният също играе голяма роля, защото той не позволи обиди и пререкания между нас да съществуват. Но четири години отминаха и е време да се замисля за живота си след години, за това дали ще осъществя мечтите си. Страх ме е.

Хората, които много ми влияят в този етап от живота ми са учителите, повече дори и от родителите ми. Те за мен са хората, от които се учим. Те, от които взимаме съвет(дори и да не го искаме), когато ни трябва, помагат ни, когато имаме нужда. Учителят не само обучава по даден предмет, но и възпитава. Моят класен например, е човек, който се старае се да даде повече знания за заобикалящия ни свят, учи ни да различаваме добро от зло, красиво от грозно, показва ни светът такъв, какъвто е, обясняват ни, че светъ е изпълнен с много трудности, затова трябва да се въоръжим със силна воля и да сме много упорити. Учителите са тези, който изграждат младежа като личност. И ако е добър преподавател, предава своите качества и своя ентусиазъм на своите ученици, а тогава става и пример за поведение и амбиция.

Това накратко е представата ми за моето бъдеще, а за по-далечно бъдеще ще ви разкажа в следващо есе, за това колко съм щастлива, семейна, с престижна работа и две прекрасни деца. А дано.. “

Младежка фондация „Арете“ работи по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

НАЙ-ХУБАВОТО, КОЕТО СМЕ ПРАВИЛИ

Arete Youth

…“Всичко зависи от мен самата.“

„Моето бъдеще започва днес.“

„Всеки от нас трябва да се вземе в ръце и да осъзнае, че ние сме господари на съдбата си.“

Три изречения от три момичета в 12 клас. Завършват училище. Скромни, усмихнати, смели, нахъсани да продължат своето образование. Това са Иванка/ майка и тихо я нарича Ивана/, Кати и Мариела. Те са първите, които получиха стипендии за отличен успех  от Младежка фондация „Арете“. Парите събраха доброволците на Арете.

На първи ноември- денят на будителите, в офиса на организацията бяха връчени  стипендиите. Дъждът не успя да уплаши никой, пожелал да присъства на този прекрасен момент, така както не уплаши никой и на 8 април, когато се проведе втория благотворителен концерт, организиран от младежите. Както се казва „Върви ни по вода“.

А от друга страна, може ли един дъжд да изплаши млади хора, домъкнали целия си ентусиазъм, нарамили костюми, начервили усмивките и заложили на най-доброто от себе си. Така беше на 8 април. Малко преди 9 Галя вече е в офиса и минути след нея започват да тропат доброволци по стълбите до третия етаж. Бързо се пълни уж големия офис, подготвя се „кетъринг“ – сандвичи, с които да захлебим през оставащите няколко часа до голямото събитие. Голямото събитие е благотворителен концерт, организиран от доброволците от София. Повярваха в идеята си, имаха и нашата подкрепа да съберат 1500 лева. „Нов театър“-НДК очакваше своите гости. Събраните средства от входа щяха да се дадат за стипендии, но за отличен успех- това беше първото и основно изискване.  Събраха се близо 700 лева. Благодарим на всички, уважили нашия празник. Току в края на концерта, след като обявиха събраната сума, се изправи Христо Николов пред цялата публика и заяви, че ще осигури останалата част от сумата до 1500 лева. След няколко дни той пристигна в офиса заедно с Владислав Панев и оставиха 800 лева. Така целта беше изпълнена. Три стипендии по 500 лева очакваха своите отличници.

Кандидатстваха 21 момичета и момчета от цялата страна. 21 деца завършили XI клас с успех над 5.50. Двама от тях  пълни отличници.

„Смятам себе си за достойна за стипендията“

„Макар, че живота на никого от нас да не е лесен, битката е тази, която прави човека човек“

„Искам да спечеля тази стипендия, за да изненадам родителите си…“

„Това е най-хубавото нещо, което сме правили“ са думите на Ралица, след като бяха връчени стипендиите. Това са и думите на всички доброволци. Голяма част от тях най-вероятно се нуждаят също от такива средства, пари, с които да запълнят някоя дупка в семейния бюджет, или просто да облекчат мама и тате. Никой от тях не показваше дори само с поглед, че тези пари принадлежат  и на него, радваха се, че това ги събира, кара ги да се смеят, отваря им път към нови приятели.

Стипендиите връчиха Владислав Панев, благодетелят дарил голяма част от събраните средства, Огнян Исаев от Тръст за социална алтернатива и Александра Боянова, координатор на доброволците към Младежка фондация Арете в град София.

Това е доброволческа инициатива, осъществена от доброволци на Младежка фондация „Арете“, по програма „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Доброволците от Бяла Слатина с благотворителна инициатива

Arete Youth

Вдъхновени след лагерите това лято, към доброволческата ни мрежа се присъединиха още младежи от страната. Показвайки им по време на лагерите какво правят нашите доброволци, младежите от гр. Бяла Слатина се мотивираха да правят добри дела в полза на общността. На една от срещите им, планирайки какво точно да направят, една от доброволките споделила, че не е сигурна до колко ще бъде активна заради здравословен проблем, който има и предстояща операция. Тогава им хрумва идеята да организират благотворително събитие, в помощ на нея – Ели. Това е първата им доброволческа инициатива с благотворителен характер. Младежите с помощта на съмишленици, родители, майки от Майчиния център в Бяла Слатина и подкрепа от МФ „Арете“ организираха Хелуин парти. Изключително радостни споделят, че успяха да съберат сумата от 350 лева, която връчиха на Ели.

Много ентусиазирани и щастливи, младежите разказват, че не са очаквали да съберат такава сума. Споделят, че е имало хора, които са дошли на партито само да пуснат пари в кутията и са си тръгвали. От друга страна самото парти е било организирано с различни игри за младежите, които много са се забавлявали. Чрез тази инициатива, доброволците от гр. Бяла Слатина искаха да помогнат на момиче от техния етнос, което има мечти. Те вярват, че мечтите й ще се осъществят. От друга страна, чрез тази инициатива те заявиха, че „младежите не вършат само глупости“. Ами, така е!

Това е доброволческа инициатива, осъществена от доброволци на Младежка фондация „Арете“, по програма „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Обучение за доброволци от 15 до 17 ноември 2019г

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България кани доброволци от младежката мрежа на обучение, което ще се проведе в периода от 15 до 17 ноември 2019 г.,  гр. София

Срок за кандидатстване: 5 ноември 2019 година

Младежка фондация „Арете“- България организира обучение за доброволци. Цели на обучението са да интегрираме новите членове на доброволческата мрежа на МФ „Арете“ и да изградим и развием капацитет за планиране и провеждане на доброволчески инициативи на местно и национално ниво.

Обучението ще помогне на новите членове да разберат концепцията за доброволчеството и да осъзнаят своята роля и отговорности в рамките на мрежата. Ще си говорим защо доброволчеството е ценност. Освен това обучението ще предостави на доброволците и необходимите инструменти и умения за успешно реализиране на доброволчески инициативи. По време на обучението, участниците ще научат как се пише, управлява и изпълнява малък проект, като след обучението ще имат възможност да кандидатстват за малък грант към фондацията ни, в полза на местната общност.

Профил на участниците:
- Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в младежките лагери „Заедно Напред“ и
настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете".
- Да имат желание да участват в доброволчески инициативи и в провеждането на дейности по програма „Заедно напред“ 
- Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучението? Попълнете  електронния формуляр (тук) до 5 ноември 2019 г.
 
Ще бъдат избрани 35 участници за обучението. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.

Обучението ще се проведе в гр. София, хотел „Симона Арт“.

Всички младежи, кандидатствали за участие в обучителния семинар, ще получат информация за резултатите на 8 ноември 2019 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак. Одобрените участници, трябва да попълнят и донесат Декларация за лични данни -1) Декларация за лица до 18г и 2) Декларация за лица над 18г.

За контакт и допълнителна информация:

Галина Исаева
тел: 0878 744 463            
тел: 02/980 90 21,
e mail: galina@areteyouth.org

Обучителният семинар се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Свободна позиция за експерт „Комуникации“

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“-България обявява свободна позиция за експерт „Комуникации“

Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който:

• Разработва и прилага годишен ПР план или Комуникационна стратегия на фондацията;
• Подготвя информация за работата на фондацията на български и английски език и я прави достъпна за по-широк обществен кръг, ангажирайки възможно най-много поддръжници;
• Изработва и актуализира всички рекламни и комуникационни материали: наръчници, брошури, презентации, годишни отчети и др. на български и английски език;
• Изгражда и поддържа ефективна комуникация с медиите, партньорите на фондацията и Борда на директорите;
• Поддържа и развива социалните медийни канали, информационния бюлетин, интернет страницата и всички останали канали;
• Участва в организирането на събития и кампании за набиране на средства или събития с цел популяризиране дейността на фондацията.

Успешният кандидат отговаря на следните изисквания:

• Завършено образование, минимум Бакалавър, в областта на връзки с обществеността, маркетинг, бизнес администрация или сходна сфера;
• Отлични междуличностни качества, както и много добри комуникационни умения на писмено и устно ниво;
• Много добри организационни умения, аналитичен подход и развит усет към детайлите;
• Отлично владеене на английски и български език на писмено и устно ниво;
• Опит в използването на социални медии и други онлайн платформи;
• Тя/той е енергичен и инициативен, притежава предприемаческа етика и способност да работи самостоятелно, когато е нужно;
• Има високо чувство за отговорност, висок морал и етични стандарти;
• Има силно развито чувство за социална справедливост като и има уменията да привлича останалите към каузата;
• Ефективно работи в екип.

Документи за кандидатстване:
1. Автобиография на английски език;
2. Мотивационно писмо на английски език

Краен срок за подаване на документи: 01.11.2019г.

Моля да изпращате Вашите кандидатури на info@areteyouth.org, като посочите позицията, за която кандидатствате. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Запишете се в инициативата „Връстници помагат на връстници“

Arete Youth

Ако искате  нови знания и умения или сте готови да поведете някой към успех, станете част от инициативата „Връстници помагат на връстници“ към програма „Заедно Напред“ на Младежка фондация „Арете“- България.

„Връстници помагат на връстници“ е програма за наставничество на ученици от студенти. Целта е да се мотивират младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Подходът „връстници помагат на връстници“  е начин да осигурим достъп на гимназистите до студентите, които да бъдат техни наставници чрез метода  научаване чрез преживяване. Личният контакт и обмяна на опит ще позволи и на двете групи младежи да придобият по-голяма увереност за личностно развитие, както и да предприемат активни роли в общностите си.

Защо да участвате във „Връстници помагат на връстници“?

Ако вие сте студент и желаете да се включите – вие ще бъдете наставник (ментор) на ученик. Ще можете да предадете своите опит и знания, които притежавате като помогнете на учениците да определят и постигнат техни цели свързани с тяхното академично и личностно развитие. Менторът е човек, който помага, насочва, подкрепя, съветва някой друг. Вие ще бъдете ролевите модели във Вашата общност и ще допринасяте за нейното развитие.

Ако вие сте ученик, който иска да продължи образованието си във ВУЗ,  или искате да научите нови и полезни за вас неща, да срещнете нови възможности и перспективи в живота си, вие ще можете да се включите в програмата като наставляван (менториран).

Участвайки в инициативата „Връстници помагат на връстници“, учениците ще имат възможността да получат информация за различни възможности за развитие и гражданско участие, съвети и насоки от човек, който е преминал през този процес и има знания, умения и опит. Ученикът ще споделя интереси, нужди и цели със своят ментор, който ще подпомага процеса на развитие на ученика.

За да се запишете в инициативата, моля попълнете:

- ВЪПРОСНИК за ученик
- ВЪПРОСНИК за студент 
- ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни - декларация за лица под 18 години или декларация за лица над 18г.

Изпращайте документите на: galina@areteyouth.org

Крайният срок е: 20 октомври 2019 г.

Подробности за инициативата, история за успеха, вижте тук.

Програмата се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

СТИПЕНДИИ ЗА РОМСКИ УЧЕНИЦИ В 12 КЛАС

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ обявява конкурс за  три стипендии, подпомагащи трима ученици от ромски произход, които през учебната 2019/2020 академична година ще завършат своето средно образование и имат за цел да кандидатстват във висше учебно заведение.

Стипендията е в размер на 500 лева и ще се преведе на два транша за първи и втори учебен срок по 250 лева.

Условия за кандидатстване:
- Да сте от ромски произход
- През учебната 2019/2020 година да сте дванадесети клас
- През изминалата учебна 2018/2019 година да сте с минимален успех  5.50
- Да представите есе на тема „Моето бъдеще е...“

Необходими документи за кандидатстване:

- Попълнен формуляр
- Мотивационно писмо
- Препоръка от преподавател
- Есе на тема „Моето  бъдеще е…“
- Копие от бележник със срочните и годишни оценки от единадесети клас
- Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни - декларация за лица под 18 години или декларация за лица над 18г.

Крайният срок за кандидатстване е 16.10.2019г. С условно одобрените кандидати ще бъде проведено интервю. Одобрените трима ученици за стипендия ще получат първия транш през месец ноември, а втория транш през месец февруари, след като изпратят копие от ученически бележник със срочните оценки от първия срок на 2019/2020 учебна година.

Изпращайте своите документи на имейл info@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 77, ет. 2 до Младежка Фондация „Арете“ - България.

Парите за стипендиите бяха събрани от благотворителния концерт на доброволците на Младежка фондация „Арете“, който се състоя на 8-ми април 2019 година. Целта на доброволците беше да съберат 1500 лв., с които да осигурят 3 стипендии за трима ромски ученици, които ще бъдат 12 клас през 2019/2020 учебна година. По време на концерта, младежите успяха да съберат сумата от 665 лв. от продажбата на билети. Към края на концерта, благодетел съобщи, че дарява остатъка до 1500 лв. С дарението на г-н Владислав Панев беше събрана крайната сума.

Доброволческата мрежа и проведеният благотворителен концерт на 8 април е в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Вече съм студент

Arete Youth

„Връстници помагат на връстници“ е програма за наставничество на ученици от студенти. Целта е да се мотивират младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Подходът „връстници помагат на връстници“  е начин да осигурим достъп на гимназистите до студентите, които да бъдат техни наставници чрез метода  научаване чрез преживяване.

За академичната 2018/2019 учебна година, в инициативата „Връстници помагат на връстници“ по програма „Заедно напред“, са се включили 11 двойки - студенти и ученици. При сформирането на двойка ментор и менториран, са взети предвид интересите на младежите –  какво искат да учат, в кой университет искат да учат, кой е любимия им предмет и съответно студентите, в кой университет са и каква специалност изучават. От 11те ученици, включили се в инициативата, двама са били в 12 клас. И двамата са повишили успеха си през втория учебен срок, и двамата са положили успешно ДЗИ, и двамата са станали студенти в желаните от тях специалности и университети. Менторите и на двамата ученици, отговаряха на профила им – студентите изучават специалността, която учениците бяха заявили, че искат да изучават.

Едната двойка ментор и менториран са Лаза Цонева – завършила специалността „Социални дейности“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Владимир Михайлов – вече настоящ студент в СУ „Св. Климент Охридски“ в специалност „Социални дейности“. Лаза е била лидер, а Владимир е бил участник в лагерите „Заедно напред“. Към настоящия момент са доброволци на фондацията. Ето какво споделят те:

„Здравейте, казвам  се Владимир Михайлов и съм един от менторираните в инициативата „Връстници помагат на връстници". Първото, което искам да кажа е, че изключително се радвам за това, че е възможно да се помага по такъв начин, защото има наистина много ученици и връстници като мен, които не знаят по какъв път да поемат, доста често са несигурни в решенията, които вземат и понякога това ги води до грешки, а светът е море от възможности и е добре да си изберем по една, която да си е нашата и да върви редом до нас. Аз бях малкото невръстно момче, което се боеше от това да продължи образованието, да покаже на какво е способно и да разкрие нови възможности по различни хоризонти. Нямах и финансовата възможност да уча. Така беше, докато не се запознах с моята любима менторка Лаза Цонева. Всъщност с Лаза не сме просто ментор и менториран. Ние постигнахме немалко, което вече преминава на друго ниво, а именно – приятелство. Тя е моя приятелка, на която съм сигурен, че винаги ще мога да разчитам за каквото и да било. Благодаря й за това, че ми вдъхваше кураж, когато имах нужда, както и за всички пъти, в които говореше с мен относно нещата, които ми предстоят. В момента, благодарение на Вас „Арете“ и на Лаза съм студент , а това е нещо, което чаках доста дълго. Не се боя, не се притеснявам, а дори точно обратното – знам, че заслужавам повече, както аз, така и всички роми в България и по света. Просто трябва да има кой да ни „побутне" в правилния момент. Благодаря, че бях част от „Връстници помагат на връстници" и се надявам в един момент, независимо кога, да мога и аз да бъда ментор и да вдъхна такъв порив на мотивация, какъвто ми вдъхна моят ментор.“

„Здравейте, казвам се Лаза Цонева. Радвам се, че имах възможността и тази година да бъда  ментор  към инициативата  „Връстници помагат на връстници“. Според  мен, инициативата е изключително полезна и за двете страни. Чувствам се удовлетворена от участието ми като ментор. Смятам, че усилията, които положих и времето, което отделих ми се отблагодариха стократно. Горда съм, че заедно с Влади (моят менториран ученик, който към настоящият момент вече е студент) успяхме да постигнем всички цели, които си бяхме поставили за предстоящата учебна година. Това са: успешно полагане на държавни зрелостни изпити;  успешен прием в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ специалност „Социални дейности“ и не на последно място към настоящият момент Влади е Стипендиант към Ромски Образователен Фонд.

„Благодаря, Лаза“, така завършваше всеки един разговор с Влади.

„Истински благодаря, че в нито един момент не ме остави, Лаза!“- заради тези думи си заслужаваше да бъда Ментор!

Влади и аз  Благодаря, че бях твой Ментор! За мен беше удоволствие да работим заедно, да те мотивирам и подкрепям!“

Според финалната обратна връзка, 81,8% от учениците, участващи в инициативата „Връстници помагат на връстници“ са повишили своя успех през втория учебен срок. 70% от анкетираните, посочват, че сферата от която имат най-голяма полза в наставническата програма е възможността за успешно кандидатстване във ВУЗ. При въпроса „Как „Връстници помагат на връстници“ ти е помогнала лично на теб и какво конкретно сте постигнали?“ участниците споделят:

Насочи ме към специалността, която искам да уча.“

***
„Успях да си припомня част от граматиката в българския език и да упражнявам уменията си. По Български език и Литература имам отличен успех.”

***
“Благодаря на моята менторка за това, че винаги, когато имах нужда от съвет, относно развитието си, тя беше с мен и ми даде всичко, от което има нужда един менториран. Не бих желал повече от това. За мен значи много, че тя ми помагаше с документи, насоки и бих казал страхотни съвети! Ще се радвам, ако имам възможността и другата година да ми бъде ментор. „

***

„Наблюдавам как се държи ментора и си отсявам добрите и лоши подходи. Така някой ден и аз ще мога да менторирам младежите и да бъда полезна. „

***

“На мен лично програмата „Връстници помагат на връстници" много ми харесва .Харесва ми в това, че участват младежи вече студенти от моя етнос и , че могат да помогнат с каквото могат на нас менторираните.“

***

„Менторът ми ме мотивира да запиша специалността „лекарски асистент.“

***

„Помогнало ми е като си развих повече комуникационните уменя, научих повече неща от нея за ромската култура, разбрах също така, че този, който иска и има желание може! Тя ми е помагала с търсенето на университети, специалности много неща ми е пращала. За английския език ми е намирала видео уроци в интернет, изпращала ми е сайтове за гледане на филми и лично до моя адрес ми е изпращала пробни матури и други  неща, за да се подготвя по-добре ,когато ми предстоят тези неща. Мария е уникален човек, аз много я обичам и искам да ви благодаря, че тя е мой ментор! Научих толкова много неща от нея, че  този документ няма да ми стигне, за да кажа какво направи това момиче в моя живот. Ще отбележа още нещо бях спечелила конкурса ,,От езика на омразата да го превърнем в език на толерантност“ е точно за това, че тя през цялото време ми е казвала да се опитвам даже и нищо да не стане поне да съм се пробвала е по тази причина аз се опитах и ето, че от където не очаквам какво се случи.

Благодарение на Мария много хубави неща се случиха в живота ми.

Ние с нея продължаваме да поддържаме връзка.

Ако е възможно догодина  нека отново тя да ми бъде ментор.“ - Богомила

***

„Обсъждахме възможности за стипендии и обучения,  планиране на доброволчески дейности, спазване на определени норми и правила при писане на официален имейл, оформяне на необходими документи за кандидатстване….“

Програмата се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Всичко, което научих на лагера, ще ми помогне много!

Arete Youth

5 дни, в които бяхме далеч от света и проблемите.
5 дни, в които бяхме само НИЕ, нашето голямо семейство.
5 дни, след които още повече се гордеем с това, че сме от ромски произход.
5 дни, които никога няма да забравя!

Пристигнах на Централна гара в София, видях притеснението и в очите на останалите, всеки се чудеше какво следва. Благодарение на лидерите и организаторите, само след няколко часа всички започнахме да се отпускаме. Всеки ден ние научавахме по нещо ново от нашите лектори, които даваха всичко от себе си, за  да съчетаят полезното с приятното. Най-много ме впечатлиха темите за лидерството и менторството, за които ни разказа Александър Балабанов. Сигурна съм , че всичко което научих на лагера ще ми помогне много занапред. Всяка лекция и всяка задача, която ни даваха ни сближаваха все повече и повече. Притеснението, срама, и неудобството изчезнаха, станахме едно голямо и сплотено семейство! Стараех се да се насладя на всеки един момент, защото дните минаваха бързо. От все сърце благодаря на Радост, Райчо, Галя и лидерите, за най-прекрасната емоция, която ми подариха, а именно това че ме избраха за Мис „Заедно напред“ 2019г. Направиха ме много щастлива!

И така неусетно дойде време да се прибираме в населените си места и да разкажем за прекрасните емоции, които сме изпитали.

Атанаска Георгиеваз

Обичам Ви!

Arete Youth

Казвам се Надя Христова ,на 17г. От София. Научих за лагерите миналата година от бивша участничка и моя леля. Аз не бях част от миналогодишния лагер ,но няма нищо случайно. Имало е причина да бъда участник точно тази година и точно с тези хора. Изтормозих Галина и Радост ,често ги посещавах в офиса и говорех само за това, как нямам търпение да дойде време за лагерите. Благодаря им , че ме изтърпяха. Дойде и време за лагера, бях приета , стегнах багажа и тръгнах . Централна гара е на 15 мин. път от вкъщи, но аз стигнах последна. Бързах, влачех куфара, видях толкова много непознати лица, че ми  идеше да се върна вкъщи. Бях уплашена, не знаех какво ме очаква и не знаех какво да очаквам. Първият човек , с който се запознах беше Анелия - тихо, скромно и мълчаливо момиче, тя също изглеждаше уплашена. След това се запознах с Милена и Корнелий , беше ми неудобно да се запозная с тях, мислех, че са гаджета, но се оказаха братовчеди. Малко по малко започнах да се отпускам и да се запознавам с другите участници. След като пристигнахме и се настанихме беше време за лекция, открихме лагера, запознахме се, казахме по нещо за себе си, забавлявахме се.  Лидер ми се падна едно красиво и мило момиче - Далила, бях в отбор със Саами, Руми, Жанет, Пепи и Дани. Нашият отбор се наричаше "Обединените". Като отбор се опитвахме да бъдем сплотени и мисля, че успяхме, обединихме се, бяхме единни. Имаше и леки неразбирателства от време на време, но все пак ние бяхме едно цяло. На втория ден след лекциите, в свободното време, по-голямата част от нас решихме, че е време за басейн . Отидохме на басейн, забавлявахме се и естествено аз се разболях. Вечерта вдигнах висока температура , благодаря на Радост, Райчо и Галина , че се грижеха за мен през тези 2 дни, в които бях болна. Помня как Пепи ми донесе закуска в стаята, Мариела ми мереше температурата, Миладин често ме проверяваше , Милена винаги ме караше да се смея, всеки идваше да ме види, макар и за малко. За тези 7 дни аз намерих нови приятели, истински приятели, хора на които мога да имам доверие. За вечерта на "Мис" и "Мистър" кавалер ми беше Дженгис. Той е едно срамежливо, умно и много забавно момче, и естествено най-готиния кавалер. Не съм очаквала, че мога да се сближа толкова много с непознати хора. Плакахме много, танцувахме , учихме, пяхме, забавлявахме се, беше една седмица изпълнена с много емоции, радости и вълнение . Създадохме спомени за цял живот, спомени, които не се забравят. Тази седмица беше най-прекрасната седмица за мен. Благодаря на МФ "Арете" и на всички от екипа, че ми дадоха възможност да бъда част от тях. Вие сте прекрасни, продължавайте да радвате и да бъдете такива, каквито сте, а именно - уникални. Благодаря на всеки един  от участниците ,  че станахте мои приятели. Обичам Ви всички до един. Вие сте прекрасни хора. Благодаря и на Далила, че беше един невероятен лидер. Не се срамувам от етноса си, гордея се, че съм ромка. Гордея се ,че съм част от семейството на "Арете". И не забравяйте: „ Никой не може да се провали, когато до себе си има приятели“! Бъдете, това, което сте и се гордейте със себе си. ОБИЧАМ ВИ!

Надя Христова

Сега съм уверена и с гордост мога да заявя, че съм ромка!

Arete Youth

Да направиш крачка, "Заедно Напред" със съвсем непознати хора е доста трудно, но въпреки това го направихме, благодарение на Вас, нашите лидери Алекс, Еви, Рали, Краси и Асен. Вие сте нашия жив пример, който трябва да следваме. Вие бяхте хората, които ни амбицирахте. Вие сте тези, които се грижихте за нас. Вие ни научихте, че да бъдеш лидер е отговорна работа. Знайте, че всеки един от вас е съвършен, а заедно сте уникални. Благодаря ви! Няма как да забравя един човек, който винаги ни наблюдаваше, като наша по-голяма сестра. Която следеше дали си спазваме уговорения вечерен час, нашата кака Галя. Тя обича да ни изненадва. Прави всичко с лекота и удоволствие, цари от красота и е по-прекрасна дори от пролетта! Помня първият ден, когато пристигнах в град София, на централна гара. Аз се притесних от това, че не познавам хората, с които ще прекарам цяла една седмица, но докато всички чакахме автобуса за Банско, направих една от първите крачки и се запознах със страхотни хора, които също като мен бяха притеснени. С това започна и нашето приключение, нашето ново начало. Докато пътувахме, в автобуса се сприятелих с още хора. Заедно слушахме музика и пяхме. Много се вълнувах. Осъзнах, че не е толкова страшно да се запознаваш с нови хора. Сближих се с едно момиче и разбрах, че е един добър и умен човек. Двете открихме, че имаме доста общи неща и се зарадвахме.

По време на лагера научих, много нови неща. Не само имах нови приятели, с които станахме едно семейство, но и научих нашата история. Историята на ромите. От тогава знам, че не бива да ме е срам от това, което съм и от ромския ми произход. Научих, че е важно да бъдем пример за по-малките. Важно е да помагаме на нуждаещите се от помощ, на хора от моя етнос. Вярвам, че ние можем да променим света. Сега съм смела, уверена и гордо мога да заявя ромския си етнос, и всичко това благодарение на Райчо. Благодаря и на всички останали лектори, че споделиха опита и знанията  си с нас. Лекцията за стереотипите ме накара да се замисля, че не бива да лепя етикети на хора, които не познавам и не бива да си правя предварителни изводи за тях преди да ги опозная, което наистина е важно! Разбрах, че трябва да бъда упорита, за да постигна целите си и така да осъществя мечтите си. Мечтата не е фантазия, тя може да стане реалност, стига да се трудя за нея. Сега, когато имам всички тези приятели до себе си се чувствам още по-уверена. Нашата една седмица, с новото ми семейство мина неусетно. Надявам се отново да се срещнем, да говорим за мечтите, за живота.

Изказвам благодарности на хората, които ни бяха като майка и баща, за грижите, които положихте към нас! Вие направихте семейство от напълно непознати. Нашата прекрасна майка - Радост, винаги радости раздава и сърцето си за нас тя отваря. Прекрасен родител за мен тя бе и открадна мето сърце! А нашия баща - Райчо, доста грижовен готованко. Той деца ни нарича и казва, че ни обича. Имахме си и едно прекрасно момче, сладур отвсякъде! Не спира да ни радва и целувки да раздава - Живко, прекрасник е той голям! Имахме си и едно прекрасно ангелче - Мелиса, много ми липсва! Цветна усмивка е тя и любов ни радва  с лекота. Благодаря на екипа от Младежка Фондация "Арете"! Благодаря на всички Ви! Обичам Ви!

Соня Захариева

Лагерът за мен е крачка напред!

Arete Youth

Емоцията ми на вълнение започна тогава, когато получих обаждането, че съм приета да бъда участник в лагера на Младежка фондация  "Арете".

За мен това бе една крачка напред към бъдещето. Бях толкова развълнувана, че ще се срещна и запозная с толкова изключителни и любезни хора като Галя, Радост и Райчо. Тези хора ми изпълниха сърцето с  любов и надежда към моето настояще.

Когато се срещнахме с  останалите участници от цяла България ни беше малко трудно, но благодарение на Арете ние го преодоляхме и станахме семейство.

Всичко бе толкова уникално.  Не мога да опиша тази емоция, която преживях през тази една седмица. Ще разбере само този, който вече е бил на такъв лагер. Трябва да дойдеш и да седнеш на онова столче в онази зала. Там ще видиш емоцията на децата, които с  голямо желание и любопитство слушат  и се забавляват. Емоциите им се четат  в блестящите им красиви очи.

Чувството да  си част от този лагер е неописуемо, страхотно и идеално за едно ново начало за теб и твоето бъдеще. За мен беше удоволствие да участвам в лагера „Заедно Напред”.

Александра Антонова

Вдъхновена от лагера

Arete Youth

Лагер „ЗАЕДНО НАПРЕД“ 2019, гр. Банско

Отделени от махалата
Решихме да отидем в планината
С непознати хора семейство станахме
Майка ни стана Радостта 
А баща- Райчо от града
Краси, Рали, Еви, Алекс и Асен
Пък по-големите деца
Прекарахме ний прекрасни 5 дни
Спомени събрахме, игри играхме
И заедно се смяхме
Научихме и нови неща за нас и за общността
Но изобщо не се натоварихме
Защото кака Галя все ни помагаше
Рисувахме, танцувахме
И за всичко  забравихме
Сякаш бяхме в един нов свят
Изпълнен с цвят и мечти
И можещи младежи
Бяхме активни, бяхме и страхливи
Изградихме доверие между нас за толкова кратко време
Само 5 дни, а като цели 5 години
Никой не искаше да излезе от този нов свят,
Защото животът в него беше добър , всеки се подкрепяше и уважаваше
Никой на никого не се присмиваше, нито обиждаше
Всичко беше прекрасно
Омраза никой не изпитваше
А един на друг само се стимулираше
Ето така трябва да изглежда реалния свят
Всички, които бяхме  на лагера, бяхме от различни краища на нашата страна
И всички по родните места сега сме прибрани
Но за една Промяна всички сме призвани
Нека и останалите вкусят от нея,
Нека я дадем на света, за да останем в историята добра
Заедно напред!

Величка Велкова ️

“Всеки се промени…“

Arete Youth

Разказ на Наталия за приключението „Заедно напред“

Казвам се Наталия Миткова. Аз съм на 17 години, от село Галиче и съм участник в първия национален лагер “Заедно Напред 2019”. Научих за лагерите на “Арете”, когато бях на около 12 години. Спомням си как по-големите деца от училището ми, ходеха на тези лагери, когато бяха на моите години, а аз търпеливо чаках момента и аз да отида. Когато навърших 16, не кандидатствах за лагера през 2018. Пропуснах срока и бях доста разочарована, защото имах желание, но ето, че всяко зло е за добро. Тази година бях решена да отида. Тогава настъпи 28 юни, 2019 година. Това беше денят, в който получих обаждане от номер с три четворки, който ми изглеждаше напълно непознат. Помислих си, че е просто едно грешно обаждане. Почти месец по-късно, съм убедена, че това обаждане беше всичко, но не и грешно. Името на човекът, който звънеше е Галина Исаева. Име, което няма да забравя. Спомням си колко щастлива и горда от себе си бях, когато тя ми съобщи, че ще съм един от участниците в първия национален лагер “Заедно Напред 2019”.  Знаех, че на този лагер ще се срещна с хора, които ще ми останат приятели за цял живот, че ще получа нови знания, но това беше всичко, което знаех със сигурност. Всичко друго беше непознато и леко плашещо. “Къде отивам?”, “Как ще се справя?”, “Дали ще ме харесат?”, бяха само част от въпросите, които си задавах в продължение на почти две седмици, докато неусетно, настъпи денят за отпътуване към Банско. Стоях на Централна автогара София с родителите си, които се притесняваха на какви хора ще попадна. Тогава при нас дойде следващият човек, чието име няма да забравя- Райчо Чапразов. Той увери родителите ми, че няма за какво да се притесняват и ме упъти към мястото, където трябваше да изчакам групата. Усетих как един огромен товар се свлече от раменете ми, защото видях колко по-спокойна беше майка ми след срещата с този човек.

Докато стоях до куфара и чаках да се качим в автобуса, се появи и третият човек, който ще остане в съзнанието ми, като модел за подражание до края на живота ми. Тя застана между малките групички, които се бяха сформирали и ни обедини в една. Още в този момент Радостина Чапразова си извоюва високо в моите очи, без дори да го осъзнава. Имаше нещо в нея, което ме накара да ѝ повярвам още преди да съм разбрала името ѝ, а аз не съм доверчив човек. В автобуса седнах до децата, които силно казано познавах, защото едно от малкото неща, които знаех за тях, бяха имената им. След прекараната седмица с Бети, Еми и Марсело за мен те вече не са просто имена, те са приятели.

И така, благодарение на талантливите момчета от задните седалки, ледовете започнаха да се разчупват още преди да сме се настанили в хотела. Те пееха и се грижеха за атмосферата по време на около тричасовото пътуване, което лично аз проспах, но ги слушах в съня си.

Всичките тези седем дни, най-близкото нещо до родители  за нас бяха Радост, Галя и Райчо. Те се грижеха за нашето здраве, безопасност и спокойствие, а всеки път, когато някой имаше главоболие, те имаха съответното лекарство. Това може да изглежда, като една малка подробност, но те бяха помислили за нея, както и за всяка друга дреболия, за която можете да се сетите.

Прекараната седмица в хотела заедно с  организаторите, лидерите и останалите участници, определено беше поучителна. Първият ден беше странен за всички нас. Всеки оглеждаше непознатите лица и никой не знаеше точно какво следва. Получихме баджове и програми на които беше представен график за всеки един от дните. На програмите ни имаше изписани игри, които повечето от нас чуваха за първи път. Игри заради, които петимата всеотдайни лидери, Боби, Асен, Генади, Далила и Принцеса, захвърляха своята почивката, за да подготвят залата. Обстановката по време на първите два дни беше приветлива, но въпреки това всеки тайничко искаше да събере багажа си и да си тръгне. В началото бяхме просто отделни личности от разнообразни места с разнообразни качества, интереси и знания. Ако едно нещо е сигурно, това е факта, че всеки се промени към поне малко по-добро.

На по-затворените участници  им беше трудно да излязат от черупката си и да говорят, но благодарение на своите лидери и съотборници, в края на лагера те дори сами изявяваха желание да се изявяват пред публика. Имаше и хора, като мен. Аз съм привидно самоуверена и общителна, но нещо, което само един човек забеляза беше, че и аз се притеснявам. И то много. Притеснявах се да не кажа нещо безсмислено докато говоря, притеснявах се да не обидя някого, което често правя без да го осъзнавам, притеснявах се да не бъда прекалено различна. Човекът, който забеляза всичките тези несигурности , беше Мария - Мис “Заедно Напред 2019”. Разговорите с нея, ме предразполагаха да се отпусна и да бъда себе си на 100%. Тя е един от най-интелигентните и внимателни хора, които съм срещала. Възхищавам се на това, че тя знае, кога да говори и знае, кога да мълчи. Възхищавам се, защото ми се иска в това отношение, да съм повече, като нея. От нея си взех също и тази умереност,  която в момента се опитвам да интегрирам в  начина си на общуване.

Ако четете това и до сега не сте били на лагера ще си помислите, че не сме правили кой знае какво освен да се опознаваме, но не е така. Имахме и дълги лекции изнесени от хора, които също няма да забравим. В интерес на истината, ние учехме дори в свободното си време, учехме се един от друг, учехме един за друг. Всеки един от нас получи възможността да стъпи в обувките на лектор и да научи новите си приятели на нещо, което да запомнят за цял живот. Научихме по нещо, което определено няма да бъде забравено и винаги, когато видим снимките от лагера, ще преживяваме уникалните и неповторими емоции от тези седем дни отново и отново. Успях да си взема по нещо от почти всеки и се надявам, че и другите са си взели нещо полезно от мен.

За съжаление в началото бях отхвърлена от останалите, но по-късно, когато вече ме опознаха ги попитах, защо са били толкова дистанцирани. Отговаряха ми, че съм давала вид на арогантен и надменен човек. Почувствах се доста зле. Помислих си, че отблъсквам хората без дори да съм им казала думичка, но те пък казваха, че по-късно, когато са ми дали шанс са разбрали, че просто, както всеки човек, имам своите странности, като погледа ми, за който мама винаги ми прави забележка. Не споменавам това случайно. Ако не бяха лекциите в които ни учеха да опознаваме хората преди да им слагаме етикет, аз щях да бъда отхвърлена от останалите участници по време на целия лагер.  “Арете” ни даде нови знания, които започнахме да прилагаме моментално. Както вече споменах, първият ден беше денят, в който повечето искаха да си ходят. Сега искам да  разкажа малко повече за последните два дни през, които си вземахме довиждане. Петият ден беше денят, в който започнаха сълзите. Много от нас се разплакаха, но лично аз не го направих. Поне не и в рамките на този ден. Не се разплаках, не защото не ми беше тъжно, а защото знаех, че това не беше сбогом, а довиждане и знаех, че “Арете” отново ще ни даде повод да се срещнем и да създаваме добрини заедно. На шестият ден си позволих да пророня няколко сълзи, защото осъзнах, че това беше краят. Още мисля, че с тези хора ще се срещнем пак и съм сигурна, че отново ще получа възможност да чуя песните на Меладини и Ваньо съпроводени от китарата на Марин, да видя танците на Асен, Сабрина, Жанет, Микаела и Васила и да получа от прегръдките за добро утро на Живко. И да побъбря с човека,  с който бяхме събрани от обстоятелствата, а именно Принцеса. Това беше принцесата на лагера и един завършен лидер, който въпреки че е на моята възраст, може да ме научи на много. С нея прекарахме около два часа на Централна автогара София преди да поемем за родните си места и не ни трябваха повече, за да разберем колко общо имаме. Знам, че няма как да изброя всяко едно от имената, зад които стоят едни прекрасни личности, но бих го направила. Защото ще запомня всеки един от вас и заради хора, като вас ще продължавам да не се срамувам от етноса си и от това, че съм от ромски произход.  

Наталия Миткова

„Заедно напред“ е една от най-смислените инициативи…

Arete Youth

Мария: Първо искам да ви приветствам, като добре дошъл и да ви кажа, че лекцията ви беше страхотна и много ви благодарим!
Младен Владимиров: Благодаря ти, много си мила. Аз винаги идвам с много голямо желание да се срещна със вас, а този тип лагери, според мен, имат едни от най-смислените сектори, които се случват в неправителствената част. Въобще “Арете” работи изключително добре и на мен винаги ми носи много позитивна емоция наподобяваща наркотик, която ще нося поне около 24 часа. Винаги след лагерите, когато се свързвам с вас, когато ми пишете, когато ми задавате въпроси, когато ми пращате неща, които сте постигнали във вашата общност, тази емоция ме връхлита отново и отново.
Мария: Разкажете ни малко за себе си.
Младен: Психолог съм по професия. През последните петнадесетина години се занимавам с деца и семейства, бил съм училищен психолог в две от големите столични училища и съм бил заместник директор в едно от тях. Последните няколко години се занимавам с тренинги и обучения и съм един от кризисните психолози на министерство на образованието и науката. Работя по едни от най-тежките случаи на смърт, насилие и отвличане на деца и за съжаление последните години, попадам на много тежки случаи, като убийството в Борисовата градина и в момента работя с двамата младежи, които станаха доста известни, чрез медийното пространство. Също така, последните години водя обучение от частна консултативна практика, а от съвсем скоро съм и нещо , като ментор в “Арете”.
Мария: Справяте се много добре с работата си.
Младен Владимиров: Благодаря ти за оценката мила, важна ми е!
Мария: Кой беше моментът, в който решихте, че ще се занимавате с психология и защо?
Младен Владимиров: Тогава учех в едно експериментално училище, което споделяше сграда с НБУ. Бях в 9 клас. След попълването на един личностен тест, моят учител ме попита дали имам интерес към изследването на училища и дали искам да ме заведе в Нов Български университет, там има лаборатория за експерименти към департамент кондуктивна наука, където видях разни неща и останах три часа, след което ми казаха, че може да посещавам лабораторията. В интерес на истината, преди да реша да се занимавам с психология, исках да стана полицай, защото около 1999 година можеше да пропуснеш казармата ако учиш в академията на МВР, но това така и не се случи. След като излязох от казармата, кандидатствах с психология, приеха ме и след третата година отидох на стаж в педиатрията, след това започнах работа в отдел Закрила на детето в един от столичните райони и от там нататък се занимавам с консултиране. Работя в няколко частни кабинета и комисии за деца извършили престъпления и това е пътят ми до тук.
Мария: Доволен ли сте от изборът, който направихте?
Младен Владимиров: Ами доволен съм, защото последните години, психологията вече не е такова табу и все повече млади хора и родители се обръщат към услугите на психолози. Виждам добавена стойност към мотивите си и чувството да видиш това, как един млад човек е пораснал пред очите ти  е несравнимо.
Мария: Обичате ли срещите с младежи и да ги образовате по различни теми?
Младен Владимиров: Това е най-приятната част, тъй като, както казах и в неформалния разговор, аз си взимам повече от вас, отколкото вие от мен. Емоциите, които ми давате, емоциите, енергията и излъчването ви нямат аналог. Сигурен съм, че никой наркотик не може да постигне усещането, което вие ми предоставяте.
Мария: Много ви благодаря!  И последният ни въпрос е какво мислите за организацията „Арете“ и за лагерите „Заедно напред“? Според вас, има ли полза от тях?
Младен Владимиров: Всъщност, това е една от най-смислените инициативи, които помагат за разбиването на стереотипи и нов вид общуване в ромската общност. Сегашните лидери, всъщност са били участници в самия лагер миналата година и аз бях свидетел на тяхната промяна. И още нещо, ако десегрегацията и интеграцията са много дълги процеси, то „Арете“ го прави за много кратки срокове. Тази година бях обучи тел на младежкия съвет към държавната агенция „Закрила на детето“ и когато влязох вътре видях елита, част от най-добрите деца от всичките 28 градове, аз видях Принцеса, която представляваше област Монтана, а тя е именно продукт на младежките лагери на „Арете“, така че мисля, че отговорих на въпроса.
Мария: Много ви благодарим за отделеното време!
 

Интервюто води Мария Христова, участник в първи национален лагер „Заедно напред“ , 2019

„Никога няма да забравя!“

Arete Youth

Приключение, топлина, приятели, щастие, любов, сълзи, моменти, ЕМОЦИЯ – и още куп други думи не ми стигат да опиша това, от което бях част само преди няколко дни... Искаше ми се никога да не свършва, но както казва и Радост - „Хубавите моменти минават много бързо“. Но точно този, никога няма да забравя. Помня притеснението първата сутрин, стоях на автогарата и се чудех да се кача в автобуса ли или просто да се прибера вкъщи и да си доспя. Та аз отивах на непознато място, с един куп непознати хора и то за цяла седмица. И всъщност реших да се кача, само за да не нося багажа си обратно до вкъщи. Какъв оптимизъм нали?!? Както и да е, след 5 часа се намирах на Централна автогара София с огромен сак в едната ръка и въпросът „ Защо ми трябваше да правя това сега? „в другата. Сетих се за разговора с Галя, преди няколко дни, когато ми се обади да ми каже, че ще ни посрещнат: „ Кафенца, водички на автогарата и ние ще дойдем... „ Още тогава разбрах, че е пич.

Сега остана само да чакаме... Срещу мен седеше момче, чийто поглед изглеждаше по-объркан и от моя. Какво пък, ще опитам. Приближих се и го попитах дали случайно не сме за едно и също място. Е добре, поне намерих с кого да седя. След малко се появи още едно момиче, ако тогава знаех, че ще ми липсва толкова в момента, нямаше да си повярвам. Съвсем скоро се събрахме доста голяма компания от младежи за лагера. Те всъщност не хапеха, че даже си бяха и доста приятни. След това се появиха Галя, Радост и Райчо и потеглихме към Банско. Е може би пък нямаше да е толкова зле – си мислех точно в онзи момент. Дори не предполагах, какво предстоеше. 

Беше една седмица, изпълнена с хиляди емоции, преживявания и прекрасни хора. Беше момент на близост, на спокойствие, на уют. Беше мястото, където всеки се научи да бъде себе си и да се гордее с това. Несъмнено беше това, което всеки един от нас ще носи в сърцето си. А когато дойде и най-емоционалният момент, а именно раздялата, всички бяха раздвоени. От една страна неописуемата радост от преживяното, а от друга тъгата, от това, че сега всеки се прибира към дома си. Аз също бях раздвоена, дали да се кача в автобуса или просто да остана там, с хората, които вече чувствах като семейство. И този път големият сак не беше фактор...

Сега остана само да Ви благодаря. Благодаря Ви Младежка фондация "Арете", благодаря Ви Галя, Радост и Райчо. Благодаря Ви, лидери. Благодаря за всичко, на което ни научихте, за всичко което ни показахте и за шанса да преживеем всичко това!

Мария Христова

„Да спрем да рушим, да започнем да градим!“

Arete Youth

Доброволците на Младежка фондация „Арете“ и сдружение ЛАРГО, реализираха малък проект в полза на местната ромска общност. „Аз искам да уча, играя и спортувам в детската градина“ беше наименованието на тяхната инициатива, която се случи в периода май-юли месец на тази година. Целта на доброволческата им инициатива бе да създадат детски кът във външния двор на детската градина „Мечта“, в ромския квартал „Изток“ на гр. Кюстендил. С изпълнението на този проект искаха да направят интерактивна среда за общуване, игра и обучение на децата. Децата в детската градина са 131, на възраст от 3 до 7 години.

С много усилия и труд, доброволците ни успяха да направят детски кът, който включва „Тунел от гуми“ – гумите са боядисани с различни цветове и форми (кръг, триъгълник, правоъгълник), а тяхното предназначение е децата  да проявяват физическа активност (тичане, провиране) , да научат различните форми, и в същото време  да се забавляват; „Писта за бягане“ –  направена е  детска писта за бягане с отделни коридори.

Предназначението й е децата да тичат в права посока, в същото време ще бъдат изпълнени нормативите, които са заложени в тяхната програма. Това също ще спомогне децата да сформират умения за концентрация, внимание, издръжливост. „Обновен пясъчник за игри“ –  допълнен е с пясък, боядисани са бордюрите. Това ще е мястото, където децата ще играят с пясъка, ще общуват и развият своите социални умения. „Пътека от цветни стъпки“ – боядисани човешки стъпки в различни цветове, което  ще бъде иновативен начин, чрез който децата ще затвърдят, ще научат цветовете и числата. И не на последно място беше обновена външната ограда на детската градина.

„Да спрем да рушим. Да започнем да градим“ е посланието на доброволците към жителите на ромския квартал.

Финансирането на малки проекти в полза за местната общност е в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Човек трябва да опитва и да вярва в себе си

Arete Youth

Здравейте!

Аз съм Миладин Боянов от село Дреновец, участник съм в първия национален лагер „Заедно напред“, организиран от Младежка фондация „Арете“, през 2019 година. 

В последния ден на летен лагер "Заедно Напред ", ви срещам с един достоен човек. Това е Корнелий Стоянов, който спечели титлата  Мистър „Заедно напред“.

- Как се чувстваш, Корнелий след снощната награда, която взе?
- Чувствам се супер от, това което направих и спечелих, защото аз съм примерът и огледалото за моята общност!
- Разкажи ни повече за това, какви усилия и старания си положил през изминалата седмица на лагера, за да станеш това, което си?
- Ами това, което направих е да не си налагам мнението над останалите, а да оставя нещата и когато имам възможност, и ми се даде думата да отговоря, а не да моля всички да ме чуят ...също така е важно, когато ти дадат думата да не бъдеш много банален, а да си кратък, ясен и точен, да можеш да защитиш мнението си.
- Какво за теб е титлата Мистър?
- Това е важна титла, която ме кара да се гордея и ми доказа, че ако не опитваме няма да се получи. Направи ме по-уверен в способностите ми.  
- Чувстваш ли се една крачка пред останалите ? 
- Да, чувствам се една крачка пред останалите. 
- Вече знаем, че титлата автоматично ти дава  една друга възможност – следващата година да бъдеш лидер! Ти като такъв какво ще направиш за групата ти?
- Ще ги предразположа ,ще им вдъхна доверие, уважение по между им, за да могат да мислят и работят като един.
- Ти сега се прибираш в родния си край ...там ще се гордееш ли с тази титла?
- Да, разбира се, че ще се гордея !
- Човек трябва ли да има вяра и надежда в способностите си?
- Да, категорично да, винаги човек трябва да опитва и да вярва в себе си.
- Какво за теб е летен лагер "Заедно Напред“? 
- Нещото, което премахна бариерата от срам в мен, нещото което ме амбицира да продължа напред и да докажа, че аз мога!
- Аз ти пожелавам все повече и повече успехи  занапред!
- Благодаря ти, и аз пожелавам много успехи както на теб, така и на екипа на Младежка фондация "Арете".

Интервю на Миладин Боянов

Искам да съм лидер!

Arete Youth

Нека Ви разкажа малко за себе си.. Аз съм едно 17 годишно момиче от село, което обича да се развива. Обича семейството си, приятелите си, близките и значими за нея хора, обичам и кучетата. Обичам да карам хората да се усмихват, да им стане някак по-леко на душата, по-спокойно…

Аз съм от типа хора, които казват истината в очите и не се страхуват да застават зад това, в което вярват, без значение как ще го приемат останалите. Мисля ли нещо - казвам го. Директна съм, истинска и неподправена.И дори на хората да не им харесва, това съм аз - и не мисля да се променям, освен ако не е за добро. А доброто е изключително важно за мен,то ме кара да сияя и да се чувствам значима. В днешно време да се чувстваш значим е доста трудно. Трябва да знаеш къде и с какво би могъл да бъдеш полезен, защото да помагаш на другите не ти носи лична облага, но изпълва сърцето ти с щастие. Трябва да знаеш кои са твоите слаби страни и да рискуваш да ги променяш.

Много се чудех дали да кандидатствам, за да бъда лидер на лагер „Заедно напред“. Едно е да си участник, друго е да си лидер. Реших, че ще бъда лидер. В началото стъпвах плахо, неуверено. Чувствах се несигурна. Не вярвах, че ще се справя с всички тези отговорности, които ми предстоят.

Знаех, че ще срещна хора с различни характери, с които ще трябва да се сработя и да управлявам, да им давам насока, да разчитат на мен и да ми вярват. Нали затова сме тук, на тази земя, под това слънце, за да се учим и да обогатяваме знанията си всеки ден. Да грабваме с пълни шепи всяка възможност, която ни се даде и да бъдем сигурни в себе си, защото всеки от нас идва с мисия.

Като участник в лагер "Заедно Напред" през 2018 година, научих много. Не мога да повярвам колко ми даде „Арете“, и то само за седмица. Сигурност, сила да се боря, опора, даде ми обич и топлина, увереност, грижа и подкрепа. Взех всичко, което ми трябва, за да изляза от зоната си на комфорт и да покажа на света какво мога. Ето ме. Аз съм силна, вярваща в себе си ромка, която се гордее с това и с качествата, които придоби за толкова кратко време. Всяко начало е трудно, но след това не можеш да спреш да изненадваш себе си всеки ден и да преоткриваш непознатото. Затова искам да кажа на всички млади хора да вярват в себе си, защото това е ключа към успеха, да не се срамуват от това, което са. Не трябва да се съди прибързано, преди да си опознал човека, защото действията са важни. Прибързаното поставяне на етикети може само да те опровергае.

Без труд не се постига нищо, но ако се трудиш достатъчно, след това се радваш на успех, скачаш в необятното и не съжаляваш! И за миг не съжалявам, че станах част от това невероятно приключение, което ми даде много. Но и аз дадох. Дадох грижа, любов, старание. Вложих усилия, които си струват. Отборът ми стана най-добрия. Бях възхитена от тях и от способностите им. Събка, Мария, Микаела, Мариела, Ваньо и Венямин. Много ме радват.Обичам хората, пълни с енергия. Те са носещ заряд, който озарява всичко по пътя си. Обичах да ги гледам как се радват всеки път, щом завършеха задача успешно, винаги първи, правещи всичко със сърце и много обич. Те са моите хора. Арете ми даде и много приятели. Те са невероятни хора, различни, с неповторими истории.  Има коренна разлика от времето, когато бях участник, и днес, година след това. Когато видях участниците за първи път, отидох да се запозная с тези прекрасни хора, за да мога да свикна с тях и да ги накарам да не се притесняват, защото знам как ми беше на мен в началото, когато бях на тяхно място. Сега съм по-уверена и по-общителна. Дори и да сгреша, знам, че няма да дойде края на света. Спокойна съм, усмихвам се и знам, че намерих  своето нещо. Призванието ми. Още от самото начало ме изненадаха много приятно. Първата ни поставена задача беше да измислим име на групата, лого и цитат, който да ни описва. Тогава станахме едно цяло. Трябваше ни много малко време, за да се сработим като екип и да станем приятели. Затова те избраха името „Princess and friends“, от което останах много изненадана и въпреки, че настоявах да го променят, те пожелаха да си остане така. Логото ни беше корона , под която всеки от нас нарисува себе си като малко човече с коронка и написахме : " Една усмивка, много корони." Силно послание, което достигна до всички!  Много обичам отбора си, затова всички усилия, които положих, всяка умора, която изпитах през тази седмица, си струват. С тях нямах почти никакви проблеми, може би защото от самото начало реших, че трябва да ме приемат на сериозно, макар и да сме със сходна възраст. Това беше моята тактика за победа. Аз съм перфектционист  и се опитвам да се боря с това, но понякога желанието да не се спирам пред нищо и да не се отказвам, докато не постигна това, което искам, ми дава много.

Там създадох лидери! Истински и подготвени лидери, които съм сигурна, че ще променят други деца след време и ще бъдат много уверени и целеустремени! Създадох и много спомени, приятелства и приключения. За да си победител се иска сила и кураж. Не се отказвай, докато не стигнеш до финала, защото знанието е сила, която ни се дава, за да покажем на какво сме способни, колкото и да ни подценяват.

Лекторите за пореден път ми показаха колко са подготвени, зареждащи с присъствието си и запомнящи се с думите си. Много искам да бъда като тях! Те са изключително умни, добри, борбени и подготвени да се справят със всичко, с което се захванат! Те, както и организаторите на този лагер, са моя пример за подражание!

„Арете“ ми показа пътя -  сега от мен зависи да го следвам. Тези хора са с добри сърца, казват ти истината в очите, а не си мълчат, докато се проваляш. През тези дни изпитах много емоции,беше ми трудно, но приемах предизвикателствата с усмивка. Ще ми липсват моите приятели, и въпреки, че се радвам, че срещнах хора от различни краища на България, ми е болно, че с тях няма да се виждаме. „Арете“ събира млади хора на едно място, с различни мечти. Да успеят в знанието, да успеят в кариерата, да превъзмогнат проблемите и да бъдат щастливи!

Много благодаря на целия екип, че ми се довери и ми даде възможността да бъда част от този лагер и да променя както моя, така и живота и начина на мислене на хората около мен към по-добро. Благодаря и на моите родители, които много ме подкрепят и ми дават сила да продължа напред!

Те са моята опора. Когато бях лидер, аз не бях просто човека, който  даваше напътствия. Аз бях учител, ръководител, родител, будилник, съдия, приятел и сестра. Дори след късните проверки, които правехме по стаите, след дългия ден, прекаран в изпълняване на задачи, на следващата сутрин се будех с усмивка, защото знаех, че те разчитат на мен. Мисля, че го оцениха, обикнаха ме, както и аз тях, и ми беше много трудно да се сбогуваме. Много съм горда с моя отбор! За мен те са най-добрите, защото вярваш ли в нещо, - то се случва и виждам, че всичко си е заслужавало. Показаха на какво са способни, и макар че всеки заслужаваше да бъде мис или мистър, една от участничките ми беше много подготвена и в нейните очи виждах завършен лидер - Мария, която не се притесняваше да изразява мнението си свободно, без да се налага. Тя, както и останалите страхотни момичета на този лагер, ми станаха много близки приятели, които винаги ще помня и нямам търпение пътищата ни да се засекат отново! Обичам да съм сред хора, живеещи за момента, на които всичко им се получава не само с късмет, а и с надежда, любов и  светещи детски очи..

Една усмивка винаги ще ми напомня за това мое приключение - тази на Микаела, която не се страхуваше да показва емоциите си, да изразява чувствата си и да раздава много обич! Те са моите момичета и винаги могат да разчитат на мен, за каквото и да е било. Напомняха ми на мен самата и ми показаха, че щастието е просто - любими хора, нови приятели, забавни моменти и интересни преживявания. Всичко, което ти трябва да си истински щастлив е цел, която да те вдъхновява

Е, всички тези прекрасни хора  за мен бяха ходещо вдъхновение!

Благодаря Ви от сърце и успех към пътя на знанието! Нека покажем на всички, колко обединен е нашия народ, колко сме силни и борбени и как всеки от нас допринася за началото на един по-хубав и добър свят! Не се спирайте пред нищо, защото заедно  можем  повече!

Принцеса Иванова

 

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ за учебната 2019-2020 г.

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“-България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“
за ученици в гимназиална степен за учебната 2019-2020 г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците:
1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
2. Да са мотивирани да продължат образованието си;
3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;
4. Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*. (не е задължително условие)
5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.
*Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Младежка фондация „Арете“-България или ТСА.

Срок за кандидатстване: 1 август 2019 г.

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатите трябва да предоставят/изпратят до офиса на Младежка фондация „Арете“-България на адрес: гр. София 1202, бул. Княгиня Мария Луиза №77 ет.2 или електронно сканирани на ел. поща info@areteyouth.org попълнен ФОРМУЛЯР и следните документи:
1. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
2. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2019/2020 година (при смяна на училището);
3. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;
4. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:
b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:
c. Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);
5. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.
6. Документ удостоверяващ, че общината няма да поеме разходи за транспорт  за учебната 2019-2020 г.**
* *Изисква се само за учениците, които ще имат нужда от поемане на транспортни разходи. Този документ може да бъде издаден от община или училището, в което се  ще обучава ученикът през 2019-2020 учебна година.
7. Декларация за  участие в Програмата и споделяне на лични данни. За ученици, ненавършили 18 години, декларацията се подписва от родител или настойник. Пълнолетните ученици ( навършили 18г.) собственоръчно попълват и подписват декларацията.

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Важно за одобрените ученици

Одобрените ученици трябва да предоставят на Младежка фондация „Арете“-България информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 30 август 2019 г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 20 септември 2019 г.

Учениците не получават пари в брой. Младежка фондация „Арете“-България поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

All the world is a stage

Arete Youth

“All the world is a stage” („Светът е сцена“) е наименованието на малкия проект на доброволката ни Росица Гераскова, който е успешно реализиран в с. Мирково.

Децата от ромски произход в населеното място са с ограничен достъп до възможности. Повечето приемат света като нещо непознато, силно се впечатляват от неща, които за един съвременен човек са незначителни. Повечето от тях не само не са напускали границите на България, а не са виждали дори собственото ни море отблизо. И макар, че с. Мирково е близо до София, децата не са посещавали и столицата.

„Английският език за повечето е просто предмет, по който трябва да се изкара различна оценка от двойка и нищо повече. Осъзнатост за ползите от езика са рядкост дори сред родителите в общността. Това е довело до наследствена незаинтересованост по отношение на езикознанието. Липсата на контакти със самия език, освен чрез видеа в интернет и учебниците е довела до нисък интерес и отсъствие на смисъл за изучаването на английски език. Чувства се неприложимост от страна на децата. Не виждат смисъл да го изучават и някакво реално приложение.“  - из описанието на конкретен проблем, който ще реши проектът.

Росица Гераскова представи проектно предложение, в което описа подробно идеята за допълнителни уроци по английки език чрез сугестопедични похвати – разиграване на роли и интерактивни игри, участие на участниците в тематични сцени, които да отговарят на нивото, нуждите и съответната тематика. Установяване на различни тематични раздели, взаимствайки реални ситуации, в които учениците могат да попаднат (в магазина, в ресторант, нужда от указания за посока, питане за часа и др.) и тяхното неформално пресъздаване чрез разиграване на сцени, влизане в роли. Главната цел на реализирания проект бе да развие и стимулира изучаването на английски език, посредством въвличане в реални, полезни и ключови ситуации на децата от ромски произход, представители на общността. Да бъдат заучени на стандартни изрази, чрез тяхното реално разиграване, осигурявайки забавна среда, в която всеки, имащ желание ще може да се изяви.

В периода от април до юни, идеята за малък проект „Светът е сцена“ се реализира, чрез 8 извънкласни занятия – допълнителни часове по английски език.  В занятията по английски език взеха участие 13 деца и двама учители. Децата осъзнаха колко е важно да знаят езика. По време на допълнителните часове по английски език, участниците бяха съсредоточени и усърдни. Повиши се желанието за изучаване на английски език, чрез тези  допълнителни занимания. Те получиха възможности за развитие чрез забавление, повишаване на знанието и увереността  и подготовка за справяне в реални ситуации.  Чрез финансовата подкрепа на Младежка фондация „Арете“, младежите имаха необходимите материали за провеждането на дейностите.

Финансирането на малки проекти в полза за местната общност е в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

ЗА МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 20 и 29 ГОДИНИ

Arete Youth

Младежка фондация "Арете"- България  търси младежи на възраст между 20 и 29 години от градовете София, Пловдив и Сливен, които да се включат в проект „Първи стъпки за професионално развитие“ №2017-1-027”.

На избраните участници, ще бъдат предоставени следните услуги:

- Индивидуални и/или групови срещи с личен ментор за повишаване на мотивацията, самооценката и постиженията; изграждане на позитивна визия за бъдещето и подкрепа за преодоляване на трудности и бариери; личностно развитие;
- Кариерно ориентиране, помощ при изготвяне на профил на компетенциите на участника, професионална автобиография и изготвяне на личен и кариерен план за развитие; подпомагане в следващите стъпки на реализация;
- Обучение за развитие на умения – комуникативни и социални умения, работа в екип, решаване на конфликти, кандидатстване за работа, писане на СV  и мотивационно писмо;
- Подкрепа и съдействие при търсене на подходяща работа, подкрепа при кандидатстване за работна позиция и менторство на работното място.

В допълнение, на избраните младежи може да бъде оказано съдействие за: професионално обучение; езиково обучение; ИТ обучение; посещения при работодатели; срещи с младежи, намерили трудова реализация.

Младежите трябва да са на възраст между 20 и 29 години:
- със завършено средно или средно професионално образование, които живеят в трудни условия и досега не са успели да намерят работа отговаряща на тяхната квалификация; и/или
- млади жени/момичета, които са отпаднали от училище, но имат желание да се върнат в образователната система.

Желаещите да се включат в проекта, да изпратят заявление за участие и декларация за лични данни на info@areteyouth.org

За повече информация може да се свържете с младежка фондация „Арете“ на телефон 0878 744 462.

„ Ментор е някой, който ти дава възможността да видиш надеждата в себе си“   –   Опра Уинфри

Проектът е финансиран от страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в рамките на Фонд за младежка заетост по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants), а основната му цел е да подобри образователния статус и да подпомогне достъпа на млади  хора от уязвими групи до пазара на труда в Република България, като с това допринесе за подобряване на икономическа им независимост и професионална реализация.

The Find Your Way to the World of Work project (№ 2017-1-027) is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the  EEA Norway Grants Fund for Youth Employment.

Първи стъпки в науката

Arete Youth

Нашите приятели и участници в програма „Академично менторство“ на Младежка фондация „Арете“ Полина Петрова и Леонардо Минков с първа научна публикация. Поли и Леонардо, под вещото ръководство на своя ментор Иван Обрешков, взимат участие в международна научна студентска конференция в Русия. Тема на тяхното изследване е „Традиционната ломска кухня като част от културното наследство“. В публикуваната статия са представени три ястия от северозападния край на България: обреден хляб, свинско с гъби и доматен сос и ломско ветрило. Описани са всички  продукти за ястията и начинът им на приготвяне. Трудът на двамата студенти е публикуван в сборник „Студентство в науката – иновационния потенциал на бъдещето“. Полина и Леонардо са студенти първи курс в Университет по хранителни технологии в град Пловдив. Академичен ментор е техният преподавател Иван Обрешков. В програма „Академично менторство“ на Младежка фондация „Арете“ участват 50 студенти-роми от цялата страна, в повече от 20 специалности в областта на педагогиката, медицината, инженерни специалности, информационни технологии, право и още много... Техни ментори са 22-ма преподаватели от 14 университета.Менорската програма се осъщществява в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Информационни кампании по програми “Заедно напред“ и „Образователен и информационен център“

Arete Youth

Тази пролет, екипът ни осъществи още четири информационни кампании по програмите „Заедно напред“ и „Образователен и информационен център“. На тези срещи, разказваме на младежите как работи Младежка фондация „Арете“, кои сме ние и какво целим. Запознаваме учениците и бъдещи студенти за различните възможности, които допринасят за тяхното професионално, академично и лично развитие. Представяме националните летни лагери „Заедно напред“, които ще се осъществят през юли и август. Обсъждаме целите на лагерите, какво може да научат по време на лагерите, как да кандидатстват. Говорим си за инициативата „Връстници помагат на връстници“ и обсъждаме доброволчеството. По време на информационните кампании, участниците се запознават с възможностите за кандидатстване в университет, визити в университети, различни специалности, стипендиантски програми и възможността да имат ментор от университета.

На 20 май се срещнахме с над 30 момчетата и момичетата в с. Галиче, а домакини на нашата среща бяха СОУ „Христо Ботев“.  Активна роля в срещата взе нашата доброволка Евелина, която сподели с младежите за положителната промяна при нея, и нейното развитие след участието и в нашите програми.

На следващия ден, гостувахме в гр. Разлог, където се запознахме с младежи от ромската махала. Доброволката Саша, мотивира прекрасните младежи да се включат в програмите ни като възможност за тяхното развитие.

На 30 май, екипът на "Арете" гостува в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии в гр. Пазарджик, където се срещна с над 30 ученици. Доброволките ни Александра и Ралица, разказаха от първо лице за своите преживявания по време на летните лагери "Заедно напред" и за възможностите по програмата "Образователен и информационен център".

На 4 юни, домакини на информационните ни кампании бяха регионалните ни партньори от сдружение "ЛАРГО" в гр. Кюстендил. Студентката Райна, много въодушевено разказа за нейния път от ученичка до студентка, и сподели за приноса на МФ „Арете“ за нейното развитие.

Благодарим Ви за домакинството, за организацията и за прекрасните младежи, с които ни срещнахте! Ползотворни срещи, на които вдъхновявахме и се вдъхновихме още повече!

Информационните кампании се провеждат по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

ОБЯВA ЗА РАБОТА: Технически сътрудник на Младежка фондация „Арете“ България

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Ние допринасяме за развитието на ангажирано гражданско общество и изграждаме ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи.  Нашата мисия е насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорност към обществото и насърчават наставничеството.

Краен срок за кандидатстване: 2 август 2019 г.

Местоположение: София, България

Описание на длъжността: Под непосредственото ръководство на директора за България, техническият сътрудник съдейства за изпълнението на амбициозната мисия на Младежка фондация "Арете" като оказва логистична, организационна и координационна подкрепа на директора за България и програмните ръководители.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Осигурява административна и техническа подкрепа, съдейства при разрешаването на вътрешно административни задачи;
- Организира и координира графиците за пътуване и срещи на екипа на фондацията;
- Съдейства при организиране на обучения и срещи;
- Подпомага изработването на доклади, бюлетини и други, свързани с работата на фондацията документи;
- Поддържа база данни на всички преки и непреки бенефициенти на фондацията;
- Оказва  подкрепа на Програмните ръководители в събирането на текуща, систематична и изчерпателна база данни, обратна връзка и оценка от бенефициенти и партньори;
- Отговоря за медийното отразяване, анонсиране и маркетинг на  дейности и събития на фондацията;
- Работи пряко с финансовия директор, за да се гарантира, че установените финансови, административни и логистични системи и процедури са приложени и/или поддържани по установените за това счетоводни стандарти;
- Поддържа безопасна и сигурна работна среда;
- Изпълнява и други функции и задачи, възложени му от директора за България.

НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:
- Образование: висше, компетенции: управление, организационно-оперативни познания;
- Отлична комуникативност и грамотно ползване на български език;
- Добро владеене на английски език (писмено и говоримо);
- Компютърна грамотност (Word, Excel);
- Добри организационни умения и водене на отчетност (критичното внимание към детайлите);
- Зрялост, дискретност, ентусиазъм и позитивно отношение.

Моля, изпратете мотивационо писмо и автобиография до 2 август 2019г. на имейл: info@areteyouth.org  или по пощата на адрес: Младежка фондация „Арете“-България,  гр. София 1202, бул. “Кн. Мария Луиза” №77, ет. 2

История за доброволчеството и инициативата „Връстници помагат на връстници“

Arete Youth

Богомила е отдадена доброволка, вярва в доброволчеството като ценност.

Поредната инициатива, която тя организира е по случай Великден. Споделя, че нейната менторка по „Връстници помагат на връстници“  я е насочила към идеята. Боги е намерила съмишленици – момичета и момчета и заедно са отишли в с. Христо Даново. Там се срещнаха с четири семейства в нужда, на които им предоставиха традиционните за празника козунаци и яйца. Отделиха време да си поиграят с децата. Богомила, изключително развълнувано разказва за преживяното.  Децата били много щастливи, а доброволците преживяха смесени емоции – на радост, на удовлетвореност и малко тъга.

Снимките разказват много. Тук можем да разсъждаваме защо доброволчеството е ценност? Какво ни дава на нас като личности, като общество?

Богомила Самуилова е 11 клас. Учи в ПГ „Ген. Владимир Заимов“ в гр. Сопот. С много добър успех е, а любимият й предмет е английски език. Тя е от село Певците. Срещнахме я на национален лагер за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ през 2018 година. Умно и амбициозно момиче. Открои се с активно участие по време на лагера. Присъединила се към доброволческата ни мрежа. Включи се в национално обучение за доброволци през миналата есен. Участва и в инициативата „Връстници помагат на връстници“, по програма „Заедно напред“, по която има ментор – студент. Мария Атанасова – студентка в специалност акушерка, 3 курс в Медицински университет, гр. Варна. Богомила споделя, че тази инициатива е много полезна за нея, защото менторката й постоянно поддържа връзка с нея и я наставлява относно нейното лично и академично развитие.

През месец aприл Богомила е победител в конкурс за видеоклип „Да превърнем езика на омразата в език на толерантността“ на ЦМЕДТ „Амалипе“ . По случай международния ден на ромите – тя се среща с президентa на Република България г-н Румен Радев, който я поздравява за гражданската й позиция.

Младежка фондация „Арете“ вярва, че доброволчеството е ценност и от своето създаване до момента работи активно с доброволци в подкрепа на ромската общност в България. Нашата цел е да развием устойчива Доброволческа Мрежа (Arete Youth Volunteer Network - AYVN), за да могат младите лидери да участват и насърчават различни инициативи на местно и национално ниво. В по-широк аспект нашата цел е да популяризираме гражданското участие в решаването на различни социални проблеми и да популяризираме ползите на доброволчеството като цяло.

Доброволческите инициативи и „Връстници помагат на връстници“ са в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Конкурс за лидери на малки групи за лагери „Заедно напред“ 2019

Arete Youth

Срок за кандидатстване: 10 юни 2019 г.

Какво?
Конкурс за лидери на национални младежки лагери „Заедно Напред“ 2019 година. Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената му група, както и с целия екип;
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите, дискусиите, работата по малки групи и ролевите игри по време на лагера;
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма;
- Да следи за спазването на вътрешните правила на лагера;
- Да бъде положителен ролеви модел за участниците в лагера.

Защо?
По време на всеки лагер участват младежи лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

В замяна на това всеки лидер придобива:
- организационен опит;
- лидерски опит;
- опит за работа в екип;
- координационен опит;
- професионален опит;
- комуникационни умения;
- сертификат за лидер на малка група;

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Кога?
Обучението за лидери на малки групи ще се проведе на 13-14 юли 2019г. за всички лидери, които ще участват и на двата лагера.
Лагерите „Заедно напред“ 2019 година ще се проведат както следва:
- Първи лагер „Заедно напред“ – 14 юли – 20 юли 2019г.
- Втори лагер „Заедно напред“ – 28 юли – 03 август 2019г.

Къде?
През 2019 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Маунтин парадайз край орехите“  в гр. Банско

Как?
Трябва да отговаряте на следните критерии:
- Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                 
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред".
- Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
- Да  притежават добри комуникационни и лидерски умения.

Попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете до 10 юни 2019 г.  на e-mail: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“.

Декларация / чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 /  е част от пълния комплект документи за вашата кандидатура. Непълен комплект документи няма да бъдат разглеждани.

Всеки един лидер може да участва само в един от двата лагера „Заедно Напред“. Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките лагери „Заедно Напред“ 2019 година ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 5 юли  2019 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Галина Исаева  - Ръководител на програма „Заедно Напред“; моб.тел.: 0878 744463  ; тел: 02/980 90 21, e-mail: galina@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Представяне на стипендиaнтска програма на Ромски образователен фонд

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ вярва, че пътят към промяната е образованието. Затова ежегодно популяризира възможността, която Ромски образователен фонд предоставя – стипендии предназначени за роми в бакалавърски, магистърски и докторски програми.

25 младежи – ученици в 12 клас и студенти имаха възможността да участват в обучение за подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии към Ромски образователен фонд. Обучението се проведе в София на 19 и 20 април. Участниците в обучението бяха от цялата страна –  Видин,  София,  Самоков,  Кюстендил,  Благоевград,  Пловдив,  Свиленград, Козлодуй, Трън,  Пирдоп,  Мизия,  Вълчедръм, село Търнак, село Расово, Диново.

Орлин Орлинов, координатор  на Ромски образователен фонд представи програмата като  подчерта: „Основната цел на стипендиантската програма е да допринесе за създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, академично и социално ангажирани, притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното и включване в обществото като цяло.“  Орлин Орлинов обърна внимание на двете теми за есе, по които младежите трябва да разсъждават и да изложат своите виждания. Те са свързани с целта на стипендиантската програма и тази година са на темата „доброволчество“.

Координаторът на програмата, отбеляза, че стипендията не е социална, а е за академични успехи. Участниците в обучението имаха възможността да чуят от къде идват средствата и защо тази стипендия се нарича “Roma memorial university scholarship program”.  Екипът на Младежка фондация „Арете“  благодари на  Орлин Орлинов, който за поредна година представи детайлно стипендиантската програма. Обърна внимание на критериите за кандидатстване за стипендията, сроковете за изпращане на формуляра, етапите за кандидатстване, какви грешки се допускат, какви трудности срещат кандидатите с попълването на формуляра, какви са критериите за подбор на стипендианти и т.н.  Не пропусна да отговори на всичките въпроси и запитвания на участниците в обучението свързани с тяхното кандидатстване.

Екипът на фондацията се постара  участниците в обучението  да имат възможността да получат основни стъпки и насоки при изготвяне на мотивационно писмо и есе.

Как да кандидатствате за стипендия, вижте тук.

Обучението беше реализирано в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

“Арете“ на гости в гр. Брезник

Arete Youth

На 12 април, екипът на Младежка фондация „Арете“ посети гр. Брезник. По покана на местния здравен медиатор Даниела Захова, екипът ни проведе информационна кампания за представяне на летните лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ за 2019 година. Освен това представихме на младежите възможностите за продължаване на своето образование по информационната кампания „А сега накъде?“. Учениците разбраха и за програмата „Равен шанс“,  по която се закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието. Срещата се случи в читалище „Просвещение 1870“.

Срещите се провеждат в рамките на  програмите  "Образователен и информационен център"  и „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

„С разперени криле“

Arete Youth

Магия. Израстване. Топлина и сплотеност. Работа в екип, семейство. Емоции. Щастие и сълзи. Сълзи от радост, сълзи от благодарност, сълзи от обич. Обич, каквато има само в ромското семейство. Топлина и уют. Вълнение. Сцена, а всъщност дом. Спектакъл.

Това беше нашият 8 април. 

Как се случи?

Взимаш една Галя, разтваряш в много желание, затопляш група ентусиазирани  момичета и момчета, разбъркваш, за да се получи хомогенна смес и готвиш…

Така се възроди прекрасната идея за благотворителен концерт. Благотворителен, защото събираме средства за ученици, но не… ученици, а отличници. Решихме да съберем за трима, отличници, по 500 лева.

Събираше ни „Арете“ – нашият офис. 

Подготвяхме сценарии. Да, бяха няколко, или по-скоро беше един, който претърпя доста трансформации. После – репетиции. Все не се  случиха както трябва, ама така е – на доброволни начала, малко е трудно. Но ентусиасти никога не липсват. Добре е, че са повече, а звездите, „ звездите са звезди, защото са високо“. Но всички се включиха. Намерихме зала и всичко тръгна, само да не пропусна – Министерство на културата одобри нашата молба за ползване на зала „Сцена 17“ на 1 април. Майтапчии.

Какво се случи в деня на концерта…?

Един малък „хаос“ (в хубавия смисъл) цареше. Въпреки облачното време навън, в офиса ни се носеше усещане за топлина. Пристигахме готови и заредени. Влизахме с едни широки усмивки, носехме си реквизита- закачалки с дрехи, пликове с обувки, шапки, шалове, очила и много музика. Обсъждахме на висок глас  участието на Рали в сутрешния блок, а Борислава разказваше как майка и я събудила с вълнение, че ги дават по БНТ-то. Там излъчиха и кратък откъс от нашето видео. Бяхме щастливи. Разнасяха се едни листа със сценария напред-назад. Една група  приготвяха сандвичи, за да се подкрепят през деня в залата за репетиции, много сме, трябва да се подкрепим, после ги забравихме някъде в залата, ама на кого му се яде в такива моменти.

За „Генералната“ репетиция всички бяхме там. Сценаристи,  актьори, гримьори, технически сътрудници, музиканти: София, Александра, Ралица, Мустафа, Матьо, Борислава, Цветан, Виктория, Анелия, Едуарда, Фредерика, Христо, Георги,  Евелина, Сашо, Велизар, Надя, Мариан, Николай, Богомила, Божидар, Зори,Наталия, Валери, Томас, Ники, Богомила, Божидар, Донка…пропускам някой? Да, сигурно пропускам много хора. Димитър, който направи монтажа на видеото ни и Росен, който засне целия концерт. Там беше и Младен Владимиров,психолог, наш приятел, лектор, готов да помага. Навън не спираше да вали.

Шест без десет. Навън продължава да вали. По- нетърпеливите, пристигнали по-рано вече се мокреха.

18.00 часа. Начало.

Гостите влизаха, пускаха своята „лепта“ в кутиите пред залата. Е, не почнахме в уречения час, но пък напълнихме залата. Множество гости уважиха събитието ни – от „Тръст за социална алтернатива“, Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, „Ромски образователен фонд“, „Про-европейска мрежа“, „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог“, приятелите ни от Център "Амалипе", директори на училища, преподаватели от университети, съмишленици от различни организации и различни градове – София, Хасково, Велико Търново; студенти и родители… Благодарим Ви!!!

Водещи на концерта бяха Мустафа Рамадан, студент в Американски университет в България, последна година и Ралица Петрова, студент в трети курс в Софийски университет, гр. София. На малката сцена участваха Томас Томов -победител в „България търси талант“ 2014 и настоящ студент в Национална музикална академия, изключителната актриса Наталия Цекова, „Галишки фукли“ - танцов ансамбъл от с. Галиче, Донка, Мелина и Вероника - актриси от майсторски клас 12+3 към Пловдивски университет „П. Хилендарски ", Николай Кирчев -народен певец от Фен фолк ТВ и студент, Матьо Викторов и Велизар Борисов -  от Танцов състав "СеверняциТЕ“, гр. Вълчедръм, група „Мераклии“ от гр. Благоевград, Актьорът Валери Леков, който срази публиката с неговия скеч и  невероятния  Нено Илиев, който вдъхнови всички участници и гости.

Черешката на тортата беше изненадата на доброволците! Прелестната ни водеща ни смая когато взе микрофона да „си изкаже положението“ и зад нея се наредиха нашите чаровници. Това го нямаше в сценария. „Какво се случва?“ се питахме с поглед. На сцената застанаха младежите с разпечатани буквички, които гласяха „Благодарим Ви Арете“. Пуснаха  видео, което изразяваше техните поименни благодарности към екипа. Тържествено „Арете“ получи първата си торта . Очите на децата грееха, а нашите сърца се стоплиха. Няма как да се опише с думи еуфорията, която се носеше в цялата зала. Не знам за впечатленията на публиката, която беше изправена на крака и тук – там се бършеха сълзи или блестяха такива по очите, но ние бяхме във възторг. Всичките – и екипът и доброволците. Това личи и на СНИМКИТЕ.

Това което се случи на 8 април, не е просто концерт. Не е просто дейност или събитие. Това е магия. Израстване. С разперени криле, ЗАЕДНО НАПРЕД и нагоре.

Доброволците реализираха втория благотворителен концерт. Случи се в Нов театър НДК в гр. София. Главната цел беше да се съберат пари за ромски ученици в 12 клас през 2019/2020 учебна година. Доброволците знаят, че пътят към успеха е образованието, но на пътя понякога има едни малки препятствия. И всеки знае, че самата образователна система не е достатъчна сама по себе си, а трябва да инвестираш и в допълнителни учебни пособия, уроци, курсове или просто да имаш средства да си заплатиш кандидат-студентските изпити. Затова те пожелаха да помогнат на трима дванадесетокласници, с високи академични постижения, но с ниски финансови възможности. Защото работата им на терен ги сблъсква с такива младежи. Самите те са преминали през това. Някои от тях са се сблъсквали с този проблем. Чуйте техните истории и мечти ТУК.

Повярваха в каузата си и я реализираха чрез този концерт. Събраха 665 лева чрез продажбата на поканите за концерта. Победа за нашите доброволци!

Текст Галя и Райчо

Обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България ще проведе обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2019/2020 година.

По време на обучението ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромски образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации.

С предимство ще бъдат кандидат-студенти и студенти от ромски произход, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.

За да заявите своето желание за участие в обучението,  моля попълнете в срок до 16.04.2019г. (включително) следния  ФОРМУЛЯР  и го изпратете на имейл адрес:  raycho@areteyouth.org

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 17.04.2019г.

Обучението ще се проведе на 19 - 20 април 2019г. в град София. На всички одобрени кандидати ще бъде предоставена допълнителна информация, свързана с участието им. Разходите за храна и транспорт  в двете посоки се поемат от страна на организаторите.

Oбучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“  2019-2020 е част от програма „Образователен и информационен център“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ 2019г.

Arete Youth

Какво?

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно Напред“ за младежи от ромски произход, на възраст от 16 до 21 години.

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Защо?

Целите  на  лагерите  са:

• Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
• Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
• Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
• Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
• Насърчаване на младежката активност;
• Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
• Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
• Запознаване с изявени роми;
• Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
• Забавна и интерактивна работна среда.

Кога?
Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:

• Първи лагер „Заедно напред“ – 14 юли - 20 юли 2019г.
• Втори лагер „Заедно напред“ –  28 юли - 3 август 2019г.

Къде?
През 2019 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Маунтин Парадайс край Орехите“, гр. Банско

Как?

Трябва да отговаряте на следните критерии:

• Младежи от ромски произход между 16 – 21 години.
• Минимален успех в училище – Добър 4.00
• Попълнен формуляр за кандидатстване
• Препоръка от преподавател или неправителствена организация
• Есе по една от двете зададени теми във формуляра.

Ако искате да сте част от лагерите, които ще променят живота ви, то изпратете всички необходими документи за кандидатстване до 10.06.2019г. на e-mail: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“- България.

И още…

Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в
младежки ромски лагер „Заедно  Напред“

До 10 юни 2019 г. кандидатите трябва да изпратят:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
• За учениците – копие  от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
• За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Препоръка от преподавател, или от неправителствена организация, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г. (част от формуляра).
6. Попълнена деклараниция за кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни - декларация за лица под 18г и декларация за лица над 18 години.

Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат избрани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. 

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от двата лагера по програма „Заедно Напред“.

Одобрените участници за младежките лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до  05 юли 2019 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: тел: 02/980 90 21, e-mail: galina@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“-България и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

„ А сега накъде?“

Arete Youth

На 28 март, екипът на Младежка фондация „Арете“ гостува в гр. Плевен, в ПГТ „Алеко Константинов“. Там се проведе първата за тази година среща „А сега накъде?“, по програма „Образователен и информационен център“.  "А сега накъде?" е мини семинар за младежи в горен курс на средно образование и кандидат-студенти.

Десетимата участници в срещата, ученици в гимназиална степен и бъдещи кандидат-студенти, получиха повече информация, къде и как да продължат своето образование във висше учебно заведение в България и чужбина, какви са условията за кандидатстване, кои са и какви специалности се изучават в университетите и колежите в България, какви са възможностите за получаване на стипендия и финансиране на ученето в системата на висшето образование, какви са възможностите за лична консултация в рамките на програма „Информационен и образователен център“.

Учениците имаха възможност да се запознаят и с програмата „Заедно напред“, която Младежка фондация „Арете“ изпълнява. Те първи научиха за предстоящите национални летни лагери за лидерски умения, за младежи от ромски произход, които ще се осъществят през лятото на 2019г. На срещата участниците се запознаха с условията за кандидатстване за лагерите, необходимите документи, както и със същността на лагера, програмата и мястото на събитието през това лято.

Доброволките Ралица и Жени споделиха своят опит като участници в двете програми „Заедно напред“ и „Образователен и информационен център“. Разказвайки техните преживявания, знания и умения, които са придобили чрез участието си на лагери, визити в университет и други дейности по програмите, двете доброволки вдъхновиха учениците да намират нови възможности пред тях.

Екипът на фондацията поднася своите благодарности на доброволката Жени, която помогна за организирането на тази среща, както и на училището домакин на тази среща – ПГТ „Алеко Константинов“.

Срещите се провеждат в рамките на  програмите  "Образователен и информационен център"  и „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Tрима ментори за градовете София, Сливен и Пловдив

Arete Youth

FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK PROJECT NO. 2017-1-027
ПРОЕКТ: ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ NO. 2017-1-027

Във връзка с изпълнението на проект „Първи стъпки за професионално развитие” №2017-1-027“ финансиран от Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants), Младежка фондация „Арете“-България търси да приобщи към екипа си трима ментори за градовете София, Сливен и Пловдив. Основната цел на проекта  е да се подобри образователния статус и пригодността за заетост на младежи от уязвими групи чрез кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, връщане на ранно отпаднали ученици в образователната система, менторство и работа с родители, училища и бизнес.   

Преки отговорности и задължения:

- Участва в процеса на подбор на участниците в проекта.
- Определя основните умения и потребности на  младежите; оказва наставническа подкрепа и проследява развитието на участниците в програмата;
- Мотивира младежите да продължат образованието си/да се върнат в училище и насърчава участието на семейството в образователния процес на децата им;
- Провежда регулярни планирани срещи за кариерно ориентиране и  консултации за личностно развитие; Съдейства за формирането на социални умения и поведение;
- Оказва подкрепа при организацията и ко-фасилитира обучения за меки умения на местно ниво;
- Планира, организира и изпълнява регулярни социални дейности за участниците в проекта в тясно сътрудничество с партниращите училища и бизнес компании, и изгражда мрежа за обмяна на опит и знание;
- Подкрепя  проектния ръководител при организиране на информационни срещи на местно ниво;
- Работи в тясно сътрудничество с местен координатор по проекта, назначен от фондация „Тръст за социална алтернатива“ 
- Следи за постигнатите индивидуални и общи цели на проекта;
- Регулярно отчита извършената дейност на месечна база пред проектния ръководител.
 

Квалификация и опит:

- Висше образование или доказан професионален опит в областите: „Психология“, „Социални дейности“, „Педагогика“, „Човешки ресурси“, „Консултиране“, „Бизнес администрация“, управленски  или друга подходящи специалности;
- Опит в работата с младежи от уязвими групи;
- Опит в организирането и провеждането на обучения, както и в предоставянето на менторска подкрепа и/или подкрепа за професионално развитие на младежи;
- Отлично познаване на образователната система и  бизнес климата на местно ниво;
- Опит в изготвяне на доклади и отчети;
- Добри умения за работа с Microsoft Office;
- Владеенето на ромски език е предимство;
- Владеенето на добър английски език е предимство ;

Знания, умения и отношение:

- Отлични комуникативни, аналитични и фасилитаторски умения. Ефективното общуване и положителното отношение са ключови за успешно изпълнение на посочените задължения;
- Умения за изграждане на доверителни отношения. Да допринася за създаването на организационна култура, която цени високи постижения във всички аспекти на работата на МФ "Арете" в България и да въплъщава ценностите на МФ "Арете" във всички дейности;
- Да притежава и демонстрира уравновесен характер, лична организираност и умения за ефективно разпределяне на времето;
- Да притежава утвърдена способност за вземане на решения, самостоятелна преценка и професионализъм при изпълнение на задълженията.

Какво предлагаме:

- Работа на граждански договор;
- Възможност за работа с млади хора;
- Възможност за професионално развитие;
- Възможност за работа по проект на национално равнище с международно финансово участие.

Моля, при проявен изтерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 02.05.2019г. на адрес info@areteyouth.org или по пощата: гр. София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" 77, ет.2 . Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на тел: +359 2 980 90 21 и +359 878 744 462. Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Финансовият механизъм на ЕИП включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Той има две основни цели: намаляване на социалните и икономически неравенства в Европа и укрепване на двустранните връзки между държавите донори и 15 държави в Централна и Източна Европа и Балтийския регион. Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Донорите са предоставили 3.3 милиарда евро чрез последователни във времето грантови схеми в периода от 1994 до 2014 г.  За периода 2014-2021 г. размерът на финансирането по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия възлиза на 2.8 милиарда евро. https://eeagrants.org/What-we-do/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-Employment

Курс по английски език в Централноевропейския университет в Унгария

Arete Youth

Екипът на Младежка фондация „Арете“, организира и проведе две информационни срещи за представяне на програма за академично развитие на ромите на Централноевропейския университет, Будапеща. Срещите се случиха в гр. София и гр. Благоевград, където студенти имаха възможността да се срещнат с Мария Нергеш, която е координатор на програмата. Тя представи същността на програмата - Roma Graduate Preparation Program, за която могат да кандидатстват студенти от ромски произход, с бакалавърска степен или завършващи такава през тази учебна година. Програмата включва интензивен 10 – месечен курс по английски език, и подготовка за магистърска степен в Централноевропейския университет в Унгария.  Срокът за кандидатстване е 30 април. Подробности за програмата има и на следния сайт

Мария Нергеш, запозна участниците в срещата със специалностите за изчуване в магистърска степен, които ЦЕУ предлага, както и възможностите за стипендия. Атанас Стоянов, който е преминал през тази програма и е завършил магистърска степен на образованието си в ЦЕУ, сподели с участниците в срещата за неговия опит и възможностите, които предоставя програмата. От своя страна студентите, участващи в срещата задаваха своите въпроси относно процесът на кандидатстване за програмата, интензитета на програмата, броя на участниците и всичко, което ги вълнува.

Младежка фондация „Арете“  работи по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Инициативи на нашите доброволци

Arete Youth

В ОУ с.Беломорци, учениците чуха и видяха повече за Холокоста. Чрез презентация, снимки и разкази, доброволецът ни Божидар, успя да ги запознае с тази важна дата-27 януари международния възпоменателен ден за жертвите в този геноцид, в които са избити евреи и роми. Целта на събитието бе да напомня за тази човешка трагедия, за да не се позволява да се случи отново.

Доброволците в гр. Кюстендил, под патронажа на сдружение „ЛАРГО“ проведоха своята поредна десета Антиспин кампания по случай 14 февруари - денят на любовта, която премина с много позитивни емоции, игри, награди, песни и послания за любов. Своята кампания реализираха в партньорство с Читалище "Васил Левски".

През февруари месец, доброволците на младежка фондация „Арете“ от гр. София, продължиха своята инициатива от декември месец - мотивационна среща с ученици. Както бяха обещали нашите младежи продължиха да се интересуват от стремежите на дванадесетокласниците от професионална гимназия по текстилни и кожени изделия. В рамките на срещата, доброволците  направиха кратка програма на учениците, които пък споделиха на доброволците за техните притеснения относно матурите. Доброволците ни вярват, че най-малкото, което могат да направят е да им помогнат да се чувстват добре след всяка тяхна среща и да им дават кураж, че ще се справят с предстоящите трудности в училище, пък и в живота. Доброволците ще направят общ онлайн чат с тях, където да поддържат връзка и да им бъдат полезни с въпроси свързани с училище.

Младежите на Българска Божия църква, които са и доброволци на „Арете“ от град Разлог проведоха кампания по повод 8 март – международния ден на жената. С финансовата помощ на църквата, закупиха над 250 карамфила, които раздаваха с благи думи и благопожелания. Целта на кампанията им бе да доставят радост на ромските жени и да им припомнят колко цени са те и колко важна е тяхната роля в семейството. Повечето жени бяха трогнати от приятната изненада, тъй като сред тях имаше и такива, които никога не са получавали цветя за празника.

Това са малки истории за доброволчески инициативи, осъществявани от доброволци на Младежка фондация „Арете“, по програма „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Втори благотворителен концерт на 8 април в Нов театър НДК

Arete Youth

Скъпи приятели и партньори,

С огромно удоволствие Ви каним на втория благотворителен концерт, организиран от ученици и студенти - роми, доброволци на Младежка фондация „Арете“.

Концертът ще се състои на 8 април (понеделник)
в Нов театър НДК, гр. София
от 18.00 часа.

Събраните средствата от концерта ще бъдат дарени на трима ромски ученици в 12 клас с високи академични постижения под формата на стипендия за срок от една учебна година.

Участници в събитието са:
Томас Томов
Победител в „България търси талант“ 2014

Наталия Цекова
Актриса

„Галишки фукли“
Танцов ансамбъл от с. Галиче

Николай Кирчев
Народен певец от Фен фолк ТВ

Галин Снежанов
Певец

Нено Илиев
Музикант

Донка, Мелина и Вероника
Актриси от майсторски клас 12+3
към Пловдивски университет, „П. Хилендарски "

Програмата ще бъде разнообразна, съдържаща музика, поезия, театър. Концертът се организира изцяло от доброволците на фондацията.

Цената на билета е 5 лева. Всеки желаещ може да дари повече.

Залата на Нов театър се намира на адрес - София, пл.“България“ 1 (сградата на НДК).

Ще се радваме на Вашето присъствие!

С уважение,
Радостина Чапразова

ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Arete Youth

FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK №2017-1-027

Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП и  и Норвежки финансов механизъм   (EEA and Norway Grants) в рамките на Фонда за младежка заетост. За повече информация посетете страницата.

Водещ партньор е Фондация Autonómia – Унгария в партньорство с Испанската Fundacion Secretariado Gitano , Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и Mладежка фондация „Арете“- България, и Сдружение “Caritas – Social Assistance” - Caritas Alba Iulia

Дейностите по проекта ще се изпълняват в четири страни: Унгария, България, Испания и Румъния.

Продължителност на проекта: 48 месеца

Проектът цели както споделяне на съществуващия широк и разнообразен опит на партньорите, така и проучване на нови методи и подходи в подкрепа на равния достъп до качествено образование и заетост на младежи в неравностойно положение в 4 европейски държави.

Транснационалният обмен на знания и съвместното разработване на нови методологии, ръководства и препоръки за политики на европейско равнище са силен аспект на проекта. Качествената заетост се тълкува като легална заетост на първичния пазар на труда, в позиции, съответстващи на образователното ниво на индивида.

Основната целева група са младежи в неравностойно социално положение на възраст 15-29 години, сред тях висок процент роми. Представители на целевата група са ученици в средното образование в риск от отпадане, ранно отпаднали от системата на средното образование или младежи попадащи в групата NEETs (които се намират извън системите на образование, заетост или обучение).

В България основните дейности по проекта ще бъдат изпълнявани от фондация „Тръст за социална алтернатива“ в сътрудничество с  МФ „Арете“ – България. Дейностите, попадащи в компетенциите на МФ „Арете“са: 

- Създаване на партньорства с професионални  училища в страната. Да се окаже положително въздействие в посока задържане на учениците в неравностойно положение в училище и подкрепа за намаляване броя на преждевременно напускащи училището.

- Кариерно ориентиране и развитие на меки умения, събития с работодатели за младежи в средното образование и/или отпаднали и за младежи със завършено средно образование. Участниците участват в обучение по меки умения, за да подобрят уменията си в комуникацията, работа в екип, решаване на конфликти, да научат техники за писане на CV и явяване на интервю пред работодател. 

- Наставничество и консултиране на  младежи от уязвими групи с цел повишаване на образователната мотивация и задържане/ връщане  в училище. Роля на менторите ще бъде и да насърчат семействата да предоставят подкрепяща среда.

Проектът цели както споделянето на съществуващия широк и разнообразен опит на партньорите, така и разширяване на новите методи и подходи в подкрепа на равния достъп до качествено образование и заетост на младежи в неравностойно положение в 4 европейски държави. Опитът от проекта ще формира основата на съвместно разработен методологичен наръчник.

Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Той има две основни цели: намаляване на социалните и икономически неравенства в Европа и укрепване на двустранните връзки между държавите донори и 15 държави в Централна и Източна Европа и Балтийския регион. Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Донорите са предоставили 3.3 милиарда евро чрез последователни във времето грантови схеми в периода от 1994 до 2014 г.  За периода 2014-2021 г. размерът на финансирането по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия възлиза на 2.8 милиарда евро. https://eeagrants.org/What-we-do/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-Employment

FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK

The project is funded by the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

For detailed information, visit the page: https://eeagrants.org/fundforyouthemployment The L.ead partner is the Autonómia Foundation in partnership with the Spanish Fundacion Secretariado Gitano, the Bulgarian Trust for Social Achievement and Arete Youth Foundations and the Association “Caritas – Social Assistance” Branch of Caritas Alba Iulia Organization.

The project activities will be implemented in four countries: Hungary, Bulgaria, Spain and Romania.

Estimated project duration: 48 months

The project aims at both sharing the existing broad and diverse experience of the partners as well as exploring new methods and approaches in supporting the equal access to quality education and employment of disadvantaged youth in 4 European countries.

Therefore the transnational knowledge exchange and the joint development of new methodologies, guides and policy recommendations on a European level is a strong aspect. Quality employment is interpreted as legal employment on the primary labor market, in positions matching the educational level of the individual.

The main target group is 15-29 year old economically disadvantaged youth, among them numerous Roma, as their presence among disadvantaged youth is very high in these countries, of secondary school age, with completed primary education. Members of this target group are either students in secondary school with a risk of drop-out, or early drop-outs, NEETs ("Not in Education, Employment, or Training").

In Bulgaria the main project activities will be implemented by the Trust for Social Achievement Foundation in cooperation with Arete Youth Foundation-Bulgaria. The activities that fall under the expertise of Arete Youth Foundation-Bulgaria are:

Creating partnerships with schools
Influence the functioning of schools to retain disadvantaged students, support their work on lowering early school leaving. Support teachers in strengthening pedagogical tools for integrating disadvantaged students, supporting diversity at school and their skills for career orientation.

Career orientation and soft skills trainings
Secondary school students and early drop outs and  participants with completed secondary education take part in open days and job shadowing at employers, networking events  with employed peers  and  soft skills trainings to improve skills in communication, cooperation, perseverance, problem solving and reliability, to learn interview technics and develop their CVs.

Mentoring and counselling
Mentoring and counselling of participants and families is an ongoing activity, one of the most important, aiming at identifying all possible factors that can put the participant at risk of early school leaving, hindering employment, holding back from re-entering or continuing education, weakening mobility. The role of the mentors will be to ease as many of these hindering factors as possible, to facilitate supporting family environments, motivating the young participants in achieving higher educational  level and better quality employment and persuading families to provide a supporting base.

The project aims at both sharing the existing broad and diverse experience of the partners as well as exlopring new methods and approaches in supporting the equal access to quality education and employment of disadvantaged youth in 4 European countries. The experiences of the project will form the basis of a jointly developed methodological guide.

The EEA and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe.

There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. 
For the period 2014-2021, the EEA and Norway Grants amount to €2.8 billion.  The priorities for this period are: #1 Innovation, Research, Education and  Competitiveness  #2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction  #3 Environment, Energy, Climate Change and  Low Carbon Economy  #4 Culture, Civil Society, Good Governance and  Fundamental Rights #5 Justice and Home Affairs.

Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average.

The EEA and Norway Grants scheme consists of two financial mechanisms. The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP.  Norway Grants are financed solely by Norway. https://eeagrants.org/What-we-do/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-Employment

ПРОГРАМА ЗА АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ НА РОМИТЕ на Централноевропейски университет в Будапеща

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" организира две срещи, на които ще бъде представена ПРОГРАМА ЗА АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ НА РОМИТЕ на Централно Европейски Университет в Будапеща.

На 25 март (понеделник) срещата ще бъде от 14.00ч в офиса на фондацията - гр. София.

На 26 март (вторник) срещата ще бъде от 11.00ч в гр. Благоевград в сградата на фондация „Америка за България“, ет. 3, зала 6306.

Програмата е насочена към студенти в трети и четвърти курс за учебната 2018/2019година и завършилите висше образование.

В програмата влиза и 10 месечен интензивен курс по английски език.

С формата на обучение и изисквания към кандидатите ще ви запознае  Мария  Нергеш – координатор на програма за академично развитие на ромите в Централноевропейски университет.

За повече информация се обадете на телефон: 0876744466

България се обединява в „България дарява“от 22 до 31 март

Arete Youth

Социалната промяна е по-възможна от всякога - всеки може да избере между 115 каузи на организации от цялата страна и да ги подкрепи

С идването на пролетта за първи път у нас стартира инициативата „България дарява“, която обединява каузи от цялата страна и различни сфери от живота. От 22 до 31 март, когато цяла България дарява, всеки може да избере и подкрепи каузата, в която вярва и към която е съпричастен, като дари за промяната, която иска да направи реалност.

„България дарява“ е първата по рода си общонационална инициатива, която популяризира и насърчава дарителството. Тя дава равен шанс на малки и големи граждански организации от цялата страна да представят своя кауза на безплатната платформа bulgariadaviava.bg. На нея са регистрирани 115 каузи. Те очакват щедростта и съпричастността на много хора от цяла България. Само така можем да покажем, че промяната е възможна и зависи от всички нас. 

На сайта всеки може да избере една или повече каузи и да разбере как може да ги подкрепи. Няма малка или голяма подкрепа; всеки принос е безценен, защото когато се обединят много хора, всяка промяната може да бъде постигната.

В дарителската инициатива са включени каузи, които търсят и намират решения, променят човешки съдби и средата, в която живеем, в следните направления: образование и таланти, деца и младежи в риск, възрастни хора, култура и изкуство, градска среда и местно развитие, социална подкрепа, спорт, технологии, човешки права, природа и околна среда. Каузите във всички тези направления са предварително селектирани, като организациите, които ги осъществяват, трябва да имат предишен опит, да са регистрирани като граждански сдружения в обществена полза и да са предоставили финансови отчети към Министерство на правосъдието, което гарантира прозрачността и професионализма им.

Инициатори на „България дарява“ са 12 организации, които вярват, че всеки от нас може да допринесе за по-доброто развитие на нашето общество и средата, в която живеем: Български дарителски форум, Български център за нестопанско право, Български фонд за жените, фондация „Бикоуз: в помощ на благотворителността, Българско дружество за защита на птиците, Национална мрежа за децата, Център за приобщаващо образование, Международна награда на херцога на Единбург–България, фондация „Заслушай се“,   „Светът на Мария“, WWF България и УНИЦЕФ.

От 22 до 31 март всеки, които влезе на bulgariadariava.bg и дари, ще допринесе за превръщането на България в едно по-добро място за живеене. Дарителството е акт на съпричастност и желание да промениш света около себе си заедно с хора, които споделят твоите ценности и визия за решаването на актуален обществен проблем.

За допълнителна информация и съдействие можете да се свържете с Александра Паунова, dari@bulgariadariava.bg, тел. 0894 494 295.

Кампанията „България дарява“ се реализира с подкрепата на:

Първа университетска визита

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" организира първата за тази учебна година университетска визита. На слънчевия 9 март Американският университет в Благоевград отвори врати за нас. Ученици и студенти от Разлог, София и Плевен имахме възможност да присъстваме и на едно от най-важните за годината събития в университета-бизнес конференция, организирана от студентския бизнес клуб. Председател е нашият доброволец Мустафа Рамадан. Само след месец той завършва. От приятели знам, че студентите на Американския университет трудно се разделят с това прекрасно място. Модерни сгради, в които можеш да видиш хора да учат, хора да си почиват, да се наслаждават на свободното си време върху зелената трева, да гледат филми, да обсъждат бъдещите си проекти, да работят…Водещи лектори на два от панелите на този бизнес - форум бяха познатите ни лектори от лагерите „Заедно напред“ Алекс Балабанов и Маргарита Колчева. Да присъстваш на бизнес конференция, с едни от най-добрите мотиватори, треньори, обучители, си е повече от късмет. Едва ли всеки има възможността да черпи от опита и работата на тези хора.

Посетихме и лекция, специално организирана за нас, с цел да запознае бъдещите студенти с условията за кандидатстване в университета, системата, по която работи и да отговори на всичките ни въпроси. В библиотеката на университета, най-богатата на балканите, ни посрещнаха професорът по биология Уйлям Кларк  и Милостина Кръстева – студент в АУБ. Визитата бе с рекорден брой участници - 16, което направи посещението още по-ползотворно и вдъхновяващо.

Галина Исаева, ръководител на програма „Заедно напред“, се срещна  с доброволците на Разлог и Благоевград, обсъдиха трудностите, които ги съпътстват и бъдещите инициативи