КОНКУРС ЗА ЛИДЕРИ НА МЛАДЕЖКИ ЛАГЕРИ “ЗАЕДНО НАПРЕД” 2016г.

Arete Youth

Срок за кандидатстване: 12 юни 2016 г.

Какво?

Конкурс за лидери на национални младежки лагери „Заедно Напред“. Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената му група, както и с целия екип.
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите, дискусиите, работата по малки групи и ролевите игри по време на лагера.
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма.
- Да следи за спазването на вътрешните правила на лагера.

Защо?

По време на всеки лагер участват младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

В замяна на това всеки лидер придобива:
 - организационен опит;
 - лидерски опит;
 - опит за работа в екип;
  - координационен опит;
  - професионален опит;
  - комуникационни умения;
  - сертификат за лидер на малка група;

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Кога?

Обучението за лидери на малки групи ще се проведе на 16-17 юли 2016г. за всички лидери, които ще участват и на двата лагера.

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:
- Първи лагер „Заедно напред“ – 17 юли – 24 юли 2016г.
- Втори лагер „Заедно напред“ – 31 юли – 07 август 2016г.

Къде?

През 2016 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Балканско бижу“  в гр. Банско

Как?

Трябва да отговаряте на следните критерии:

-  Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                  
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред".
- Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
- Да  притежават добри комуникационни и лидерски умения.

Попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете до 12 юни 2016 г.  на e-mail: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“.

И още…

Всеки един лидер може да участва само в един от двата лагера „Заедно Напред“. Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно на 30 юни  2016 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Галина Исаева  - Ръководител на програма „Заедно Напред“; тел: 02/980 90 21, e-mail: galina@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Проведено обучение за подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии

Arete Youth

Приключи срокът за кандидатстване по стипендия РМУСП 2016-2017 към Ромски Образователен Фонд. Младежка фондация “Арете” пожелава успех на всички подали документи!

На 27 и 28 април в София бе проведено обучение за „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ 2016-2017. В него взеха участие младежи от различни краища на страната- Бургас, Видин, Пловдив, Враца, Монтана, Русе, Свиленград, Перник и София. Целта на обучението бе да представим процедурата по кандидатстване на младите роми, които проявяват интерес към стипендията. Подробно беше разяснена информацията във формуляра, както и правилата за участие и критериите за одобрение.
Кандидатите имаха възможността да се срещнат и да зададат въпросите си директно към националния координатор на програмата Орлин Орлинов, който с удоволствие и внимание отговори на запитванията, които младежите имаха.

Анализът от проведеното обучение, показва че близо 80% от участниците намират обучението за изключително полезно и имат намерение да продължат висшето си образование. Университети и специалностите, в които младежите желаят да запишат, варират от АУБ (Благоевград), през Университета по хранителни технологии (Пловдив) до НАТФИЗ (София).
Около 70% от участвалите в обучението биха искали да станат част от Менторската програма на МФ „Арете“, която ще им предостави възможността да работят с университетски преподавател, които да им помага през академичната година.

Представяме ви и кратко обобщение на събраната информация от анкетните карти:

Обучението беше реализирано в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Конкурс за участие в кариерно събитие „Ден за блиц интервюта“ 21 юни 2016г.

Arete Youth

Дни на „Блиц интервюта 2016“

Цели: Основната цел на поредицата от организирани мероприятия под формата на “Блиц интервюта”, ще е да даде възможност за пряка връзка между ромските висшисти и реалните представители на бизнеса в страната. В защитена среда и чрез предварителна подготовка на желаещите да участват, младежи, ние от Младежка фондация „Арете“ ще целим да предоставим реална възможност на младежите да кандидатстват за актуални позиции от представените компании според професионалните им профили.

Мисията: Да дадем възможност на младите хора с потенциал да се докоснат до идеята за кариера и особено първите най-важни крачки – явяването на интервюта за работа. Всеки потенциален работодател харесал конкретен кандидат ще може да го покани спокойно след приключване на предвидените дни на „Блиц интервюта 2016“ за лична среща интервю, като участието в събитията по никакъв начин не задължава работодателите да наемат или канят участниците за работа.

Визия: Бихме желали да случим всичко това под надслова на етническата толерантност и пълният професионализъм, на който всички от страните въвлечени в процеса, са способни. Нека да покажем на ромските младежи висшисти, че бъдещето им е в техните ръце. 

Целева група: Всички млади ромски висшисти до 35 години, които искат да постигнат кариерно развитие и да се запознаят с реални работодатели в страната предлагащи свободни работни позиции (стаж/работа).

За участие в подбора на най-добрите кандидати ще Ви, помолим да ни изпратите на имейл vassil@areteyouth.org или по поща на адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 77, ет. 2 за Младежка фондация „Арете“-България следните документи не по-късно от 27 май 2016 година:

1. Автобиография европейски формат
2. Кратко мотивационно писмо отговарящо на въпросите:
- Какво бих искал да постигна в кариерното си развитие?
- Защо смятам, че бих бил най-успешният кандидат на „Ден за бързи интервюта 2016“?

За повече информация моля, свържете се с Васил Димитров, Програмен ръководител на „Ромска професионална мрежа“, тел.:  +359 2 980 90 21/ +359 878 744 467, е mail: vassil@areteyouth.org

Младежка фондация "Арете" организира първото по рода си кариерно събитие на 23 юни 2015 година, на което бяха поканени всички млади висшисти желаещи да се срещнат в рамките на по 15 минути с всеки един от потенциалните представени 8 работодателя. Обратната връзка на компаниите беше, че отново биха участвали за да имат възможността да се запознаят с млади хора с толкова голям потенциал.

Фирми, взели участие в миналогодишния „Ден за бързи интервюта 2015“: HP Bulgaria, Coca Cola Hellenic, Intersnack Bulgaria, Rapido Express, Stemtech Bulgaria, Фондация „Заедно в час“, Manpower Bulgaria, Erohold JSC

Кариерното събитие „Ден за блиц интервюта“ 21 юни 2016г. е част от програма „Ромска професионална мрежа“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ 2016г.

Arete Youth

Какво?

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно Напред“ за младежи от ромски произход, на възраст от 16 до 21 години.

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Защо?

Целите  на  лагерите  са:

• Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
• Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
• Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
• Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
• Насърчаване на младежката активност;
• Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
• Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
• Запознаване с изявени роми;
• Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
• Забавна и интерактивна работна среда.

Кога?

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:

• Първи лагер „Заедно напред“ – 17 юли – 24 юли 2016г.

• Втори лагер „Заедно напред“ – 31 юли – 07 август 2016г.

Къде?

През 2016 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Балканско бижу“  в гр. Банско.

Как?

Трябва да отговаряте на следните критерии:

• Младежи от ромски произход между 16 – 21 години.
• Минимален успех в училище – Добър 4.00
• Попълнен формуляр за кандидатстване
• Препоръка от преподавател или неправителствена организация
• Есе по една от двете зададени теми във формуляра.

Ако искате да сте част от лагерите, които ще променят живота Ви, изпратете всички необходими документи за кандидатстване до 12 юни 2016г. на e-mail: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“.

И още…

Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в младежки ромски лагер „Заедно  Напред“

До 12 юни 2016 г. кандидатите трябва да изпратят:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
• За учениците – копие  от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
• За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Препоръка от преподавател, или от неправителствена организация, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.
6. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни.

Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат избрани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. 

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от двата лагера по програма „Заедно Напред“.

Одобрените участници за младежките лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 30 юни 2016 г. На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация:
Галина Исаева  - Ръководител на програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, e-mail: galina@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Малък проект „Културно развитие при ромските младежи”

Arete Youth

Младежка фондация „Арете” финансира малък проект „Културно развитие при ромските младежи”, предложен и реализиран от екип от доброволци на МФ „Арете” от гр. София.
Целта на инициативата на доброволците беше да обогатят историческата култура на младите, ромски ученици, които  нямат възможност да посетят, разгледат и научат за много от паметниците на културата. Доброволците искаха да мотивират участниците в проекта да предадат и разкажат за видяното и наученото в тяхната общност, а също така това да им се отрази положително върху учебния процес в изучаваните от тях предмети като история, география и биология.

На 17 април доброволците на МФ „Арете” в състав Спас, Петя, Надя и Филис, заедно с партньорство с учителката г-жа Туфан от 75 ОУ „Тодор Каблешков” организираха и събраха 14 младежи на възраст  14-16г., ученици в 7 и 8 клас, като се придържаха към критериите учениците да бъдат  мотивирани, да имат добри успехи в училище и по наблюдения на учителката да са проактивни, любопитни и инициативни, занимаващи се с училищни и извънкласни дейности, както и  да бъдат отговорни към учебния процес и да показват желание да се развиват и любопитство към заобикалящия ги свят.

През този ден доброволците имаха организирана програма, която включваше – посещение на театър „София”, където младежите имаха възможността да изгледат едно представление;  Посещение на Природонаучния музей; тур обиколка на забележителности на столицата - посещение на храм-паметник „Александър Невски“, „Руската църква“, Народен театър  „Иван Вазов“ , паметник „Васил Левски“, „Народна библиотека“, Софийски университет „Климент Охридски“, статуята на „Св. София“, дала името на столицата, парламента, паметника на незнайния войн;

След споделяне на впечатленията на младежите от изминалия ден, те организирано бяха прибрани от доброволците до училището, намиращо се в техния квартал „Факултета”.

Доброволците попитаха децата, а те споделиха:

Какво са театърът и културата за Вас?
-  „Чувство за свобода“ – Стефка
- „За мен театъра е любов“ – Антон
- „Красива част от живота“ – Снежана
-„Театъра е нещо, което ме кара да се чувствам страхотно“ – Камелия

Кой момент ще остане дълго в съзнанието Ви?
„ В театъра си изкарахме чудесно, препарираните животни ще останат в съзнанието ми“; „Хубавите пеперудки ще останат в съзнанието ми“; „Когато видях паметника Васил Левски“

Коя е думата, с която бихте описали преживяването по време на дейностите от разходката?
-„удивително“; „вълнуващо преживяване“, „прекрасно“, „беше страхотно“

Доброволците споделиха: „Със сигурност денят беше изпълнен с много емоции и от страна на децата, и от страна на организаторите. Учениците получиха много полезна и поучителна информация в научните области на история, биология, култура, знания, които са приложими в реалния живот. Прилагането и демонстрирането им в тяхната среда ще доведе до дълготраен отпечатък и интерес от приятели на участниците към подобни дейности.

Повече снимки от инициативата можете да видите ТУК.

Малките проекти в полза на общността се осъществяват в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II",  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България ще проведе обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2016 – 2017 година.

По време на обучението ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромски образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации.

С предимство ще бъдат кандидат-студенти и студенти от ромски произход, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.

За да заявите своето желание за участие в обучението, моля попълнете следния ФОРМУЛЯР за кандидатстване в срок до 20.04.2016г. (включително) и го изпратете на електронна поща: snezhina@areteyouth.org

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 22.04.2016г.

Обучението ще се проведе на 27 и 28 април в град София. На всички одобрени кандидати ще бъде предоставена допълнителна информация, свързана с участието им. Разходите за  транспорт  в двете посоки се поемат от страна на организаторите.

Обучението се реализира в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Силата на вдъхновението и мотивацията на лагерите за момичета

Arete Youth

„Какво означава „умна жена“ ли? Умната жена е онази, която ясно осъзнава своята стойност и властта, която притежава. Умната жена знае коя е и уважава себе си. Тя е способна да направлява поведението си и своя живот. Умната жена може на моменти да забрави маските, кариерата, амбицията, да погледне напред с усмивка, да се огледа около себе си и да си каже: „Да, аз съм щастлива, защото съм жена!“, Ивелина, 11 клас

„Жената е изкуство! Тя е създадена от реброто на Адам, за да не е самотен на Земята. Пък дали ромка или от друг етнически произход – това няма никакво значение!“, Ася, 10 клас
Ася и Ивелина са две от общо 25-те участнички във Втория национален лагер за момичета от ромски произход, който Младежка фондация „Арете“ проведе между 4 и 6 април 2016г. в к. к. Боровец. Инициативата  е първата по рода си в България и на Балканите и е възможна благодарение щедростта и подкрепата на дарители и поддръжници от Европа, САЩ и Канада.

Цел на лагера е да подготви младите жени за периода след завършване на гимназия, изграждайки категорични лидери и модели за подражание сред ромската общност.   Цели, които ще дадат на момичетата възможност да бъдат успешни. Да бъдат подготвени, за да извървят пътя си до там, където всяка една от тях иска да стигне.

Давайки им възможността да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриха много нови възможности пред тях.  И не само. Момичетата на лагера бяха вдъхновени и мотивирани от лични истории на ромски жени, които са преодолели редица предизвикателства в борбата си да бъдат успешни.  Важен момент беше осъзнаването, че можеш да бъдеш успешна жена и добра майка, да бъдеш образована и с кариера, или да бъдеш успешна в смисъла, който е важен за теб като личност.

Изследвания доказват колко е важно да инвестираме в емоционалната интелигентност на младежите, предоставяйки им нужните инструменти за социален и духовен растеж. Лекторът Зина Тенекеджиева вярва, че лидерството е не само позиция, но и състояние на духа изискващо самосъзнание, увереност, уникалност, позитивен начин на мислене, смелост, креативност и добри социални умения, и в крайна сметка лидерите не се раждат - те се изграждат. „Нашата цел като обучители е да събудим дремещия в тях лидер“. Именно тези умения се опита да им предаде Зина, чрез интерактивни игри, дискусии и примери за успели ромски жени в световен мащаб.

Обучителят Дора Петкова подкрепи момичетата смело да споделят своите мечти и цели.  С нейна помощ  те за пръв път научиха важни социални умения като себеопознаване, себеполагане, формулиране и постигане на цели. Дора си поговори с момичетата за ранните бракове и детските раждания.  Интересен бе подходът й да представи на момичетата филма „Кои са тези майки?”, който бе основата на емоционална дискусия за липсата на избор, живот в бедност, в изолирани и затворени общности, липса на информация и достъп до услуги.  Всичко това силно контрастираше с друг пример даден от обучителката, за успелите млади роми в медицината. Филмът „Ние не сме изключение!“ запали интереса на участничките и доведе до оживен разговор, който вдъхнови младите ромски жени да продължат образованието и развитието си.

Лагерът предложи на момичетата защитена среда, в която да споделят. Да мечтаят. Да се вдъхновят и мотивират. Да си тръгнат по-уверени и можещи. По-силни. По-вярващи и борбени. Момичета – устояващи и решителни.  Момичета, които да са модели на подрастващите. Успешни момичета, лидери в общностите си.  И да, ако Милка ще става учителка, Динка иска да е фризьорка, а Ренета да учи право, то Донка иска да стане професионална актриса, а Катя –медицинска сестра. И те ще успеят, защото повярваха в себе си.

Екипът на Младежка фондация „Арете“ вярва, че чрез лагера е успял да изгради в съзнанието на момичетата представа за успялата модерна ромска жена. Всяка от нашите участнички има невероятен потенциал и държи в ръцете си собствената си съдба. Надяваме се, че обучението е било полезно за тях и именно чрез наученото те ще успеят да постигнат целите си и ще бъдат ролеви модели за общността си.

Втори национален лагер за момичета от ромски произход се организира в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Стажантска програма за млади ромски висшисти „Кариера в бизнеса“

Arete Youth

За кого е предназначена програмата:
Стажантска програма  „Кариера в бизнеса“ предлага уникална възможност за амбициозни млади хора да започнат кариерното си развитие в желаната от тях сфера и в утвърдена компания. Тя улеснява реализацията на млади роми в частни компании, като създава условия да участват в 2-месечни курсове по английски език, 2-месечни курсове по компютърна грамотност и 3-месечни платени стажове, включващи опцията за дългосрочен трудов ангажимент при успешно представяне по време на стажа.

Кандидатите за участие в „Кариера в бизнеса“ е необходимо да отговарят на следните условия:
• Да са на възраст под 35 години
• Да са звършили висше образование през последните 2 години или да са горен курс на обучение в университет
• Да имат доказани академични постижения
• Да са участвали в инициативи за развитие на ромската общност
• Да са от ромски произход

Кандидатите е необходимо също да демонстрират следните качества и умения:
• Висока мотивация за постижения в областта на развитие избрана от тях
• Базисни познания по компютърна грамотност - MS Office, Internet
• Комуникативни умения
• Нагласа за работа в екип
• Креативност и отвореност към нов опит
• Свободното владеене на чужд език се счита за предимство

Цели на Програмата:
Стажантска програма „Кариера в бизнеса“ е част от програма „Ромска професионална мрежа“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Основната цел на програма  „Кариера в бизнеса“ е да изгради връзка между младите ромски специалисти и реалния бизнес в страната. Програмата си поставя и за цел да отговори на критичните нужди на младите роми с висше образование и висока квалификация, като предостави достъп до трудова заетост. Ползата за компаниите ще е да работят с подготвени и силно мотивирани млади хора, които при добро представяне да попълнят екипите им.

Процес на търсене и селекция:
За селекцията и одобрението на най-подходящите за програмата кандидати ще се проведе конкурс, който ще включва няколко етапа:

Етап 1 Кандидатсване по документи от 12.04.2016 до 24.04.2016
- Формуляр за кандидатстване
- Автобиография Европейски формат https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
-  Мотивационно писмо, което включва отговори на следните въпроси:
a. Кои са качествата, които биха Ви направили най-успешният стажант в програма „Кариера в бизнеса“?
b. С какво участието Ви в програмата като стажант ще допринесе за Вашите професионални цели (опишете ги)?
- Копие на диплома за висше образование или служебна бележка за записан последен курс
- Препоръка от университетски преподавател ИЛИ Препоръка относно участието на кандидата в инициативи, свързани с развитието на ромската общност. Приемат се препоръки от лидери на неправителствени организации, ромски активисти или други уважавани лидери в общността. За легитимност на препоръките, минимално изискване е да съдържат подпис и телефон за контакт с референта.
- Тест по английски език целящ при одобрение да знаем точно нивото, в което да вземете участие за курса по английски език (Тестът ще намерите накрая на апликационната форма).

Етап 2 Интервю с предварително селектираните кандидати

Етап 3 Интервю и оценка от страна на бизнес организация

Всички кандидати, преминали през първите 2 етапа на подбор, ще работят с кариерен ментор по посока идентифициране на подходящи възможности за провеждане на стаж. Кариерният ментор също ще придружава стажантите индивидуално и групово по време на техните 3-месечни стажове с цел развитие на специфични бизнес умения.

За одобрените кандидати
Програмата ще започне с 2-месечен курс по английски език в началото, на който чрез тест ще бъде определено нивото. След приключване на курса ще бъде извършено и изходно ниво проверка, което да покаже дали курсът е бил ефективен.
3-месечните платени стажове ще започнат непосредствено след приключване на курсовете по английски, като стажантите ще изкарат и 2-месечен курс за компютърни умения.

Екипът на Младежка фондация „Арете“- България ще сътрудничи на одобрените кандидати, като ги свързва с компании, които най-точно биха отговорили на техните професионални итереси. Очаква се стажантите да бъдат разпределени в различни бизнес организации. В края на Програмата, екипът си поставя за цел да са създадени дългосрочни трудови възможности за поне 70% от стажантите. Това ще бъде и дългосрочният ефект от проекта, не само за самите участници в Програмата, но и за техните семейства, колеги и бизнеса като цяло.

Ако проявявате интерес за участие в стажантска програма „Кариера в бизнеса“ моля, попълнете формулярът за кандидатстване и теста по английски език!

Успех на всички кандидати!

Моля, изпращайте пълните кандидатури на vassil@areteyouth.org или на адрес: 1202 София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 77, ет. 2 за Младежка фондация „Арете“-България

Лице за контакти: Васил Димитров Програмен ръководител програма „Ромска професионална мрежа“, тел. 0878 744 467 (от 09.00 часа до 17.30 часа), e-mail: vassil@areteyouth.org

Стажантска програма „Кариера в бизнеса“ е част от програма „Ромска професионална мрежа“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Добрата воля…от сърце, част 3

Arete Youth

Както ви обещахме в началото на годината, ще продължаваме да ви показваме истински истории за „добрата воля“, защото вярваме в доброволчеството като ценност и необходимост за едно по-добро гражданско общество.

Йордан е момче от ромската махала в Добрич. Той живее с баща си и брат си. На 26г. Данчо е студент в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Започва да тренира лека атлетика на 20 години и да печели медали. Макар че го канят да се състезава за други държави, той решава, че ще представлява родината ни и си остава в България.

За него "Няма значение дали си българин или циганин!", но за обществото ни има. Има да, защото до сега никой не се е наел да му бъде спонсор. Има дни, в които Данчо не яде, защото няма възможност. Издържат се със стипендия от 100лв. на месец. Това е кратката версия на историята на Йордан. До сега…

През един от мрачните следобеди доброволците на МФ „Арете“ гледат репортаж за него по една от националните телевизии. Споделят го в групата на доброволците в социалната мрежа, в която общуват помежду си. Така започва мисията им „ Да помогнем на Данчо“. Моментално започват да събират средства, да търсят дарители, да разпространяват информация за момчето и нуждата му. Доброволци от цялата страна се включват с различни идеи – възможности за стипендии за спортисти, организират благотворителни базари по случай „Денят на любовта“ в помощ на Данчо. Изпращат колети с обувки, анцузи, блузи…Дават пари – кой колкото може. Водени от добрата воля Кали и Аврам (студенти в Пловдив, доброволци на МФ „Арете), поемат цялата инициатива около събирането на средствата в помощ на Данчо.

В продължение на седмица и половина те поддържат връзка с него, за да го информират до къде са стигнали усилията им да му помогнат. Вложиха не само добра воля, но и чисто сърце. Мария, една от доброволките, в коментар под публикацията за инициативата за Данчо казва : „Трябва да бъдем благодарни за всичко, което имаме. Направи ми впечатление, че момчето не се оплаква, въпреки всички трудности, които има. Един много вдъхновяващ пример за това, че въпреки всичко човек трябва да се бори упорито и смело да върви напред.“. Това правят и младежите ни – „Заедно напред“ вървят крачка след крачка помагайки на връстниците си и общността. И така кампанията им продължава и днес. След близо две седмици всичко, което е събрано до момента са 400лв. и няколко пратки. Малко, но от сърце. Средствата ще бъдат връчени лично на Данчо от Кали и Аврам.

През това време в Кюстендил, доброволците към МФ "Арете" се включиха в антиспин кампанията на нашите приятели, сдружение „Ларго“. Една от целите на кампанията беше събиране на средства за момчето от Добрич. Имаше маса, на която продаваха благотворително картички и рамки, изработени лично от тях самите. Някои от доброволците участваха с музикални изпълнения, разиграване на етюд и хумор. Събраната сума от благотворителната акция бе 100лв., но от сърце!

Вълчедръм. Там нашите младежи използвайки своите кулинарни умения приготвиха кексове, баници и чай, с които почерпиха обитателите на дома за възрастни в града им. „Денят на любовта е за всички“, казват те и разказват на по-рано родените хора за модерния в днешно време празник „Свети Валентин“. Целта им беше да зарадват възрастните хора в дома и да им покажат, че те са значими. Малко, но от сърце.

ДоброДоброволците от с. Дреновец решиха да зарадват бедните ученици в училище СОУ "Н.Й.Вапцаров". Раздадоха на прекрасните дечица там тетрадки. „Макар да е малко това, което направихме, за нас значи много и няма да спираме да правим децата и младежите от нашата общност щастливи!“ –споделят те.

Доброволци от Расово и Провадия зарадваха връстници и съученици, раздавайки лично направени и надписани с добри пожелания от тях валентинки по случай 14 февруари „Св. Валентин“.

Aко и вие имате добра воля, ако искате да дадете на Данчо нещо малко, но от сърце, можете да се свържете с него на тел. 0884 76 73 06 или с Аврам и Кали на тел. 0876 868 707

Историята на Натали

Arete Youth

Казвам се Натали, родом от гр. Радомир, на 18 години и уча в ГПЧЕ "Симеон Радев" в Перник с профил английски език. Искам да уча Бизнес администрация в Американски университет в Благоевград.

Когато бях на 14 изобщо не ми и идваше на ум това, което ще се случи след 4 години. Предстоеше ми да кандидатствам в гимназия. Понеже баща ми много настояваше се пробвах в най - хвалената и елитна в нашата област и за мой късмет ме приеха. И така започна всичко.

Първата година в гимназията не бях от отличниците, но по-късно, когато видях как съучениците ми се хвалят с годишния си успех, осъзнах че не трябва да пропилявам оставащите ми години и да се стремя към най- доброто, което мога да постигна.

Сега съм в 12 клас и през последните години успехът ми не е бил под 5,60. Около мен винаги е имало такива, които да се съравновават с мен, дори и мои приятели от ромски произход, това ме мотивираше. Просто исках да постигна нещо в живота си, за да мога да живея пълноценно и да съм полезна на другите. Винаги съм се чувствала различна заради това че уча и имам висок успех, но това е съвсем нормално нещо, което всеки може да прави, стига да иска.

Мислех си, че аз съм единственото момиче от ромски произход на моята възраст, което иска да продължи образованието си след завършване на средното. Обаче мнението ми се промени напълно след Вторият национален лагер за ученици от ромски произход (2015г.), организиран от Младежка фондация „Арете“. Там се запознах с хора, които са много по - интелигентни от други мои приятели и познати. И така получих още по - голяма мотивация да продължа напред и да следвам мечтите си без да губя надежда и вяра в себе си.

След това, отново благодарение на Младежка фондация „Арете“, започнах да ходя на уроци по Английски език, за да се подготвя за матурата. Сега ми предстои да кандидатствам в един от най - елитните университети в България - АУБ. Бях чувала за него, но не смятах, че ще ме приемат. След лагера и разговора ми със Снежина Славева и Радост Чапразова, реших да кандидатствам там.

В заключение, мога да кажа че е много трудно хората да не обръщат внимание на етноса. В семейството няма човек, който е завършил висше образование. Но това само ме мотивираше да бъда по - добра , да се превърна в ролеви модел за по - малките ми сестра и брат, също да мога в бъдеще да помагам не само на себе си, но и на близките си. Доброто образование само можеше да допринесе за това хората да ме уважават, след като докажа че има разлика между всеки човек и да не поставят всеки под един знаменател, затова насочих мислите и действията си към това да постигна мечтите си.

Всеки казва " Не съди книгата по корицата!" Но никой не върши това, което изповядва.Сега се радвам и съм горда, че една "циганка", както казват някои, разклаща стереотипите, свързани с етноса и ги опровергава.

И сега моите благодарности, които могат да звучат проформа , но не е така, нямаше да се справя без вас! Благодаря първо на моя Бог, че никога не ме оставя , на фондация "Арете" и на екипа, че ме мотивираха и ми помогнаха финансово, и на семейството ми, че ме подкрепяше в предстоящите трудности и начинания.

Благодарение на всички сега съм на стъпка от сбъдване на мечтата си. Благодаря!

----------------------

My name is Natali. I am 18 years old, born in Radomir. Now I study at High School for Foreign Languages "Simeon Radev"  in Pernik. I want to study Business Administration at AUBG, Blagoevgrad.

When I was 14 it did not even come to my mind what would happen in four years. I was about to apply at the high school, and because my father is very demanding, he wanted me to apply in the most elite one in our area, and luckily I was accepted. And so it all began.

I've always been good at school, even when I was not studying. The first year at the high school I was not  from the students with excellent grades, but later, when I saw my classmates boasting with tears, I realized that I should not let the remaining years at school to be spend in vane and to strive for the best, that I can achieve.

Now I am in 12th grade and in the last 3 school years my GPA was not lower than 5.60. Around me, there have always been ones who got against me, even my Roma friends. All that just motivated me more. I have just wanted to achieve something essential in my life, so that I can live fully and be useful to the others. I have always felt different because I study and have high scores, but this is quite normal that I think everyone could achieve, as long as he/she wants.

I thought I was the only Roma girl at my age that wants to continue education after graduating from high school. However, later my opinion has changed completely after the second national camp for Roma students organized by Areté Youth Foundation. There I have met people who are much more intelligent than other of my friends and acquaintances. So, I have got even greater motivation to go ahead and follow my dreams without losing hope and faith in myself.

Then, again thanks to the foundation I have started to go to English courses to prepare for the matriculation exam. Also now I am about to apply at one of the most elite universities in Bulgaria - AUBG. A long time ago someone told me about it, but I did not think I would be accepted there. After the camp and my conversation with Snezhina Slaveva and  Radostina Chaprazova, I decided to apply there.

In conclusion, I can say that it is very difficult for people to ignore ethnicity. In my family there is no person who has higher education. But that just motivates me to be better, to become a role model for  my little sister and brother, also to  be able in the future to help not only to myself, but also to my relatives. Good education could contribute to people's greater respect, once I prove that there is a difference between each person, so I turned my thoughts and actions towards achieving my dreams.

Everyone says "Do not judge a book by its cover!" , however, nobody does what he/ she professes. And now I am glad and proud of that one „gypsy", as some would say, shatters the stereotypes, related to the ethnicity and refutes them.

And now my thanks to all, that could sound in pro forma, but it is not so, I would not have achieved that without you! Thanks first to my God that never leaves me alone, to Arete Foundation and Its team, that motivated me and helped me financially, and to my family of course, that supported me in the difficulties and the upcoming ventures.

Thanks to all above- mentioned now I am with a step ahead nearer to my dream to come true. Thank you!

Конкурс за финансиране на малки проекти

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" – България  О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза на местната общност по програма „Заедно Напред“

Срок  за кандидатстване:  11 март 2016 г.

Кой може да кандидатства?
Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.  

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
- полза на местната общност;
- подкрепа на образованието на ромската общност;
- насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
- мотивация за гражданско участие на ромските младежи.

Как да кандидатствате за конкурса за малки грантове?
Попълнете ФОРМУЛЯР за кандидатстване и го изпратете на е-mail: galina@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 6 проектни предложения. Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа в размер на 250 лв и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията. Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 25 март 2016 г. 

За контакт и допълнителна информация:
Галина Исаева  - Ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, GSM: 0878 744 463 email: galina@areteyouth.org

Конкурсът за малки проекти се организира в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II", финансиран от Фондация “Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Онлайн базирано ОБУЧЕНИЕ по АНГЛИЙСКИ език

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" - България в партньорство с Прознание АД, разработчик на виртуална учебна среда VEDAMO, обявява конкурс за участие в онлайн базирано ОБУЧЕНИЕ по АНГЛИЙСКИ език за младежи с ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ.

Изучаването на английски език онлайн - дистанционно, по интернет с преподаватели на живо, е лесно и ефективно! Чрез онлайн курса по английски език ще развиете и усъвършенствате Вашите езикови умения по разговорен и писмен английски език в удобно за Вас време - директно от вкъщи!

ЗАЩО ИНИЦИАТИВАТА Е ПЪРВА ПО РОДА СИ В БЪЛГАРИЯ?
• Предоставя се интерактивно пространство за учене, което единствено изисква да имате достъп до компютър и интернет;
• Обучават се хора, намиращи се в различни локации, в удобно за тях време;
• Обучението се провежда в групи от 5 до 7 човека, 1-2 пъти в седмицата;
• Преподавателите, обикновено чужденци, за които английският е роден език,  доброволно участват в програмата; 
• Обучението е напълно безплатно.
Желаещите да участват в обучението по английски език следва да попълнят ФОРМУЛЯР за участие до 19.02.2016г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
През 2014-2015 година 10 младежи от цяла България се включиха в пилотния първи езиков курс по английски език и получиха възможността да подобрят езиковите си умения с помощта на двама американски преподаватели, базирани в Прага и България. Амбицията на Младежка фондация „Арете“ е инициативата да разшири своя обхват, включвайки още млади роми в програмата за дистанционно обучение.

НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР ЗА МОМИЧЕТА 2016

Arete Youth

Вторият национален лагер за момичета от ромски произход, организиран от Младежка фондация „Арете“  ще се осъществи благодарение щедростта и подкрепата на дарители и поддръжници. Националният лагер за момичета от ромски произход е естествено продължение на усилията и мисията на фондацията да подпомага младежи с висок потенциал, които са ограничени от социалните и икономическите бариери в България и на Балканите.

Нашата цел е да подготвим младите жени за периода след завършване на гимназия. Давайки им възможността да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриват много нови възможности пред тях.

Какво правим?

• Създаваме мотивирани, граждански ангажирани, позитивни модели за подражание;
• Развиваме комуникационни и лидерски умения;
• Увеличаваме процента на ромски жени, които завършват висше образование;
• Укрепваме включването на ромски жени на пазара на труда.

Целите
• Подобряване на капацитета и овластяване на 25 млади жени от цялата страначрез насърчаване на равенството и равното участие в ромските общности и организации;
• Даване на възможност на младите момичета да станат активни, съвестни и ангажирани граждани чрез опознаващи дейности, идентифициране на лидерските умения, както и укрепване на връзките между общностите, българските и ромските лидери;
• Създаване на устойчива мрежа от млади жени лидери, за да се подкрепи по-активното участие в училище и засилено желание да се "върне" към общността;
• Чрез обучение младите момичета от ромски произход да осъзнаят по-добре своята роля в обществото и да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност, за да помагат за насърчаване на мотивацията и личностно развитие;
• Увеличаване на самочувствието и повишаване на информираността.

Програмата
Програмата на лагера е насочена към: насърчаване на самоуважение; развиване на лидерски умения; комуникация; вземане на решения; формулиране и постигане на цели; мотивация и подкрепа за по-добро образование; повишаване на здравната култура;  стимулиране културата на отговорност към общността.

Кога?
Лагерът ще се проведе в началото на месец април 2016 година и ще даде възможност на 25 момичета от цялата странада развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели и обучители.

Критерии  за  участие:

- Момичета от ромски произход от 16 до 21 години;

- Препоръка от учител или представител на неправителствена организация;

- Попълнен формуляр за кандидатстване;

- Мотивация за участие в лагера чрез добре написано есе на посочена във формуляра тема;

- Интерес към проблеми свързани с жените (женските права);

- Демонстрирана ангажираност към ромската общност.

Пълният пакет с документи за кандидатстване се изпращат на имейл: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр.София 1022, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 77, ет.2 ;Младежка фондация „Арете“.

Срок за кандидатстване: 6 март 2016г.

Участниците в Националния лагер за момичета от ромски произход ще бъдат избрани от комисия, в която ще участват представители на Младежка фондация „Арете“- България и външни експерти. Молим кандидатите да попълнят подробноформулярите. Непълни  формуляри и такива, попълнени с латински букви и изпратени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 15 март 2016г. На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали.

За контакт и допълнителна информация:
Галина Исаева  - Ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, GSM: 0878 744 463 email: galina@areteyouth.org

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Arete Youth

Финална пресконференция по проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И.- Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. (www.ngogrants.bg, www.ееagrants.org)

ПОКАНА

Уважаеми колеги, партньори, представители на медиите,

Младежка фондация „Арете“ - България Ви кани на финална пресконференция на проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И.- Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“, дог. №277/21.01.2015г. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 2014г. (www.ngogrants.bg, www.eeagrants.org).

Събитието ще се проведе на 21.01.2015г. (четвъртък) от 17:00 часа в офиса на Младежка фондация „Арете“ - България, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №77, ет.2,  гр. София.

На събитието ще бъде представена информация за постигнатите резултати, цели и цялостното протичане на проекта.

За повече информация, можете да се свържете с Радостина Чапразова, тел. 02/ 980 90 21, e-mail: radost@areteyouth.org

Връстници помагат на връстници

Arete Youth

Ако искате да придобиете нови умения или сте готови да поведете някой към успех, станете част от инициативата „Връстници помагат на връстници“ на Младежка фондация „Арете“, програма „Заедно Напред“.

„Връстници помагат на връстници“ е инициатива за наставничество на ученици в гимназиална степен от студенти. Целта е да се повиши мотивацията и осведомеността на младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Подходът „връстници помагат на връстници“  е начин да осигурим достъп на гимназистите до ролеви модели – студентите, които да бъдат техни наставници чрез метода  научаване чрез преживяване. Личният контакт и обмяна на опит ще позволи и на двете групи младежи да придобият по-голяма увереност за личностно развитие, както и да предприемат активни роли в общностите си.

Защо да участвате в инициативата „Връстници помагат на връстници“?

Ако вие сте студент и желаете да се включите – вие ще бъдете наставник (ментор) на ученик. Менторът е човек, който помага, насочва, подкрепя, съветва някой друг. Той е позитивен и насърчаващ.  Ще можете да предаде своите опит и знания, които притежавате като помогнете на учениците да определят и постигнат техни цели свързани с тяхното академично и личностно развите. Вие ще бъдете ролевите модели във Вашата общност и ще допринасяте за нейното развитие.

Ако вие сте ученик, който иска да продължи образованието си във ВУЗ,  или искате да научите нови и полезни за вас неща, да срещнете нови възможности и перспективи в живота си, Вие ще можете да се включите в програмата като наставляван (менториран). Участвайки в инициативата „Връстници помагат на връстници“, учениците ще имат възможността да получат информация за различни възможности за развитие и гражданско участие, съвети и насоки от човек, който е преминал през този процес и има знания, умения и опит. Ученикът ще споделя интереси, нужди и цели със своят ментор, който ще подпомага процеса на развитие на ученика.

За да кандидатствате, моля попълнете:
- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ВЪПРОСНИК за студент  
- ВЪПРОСНИК за ученик

Крайният срок за изпращане на документите на адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“  № 77,  ет. 2 или на електронна поща galina@areteyouth.org е 20.01.2016г.

Добрата воля

Arete Youth

„Бъди промяната която искаш да видиш в света!“ (Махатма Ганди)
Част 2 – Продължението

Мястото е домът за стари хора в гр. Гоце Делчев. Поводът – Коледа. А това е Назми, доброволец към Младежка фондация „Арете“. Той е на 17 години и учи готварство.  Мотивиран от своите съмишленици от последното ни обучение за доброволци, той е тръгнал към дома за възрастни, с мисълта да зарадва обитателите му като им сготви и им покаже вниманието си, грижите и човечността. Менюто му включва различни баници, кексове, питки и други вкусни неща, но тайната съставка беше „добра воля“.

Той споделя: „…Цялата инициатива беше много добра и ми достави огромно удоволствие! Да видя усмивки, да усетя топли чувства... това ми изпълни деня с позитивизъм! Прекарах целия си ден там, неусетно изминаха тези часове…беше уникално!“ Какво е доброволчеството за теб? – питаме ние. – „ За мен да си доброволец е да помагаш с каквото можеш без да очакваш изгода, а дейността да ти доставя удоволствие.“

-----

„Добрата воля“ ни води и в монтанското село Вирове, при семейство, в което баща отглежда сам своите 11 деца. Историята на това семейство е показвана в новинарски емисии, а наши доброволци от региона се самоорганизират – проверяват и действат. Инициативата поема Теодор (Тео). Към него се присъединяват и други доброволци на „Арете“. Водени от доброта, благородство и съпричастност те са там – при децата. Играят с тях. Носят им лакомства, дрехи и средства – каквото са събрали. Тео споделя: „Моята цел бе да зарадвам едни дечица,  които са в нужда.  Никога не съм искал да се правя на велик. Правя тези неща, защото така искам и така ги чувствам.“

Това са едни малки, но истински истории за „добрата воля“. Ние ще продължаваме да ви ги показваме, защото вярваме в доброволчеството като ценност и необходимост за едно по-добро гражданско общество.

Честита нова 2016 година! Желаем ви мир и добра воля!

Среща на доброволческата мрежа

Arete Youth

„Бъди промяната която искаш да видиш в света!“ (Махатма Ганди)

Повече от 35 „Добротворци“, доброволци към Mладежка фондация „Арете“  от цялата страна се събраха между 18- 20 декември в София, за да споделят идеи за промяна в своите общности. 

Лили Еленкова, председател на Национален Младежки Форум за периода 2012 – 2014, ECVET експерт към ЦРЧР, треньор и доброволец по душа помогна на участниците сами да изградят и развият своето индивидуално и групово разбиране за „доброволчеството”,  ползата за личността и  обществото и какво прави един доброволец  „доброволец“. 

В рамките на обучението младежите планираха свои доброволчески дейности за 2016 година, които ще осъществяват заедно със свои връстници по места и ще търсят по-широка подкрепа от общественици и институции. Доброволците на „Арете“ си тръгнаха с разбирането, че когато знаеш каква е нуждата на местната общност (какво е предизвикателството), знаеш какво искаш да направиш и можеш да определиш необходимите ресурси, можеш да осъществиш идеята си. Затова през 2016г. Младежка фондация „Арете“ ще подкрепи реализацията на шест идеи на доброволческите си групи от цяла България.

Обучението постави началото на много добри идеи и връзки, както е видно и от снимките.  Очаровани сме от ентусиазма, с който младежите работиха по време на обучението. Това е сигурна заявка, че те са промяната, която искаме да видим!

Пожелаваме успех на всички наши доброволци в бъдещите им инициативи!

Коледно парти на “Арете”

Arete Youth

Скъпи приятели,

Наближава краят на още една добра година за Младежка фондация  „Арете”, през която се трудихме заедно и постигнахме много. Идва време за празненства, идва време за традиционното Коледно парти на "Арете"!

На 22-ри декември 2015 г. (вторник) от 15:00 часа Младежка фондация „Арете“ отваря широко вратите на своя нов офис за приятели, съмишленици и партньори. Нека заедно да изпратим 2015г. и да си пожелаем здраве и успехи през новата година.   

Очакваме Ви с нетърпение!

Младежка фондация „Арете“ кани доброволците на младежката мрежа на обучение

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ организира обучение за планиране и организиране на дейности от доброволци на 18-20 декември 2015г. в хотел „София Плаза“, гр.София. На обучението младежите ще имат възможността да научат как да анализират, планират и изпълняват свои дейности. Доброволците ще бъдат обучени как се пишат малки проектни предложения от професионален обучител.

Могат да кандидатстват всички доброволци към Младежка мрежа на МФ „Арете“, които имат желанието да научат нещо ново и полезно, което ще използват в своята мисия „доброволец“. Участниците трябва да имат желание да участват в планиране и реализиране на дейности и инициативи на местно ниво.

Как да кандидатствате за обучението?

Моля изпратете попълнения формуляр не по-късно от 04.12.2015г. Формуляри, попълнени с латински букви, няма да бъдат разгледани. Електронният формуляр попълнете ТУК като одобрените участници ще получат потвърждение по имейл.

На участниците в обучението ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За въпроси и допълнителна информация:
Галина Исаева
Програмен ръководите на програма „Заедно Напред“
e-mail:galina@areteyouth.org
GSM: +359878744463

Нов адрес

Arete Youth

Уважаеми младежи и колеги,

Имаме удоволствието да ви информираме, че от 16.11.2015г., Младежка фондация "Арете" - България премести своя офис на нов адрес. Новият ни адрес е бул. "Княгиня Мария Луиза" № 77, ет.2 (карта). Очакваме с нетърпение да се видим и да продължим да работим заедно.

Телефоните ни се запазват същите, като временно няма да може да се свързвате с нас на стационарния ни телефон: 02/ 980 90 21. При нужда се обаждайте на техническия ни сътрудник Ива Цонева на тел. 0878744456.

С уважение,

Екипът на МФ "Арете"

Признание за добрата работа

Arete Youth

Снежина Славева, ръководител на Програма „Образователен и информационен център“ , е сред номинираните в класацията на сп. Форбс „30 под 30” 

Селекцията на сп. Форбс „30 под 30” се прави от редакционния екип и независимо жури от изявени експерти от различни сфери.

Класацията „30 под 30” представлява списък на 30 талантливи млади българи под 30 години с най-голям потенциал за развитие и перспектива да се превърнат в зрелите лидери, които ще променят България. Сред тях са предприемачи, представители на образованието, на изобретенията и науката, на разработването на он-лайн игри и приложения, спорта, културата и медиите.

-----------

Everyone here at Arete Youth Foundation is so proud to announce that our own Snezhina Slavena has been named one of Forbes Bulgaria magazine's 30 Under 30, spotlighting the top young professionals throughout Bulgaria.

Here is a full translation of the Forbes Bulgaria article: Snezhina Slaveva, Arete Youth Foundation – 26 y/o

“Areté” (from the Greek) means “Being the best you can be,”  which best describes Snezhina`s current occupation/job. Arete Youth Foundation supports Roma youth who have the desire to complete secondary education, to become students or receive career orientation.  Snezhina is a program manager of the Educational and Information Hub at Arete. She mostly works with prospective university students, and each year supports about 100 youth from a vulnerable environments who continue their education in universities in Bulgaria. Snezhina`s motivation comes from the fact that she herself has faced all the same problems - which did not stop her from graduating in Industrial Management at the Technical University in Sofia. She says that helping the future generation achieve a better education is her way to "give back to the community."

Обучение “М.Е.Н.Т.О.Р.И”  - интеркултурна връзка между поколенията

Arete Youth

Според авторът Боб Проктър: “Менторът е човекът, който открива повече талант и потенциал в теб, отколкото ти самия виждаш в себе си!” Именно за това ние се постарахме да подготвим хората, които виждат качествата на нашите младежи по- ясно от самите тях и да им предоставим нови модели за комуникация.

На 24-25 октомври в хотел “Хемус” София, младежка фондация „Арете“ - България проведе пресконференция и три паралелни обучения на наставници за работа с младежи по проект: „М.Е.Н.Т.О.Р.И.- Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“ финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г./ www.ngogrants.bg

Програма “Връстници помагат връстници”

Виктор Балабанов, организационен психолог и сертифициран бизнес треньор, създател на инициативата I can be ... насочена към развитието на социални умения у младите хора беше приготвил не една изненада за участниците – студенти приели доброволно да подкрепят чрез менторство свои връстници в средното образование. Негова запазена марка са интерактивните презентации, като този път фокусът бе поставен върху менторския модел- “учене чрез опита”. Реално приложими модели на менторско поведение, през призмата на изкуството бяха показани в конферентната зала, която се превърна в своеобразен актьорски кръжок. Гост лектор бе актьорът от Народния театър и създател на „Училище за таланти“, Дани Ангелов, които сподели лични преживявания с младежите и предаде своя опит на участниците. Акцентирайки върху факта, че именно когато сме отворени към събеседника си и споделяме лични преживявания и емоции, той се чувства сигурен и готов да ни се довери. Силната мотивация и неугасващия стремеж към развитие у ментор и менториран са пътя към постигането на успех в менторските взаимоотношения. Младежите откроиха една основна линия на менторския процес - “Трябва да имаш фокус, който води към ясна цел”!

Програма “Академично менторство”

Доц. д-р Янка Тоцева предложи един подробен и задълбочен анализ на академичното менторство. В началото на обучението бе поставен въпроса за изграждането и поддържането на мрежа между академичните ментори, които да продължат да споделят опит и след приключване на обучението. Подобни контакти биха били от голяма полза както за ментора, така и за менторирания студент. Университетските преподаватели споделиха своите виждания за съвременното менторство, в чиято основа са изграждането на конструктивни и доверителни отношения с младежите, целеполагането, и даването на обратна връзка. Интерес предизвика определянето на параметрите на менторския процес и взаимните очаквания, тъй като това са едни от най- големите предизвикателства в тази сложна връзка, където очакванията са големи, а целите високи. Доц. Тоцева показа реално приложими техники, като изготвянето на студентско портфолио, чрез което се стимулират уменията за самооценка, личностно планиране и поемане на отговорност за постигане на целите.

Програма “Кариерно менторство”

Капка Стойкова, коуч и обучител от Development Zone, акцентира върху умението на ментора да разкрие потенциала на менторираните младежи. Определянето на стремежите, притесненията и предизвикателствата пред ментора и менторирания в един по-ранен етап от менторските взаимоотношения, предполага осъзнатост и последователност в изпълнението на задачите и постигането на целите. Сложният процес, в които студентът се превръща в професионалист, би могъл да бъде улеснен от ментора, чрез изграждането на стабилна връзка на доверие. Капка Стойкова показа на участниците  реални методи, чрез които успешно да достигнат до младежите. Съвместното изграждане на индивидуален план, по който младежът да върви и постигането на целите в него са от огромно значение за стимула и успеха.

Менторството е концепция базирана на доверието. Екипът на МФ “Арете” имаше удоволствието да събере на едно място ментори от цялата страна, като по този начин да изгради една неформална мрежа от контакти. Често проблемите, които срещат в работата си са сходни, а  решенията, които изглеждат твърде трудни могат да бъдат заимствани от идея на колега преминал на по- ранен етап през подобен случай. Опитахме се да запознаем нашите гости с нови модели и техники за менторство, както и да вдъхновим участниците да продължават да търсят алтернативи. Защото както Уинстън Чърчил е казал “Изкарваме си хляба с това, което можем да правим, но живеем живота си, чрез това което даваме”.

Снимки от обучението можете да видите ТУК.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" обявява конкурс за участие в курсове за подготовка за зрелостни изпити (матура)

Курсовете ще бъдат организирани в различни населени места, така че да покрият цялата територия на страната. Те ще предоставят подготовка за успешно явяване на зрелостен изпит (матура) за завършване на средното образование. Всеки ученик ще има възможност да посети индивидуални или групови курсове за подготовка за зрелостен изпит в зависимост от предмета, по който ще се яви на изпит.

Младежка фондация „Арете” ще възлага подготовката за зрелостни изпити на преподаватели и специалисти с доказан опит. Предвижда се преподавателите да са от същите населени места, от които са учениците, за да може подготовката да е продължителен и ползотворен процес.

Курсовете се организират в рамките на проект проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И.- Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Условия за участие:

1. Кандидатите следва да бъдат младежи, които завършват средното си образование през учебната 2015-2016 година
2. Открито да заявяват ромския си произход
3. Да имат среден успех от предишните години в гимназиалния етап на средното си образование най-малко 4,00
4.  Следва да са мотивирани да продължат образованието си.

Необходими документи за участие: 
1. Попълнен и подписан ФОРМУЛЯР
2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки за предходната учебна година);

Документите да бъдат изпратени до 30 септември  2015 г. на e-mail: info@areteyouth.org

Удължен срок за кандидатстване за позиция

Arete Youth

Удължен срок за кандидатстване за свободна позиция: Програмен ръководител на програма „Заедно Напред“ към Младежка Фондация „Арете“ (МФАБ)

Младежка фондация „Арете“ е организация, подкрепяща младежи с висок потенциал ограничени от социални и икономически фактори. Нашата мисия е да изградим устойчиви социални връзки, давайки стимул и подкрепа на младежите, за да преследват целите си, чрез образование. Менторството и запазването на културната идентичност са основни инструменти за постигане на целите ни. Aretè (от гръцки) означава да бъдеш най- добрият, осъществявайки своя потенциал. Целим създаването на ромска общност изградена от ангажирани граждани, показващи позитивни модели, както и финансова и образователна подкрепа.

Краен срок: 28.09.2015
Работно време: от 9 до 17 часа/ 40 часа седмично
Местоположение: София, България

Основни задължения:
Под непосредственото ръководство на Директора за България, Програмният ръководител на програма „Заедно напред” на Младежка фондация „Арете”–България  (МФАБ) участва в изпълнението на амбициозната мисия за подпомагане и израстване на млади лидери в ромската общност.

Основни функции на заемащия длъжността:

• Планира, координира и подпомага оценката на всички етапи на проекта „Заедно напред”, включително интерпретирането и спазването на критериите, предписанията, политиките и процедурите, и преглежда измененията и допълненията към възложените проекти. Обосновава планове, действия и препоръки, предоставя и набира информация относно планирането, докладите за напредъка по финансираните дейности и изпълнение на дейностите.
• Цялостно планиране и изпълнение на програмата „Заедно напред”, съгласно одобреният и финансиран от Тръст за Социална Алтернатива . Осигурява придържането на програмата към обхвата на нейния първоначален замисъл и бюджет; предлага и подготвя изменения за одобрението им от ръководството.
• Разработва процедура за документиране и отразяване на субективни и обективни програмни резултати. Данните ще бъдат анализирани, за да подпомагат екипа при вземане на решения във връзка със стратегическо планиране, и ще се оповестяват на дарителите чрез нашия блог, годишните доклади и социалните медии.
• Работи в тясно сътрудничество с ръководството за изготвянето на стратегически програмен план на организацията за следващите 3- 5 години.
• Създава за младежите възможности да бъдат активни членове на своята общност чрез изграждането, утвърждаването и функционирането на младежка доброволческа мрежа към МФАБ.
• Образова и развива активни, добросъвестни и ангажирани граждани чрез дейности за тийм-билдинг и развиване на лидерски умения у български и ромски лидери.
• Създава устойчива мрежа от младежки лидери, която да се поддържа след приключването на лагерите за развитие на лидерски умения „Заедно напред” чрез използване на социални мрежи. Администрира малки грантове за малки проекти в полза на местната общност планирани за в бъдеще.
• Изпълнява всички дейности на програмата „Заедно напред” в съответствие с одобреното финансиране на проекта и утвърдения план за дейности, включително, но не само: отговорност и провеждане на кампании за популяризиране на лагери за изграждане на лидерски умения; проектиране и изпълнение на обучителни и оценителни дейности касаещи минали и бъдещи лагери „Заедно напред”; ръководство на процеса на кандидатстване за участие в лагерите; приемане на заявления, подбор и обучение на лидери в лагери; разработване и изпълнение на новаторски и функционален дневен ред за лагерите за изграждане на лидерски умения; документиране и отчитане на резултатите пред всички заинтересовани страни; поддържане на база данни за всички младежи, участващи в програмата „Заедно напред”; програмна и финансова отчетност съгласно изискванията.НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Образование:
Кандидатът трябва да притежава университетска степен в близка област.

Предишен професионален опит:

• Три до пет години опит в разработване и управление на проекти в България;
• Утвърдени постижения и опит в областта на образователната и професионална подкрепа за ромски младежи в региона;
• Доказани умения за създаване и използване на мрежа от контакти и работа в партньорство с органите на местното управление и образователни институции, с частния сектор и други неправителствени организации.
• Умения за управление на данни.

Езикова компетентност:

• Да използва свободно български език, писмено и говоримо;
• Необходимо е добро владеене на английски език, за да може да изготвя доклади и документи на български и английски, които да изискват минимална редакция;
• Владеене на ромски език е предимство.
Знания, умения и отношение:
• Комуникационните умения са от съществено значение. Ефективното общуване и положителното отношение са ключови за успешно изпълнение на посочените задължения;
• Да допринася за създаването на организационна култура, която цени високи постижения във всички аспекти на работата на МФ "Арете" в България и да въплъщава ценностите на МФ "Арете" във всички дейности;
• Да притежава и демонстрира уравновесен характер, лична организираност и умения за ефективно разпределяне на времето;
• Да притежава утвърдена способност за вземане на решения, самостоятелна преценка и професионализъм при изпълнение на задълженията;
• Да има компютърна грамотност и да владее различни софтуерни приложения, включително Microsoft Word, EXCEL и други видове софтуер, свързан със задълженията на тази позиция;
• Да се явява на работа в представителен вид и да има необходимите обноски в отношенията си с обществеността;
• Да поддържа безопасна и безвредна работна среда.

Моля, при проявен изтерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 28.09.2015г. на адрес  info@areteyouth.org . Ако имате въпроси не се притеснявайте да се свържете с нас: +359 2 980 90 21 и
+359 878 744 462

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VACANCY ANNOUNCEMENT: Program Manager of the "Zaedno Napred" program of the Arete Youth Foundation in Bulgaria (AYF-Bulgaria)

Areté Youth Foundation is an organization supporting high-potential youth who are limited by social and economic barriers. Areté (from the Greek) means being the best you can be; reaching your highest human potential. Our Mission is to build sustainable social networks that encourage educational pursuits, instill a culture of giving back and promote mentorship. We envision a Roma community of engaged citizens and positive role models who support each other to achieve educational, financial, and personal success.

Application deadline: 16th  September 2015, COB.

Work Hours: full time, 40 hours a week.
Location: Sofia, Bulgaria
Basic Function of Position: Under the direct supervision of the Country Director, the Program Manager of the "Zaedno Napred" program, will help in the implementation of an ambitious agenda to support and grow young leaders in the Roma community.

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITITES
- Take responsibility for the overall planning and implementation of the "Zaedno napred" program;
- Manage all Zaedno Napred Leadership Camp activities, according to the project grant and project plan, including but not limited to: lead and implement leadership  camp promotional campaigns; design and implement training and evaluation activities for the past and future Zaedno Napred camp participants; manage the overall application and selection process;  design innovative and functional leadership camp agenda; support and facilitate the implementation of camps;
- Elaborate a comprehensive and exhaustive database of all youth involved in Zaedno Napred program;
- Provide networking opportunities for Zaedno Napred alumni to further develop their educational goals and personal development through the Zaedno Napred Facebook Group and AYF`s social networks;
- Further develop and sustain the Areté Youth Volunteer Network (AYVN) of youth leaders who will engage in service learning and community work; 
- Maintain partnerships with municipalities, business leaders, educational institutions, local NGOs and Roma organizations to ensure the effective functioning of the the "Zaedno Napred"program;
- Draft progress reports and help Country Director set indicators and feedback mechanisms to measure and review program progress;
- Create a plan to evaluate the needs of the program and adjust future programming to meet those needs within the grant framework;
- Help the Country Director seek new sources of revenue for the project.

REQUIRED QUALIFICATIONS:

Education:
- Must possess a University degree in a related field.

Prior Work Experience/ Competency:
- Three to five years of experience in project design and management in Bulgaria.
- Demonstrated achievements and experience in the field of educational support for young Roma.
- Proven networking and partnering skills with local government and educational institutions and other non-government organizations.
- Data management skills.
- Experience working in a multicultural environment is a plus.
- Experience working with economically disadvantaged communities, especially Roma, will be considered as a plus.
- Data management skills

Language Proficiency:
- Must be fluent in both spoken and written Bulgarian and English.
- Good knowledge of Romani language is an advantage.

Knowledge, Skills, and Attitudes:
- Communication skills are essential. Effective communication and a positive attitude are vital to effectively perform stated duties.
- Must foster a culture of excellence in all aspects of AYF’s work in Bulgaria, and inculcate AYF’s values into all activities. - Must possess and demonstrate high quality composition, personal organization and time management skills.
- Must have demonstrated ability to exercise judgment, discretion and professionalism in dealing with duties.
-  Must be computer literate and proficient with various software applications including Microsoft Word, EXCEL, and other software relevant to the duties of this position.

Please submit your Cover letter and a CV by September 28th , 2015 at info@areteyouth.org

If you have any questions, please don't hesitate to contact us on: +359 2 980 90 21 or +359 878 744 462

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР „ЗАЕДНО НАПРЕД “ 2015 за ученици от ромски произход от 16 до 21 години

Arete Youth

МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ „АРЕТЕ“- България проведе ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР „ЗАЕДНО НАПРЕД “ 2015 за ученици от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Лагерът се осъществява в рамките на програма  „Заедно Напред“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" към Младежка фондация „Арете”, финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива" и се проведе от 5 до 12 август в хотел „Орбита Палас“ гр. Плевен, местността Кайлъка.

Взеха участие 28 младежи от цялата страна: София, Монтана, Плевен, Кюстендил, Сандански, Гоце Делчев, Русе, Средец, Созопол, Трън, Радомир, с. Вълчедръм, с. Дреновец, с. Бойчиновци и с. Златина, обучаващи се в средни и професионални гимназии, както и във ВУЗ .

В рамките на седемдневния си престой, ученици и студенти се запознаваха с образователните възможности, най-предпочитаните специалности и университети в страната и чужбина, работиха в малки групи, чрез интерактивни игри за придобиване на комуникативни умения и работа в екип, запознаха се с пътищата за преодоляване на стериотипите и предрасъдъците, опознаване и приемане на различните култури, и запознаване с положителните примери на ромската общност.

Лектори на националния лагер бяха д-р Йосиф Нунев, който се погрижи за това, участниците да се запознаят с ромската история, култура и традиции, Даниела Адамова разказа на младежите за комуникацията и видовете комуникация, Владимир Петков, който работи с тях за преодоляване на стереотипи и предрасъдъци, Теодора Каменова – лайф коуч и работилница за мечти, Снежина Славева – образование и образователни възможности, Васил Димитров – как се пише автобиография и мотивационно писмо, Радосвета Стаменкова – здравословен начин на живот,  Красимир Красимиров – лидерство и менторство и директорът на фондация „Арете“- г-жа Радостина Чапразова, която води сесията „Ролеви модели“ и разказа на участниците за значението на „добрия пример“ и „модел за подражание“ сред ромската общност.
За подобряване работата в малки групи, към екипът се присъединиха участниците от доброволческата младежка мрежа на МФ „АРЕТЕ", от които бяха избрани и поканени петима доброволци за лидери  – Теодор Евдокимов, Калина Миткова, Жулиета Зигфридова , Петя Трайкова и Боцелин Митков.

Избраните лидери на малки групи преминаха специализирано обучение за работа с участниците в лагерите „Заедно Напред“, изясняване на задълженията и отговорностите, както и необходимите знания и умения.

Екипът на МФ „ Арете “, благодари на всички участници, лектори и лидери за успешно преведените лагери „ЗАЕДНО НАПРЕД“ 2015.

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР „ЗАЕДНО НАПРЕД “ 2015 за ученици от ромски произход от 14 до 18 години

Arete Youth

МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ „АРЕТЕ“- България проведе ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР „ЗАЕДНО НАПРЕД “ 2015 за ученици от ромски произход на възраст от 14 до 18 години.

Лагерът се осъществява в рамките на програма  „Заедно Напред“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" към Младежка фондация „Арете”, финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива" и се проведе от 16 до 23 юли в хотел „Орбита Палас“ гр. Плевен, местността Кайлъка.

Взеха участие 27 младежи от цялата страна, обучаващи се в средни училища и професионални гимназии от градовете  Монтана, Варна, Кюстендил, Гоце Делчев, Девня,  с.Никола Козлево, с. Расово, с. Долни цибър, с. Караджалово, Първомай, с. Аспарухово, с. Дреновец, с. Бързини, Хайредин .

В рамките на седемдневния си престой, учениците се запознаваха с образователните възможности, най-предпочитаните специалности и университети в страната и чужбина, работиха в малки групи, чрез интерактивни игри за придобиване на комуникативни умения и работа в екип, запознаха се с пътищата за преодоляване на стериотипите и предрасъдъците, опознаване и приемане на различните култури, и запознаване с положителните примери на ромската общност.

Лектори на националния лагер бяха д-р Йосиф Нунев, който се погрижи за това, участниците да се запознаят с ромската история, култура и традиции, Миглена Йорданова разказа на младежите за комуникацията и видове комуникация, Емил Методиев, който работи с тях за преодоляване на стереотипите и предрасъдъците, Теодора Каменова – лайф коуч и работилница за мечти, Снежина Славева – образованието и образователни възможности, Васил Димитров – как се пише автобиография и мотивационно писмо, Радосвета Стаменкова – здравословен начин на живот и Красимир Красимиров – лидерство и менторство.

За подобряване работата в малки групи, към екипът се присъединиха участниците от доброволческата младежка мрежа на МФ „АРЕТЕ", от които бяха избрани и поканени петима доброволци за лидери  – Стефан Юстиниянов, Аврам Шабанов, Ташко Кирилов, Антоан Величков, Елена Георгиева и Ангел Ангелов.

Избраните лидери на малки групи преминаха специализирано обучение за работа с участниците в лагерите „Заедно Напред“, изясняване на задълженията и отговорностите, както и необходимите знания и умения.

Покана за оферта за паралелни обучения за наставници

Arete Youth

Във връзка с изпълнение на проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И. – Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“ съгласно Договор № 277/21.01.2015г. по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009  – 2014 г.

Младежка фондация „Арете“ в качеството си на Възложител на основание Заповед № 1/10. 08. 2015г. обявява покана за оферта за осигуряване на хотелско настаняване, храна и зали за провеждане на 3 броя паралелни двудневни обучения за наставници по програми: „Връстници помагат на връстници “, „Академично менторство“ и „Кариерно менторство “. При проявен интерес, моля изтеглете поканата и приложенията.

Място и срок за подаване на офертите: Младежка фондация „Арете“- България, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ №40, ет.4, ап.9 всеки работен ден от 10,00 до 14,00 часа в срок до 20.08.2015г.

РЕГИОНАЛЕН ЛАГЕР КЮСТЕНДИЛ

Arete Youth

Младежка фондация „АРЕТЕ“ с подкрепата на Сдружение „ЛАРГО“ проведе тридневен лагер  за ученици от ромски произход  на възраст от 14 до 16 години. Регионалният лагер за регион Кюстендил се провежда за втора поредна година, в рамките на програма „Заедно напред” по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" към Младежка фондация „Арете”, финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива".

Лагерът се  проведе от  19 до 21 юни в хижа „Енерго“ гр. Дупница, в който  взеха участие 17 младежи, обучаващите се в основни училища и професионални гимназии от градовете Кюстендил и Дупница. Регионалният лагер включваше обучение за запознаване с образователните възможности, интерактивни игри за придобиване на комуникативни умения и работа в екип, запознаване с пътищата за преодоляване на стериотипите и предрасъдъците, опознаване и приемане на различните култури, и запознаване с положителните примери на ромската общност.

Лектори на регионалния лагер бяха Боцелин Митков  и Стефан Юстиниянов, доброволци към младежката мрежа на МФ „АРЕТЕ“ - България.

Снимки от лагера можете да видите ТУК.

ПЪРВИЯТ ЗА РУСЕ РЕГИОНАЛЕН ЛАГЕР

Arete Youth

Младежка фондация „Арете” - България и регионалния координатор за Русе - Станислав Георгиев, организираха лагер за ученици от ромски произход на възраст от 14 до 18 години в рамките на 3 дни (от 19.06.2015г. до 21.06.2015г.) в село Божичен в Семеен хотел Клуб Валдес.

Първият за Русе регионален лагер се проведе в рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" към Младежка фондация „Арете”, финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива". Участници в лагера бяха  младежи от Русе, Сливо поле и Кошарна. Обучители на лагера бяха Георги Михов – социален работник и Татяна Кюранова – психолог.
Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие. Снимки можете да видите ТУК.

Целите на регионалния лагер са да мотивира младите роми да продължават образованието си във висши учебни заведения и да участват активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация. Сред целите са и изграждане на лидерски умения сред младите роми, запознаване на младежите с положителни примери и забавна и интерактивна работна среда.

Ден за блиц интервюта

Arete Youth

На 23 юни 2015 година в гр. София Младежка фондация "Арете" организира и проведе успешно първото от поредица кариерни събития - "Ден за блиц интервюта".

Бихме желали да благодарим на всички участващи фирми и младежи за невероятното представяне и позитивната обратна връзка за "едно наистина чудестно и добре организирано мероприятие". Надяваме се всеки да е извлякъл максималната полза и да продължим да работим заедно!

Снимки от събитието можете да видите ТУК.

ДЕН ЗА БЛИЦ ИНТЕРВЮТА ЗА РОМСКИ СТУДЕНТИ

Arete Youth

„РАЗКАЖЕТЕ МИ ЗА СЕБЕ СИ?“ – ДЕН ЗА БЛИЦ ИНТЕРВЮТА ЗА РОМСКИ СТУДЕНТИ

23 юни 2015 г., хотел „Хемус”, гр. София

Стажуването е част от задължителната учебна програма за студентите от много университети в България. И все пак - колко подготвени са студентите за процеса на търсене на стаж и работа?

Инициативата „Ден за блиц интервюта“ е насочена към студенти от ромски произход от София и страната с желанието да ги подготви за успешно намиране на първа работа по специалността. Интервюиращите консултанти от 8 компании с различна сфера на дейност: бързо-оборотни стоки, високи технологии, куриерски услуги, застраховане, образование и услуги за подбор и наемане на персонал ще се срещнат лице в лице с търсещите работа професионалисти.  Сред тях са: Coca-Cola Hellenic, Intersnack Bulgaria, Stemtech Bulgaria, HP Bulgaria, Rapido Express and Logistics, Eurohold JSC, фондация „Заедно в час“ и Manpower.
Въз основа на досегашния ни опит и заявения интерес за участие в  „Ден за блиц интервюта“ можем да идентифицираме няколко области, в които младежите имат нужда от подкрепа: липса на опит за представяне пред потенциален работодател, липса на знания за стъпките при подготовка за интервю, липса на подходяща мрежа от контакти.

Младежка фондация „Арете“ провежда  национални лагери за развитие на лидерски умения и кариерни инициативи от 2005 година.  Целта ни е с „Ден за блиц интервюта“ да подпомогнем ромски младежи, с достигната степен на висше образование, при започването им на първа работа по специалността“, разказва Радостина Чапразова, Директор за България. „В съществуващата вече четири години, неформална ромска професионална мрежа, участват повече от 700 висшисти, идеята ни е по-опитните и реализирани вече младежи да подадат ръка на младите“, допълва Мария Методиева от фондация  „Тръст за социална алтернатива“.

Добавената стойност за компаниите е подобрената комуникация между бизнеса и академията, с потенциал за бъдещи партньорства и обменените мнения между участниците, които са важни за постигането на диалогичност между поколенията. Участващите компании, разбира се, получават правото за първа работна оферта към младежите.

Младежка фондация "Арете" подпомага младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Ние допринасяме за развитието на ангажирано гражданско общество и изграждаме ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи. Подкрепата за Младежка фондация "Арете" България е осигурена от Фондация "Тръст за социална алтернатива", нестопанска организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности. За повече информация: info@areteyouth.org; тел.:08787/744467; http://www.areteyouth.org; https://www.facebook.com/groups/romaproffnetwork/

Програмата „Равен шанс - достъп до средно образование“

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016г.

Програма „Равен шанс - достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците

1. Следва да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
2. Следва да са мотивирани да продължат образованието си;
3. Учениците следва да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 375 лева месечно;
4. Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*.
5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.
*Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Младежка фондация „Арете“ - България или ТСА.

Срок за кандидатстване: 5 август, 2015г.

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите документи, които кандидатите трябва да изпратят на електронна поща info@areteyouth.org или до офиса на Младежка фондация „Арете“ - България на адрес: гр. София 1000, бул. „Ал. Стамболийски“ 40, ет. 4, ап. 9, са:

1. Попълнен и подписан ФОРМУЛЯР.

2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);

3. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2015-2016 година (при смяна на училището);

4. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;

5. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
  a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца (март, април и май) или:
  b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби за последните 3 месеца (март, април и май) или:
  c. Декларации, подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане към момента на кандидатстване);

6. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.

7. Попълнена и подписана декларация от родител/настойник за информирано съгласие по смисъла на  чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни.

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Краен срок за подаване на документи: 5 август 2015г.

Важно за одобрените ученици

Одобрените ученици трябва да предоставят на Младежка фондация „Арете“ – България информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 31 август 2015г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 15 септември 2015г.

Учениците не получават пари в брой. Младежка фондация „Арете“ - България поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ПРОЕКТИ

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" – България

О Б Я В Я В А

конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“

Срок  за кандидатстване: 15 юни 2015 г.

Кой може да кандидатства?

Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към Младежката мрежа на фондация „Арете“.

Какво цели програмата „Заедно Напред“?

Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани. 

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност,  и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.  

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
- полза на местната общност;
- подкрепа на образованието на ромската общност;
- насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
- мотивация на ромските младежи;

Как се кандидатства за конкурса за малки грантове?

Попълва се ФОРМУЛЯР за кандидатстване и се изпраща на е mail: miglena@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 4 проектни предложения. Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията. 

Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 19 юни 2015 г. 

За контакт и допълнителна информация: Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“; тел: 02/980 90 21, e mail: miglena@areteyouth.org

Конкурсът за малки проекти се организира в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.
 

КОНКУРС ЗА ЛИДЕРИ НА МАЛКИ ГРУПИ ЗА ЛАГЕРИ “ЗАЕДНО НАПРЕД” 2015

Arete Youth

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Младежките ромски лагери „Заедно Напред” са един от приоритетите на Младежка фондация „Арете“. Членовете на фондацията участват в проектирането и изпълнението на лагерите за развитие на лидерските умения „Заедно напред“ от лятото на 2000 година. През последните четири  години са участвали 313 младежи от ромски произход в лагерите.  

През месеците юли и август на 2015 година ще се проведат поредните два национални  лагера „Заедно Напред”.

Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера, които ще проведат в Хотел „Орбита Палас“ гр. Плевен, местност „Кайлъка“, както следва:
- лагер от 16 до 23 юли за младежи от 16 - 18 г.
- лагер от  05 до 12 август за младежи  от 19 - 21 г.

По време на всеки лагер участват и младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондацията по установените цели на лагерите.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената им група, както и с целия екип.
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите по време на лагера.
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма.

Всеки един лидер може да участва само в един от двата лагера „Заедно Напред“. Одобрените лидери на малки групи задължително трябва да присъстват на обучението, което ще се проведе от 13 до 16 юли 2015 г. в Хотел „Орбита Палас“ гр. Плевен, местност „Кайлъка“.

Профил на младежките лидери:
- Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                  
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред". С предимство ще се ползват младежите, участвали в лагерите през последните 4  години.
- Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
- Да  притежават добри комуникативни и лидерски умения.

Как  да кандидатствате за лидер на малка група?
Попълнете електронния формуляр до 8 юни 2015 г. 
Електронният формуляр попълнете ТУК.

Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно на  26  юни  2015 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Миглена Йорданова – Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“, тел: 02/980 90 21, e mail: miglena@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" , финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

КОНКУРС за младежки ромски лагери “Заедно напред” 2015г.

МЛАДЕЖКИ РОМСКИ ЛАГЕРИ  „ЗАЕДНО  НАПРЕД“ 2015

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Младежките ромски лагери „Заедно Напред” са един от приоритетите на фондацията. През 2015 година ще се организират два национални лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел "Орбита Палас", гр. Плевен, местност "Кайлъка".

Целите  на  лагерите  са:
~ Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
~ Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
~ Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
~ Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
~ Насърчаване на младежката активност;
~ Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
~ Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
~ Запознаване с изявени роми;
~ Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
~ Забавна и интерактивна работна среда.

Срок за кандидатстване: 3 юни 2015 г.

Критерии  за  участие:
- Младежи от 16 до 21 години: ученици 9-12 клас или завършили средно образование.
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Есе по една от двете зададени теми във формуляра.
- Минимален успех - Добър 4.00
- Правилно попълнен формуляр за кандидатстване.
- Препоръка от преподавател.
- Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се
попълва само за участниците под 18 г.
- Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни.

Документите да бъдат изпратени до 3 юни 2015 г. на e-mail: miglena@areteyouth.org или по пощата на адрес:
Младежка фондация  „Арете“ България
бул.„Александър Стамболийски“ № 40, ет.4
гр. София, 1000

Желателно е всички документи да бъдат попълнени четливо или обработени на компютър.

Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в младежки ромски лагер „Заедно  Напред“

До 3 юни 2015 г. кандидатите трябва да изпратят:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
• За учениците - копие  от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
• За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Препоръка от преподавател, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка в свободен текст.
5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.
6. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни.

Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. 

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от двата лагера по програма „Заедно Напред“. Участниците ще бъдат разпределени според възрастовата граница:
- лагер от 16 до 23 юли за младежи от 16 - 18 г.
- лагер от 05 до 12 август за младежи  от 19 - 21 г.

Одобрените участници в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 3 юли 2015 г.
На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21
e mail: miglena@areteyouth.org

Обучение по предприемачество с гост лектор проф. Джордж Миаулис, Hiram College

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" стартира конкурс за участие в обучение по предприемачество от 11 до 15 май 2015 г. Обучението ще се проведе със съдействието на StartItSmart с гост лектор Джордж Миаулис - Професор по маркетинг и предприемачество към Hiram College, Hiram, Ohio, USA.

Обучението цели да запознае участниците с иновативните тенденции в предприемачеството и стъпките за стартиране на собствен малък бизнес. Обучението ще се проведе в гр. София като Младежка фондация "Арете" поема разходите за транспорт и настаняване. Желателно е участниците да имат бизнес идея и/или базисни познания за това какво е бизнес!

За да заявите своето желание за участие в обучението, моля попълнете следната форма за кандидатстване в срок до 26.04. 2015г. (включително): ФОРМУЛЯР

За допълнителна информация се обръщайте към Васил Димитров - Програмен ръководител на програма "Ромска професионална мрежа" на телефон: 0878 744 467 или имейл: vassil@areteyouth.org

Международен младежки обмен в Полша през очите на участниците

Arete Youth

От 23 до 31 март 2015г. четирима младежи, членове на Ромска професионална мрежа, заедно с административния директор на фондацията, взеха участие в Младежки обмен по проект „Права на човека - Правата на ромите, сега!“ във Вроцлав, Полша. След обучението те споделят:

Елза Горанова: На път към летището не бях напълно сигурна кое ме притеснява повече ... самият полет или това, че ще летя с четирима непознати или че на следващия ден ме чакаха още петнайсетина чужденци, с които трябва да се сработя по някакъв начин. През първия ден не бях напълно сигурна кое ме дразни повече... организационните недоразумения, постоянно прекъсващия Wi-Fi или че караха мен.. човек, чийто ден започва някъде към обяд, да става рано сутрин и да се запознава с хора. Ясно си спомням как една мисъл постоянно се въртеше в главата ми: „Слава Тебе Боже, че взех две книги с мен и че остават осем дни!“ Ясно помня и факта, че предупредих всички колко асоциална съм и как не обичам непознати хора, поставяйки пред себе си стени, за които сега съжалявам. След всеки изминал ден, след всеки енерджайзер, след всеки разговор, след всяка задача, след всяка игра, след всеки буквално сладък обяд и след постепенното опознаване на хората... съжалих, че още в началото не се влюбих в обучението и другите участници.
Ясно си спомням също и пикника с децата от ромския квартал в града и колко щастливи бяха, че някакви хора са дошли да си играят с тях и да им обърнат някакво внимание. Колко се радваха докато рисуват, ритат, тичат или просто си говорим. Видях един огромен потенциал, които може би никога няма да бъде реализиран, което само ме накара да благодаря за всичко, което имам в България… за всичко, което не ми е забранено и отнето.
Помня и деня на „Безплатните прегръдки“, когато бяхме в центъра на града с табели „Би ли ме прегърнал, ако знаеш, че съм ром/ка?“. Колко слънчево беше, после ветровито, в следващия момент валеше и накрая завърши с град, но това не ни спря да се усмихваме и да търсим хора, които да прегърнем. Помня как казах на едно момиче: „Аз наистина съм ромка. Би ли ме прегърнала след като знаеш това?“, а тя леко учудена ме погледна и попита: „Каква трябва да е разликата... даже ще те прегърна отново“. Може би за краткия ми живот това е едно от малкото неща, които ме е зареждало с неизчерпаем позитивизъм, а виждайки как бързащи и нацупени хора се спират, прегръщат те и си тръгват с огромни усмивки, ме зареди и с енергия.
Последният ден, разговаряйки за изминалите девет дни, нещото с което завърших аз, бяха думите: „Аз не съм асоциална, вие хора ме направихте социална!“. Вечерта, сбогувайки се, не ми се тръгваше... исках още време с новите ми приятели, имахме още толкова много да си кажем, разкажем, изиграем, изсмеем и направим, за да променим нещата… И ако по някакъв начин това стигне до човек, който обмисля и се колебае да замине на подобно обучение, ще кажа само едно: „УЧАСТВАЙ!“

Здравка Емилова: За първи път бях на международен младежки обмен и пътувах извън България. Две неща ме притесняваха – пътуването със самолет и общуването на английски език с останалите участници.
Помня първата ми сутрин,когато се събудих от чужда реч и всичко ми се струваше много странно. Същият ден имахме една активност , за да опознаем по-добре Вроцлав. Разделиха ни по групи и когато разбрах,че ще обикалям града с непознати, които не говорят български език, ми идваше да ревна. Но се оказа доста забавно всъщност!
Денят, който прекарахме в парка с ромските деца ще остане в моето съзнание, защото въпреки че сме от различни държави, ние се разбирахме и говорехме ромски език. В първият миг, когато децата чуха ромска реч, видях пламъчето в очичките им от това, че чужди за тях хора им говорят на майчиния им език.
Кафе паузите би бяха любими,защото учехме чужденците на ромски език, те бяха много щастливи, че научават нови думи на друг език. Вечерите, прекарани в забавления, когато представители на 5 държави играехме на игри и се забавлявахме, ядейки български солети и полски лешници.
Последната вечер ми беше тежко, за разлика от ужаса в началото. Разбрах,че имам нови приятели, които никога няма да забравя. Хора, които ме приемат такава, каквато съм. За останалите ние бяхме несрещаните образовани роми, защото и четиримата от България учим в университет, а те не бяха се срещали с такива млади роми до момента.

Антоан Величков: Радвам се,че успях да участвам в обучението и да се запозная с други млади и ентусиазирани личности. Хубавото на тези междукултурни обучения е,че имаме възможността да се запознаем с обичаите,традициите и манталитета на другите нации. За мен бе удоволствие да се обучавам и да се забавлявам редом с испанци, румънци и поляци.

Спас Спасов: Ще излъжа, ако кажа, че нямах никакви очаквания към участието си в международния младежки обмен, тръгнах с цел да взаимствам иновативни начини за интеграция и да опозная живота и премеждията на прадедите ни. Очакванията ми не бяха оправдани, защото очаквах да срещна роми, като представители от другите страни участници, а вместо това, лъчезарните хора, с които се запознах, не бяха роми. Така обменът надскочи очакванията ми и научих как ни виждат и възприемат в Европа. Не виждам нищо лошо в проекти, свързани с роми, да участват всякакви хора с различен произход, дори го подкрепям, тъй като интеграцията, за която така неистово се борим, е двустранен процес.

Обменът се осъществи по Програма Еразъм + като Младежка фондация „Арете“- България бе един от четиримата партньори на организаторите Angelus Silesius House, Полша.

Обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България ще проведе обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2015 – 2016 година.

По време на обучението ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромски образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации.

С предимство ще бъдат кандидат-студенти и студенти от ромски произход, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.

За да заявите своето желание за участие в обучението, моля попълнете следната форма за кандидатстване в срок до 23.04. 2015г. (включително):  ФОРМУЛЯР

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 24.04.2015 г.

Обучението ще се проведе на 30 април и 1 май в град София. На всички одобрени кандидати ще бъде предоставена допълнителна информация, свързна с участието им. Всички разходи за настаняване и транспорт се поемат от страна на организаторите.

Обучението се реализира по програма „Образователен и инфомационен център“ с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Конкурс за финансиране на малки проекти

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" – България

О Б Я В Я В А

конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“.


Срок  за кандидатстване: ТЕКУЩ


Кой може да кандидатства?
Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.

Какво цели програмата „Заедно Напред“?
Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност,  и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.  

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
- полза на местната общност;
- подкрепа на образованието на ромската общност;
- насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
- мотивация на ромските младежи;

Как се кандидатства за конкурса за малки грантове?
Попълва се ФОРМУЛЯР за кандидастване и се изпраща на е mail: miglena@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 5 проектни предложения. Проектите ще бъдат селектирани от комисия. 

Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията.

Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията. 

Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 30 април 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 Конкурсът за малки проекти се организира в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21
e mail: miglena@areteyouth.org

ПРОЕКТ М.Е.Н.Т.О.Р.И.–Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция

 

Младежка фондация "Арете" стартира изпълнението на проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И.- Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И.“ цели по- добра образователна, професионална и личностна реализация на младежи от ромски произход чрез наставничество в три взаимодопълващи се програми: „Връстници помагат на връстници“, „Академично менторство“ и „Кариерно менторство“.  Проектът надгражда и разширява концепцията за менторство, която фондацията развива повече от пет години. 

„Връстници помагат на връстници“ е програма за наставничество на ученици в гимназиална степен от студенти. Програмата цели да повиши мотивацията и осведомеността на младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Личният контакт и обмяна на опит ще позволи и на двете групи младежи да придобият по-голяма увереност за личностно развитие, както и да предприемат активни роли в общностите си. 
За да кандидатствате за тази програма, моля попълнете:
~ ЗАЯВЛЕНИЕ
ВЪПРОСНИК за ученик
ВЪПРОСНИК за студент

Програма „Академично менторство“ цели адаптация и образователни постижения на студенти от ромски произход, свързвайки ги с университетски преподаватели. Наставническият процес ще подобри разбирането на двете страни за работа в мултикултурна среда. 
За да кандидатствате за тази програма, моля попълнете:
-
ЗАЯВЛЕНИЕ
ВЪПРОСНИК

Програма „Кариерно менторство“ цели да свърже студенти и наскоро завършили с доказани професионалисти от водещите компании в страната. Посредством индивидуални планове и наставнически срещи младежите ще получат ценни професионални личностни знания и умения, които да прилагат по пътя към кариерната им реализация.  
За да кандидатствате за тази програма, моля попълнете:
- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ВЪПРОСНИК за наставлявания
- ВЪПРОСНИК за наставника

През месец март МФ „Арете“ ще организира информационни кампании по проекта в градовете Кюстендил, Благоевград (05.03.2015), Пловдив (06.03.2015), Враца (10.03.2015), Русе (11.03.2015), Шумен (12.03.2015), Бургас (13.03.2015).

Мисията на трите програми е насочена към изграждане на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорност към обществото и насърчават наставничеството.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

                                                                                                                                                                     

ПРОЕКТ: „М.Е.Н.Т.О.Р.И. – Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“, дог.№277/21.01.2015. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
www.ngogrants.bg/ www.eeagrants.org

А сега накъде?

Mладежка фондация "Арете" организира поредица от информационни срещи "А сега накъде?" за младежи в горен курс на средно образование и кандидат-студенти.

Участниците в срещите, ученици в гимназиална степен и бъдещи кандидат-студенти, ще получат повече информация, къде и как да продължат своето образование във висше учебно заведение в България и чужбина, какви са условията за кандидатстване, кои са и какви специалности се изучават в университетите и колежите в България, какви са възможностите за получаване на стипендия и финансинсиране на ученето в системата на висшето образование, какви са възможностите за лична консултация в рамките на програма „Информационен и образователен център“.

На изхода от информационната среща екипът на Младежка фондация "Арете" цели да постигне по-пълна информираност относно възможностите за продължаващо образование, подкрепа и менторство на младежите от университетски преподаватели и не на последно място по-висока мотивация за образователно и професионално развитие.

През месец март информационни срещи "А сега накъде?" ще бъдат организирани в градовете: Кюстендил (05.03.2015), Пловдив (06.03.2015), Враца (10.03.2015), Русе (11.03.2015), Шумен (12.03.2015), Бургас (13.03.2015).

Съдействие за организирането  и провеждането на семинарите на местно ниво оказват регионалните координатори на младежка фондация "Арете".
Като продължение на семинарите "А сега накъде?" Младежка фондация "Арете" ще организира визити с опознавателна цел в български университети за кандидат-студенти от ромски произход.

Семинарите се провеждат в рамките на  програма "Образователен и информационен център" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадле-жат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Покана за обучение към доброволците от Младежката мрежа

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България кани доброволците на младежката мрежа на обучителен семинар на 27 - 29 март 2015 г.хотел „София Плаза“, гр. София.

МФ „Арете“ организира обучителен семинар във връзка с провеждането на информационната кампания за летните ромските лагери "Заедно Напред" 2015. Целта на обучението е планиране на дейности за провеждане на информационната кампания за лагерите  в цялата страна.

Срок за кандидатстване: 16 март 2015 г.

Какво ще усвоите на обучението?
- Презентационни умения.
- Успешно  планиране и осъществяване на  кампания.
- Планиране на дейности на местно ниво във връзка с предстоящите  лагери "Заедно Напред" 2015

Профил на участниците:
~ Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“.
~ Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете".
~ Да имат желание да участват в провеждането на дейностите във връзка с информационната кампания за ромски лагери "Заедно Напред" 2015.
~ Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете електронния формуляр до 16 март 2015 г. Участниците под 18 г., моля да  попълнят и Декларация от родител-настойник.
Електронният формуляр попълнете тук.

Ще бъдат избрани 40 участници за обучението. При изборът ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите. Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите на  20 март 2015 г.
На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Пристигането на участниците е  на  27 март 2015 г. /петък/ до 18:00 ч. в хотел „София Плаза“, който се намира в близост до централна гара. Обучението ще приключи на 29 март 2015 г. по обяд.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова
Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21
e mail: miglena@areteyouth.org

The inspiring leader Bozhidar

Bozhidar Draganov, creator of a renewable energy company in the US joined the 2014 International MBA programme cohort at EMLYON Business School. Bozhidar shares why he chose the MBA and the highlights of the first semester, including the social entrepreneurs he has met in his field of interest and the how much he values the opportunity to study, work and learn from the perspectives of a truly international cohort. He also shares his career objectives upon completing the MBA and some great advice for future participants.

"I am looking at a career in strategic consulting, probably in the field of energy."

To read the interview with Bozhidar, please follow this LINK.

Конкурс за обучителен семинар

Младежка фондация „Арете“ - България кани доброволците на младежката мрежа на обучителен семинар от 30 януари до 01 февруари 2015 г.,  Централ хотел Форум,  гр. София.

Срок за кандидатстване: 21 януари 2015 г.

Младежка фондация „Арете“ - България организира обучителен семинар във връзка с реализираните малки проекти в полза на местната общност от доброволците към младежката мрежа на фондация „Арете“  в рамките на програма „Заедно Напред“.

Какво ще научите на обучението?
~ Как се планира малък проект.
~ Как се реализира малък проект.
~ Отчитане резултатите на малък проект.


Профил на участниците:
- Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“ през последните 3  години.
- Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете", които са участвали в реализирането на малките проекти в полза на местата общност.
- Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете електронния формуляр до 21 януари 2015 г. Участниците под 18 г., следва да попълнят и Декларация от родител - настойник.

Ще бъдат избрани 40 участници за обучението. При изборa ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.
Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите до 26 януари 2015 г.
На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Участниците трябва да пристигнат на 30 януари 2015 г. /петък/. Обучението ще приключи на 1 февруари  2015 г. по обяд.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова, Ръководител на програма „Заедно Напред“        
тел: 02/980 90 21
e-mail: miglena@areteyouth.org

Конкурс за участие в младежки обмен

Младежка фондация „Арете“- България, партньор на Angelus Silesius House, Полша обявява конкурс за участници в младежки обмен по проект „Права на човека - Правата на ромите, сега!“ във Вроцлав, Полша. Обменът е по програма Еразъм + , по която се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, и ще се проведе в рамките на една седмица от 23 до 31 март, 2015 година

Желаещите да участват трябва да са младежи на възраст между 16-26 години. Владеенето на английски език е предимство, но не е задължително условие. Всяка от държавите партньори по проекта, България, Полша, Испания и Румъния ще излъчи четирима участника и един лидер на група, като ще се стреми да бъде спазен принципа на равенство на половете. 
 

Цел на обмена е да се насърчат социалните дейности като начин за борба с изолацията на ромите, укрепване на толерантността и социалното сближаване в Европейския съюз. Младежите ще имат възможност да се запознаят отблизо с въпросите на социално изключване и дискриминация, срещайки се с румънски роми, живеещи в град Вроцлав, Полша. Участниците ще се запознаят с историята и културата на ромите, ще научат повече за миграцията на ромите и начина им на живот в Европа, най-вече в Полша; ще добият представа за различията между ромите – тези, които са полски граждани и мигрантите - румънски роми в общността, законно пребиваващи на нейна територия като европейци. В края на младежкия обмен, участниците ще организират инициатива за децата от лагера под формата на пикник, който ще бъде своеобразен начин да се преборят стереотипите и ще бъде форма на включване в младежки дейности.
Всички планирани дейности ще включват елементи на неформалното образование.

Желаещите да участват в проекта следва да попълнят формуляр за кандидатстване, който да изпратят до МФ „Арете“ на е-mail: info@areteyouth.org до 02.02.2015 година. За повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нас на тел. 02/ 980 90 21. 

Град Вроцлав (Wrocław - полски, Vratislav - чешки) се намира в югозападната част на Полша. Разположен е на бреговете на река Одер. Градът е осеян с прекрасни сгради, исторически паметници, музеи и галерии. Повече за град Вроцлав може да прочетете тук.

Sustaining Legacy: A Case Study of the Peace Corps in Bulgaria

Svetla Dimitrova, from Michigan State University, shares: "My research asks if we can think of Peace Corps Bulgaria as a case of a contradictory ‘real utopia’:  a development model that simultaneously promotes and challenges neoliberal development and globalization. In this brief, I begin to answer this question by highlighting the importance of the local staff in shaping the programming of the mission during its operation, as well its legacy after its closure, including the work of three organizations - the CORPluS Foundation, the GLOW Association, and the Areté Youth Foundation  - that are each recognized and self-identify as Peace Corps legacies. I finish my brief with a discussion on the importance of the preservation of country Peace Corps records for research purposes and as a legacy strategy when withdrawing from a country."

Svetla Dimitrova was a 2014-2015 Individual Advanced Research Opportunities (IARO) fellow.

Обновена класна стая от доброволци в Монтана

Arete Youth

Доброволците към МФ „Арете“ за регион Монтана, обновиха класна стая в ОУ „Георги Бенковски“ кв. Кошарник през декември 2014 г. Младежите осъществиха инициативата с финансовата подкрепа на фондация „Арете“ в рамките на програма „Заедно Напред“ във връзка с конкурса за малки проекти в  полза на местната общност.

Целта на проекта бе подобряване на учебната среда за деца от подготвителната група в училището. За постигането на целта доброволците проведоха акция „Освежаване“, която включи боядисване на стаята и закупуване на учебни помагала и пособия. В рамките на три дни младежите успяха да преобразят класната стая за децата от подготвителната  група  в училището. Първият ден бе посветен за закупуване на строителни материали и боядисване на стаята. На втория ден младежите продължиха с боядисването и почистване. Последният ден от проекта, най-вълнуващият, бе зает със закупуване на учебни помагала и пособия за спортни игри, и разбира се коледна украса. Така за три дни доброволците Замфир Замфиров, Елиза Борисова, Ангел Валентинов, Теодор Асенов, Деница Георгиева успяха да зарадват ромските деца в основно училище "Георги Бенковски" гр. Монтана.

Проектът се реализира в рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Снимки от проекта можете да видите ТУК.

Проект “Учи с мен”, с. Дреновец

Arete Youth

"Учи с мен" е един от четирите успешни малки проекти, инициирани и реализирани от доброволците към младежката мрежа на фондация "Арете" в края на 2014 година. 

На 17 декември 2014 г. доброволците към младежката мрежа на фондация "Арете" от регион Видин, представиха резултатите от реализирания проект „Учи с мен“, с който дадоха сериозна заявка за бъдещи доброволчески инициативи в полза на местните общности.

Идейният проект, подкрепен от фондация "Арете" в рамките на конкурс за малки проекти в  полза на местната общност по програма „Заедно Напред“ е лична инициатива и дело на петима младежи от с. Дреновец, Красимир Славчев, Моника Бориславова, Антоан Славчев, Кристиян Иванов и Николай Георгиев.

С финансовата подкрепа на фондация „Арете“ младежите защитиха и реализираха свой проект в подкрепа на ромските ученици в гимназиална степен на образование от СОУ "Никола Вапцаров" с. Дреновец, с цел повишаване на образователното ниво и по-доброто развитие на ромските младежи в региона. С отпуснатия малък грант доброволците закупиха учебници, учебни помагала и принтер, които ще се използват безвъзмездно от учениците. Идеята е чрез инициативата да се насърчи и култура на взаимопомощ, където връстници помагат на връстници. 

Училищното ръководство на СОУ "Никола Вапцаров" с. Дреновец се гордее с осъществения проект и се радва на постигнатите резултати от своите настоящи и бивши възпитаници.

Връстници обучават връстници

Доброволците към МФ „Арете“ за регион София, реализираха първия си проект „Еднодневен лагер за младежи от ромски произход“. Проектът бе осъществен от шест доброволци с финансовата подкрепа на фондация „Арете“ в рамките на програма „Заедно Напред“ във връзка с конкурса за малки проекти в  полза на местната общност.

Еднодневния лагер се проведе на 29  ноември 2014 г. в гр. София, в който взеха  участие 20 ромски младежи на възраст от 14 до 18 години от кварталите „Факултета“ и „Христо Ботев“. В рамките на еднодневния лагер бяха включени темите „Какво ни дава образованието“ и „Ранни бракове сред ромската общност“, чрез интерактивни игри, разговори и лични примери доброволците мотивираха младежите да продължат образованието си и ги запознаваха с образователните възможности. Обучители на лагера бяха доброволците по метода „Връстници обучават връстници“, които същевременно бяха инициатори и организатори на мероприятието. Главната цел на проекта бе да се мотивират младежите да продължат образованието си, каквато е и целта на фондация “Арете“.

В края на лагера участниците споделиха своята положителна оценка от деня,  с получената  полезна информация съчетана по най-забавния начин и заявиха желание да бъдат включени в следващи дейности и мероприятия на фондация „Арете“.

Проектът се реализира в  рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Снимки от проекта можете да видите ТУК.

Доброволци провеждат „Седмица на толерантността“ в  гр. Кюстендил

Arete Youth

По повод 16-ти ноември „Международния ден на толерантността“, доброволците към Младежка фондация „Арете“ за регион Кюстендил, реализираха проект „Седмица на толерантността“ с подкрепата на сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на фондация „Арете“ във връзка с конкурса за  малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“, изпълнен от 14 доброволци.

Целта на проекта бе създаване среда за мултиетническа толерантност и стимулиране на междукултурен диалог сред учениците и младежите от български и ромски произход. За постигането на целите си те проведоха серия от дейности и мероприятия в рамките на една седмица, чрез които да насърчават популяризирането на междукултурното разбирателство и толерантност. Дейностите и задачите, които доброволците заложиха и реализираха  бяха насочени предимно към учениците, които да изразят своето разбиране за толерантност, чрез изкуство, игри и писмено слово.

Проекта стартира с футболен турнир под мотото „Да бъдем толерантни към различието“, който бе насочен към  учениците в гимназиална възраст.  Участие в турнира взеха ученици от училища: ПГИМ „Йордан Захариев“, ПГСС „Св.Климен Охридски“, Спортно училище „Васил Левски“ и футболния отбор от  кв. „Изток“. Идеята на турнира бе младежите да бъдат толерантни по време на играта един към друг.
Следващата проведена дейност по проекта бе конкурс за рисунка на тема „Толерантност“, където учениците изразиха толерантното си отношение към различията с рисунки по темата. В  конкурса взеха участие  ученици от  II ОУ „Даскал Димитри“,  III ОУ „Марин Дринов“, IV ОУ „Иван Вазов“ и VI ОУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Кюстендил. Учениците, които обичат да се изразят чрез писменото слово се включиха в  конкурс за есе на тема „Цветовете на толератността“, в който участваха ученици от ПГТ „Н.Й.Вапцаров“,  ПТГ „Джон Атанасов“, ПГСС „Св.Климент Охридски“ и VI ОУ „Паисий Хилендарски“. 

За финал на проекта доброволците проведоха заключителна кръгла маса на 28 ноември 2014 г. по време на която  представиха  резултатите от проекта. На кръглата маса взеха участие директори, ученици, учители, доброволци към МФ „Арете“ и представители на  сдружение  „Ларго“. По време на срещата бе направена кратка сесия на тема „Ромска култура, бит и традиции“ и се представи  видеоклип  „Успехът не винаги е видим“ и с участието от ромски ученици от кв.„Изток“, гр. Кюстендил. Всички присъстващи на срещата изказаха позитивното си мнение и  положителната оценка за провеждането на проекта „Седмица на толерантността“.

Видеоклип „Успехът не винаги е видим“ може да видите на следния линк:
https://www.youtube.com/watch?v=O_ScAuZm6Po&feature=youtu.be

Проектът се реализира в  рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Снимки от проекта можете да видите ТУК.

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Arete Youth

На 19-ти декември 2014 г. (петък) от 14:00 часа Младежка фондация „Арете“ отваря широко вратите на своя офис за приятели, съмишленици и партньори.

Ще Ви предложим едно пространство, в което да споделим мисли, да обменим идеи и да срещнем приятели.

Няма да презентираме това, което свършихме през 2014 година, тъй като Вие вървяхте редом до нас.

Не обещаваме да стопим и стълбите до четвъртия етаж, но с радост ще Ви стоплим, докато отморявате след изкачването, заедно с нас.

Ще Ви очакваме с добро настроение в петък в офиса на Младежка фондация „Арете“! Адресът е София,  бул. „Ал. Стамболийски“ 40, ет. 4, ап. 9!
Ако имате затруднения при намирането на офиса, обадете се на 02/980 90 21 и ние ще Ви упътим.

Често съзнателно служим като прозорец на младите хора към техния успех.
Днес решихме да бъдем широко отворена врата.


До скоро!

Ани Филипова-Каменова e СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА 2014

"Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново" - Солон.

Ани е студент във ВТУ – клон Враца и на специална церемония на осми декември тя бе отличена с приза „Студент на годината 2014“ в категория „Хуманитарни науки“.  Тя е млада, борбена и пълна с ентусиазъм на всяка крачка от своя академичен и професионален път.

Ето какво сподели Ани във връзка с работата й в менторската програма на нашата фондация:

„Сътрудничеството с МФ "Арете" и работата с моя ментор, доц. д-р Огняна Георгиева, е един процес на придобиване на знания, на социална и психическа подкрепа, която цели моя образователен успех и социален комфорт и изгради у мен висока степен на доверие и сили в собствените ми възможности. Чувствам се специална, окуражена и мотивирана за работа. Чрез съвместната работа с доц. Огняна Георгиева аз се сдобих освен със знания и умения, но и с приятел, който бе готов във всеки един момент да ми помогне.

На индивидуалните срещи проведени с доц. Огняна Георгиева бяха обсъдени основни аспекти от образователна и социална тематика. На всяка от срещите получавах подкрепа, ценни знания, кураж и мотивация за разбирането на различни гледни точки. С помощта на своя ментор участвах в: изготвяне на библиографски опис на книги в университета;  конкурси за писане на есе по следните теми: “Моите първи педагогически опити”, "Моята специалност, моята кариера", "Защо избрах учителската професия" (1-во място); правих презентация на студентска кръгла маса на тема „Граждански идеи в поетическото творчество на Вазов през 80-те години на ХІХ век“; и най-вече започнах работа като начален учител.

Благодаря на Фондация "Арете" и доц. Огняна Георгиева за усилията и вниманието, което получавам. Наистина се чувствам специална, заради това, че някой се интересува от моя образователен и социален възход.“

 

Happy Holidays!

Arete Youth

Dear Arete Supporters,

During this holiday season, we wanted to take a moment to say ‘thank you.’  Your loyalty and support to Arete and our mission have helped us make a tremendous impact on the Roma community we serve.  Thanks to the assistance and generosity of community-minded individuals like you, we have been able to serve 1000’s of promising Roma youth throughout Bulgaria.

Now in existence for over 8 years, Arete continues to strive to expand its programs and offerings to the community. Our 2013 annual report will provide you with highlights of our accomplishments, results and beneficiaries we served.  We hope you take a moment to read through it to learn more about our programs and celebrate the impact your donations have had on our organization and the people we serve.

Since our organization relies on the generosity of individuals like you, we kindly ask you to consider a donation to Arete this #GivingTuesday. #GivingTuesday, a global day dedicated to giving back. On Tuesday, December 2, 2014, charities, families, businesses, community centers, and students around the world will come together for one common purpose: to celebrate generosity and to give.

#GivingTuesday is not a new giving platform, but a call to action to celebrate giving and encourage more, better and smarter giving during the Holiday Season.  #GivingTuesday brings together diverse networks of people across an ever-expanding range of new media platforms to encourage and amplify small acts of kindness in the service of changing our world for the better. On December 2, we ask that you donate to Arete Youth Foundation as we seek to expand our programs to serve even more Roma youth in the upcoming year.  Remember that your gift may be tax-deductible!

From our family to yours, we wish you a healthy and happy holiday season.  Thank you in advance for your generosity!

Warm regards,
Brian Murray & Jodi Miteva

Представяме Ви Надя

Надка Младенова е на 16 години от град София. Тя е ученик в 19-то СОУ "Елин Пелин" с технологичен профил "Предприемачесто и бизнес". 
От месец октомври тя е стажант на Младежка фондация "Арете".

Надя се отличава с отдаденост във всичко, което прави и внася в организацията чар и младежко мислене.

 

Разкажете ни за себе си:
Смятам, че имам иновативно и стратегическо мислене и обичам да изучавам нови и непознати неща. Харесвам предизвикателствата и вярвам, че ако посрещаш новостите с дързост ще успееш, защото всеки човек притежава сила, за която дори не подозира.
Интересувам се от по-висока духовна осъзнатост в България и повишаване мотивацията на ромите да продължат образованието си.

Близките ми ме подкрепят в желанието ми да продължа образованието си, но нямат възможността да ми помогнат да се реализирам.

Какво ви дава стажуването?
Доброволчеството ми помага много. Чрез стажа ми в МФ „Арете“ утвърждавам знанията и уменията си и се уча да се приспособявам към офис среда. 

Защо избрахте да станете стажант в Младежка фондация „Арете“?
Избрах да стана стажант-доброволец, защото така имам възможност да опознавам и да  общувам с хора с правилно мислене. Това ще ми помогне да се науча да работя по-добре в екип и да развивам възможностите си.

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА СРЕДА за ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Младежка фондация АРЕТЕ в партньорство с Прознание АД, разработчик на виртуална учебна среда VEDAMO, използвайки ИНОВАТИВЕН подход реализира онлайн базирано ОБУЧЕНИЕ по чужд език за младежи с ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩО ИНИЦИАТИВАТА Е ПЪРВА ПО РОДА СИ В БЪЛГАРИЯ?

• Предоставя се интерактивно пространство за учене
• Обучават се хора, намиращи се в различни локации, в удобно за тях време
• Предразполага към по-бърза адаптация в групата
• Предлага усъвършенствано управление на индивидуалната и групова работа
• Обогатява възможностите на традиционното обучение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Петима младежи от цяла България се включиха в пилотния първи езиков курс по Английски език и получиха възможността да подобрят езиковите си умения с помощта на американски преподавател, базиран в Прага. Амбицията на МФ „Арете“ е инициативата да разшири своя обхват, включвайки още млади роми в програмата за дистанционно обучение.

     С любезното съдействие на "Прознание АД"    

Конкурс за участници в Национален лагер за момичета от ромски произход

Arete Youth

УДЪЛЖЕН  СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  27 октомври 2014 г.

Идея в действие
Младежка фондация „Арете“ ще осъществи първия по рода си Национален лагер за момичета от ромски произход.
Лагерът, който ще се проведе в края на месец октомври, 2014 година ще даде възможност на 25 момичета от цяла България да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели, и обучители.
Националният лагер за момичета от ромски произход е естествено продължение на усилията и мисията на фондацията да подпомага младежи с висок потенциал, които са ограничени от социалните и икономическите бариери в България и на Балканите.


Младежка фондация „Арете“ винаги е подкрепяла момичета от ромски произход, но за първи път ще осъществи Национален младежки лагер за момичета от ромски произход, който стана възможен благодарение щедростта и подкрепата на дарители. Вярваме, че младежките лагери са от съществено значение за изграждане на социални контакти, ще доведат до насърчаване и подкрепа за по-добро образование и професионална реализация.


Целите
Целите, които Националният лагер за момичета от ромски произход си поставя, са:

• Повишаване капацитета и овластяване на 25 млади жени от цяла България чрез насърчаване на равенството и равното участие в ромските общности и социално-икономическия живот на страната;
• Повишаване увереността и предоставяне на възможност младите момичета да станат активни и ангажирани граждани;
• Изграждане на устойчива мрежа от млади жени лидери, които насърчават образователни занимания и подкрепят по-активното участие в училище; увеличаване процента на ромските жени, които следват висше образование;
• Чрез обучение младите момичета от ромски произход да осъзнаят по-добре своята роля в обществото и да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност;
• Насърчаване конкурентното включване на ромските жени на пазара на труда.
Програмата:
Учебната програма на лагера е насочена към: насърчаване на самоуважение; развиване на лидерски умения; комуникация; вземане на решения; формулиране и постигане на цели; мотивация и подкрепа за по-добро образование; повишаване на здравната култура;  стимулиране културата на отговорност към общността.

Критерии  за  участие:
~ Момичета от ромски произход от 16 до 21 години
~ Минимален успех - Добър 4.00
~ Попълнен формуляр за кандидатстване
~ Препоръка от учител или представител на неправителствена организация /свободен текст/
~ Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни
~ Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се
попълва само за участниците под 18 г. /при одобрение/

Пълният пакет с документи за кандидатстване се изпращат на имейл: miglena@areteyouth.org

Срок за кандидатстване: 27 октомври 2014 г.


Участниците в Националния лагер за момичета от ромски произход ще бъдат избрани от комисия, в която ще участват представители на Младежка фондация „Арете“- България и външни експерти.

В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. 

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 4 ноември 2014 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Лагерът ще се проведе от 13 до 16 ноември 2014 г. в хотел "Рила", к.к.Боровец.

Лагерът се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, email: miglena@areteyouth.org

Конкурс за участие в проект „Училището като център в общността“

Arete Youth

Национална мрежа за децата обявява конкурс за участие в проект „Училището като център в общността“. Той се финансира от фондация „Чарлз Стюарт Мотт“.

Целта на проекта е да реализира в 10 училища в цялата страна модела на community school или училище, което предлага не само образователни услуги, но и привлича към обучението на децата родители, семейство, значими близки и други важни за живота на общността хора.

В нашето училище учим и се забавляваме заедно. В него ние си помагаме и се подкрепяме. Тук всеки е добре дошъл. Когато някой има проблеми или трудности, всички се обединяваме, за да ги решим. Срещаме се, за да си разказваме за страхотните неща, които правим и искаме да правим. Така ставаме по-силни и активни и мечтите ни са още по-смели. Ние сме щастливи тук, където живеем и с хората, с които се срещаме всеки ден. Училището ни дава много повече от знания – то ни кара да се чувстваме у дома и като част от една задружна и истинска общност.

Ако това е Вашето училище или искате да бъде, моля запознайте се с подробното описание на процедурата за кандидатстване и попълнете нашия въпросник и го изпратете по е-поща на Пламена Фотева, координатор проект „Училището като център в общността“.

Краен срок: 7 ноември 2014 г.

За повече информация моля посетете сайта на Национална мрежа за децата

Конкурс за финансиране на малки проекти

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" - България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“

Срок  за кандидатстване: 17 октомври 2014 г.

Кой може да кандидатства?

Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.

Какво цели програмата „Заедно Напред“?

Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти до 500лв. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани. 

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност,  и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.  

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
- полза на местната общност;
- подкрепа на образованието на местната общност;
- насърчаване на младежката активност и доброволчество;
- мотивация на ромските младежи.

Как се кандидатства за конкурса за малки грантове?

Попълва се ФОРМУЛЯР за кандидатстване и се изпраща на е-mail: miglena@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 3 проектни предложения. Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията. Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 23 октомври 2014 г. 

Одобрените проекти трябва да се реализират до края на декември 2014 г.

Конкурсът за малки проекти се организира в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация„Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, e mail: miglena@areteyouth.org

Finding my place by Bozhidar Draganov

Arete Youth

As a Roma, it was always difficult for me to find my place in society. This started as early as the first day of school when I was 6 years old. I was different; and for some reason, all kids felt that they needed to fight with a Roma to prove that they were “good” Bulgarians and part of the “club”. On the other hand, I was busy studying, and self-defense became a daily habit. It was a constant fight to stay in school and just “be”. There were many times when I wondered why this was happening; I felt that we (my family and relatives) were special and people just didn’t want to know. It never crossed my mind to quit school, probably because of the example my two older sisters set for me as they were excellent students. I continued school and had either excellent or above average marks. My teachers loved me, but I continued to have issues with others’ attitude towards my Roma origin. Finally in the 6th grade, I finally realized that I did not want to spend time on dealing with the ignorance of my classmates. I had learned how to win the support of others, without invoking sorrow by appealing to their sense of decency, and also by making it extremely uncomfortable for them to publicly express or even feel judgmental towards Roma. By being an excellent student, this eliminated any “official” reason to dislike me; those who were also smart became my guardians and advocates—teachers and students alike.  By High School, I thought everything had fallen into place and had it all under control.

And still, I didn’t have my place. I was not a Roma with the Roma, and not a Bulgarian with the Bulgarians. I still had to hide.

Then I started my undergraduate studies at one of the most prestigious and expensive private universities in Bulgaria – the University of Portsmouth branch in Sofia (IUC). I was the only Roma in the entire university and probably the only student without a considerable wealth in my family’s bank account. Once again I felt I was alone. I loved the school, but I didn’t know how to connect with others, most felt alien to me. I couldn’t spend time in a meaningful way with my Roma relatives either, because I needed to learn about the world from my professors and I enjoyed studying and reading with our lecturers, many of whom were flown by plane to from England to Sofia just for the purpose of having a class with us. This was so special and exciting for me. I had friends at the university, but I couldn’t afford to tell them I was Roma, because I knew what would happen. Many of them were expressing their views about my community openly, not knowing that I am part of that community.

So once again, I felt alone and there were even times when I felt I was doing something wrong, trying to study and not getting married and spending more time with my relatives back home.

I loved the time spent in the university library and in class, and managed to make a few very good friends during my undergraduate studies; I was happy that I was studying and learning. I felt great every day going to school, mastering the English language, sharing my viewpoints with the former Minister of Finance in our class, or with the British Ambassador. These were the kinds of people who came to speak to us. And yet, at the end of the day, I didn’t have Roma friends to call, or go out with. Fortunately, I had my sister in Sofia to talk to, who had similar issues working as the only Roma journalist to read the news on the Bulgarian National TV channel. I was curious and I wanted to meet others, but I didn’t know anybody in the city, even a year later. At the same time, going out with my university classmates just wasn’t enough, because I could clearly see that we were different in our ways of thinking; I was learning from them about the variety of opinions and ways of thinking that existed, but they were really quick to make judgments just about anything. Often times I didn’t feel part of their “club” either.

So once again, I was alone and had no place of my own, no place in life itself - because my Roma relatives were far from me, and my Bulgarian friends were even further away.

Then there were the trips abroad. In High School I was volunteering every afternoon at the largest Roma foundation in my hometown, which gave me the opportunity to make a lot of friends and I practically started living in the largest Roma ghetto in the country. I also had the chance to meet people from different countries and to travel abroad. I spent time living with Roma people in Canada, England, Hungary and Germany. I traveled through more than 12 countries and saw Roma people from different places – we shared the same language, same views, same food, and the same culture. It was only then that I realized I was part of something much bigger than just my local community in Bulgaria. I even met people from Tokyo, who had come to Bulgaria to meet with Roma and explore our local culture. I also had the chance to meet with Roma people who were respected by non-Roma and even wanted to be like the Roma, and followed them everywhere. This made me realize how wonderful we truly are and that I needed to show the world what and who we really are.

Again, I didn’t have my own place. I was alone. And I was tired of being alone. I realized – if I can’t find my place, I’ll create one that fits just right for me.

 

I’ll create the setting, the friends and environment, which will make me enjoy my Roma heritage and customs, combined with the atypical academic knowledge and the chance to exist in the “other world” – that of the “others” as we saw them, the non-Roma. My MBA studies at the moment are helping me to do just that, giving me the tools to change not only my life, but potentially the life of others as well. I would like to see more young people taking the GRE or GMAT and going to Harvard, Yale, INSEAD or LBS – and spreading the Roma culture everywhere they go, instead of assimilating and forgetting about their identity. It’s a long and difficult journey, but once you find the right track and speed, it’s the most amazing feeling of all. Today I know that I am not alone anymore. I have my identity and ancient roots to refer to.

We grow up learning that we should stay away from “the others”, not mix with them, and not adopt their habits, because it will spoil our rules of life and our customs. But there is a way to mix and live together with others, and not lose your identity and heritage. I realized I can teach others about my customs, and educate them about our ancient history, with our own language and culture.  I am genuinely surprised when people don’t acknowledge that but I treat that as a sign of ignorance and with a smile I am eager to explain. I stopped being angry with people because I know that they are not aggressive, just ignorant of our culture. I realized we need to educate others, we need to show them who we are and what we can do, because then they we will respect and love us (or face social isolation, because we have all the attributes required for social recognition making it hard to justify their discriminatory attitude through outdated stereotypes).
The Roma can create our new place in society. In the entire history of humanity, we are the only people in the entire world (!) who have never started a war. We must be proud of that.

All we have been doing is simply travel, explore the world, exercise craftsmanship and spread love and inspiration, while still trying to survive the physical attacks of others towards us. We need education and stable income, so that our children can grow up proud that they are Roma and dreaming of their bright future. We need to stand up and create our paradigm and social class. I refuse to live in a world, which forces me to defend myself. It’s a waste of time to defend yourself against a corrupted stereotype. It is better to invest in our language and culture and start publishing textbooks in Romanes. We need to start teaching our children the subjects of Music, Physics, Literature, History, Mathematics and Chemistry in Romanes. It will make these subjects less alien—a simple, but widely ignored consideration. We need to promote our own culture within our own families, encourage the display of our identity and the pride that comes with it. At the moment, Romani fashion is creating a new image and level of awareness for our people. We need to capitalize on that momentum.

I am proud that I no longer feel alone. My dream is that all Roma will no longer feel that way either - by creating our own place so that we can invite our relatives and our own children to come in and enjoy it.

 

Лагери “Заедно Напред” 2014

Arete Youth

За поредна година Младежка фондация „Арете“ проведе летни лагери за развитие на лидерски умения "Заедно Напред". Лагерите организирани в рамките на програма „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите” целят да мотивират  младежи от ромски произход да продължат образованието си като им помагат да придобият умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие, за да станат активни и ангажирани граждани.

Кандидати за лагерите през 2014 година бяха 145 младежи от цялата страна. Oт тях 56 момичета и момчета, на възраст от 16 до 21 години, от 18 града и 10 села показали силна мотивация и потенциал за развитие, взеха участие в двата поредни лагера през месеците юли и август.       

Лагерите са седемдневни, с интензивно обучение в областта на историята и културата на ромите, интерактивни методи за формиране на лидерски умения и придобиване на социални умения (life coaching), образователни възможности – информиран избор за специалност, университет, стипендии и стажове, практически насоки за включване в доброволчески инициативи и работа в полза на местната общност, запознаване с пътищата за превенция на дискриминацията и преодоляване на стереотипите, подготовка за пазара на труда, превенция на ранни бракове. Гост лектори на тазгодишните лагери бяха: д-р Йосиф Нунев, експерт в МОН, Емил Методиев, представител на фондация С.Е.Г.А; Теодора Каменова, сертифициран професионален коуч; Красимир Красимиров, ст. експерт „Връзки с обществеността“ в Народното събрание на РБ; д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП).

В края на лагера участниците споделиха, че участието им в лагера ще остане завинаги в сърцата им. Според техните думи лагерът е уникален, незабравимо и вълнуващо приключение, защото  им е дал много полезни знания и умения,  и положителни емоции преживени през тази седмица, което ги е мотивирало и амбицирало да продължат образованието си.

Младежка фондация "Арете" вярва, че тези лагери допринасят за повишаване на мотивацията, самочувствието и устойчивостта на участниците, за създаване на контакти между тях.  Ето какво споделиха те от участието си в лагерите:

Моника Бориславова, 17 години, ученичка в 11 клас, СОУ „Никола Йонков Вапцаров“ - с. Дреновец. Лагерът ми даде много вълнуващи моменти. Научих, че всички сме равни независимо от етническия произход. Там разбрах много важни неща за живота. По време на лагера осъзнах, че борбата е най-важна, за да постигнеш целите си. Осъзнах, че образованието е важно за да преуспееш в бъдеще. Благодарение на лагера аз се промених, станах по-активна и вече не се притеснявам  при среща с непознати хора. Лагерът ми даде насоки за бъдещето. Ако трябва да опиша лагера  с едно изречение бих казала, че той е една сбъдната мечта с много вълнения и забавления, и едно ново начало.

Елена Георгиева – лидер на малка група, 20 години, с. Борово, студентка втори курс, специалност „Инженерна логистика“ Технически университет - гр. София. По време на лагера разбрах, научих и осъзнах много неща. Научих много за себе си. Разбрах какви са предимствата и недостатъците ми. Осъзнах, че за да продължа напред трябва да се уча от грешките си и да развивам силните си страни. Срещата с всички участници бе изключително полезна за мен, защото опознах повече хора, на които опитах да помогна, независимо дали със съвет, с личния ми пример или разговор. За мен истинското щастие е да разбера, че съм била полезна на някого. Направих всичко по силите си и видях резултата. Това ме мотивира да продължа развитието си и да участвам в повече дейности свързани с младежи, за да срещам все повече приятели и хора, които знаят какво искат. Участието ми в лагера беше изключително полезно и приятно. Станах много по-уверена в себе си, по-позитивна и мотивирана да продължа. Самата аз не повярвах кога станах толкова общителна и се отпусках да  танцувам дори.  Преди бях различен човек, радвам се, че настъпи тази промяна в мен, защото вече ми е полезна. Бих казала, че вече ми е много полезно всичко научено и разбрано от лагера. Общуването с повече хора винаги е полезно, независимо дали е за приятели, работа или помощ. Увереността ми ме тласка напред, защото знам, че мога много и ще го докажа, а позитивното мислене прави справянето с трудностите по-леко. Винаги срещаме трудности, но важното е да се справяме с тях с усмивка. Лагерът за мен е много в едно - незабравими спомени, приятни моменти, много приятели, полезни знания, увереност, мотивация, развитие и успехи. Радвам се, че имах възможност да бъда част от всичко.

Илиян Асенов, 18 години, завършил 66-то СОУ "Филип Станиславов"- гр. София. Лагеръта ми даде много приятели и много знания. Научих много за историята на ромите и постави основите за бъдещото развитие на всички участниците. След лагера усетих голяма промяна в себе си, дори обстановката в квартала ми беше непозната когато се върнах. Бих казал, че изпитах културен шок в собствената ми среда, но определено се чувствам по-компетентен. Участието ми в лагера ще ми помогне за бъдещото ми развитие, защото се чувствам по-сигурен в себе си и знам, че ще бъде лидер в живота и в доброволческата мрежа, което е от голяма полза за моето професионално развитие. За мен този лагер беше най-прекрасната седмица, която съм имал и никога няма да я забравя.

Емануела Тодорова, 16 години, ученичка в 10 клас, СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Варна. Научих се да работя в екип по-добре, да комуникирам ефективно, научих повече за историята на ромите и за това да не се влияя от стереотипите. Разбрах какви качества и умения са необходими за един добър лидер и ментор, и какво трябва да  подобря, за да бъда успешен ментор или лидер. Преоткрих ромската си идентичност по нов начин. Осъзнах, че  няма значение от какъв етнос, националност или религия си, когато искаш да постигнеш целите си трябва да се трудиш, полагаш усилия и развиваш. Участието ми в лагера ми помогна да повиша самочувствието си, да бъда по-уверена в себе си, по-мотивирана да продължа образованието си във висше учебно заведение и да се развивам. Преди участието си в лагера не виждах толкова големи възможности за развитие, но сега съм по-положителна настроена и не ме притеснява това, че съм по-различна от другите. Независимо от какъв етнос си, щом имаш необходимите качества, потенциал, капацитет и умения може да успееш. Всичко зависи от теб! Просто трябва да повярваш в себе си и да положиш усилия. По време на лагера получих ценна информация за стипендиантски програми за роми в гимназиална степен, кандидат-студенти и студенти. Научих как се пише автобиография и мотивационно писмо и какво поведение се изисква по време на интервю. Смятам, че тази информация ще ми помогне  в бъдеще. Лагерът ми  даде нов старт за моето професионално и личностно развитие. Благодаря Ви, че имах възможността да бъда част от лагерите "Заедно Напред". Благодаря за усилията, които сте положили, за да бъдат тези лагери осъществени.

Алисия  Костадинова, 16 години,  ученичка в 10 клас, ЕГ "Д-р Петър Берон" - гр. Кюстендил. От лагера научих много нови неща, особено за  историята на ромите и прадедите си. Осъзнах, че не съм сама има много хора, които се борят, за да помогнат на нашата общност да се развива в една по- добра посока. Лагера ме промени много, след него съм много по-мотивирана да продължа образованието си  и  по-уверена в себе си. Наученото от лагера  ще ми помогне когато кандидатствам за работа и на работното място ще мога да работя в екип с колегите си. За мен лагер "Заедно Напред" 2014 г. беше едно невероятно преживяване  на едно страхотно място с прекрасни хора!

Александра Боянова, 16 години, с. Долни Цибър, ученичка в 10 клас, Гимназия "Димитър Маринов" - гр. Вълчедръм. Аз лично бих посъветвала всеки ромски младеж, който иска да продължи образованието си, но се колебае, чувства се неуверен, и има въпроси, на които няма отговори свързани не само с образованието му, а дори с произхода му и има възможност да участва в  лагерите "Заедно Напред", да не пропусне тази възможност. От лагера "Заедно Напред", в който участвах, получих знания за различни сфери за живота, например - комуникация и начин на общуване с различни хора, толерантност и уважение, лидерство и менторство и др. Най-важното нещо, което осъзнах е да вярвам в мечтите си и да се боря за тяхното осъществяване. След лагера повярвах в себе си, станах по-упорита и по-мотивирана. Наученото по време на лагера  ще бъде полезно за моето бъдеще като  го прилагам на практика. Лагерът "Заедно Напред" за мен беше една уникална възможност да се запозная с хора, на които вярвам и мога да разчитам за помощ във всякакви затруднения.

Соня Ковачка, 17 години, с. Брежани, ученичка 10 клас,  НХГ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Благоевград. От лагера научих много полезни неща, какви качества са необходими за да бъдеш  ментор или лидер. Научих много за ромския етнос, за историята и културата ни. Разбрах, че е много трудно да си лидер или ментор, но ако го искаш от сърце всичко се получава. На лагера осъзнах, че е важно да си помагаме, да се изслушваме и уважаваме. Научих се как се пише автобиография. Участието ми в лагера ме промени много в положителна насока, най-вече  характера и поведението ми. Научих се да уважавам мнението на всеки човек и да помагам на хората когато имам възможност. Лагерът за мен беше повод да се запознавам с нови хора, да намеря приятели за цял живот и да науча полезни неща, които не се учат в училище.

Лагерите се провеждат в рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите", финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива". Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Снимки от лагерите можете да видите ТУК.
 

 

 

My road to graduate education

Arete Youth

My road to graduate education: International MBA in France

A dream that I've had for years is becoming real. It's that moment, when you're almost scared to enjoy your success, because it was so hard and sometimes even seemed impossible that you could make it. It took me and all my friends and my family an immense amount of determination, persistence and faith to make our way through obstacles and somehow make my dream come true - to study in an exclusive foreign business school and become part of a community which can show me the world that is usually inaccessible for Roma people - the world in which people's actions and decisions not only affect, but practically mold the structure of society and life as we know it; where jobs are created and where the scale of entrepereneurship and investment is so great, that it can influence the economy of an entire country and the lifelihood of its people.

I will be studying together with people from all over the world, some of which come from senior executive positions in major corporations with global outreach, which employ the equivalent of a medium-sized city in Bulgaria. At the same time, many of my classmates are just young entrepreneurs, who live off the feeling of starting up a new venture and pursuing their dreams and having them become reality while they're already onto the next big thing. It's the kind of people that are calm and confident, bold, courageous and determined, with the ability to quickly learn and just as quickly unlearn, adapt and act with no sign of hesitation.
My own goals for the next year of study is to evaluate the practicality of several of my own investment projects in the field of renewable energy, bio-agriculture and sustainable home construction. My immediate goal will be to secure emloyment with one of several international corporations based in France or elsewhere, where over the course of a few years I will have the chance to upgrade my practical experience in corporate project management and investment consulting, so that I can increase the chances of success when I start implementing my own investment plans. Structuring debt and equity is a special area of interest to me.

I already miss my friends and family; I love being around them, having fun and celebrating life, enjoying the blessings that were given to us - mostly the ability to persevere in spite of all. I will use the chance to connect with my fellow Roma in France - and in fact this is one of the greatest feelings of all - to realize that we are one people, connected wherever we are on this planet. Ultimately, I want to be able to help my people - by creating permanent jobs, helping to build sustainable houses and even creating an instrument to allow Roma entrepreneurs obtain funding for their business ventures. Although my spare time will be limited, at best, while pursuing my MBA in Lyon, I will be expecting other young Roma entrepreneurs to contact me - I will be happy to provide any assistance or personal mentoring. I 've had my modest share of international and intercontinental entrepreneurial experience already, and I hope what I have to share will be of use to those who are now at the beginning of their journey to business ownership.

I've had two great teachers in my life: my mother and my Kyokushinkai Karate coach. They have taught me many things and today I will share two of the most important lessons I was taught for many years:
1. Never say that you can't do something, because it is a matter of decision, first and foremost, not a matter of ability - especially if you haven't tried at all. This is what my mother taught me. 
2. Never flee from an enemy, Never retreat from pain, Never give up a fight. This is what Kyokushin taught me.

So, to all that are considering to give up their fight or silently feel exhausted and despaired, I say: Be bold and keep moving! Tenacity is everything, and your success is inevitable.

Тече усилена подготовка сред лидерите за лагерите “Заедно напред”

Arete Youth

Избраните младежи, които ще заемат ключова лидерска роля по време на лагерите "Заедно напред" 2014г., усилено работят за надграждане на своите умения и сплотяване на екипа. Влагайки ентусиазъм в поставените задачи, отговорност и разбиране на идеята за реализирането на лагерите, и проявявайки креативност и позитивизъм във всичко, те за поредна година доказват, че са неразделна част от същността на лагерите.

   

Програма “Равен шанс: достъп до средно образование”

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България  с подкрепата на Фондация „Тръст за социална алтернатива“
                                                                                 О Б Я В Я В А

Конкурс за участие в програма за подкрепа на ученици в гимназиална степен „Равен шанс: достъп до средно образование“ за учебната 2014/2015 година.

Младежка фондация „Арете“ - България в сътрудничество с Фондация „Тръст за социална алтернатива“ за трета поредна година ще подкрепи обучението на ученици в средните училища. Подкрепата в размер до 500 лева на ученик за една учебна година  ще покрива разходите за учебници, учебни помагала и месечни карти за транспорт.
През учебната 2014/2015 година, младежка фондация „Арете“ ще подкрепи 60 ученици.  Одобрените ученици няма да получат пари в брой. Фондация „Арете“, като  администратор на програмата ще отговаря за закупуването на учебниците и картите за транспорт и ще ги предоставя на учениците според индивидуалните им нужди. Програмата няма ограничение по отношение на етническата принадлежност на учениците.   

Краен срок за кандидатстване:
31 юли, 2014 г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
1. Да са ученици в VIII - XII клас през учебната 2014/2015г.
2. Да учат в друго населеното място или в отдалечен квартал на града.
3. Да имат годишен успех за предходната 2013/2014г. не по нисък от Добър 3.50
4. Да са от семейства с ниски доходи /с максимален доход на член от семейството до 375 лева/
5. Да имат ясно изразена мотивация да продължат образованието си.

Списък с необходими документи:
1. Попълнен и подписан ФОРМУЛЯР за кандидатстване, включващ есе на тема "Защо избирам да продължа образованието си?".
2. Копие от бележника (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната 2013/2014) или Служебна бележка/справка от училище, съдържаща информация за годишния успех, броя извинени и неизвинени отсъствия на ученика за 2013/2014г. с печат от училището.
3. Учениците, които през 2014/2015г. ще учат в училище, различно от завършеното през 2013/2014г., трябва да представят уверение, че са записани.
4. Препоръка от учител, познаващ добре ученика, с посочено име и телефон за връзка (по образец).
5. Доказателство за доходите на всеки родител/настойник:
- Служебна бележка от работното място за доходите за последните 3 месеца;
- Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато са регистрирани като безработни/социално слаби;
- Декларация, подписана от родител/настойник, в случаите, когато лицето няма доходи, но не е регистрирано в Бюрото по труда (в свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи и че не е регистрирано в БТ).
6. Декларация от родител/настойник за информирано съгласие по смисъла на  чл. чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни.

Документи се изпращат сканирани на електронна поща yoana@areteyouth.org или по пощата до 31 юли, 2014г. на адрес:
Младежка фондация  „Арете“ - България, бул. „Александър Стамболийски“ № 40, ет. 4, ап. 9, гр. София 1000.

Непълни и изпратени формуляри след посочения срок няма да бъдат разглеждани от Комисията за подбор на учениците с представители на Младежка фондация „Арете“ - България и външни експерти. В интерес на кандидатите е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Възможно е да се свържем с кандидатите за повече информация преди да бъде направено окончателното селектиране. При одобрение на кандидатите към повече от една организация, ще имат право да изберат само една, чрез която да бъдат подкрепени. 

За допълнителна информация можете да се обадите на телефон 00359-2-980-90-21 или да пишете на е-mail: yoana@areteyouth.org.

Посещения в университети с образователна цел

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" организира серия от посещения на Университетски кампуси за кандидат-студенти през Юни.

Участниците в тези посещения, бъдещи кандидат-студенти,  ще получат възможността да се запознаят с материалната база, да се срещнат с университетски представители и да попият от атмосферата на едни от най-престижните висши учебни заведения в България.
  
На 3-ти юни 2014 г. ще бъдат осъществени първите две посещения: в Американски университет в Благоевград и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

На изхода от плануваните визити екипът на Младежка фондация "Арете" цели да постигне по-пълна информираност относно различните аспекти на продължаващото образование, подкрепа на младежи от ромски произход по пътя на тяхното академично развитие и не на последно място по-вискока мотивация за образователна и професионална реализация.

При проявен интерес, моля пишете ни на:
info@areteyouth.org

Посещенията в университети се провеждат в рамките на  програма "Образователен и информационен център" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Регионално обучение в гр. Пловдив за придобиване на умения при кандидатстване за работа

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" организира първото регионално обучение в град Пловдив по програма „Ромска професионална мрежа“ за младежи, завършващи или вече завършили висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие. Обучението ще се проведе на 31 май и 1 юни от 09.30 часа в офиса на Младежки клуб „Рома-96“ кв. Столипиново, ул. Елба 3.

Обучителният семинар цели чрез неформални и формални методи и игри да даде възможност на участниците да изградят умения за успешно кандидатстване за работа. 

Подобни обучения ще бъдат реализирани още в градовете: Лом, Стара Загора, Бургас,  Шумен, Кюстендил и София.

Ромската професионална мрежа изгражда мост между ромските професионалисти и частния сектор в България. Създавайки партньорства със социално отговорния бизнес, мрежата предоставя възможности за стаж и работа на талантливите и образовани млади професионалисти. Чрез изграждане на менторско ядро от професионално реализирани роми се създават ролеви модели за подражание и подкрепа на бъдещите поколения.

Обученията се провеждат в рамките на  програма "Ромска професионална мрежа" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За повече информация и заявяване на участие, моля свържете се с:

Васил Димитров, Програмен ръководител на „Ромска професионалан мрежа“
тел.:  +359 2 980 90 21/ +359 878 744 467
е mail: vassil@areteyouth.org

Конкурс за лидери на малки групи за лагери “Заедно напред” 2014

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера, които ще се проведат в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица, както следва:
~ лагер от 27 юли до 3 август за младежи от 16 - 18 г.
~ лагер от 23 август до 30 август за младежи  от 19 - 21 г.

По време на всеки лагер участват и младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената им група, както и с целия екип.
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите по време на лагера.
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма.

Всеки един лидер може да участва само в един от двата лагера „Заедно Напред“. Одобрените лидери на малки групи задължително трябва да присъстват на обучениeто, което ще се проведе от 24 до 27 юли  2014 г. в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица.

Профил на младежките лидери:
~ Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                  
~ Кандидатите да са от ромски произход.
~ Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред". С предимство ще се ползват младежите, участвали в лагерите през последните 3  години.
~ Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
~ Да  притежават добри комуникативни и лидерски умения.

Как  да кандидатствате за лидер на малка група?
Попълнете електронния формуляр до 12 юни 2014 г. 
Електронният формуляр попълнете ТУК.

Краен срок за кандидатстване: 12 Юни 2014 г.

Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно на  27  юни  2014 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова – Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21
e mail: miglena@areteyouth.org

Подкрепа и менторство за ромските младежи по пътя на тяхното академично израстване

Arete Youth

Oбучителен семинар на тема „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2014 – 2015 година се проведе на 10 и 11 май 2014 г. в гр. София.

В семинара, организиран от Младежка фондация „Арете”, в рамките на програма „Образователен и информационен център”, взеха участие 35 младежи от ромски произход студенти и кандидат-студенти от цяла България.

Цел на обучението бе да се окаже теоретична и техническа помощ на желаещите да кандидатстват за РМУСП стипендии, за да се повиши достъпността до стипендиантските програми на РОФ и по този начин да се даде възможност на повече ромски младежи да започнат и/или да продължат своето висше образование.
Част от обучението бе посветено на индивидуални консултации с оглед посрещане на специфичните нужди на участниците, предоставяне на конкретни насоки и съвети при подготовка на документите за кандидатстване.

Гост презентатори в обучителния семинар бяха Огнян Исаев от Ромски Образователен Фонд и Йоана Дечева от Институт „Отворено общество”, София.
По програма „Образователен и информационен център“ Младежка фондация „Арете“ създава и поддържа мрежа от ромски ученици, обучаващи се в гимназиален етап, амбициозни студенти и представители на висши учебни заведения, чрез която сме в позиция да повишаваме осведомеността сред тези, които се стремят да получат висше образование, както и да оказваме подкрепа и менторство на ромските младежи по пътя на тяхното академично израстване.

Финансовата подкрепа за Младежка фондация „Арете“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“.
Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Кампанията за лагерите “Заедно напред” 2014 започна

Arete Youth

Информационната кампанията за предстоящите младежки ромски лагери "Заедно Напред" стартира на 15 април 2014 г.

На 15 април 2014 година Младежка фондация „Арете“ постави началото на национална информационна кампания за летни лагери „Заедно Напред“.
Основаните през 2002 година лагери за развитие на лидерските умения „Заедно напред“ са създадени, за да подпомогнат развитието на лидерските качества и повишат самочувствието на младежите от ромски произход в България. Целта на лагерите от създаването им до момента е  да информира и мотивира участниците в тях, насърчавайки ги да продължат своето образование във висши учебни заведения и да станат активни лидери в своите общности.

Първите от серията информационни срещи в страната бяха в регионите София и Видин, Бургас, Пловдив, Монтана, Кюстендил и Шумен, които се проведоха от регионалните координатори и доброволците към младежката мрежа към фондация „Арете”. Престоят още информационни срещи и събития в над 15 населени места в цялата страна.

Снимки от  информационната кампания по градове можете да видите ТУК.

Срещите се провеждат в рамките на  програма "Заедно напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите", финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Конкурс за младежки ромски лагери “Заедно напред” 2014

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" България обявява конкурс за участие в Младежки ромски лагери за развитие на лидерски умения „Заедно Напред“ 2014. 

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Младежките ромски лагери „Заедно Напред” са един от приоритетите на фондацията. През 2014 година ще се организират два национални лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с. Соколица, община Карлово.

Целите  на  лагерите  са:
- Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
- Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
- Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
- Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
- Насърчаване на младежката активност;
- Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
- Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
- Запознаване с изявени роми;
- Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
- Забавна и интерактивна работна среда.

Срок за кандидатстване: 9 юни 2014 г.

Критерии  за  участие:
- Младежи от 16 до 21 години - ученици 9-12 клас или завършили средно образование
- Кандидатите да са от ромски произход
- Есе по една от двете зададени теми във формуляра
- Минимален успех - Добър 4.00
- Правилно попълнен формуляр за кандидатстване
- Препоръка от преподавател.
- Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник (Декларацията се
попълва само за участниците под 18 г.)
- Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни

Документите изпращайте до 9 юни 2014 г. на e-mail: miglena@areteyouth.org или по пощата на адрес: Младежка фондация  „Арете“ България, бул. „Александър Стамболийски“ № 40, ет. 4, ап. 9, гр. София 1000.

Желателно е всички документи да бъдат попълнени четливо или обработени на компютър.

Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в
младежки ромски лагер „Заедно  Напред“ 2014

До 9 юни 2014 г. кандидатите трябва да изпратят:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
- За учениците – копие от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
- За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Препоръка от преподавател, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.
6. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни.

Селекция
Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.
Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от двата лагера по програма „Заедно Напред“. Участниците ще бъдат разпределени според възрастовата граница:
- лагер от 27 юли до 3 август за младежи от 16 - 18 г.
- лагер от 23 август до 30 август за младежи  от 19 - 21 г.

Одобрените участници в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 4 юли  2014г.
На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разхо